ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2009 - zpráva č.27

Zpráva č.27 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 17. 2. 2009

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, RNDr. M. Radina, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., pí Z. Rychnovská, prof.MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: Mgr. P. Borecký, prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc.


Kontrola zápisu č.26

 • Zápis č.26 byl schválen bez připomínek.
 • Výbor zaslal blahopřání prof. Masopustovi. Příloha č. 1 Dne 10.2. se uskutečnilo slavnostní přednáškové odpoledne při přiležitosti životního jubilea prof. Masopusta ve FN Motol, které bylo důstojným připomenutím zásluh prof. Masopusta o obor klinická biochemie.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, GFR – prof. Zima

 • Výbor osloví Českou nefrologickou společnost se žádostí o společnou přípravu doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči.
 • Výbor diskutoval přípravu doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace. K doplnění textu bude požádán doc. Šafarčík a prof. Janda. Následný text bude zaslán členům společnosti k připomínkám.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Výbor schvaluje vyslání prof. Racka a Ing. Šprongla na zasedání komisí IFCC a EFCC v Innsbrucku.
 • Informace o přijetí Sudanese Society of Clinical Biology (SSCB) a The Peruvian Association of Clinical Laboratory Professional (APPLAC) za řádné členy IFCC.
 • Výbor vyjádřil souhlas s přijetím Ethiopian Medical Laboratory Association (EMLA) za řádného člena IFCC.
 • Webové stránky IFCC mají novou podobu; prof. E. Jacobs žádá o event. připomínky. Adresa stránek je nezměněna (www.iffcc.org).
 • Výbor ČSKB nenašel vhodného kandidáta na udělení ceny (2009 IFCC/Abbott Award) za významný přínos v oblastní molekulární diagnostiky.
 • Prof. Racek odeslal do kanceláře IFCC výroční zprávu o činnosti ČSKB. Příloha č. 2
 • Žádost o nominaci kandidáta na funkci IFCC Publications/Distance Learning Coordinator (v rámci Publications Division); ČSKB nebude navrhovat žádného kandidáta.
 • IFCC nepřijal kandidaturu RNDr. L. Stančíka za člena komise IFCC pro analytickou kvalitu (Committee on Analytical Quality); bylo mu doporučeno stát se korespondujícím členem. Hlavním důvodem je potřeba zajistit rovnoměrnou geografickou distribuci členů komise.
 • Prof. Racek seznámil výbor ČSKB s výroční zprávou Registrační komise EC4. Adresa webových stránek Registrační komise je: www.ec4register.eu .
 • V průběhu kongresu Euromedlab v Innsbrucku se bude dne 10. června 2009 konat valné shromáždění EFCC, kde proběhnou volby do výboru EFCC. Národní společnosti byly vyzvány, aby do 10. dubna zaslaly do kanceláře IFCC jména kandidátů, nominovaných na funkce: President-elect (pro období 2011-13), Secretary, Treasurer, Member-at-Large (2x).
 • Předseda výboru ČSKB požádal členy vyáboru, aby do příští schůze výboru zvážili možné kandidáty z ČR. 

Rada pro akreditaci a NASKL – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval o zasedání Rady pro akreditace, zápis zatím není k dispozici. Projednávány byly výjímky při neplnění některých podmínek auditů NASKL daných jednotlivými OS. Dále se projednávala možnost omezení počtu následných Auditů I, většina členů Rady je proti tomuto omezení. Byla ustanovena skupina pro přípravu společného doporučení k validaci a verifikaci pod vedením prof. Jabora.
 • Společnost lékařské genetiky doporučuje, aby genetické laboratoře dávaly přednost akreditaci s mezinárodní platností, kterou zajišťuje ČIA (ISO 15189, ISO 17025).
 • Prof. Zima se zúčastnil ve dnech 12.-13.2.2009 1. Evropského symposia o systémech kvality v laboratorní medicíně v Paříži. Informace o systémech akreditací laboratoří v Evropě a USA je uvedena v Příloze č. 3

Lab Tests Online – prof. Racek, prof. Zima

 • Byla uzavřena Dohoda o spolupráci při budování, propagaci a využívání mezinárodního webového portálu Lab Tests Online v jeho české modifikaci, a to zejména pro odbornou lékařskou a farmaceutickou, ale i laickou veřejnost mezi ČSKB ČLS JEP, CZEDMA a Medical Tribune CZ.
 • Výbor schvaluje pro rok 2009 částku ve výši 20.000,- Kč pro propagaci Lab Tests Online ve všeobecném Brevíři.
 • Výbor společnosti byl informován o činnosti Lab Tests Online. Příloha č. 4
 • Výbor schvaluje vyslání prof. Racka na zasedání mezinárodní komise LTO veVaršavě ve dnech 6.- 7.5.2009.

KBM – Ing. Vávrová, Mgr. Borecký

 • Výbor společnosti se seznámil se stavem spolupráce a hospodařením časopisu Klinická biochemie a metabolismus v roce 2008 a návrhem rozpočtu pro rok 2009, se kterým souhlasí.
 • Výbor společnosti děkuje všem sponzorům za podporu časopisu naší společnosti.
 • Výbor žádá o doplnění informace o časopisu KBM na stránkách společnosti Novatrix a informaci o celkovém nákladu časopisu.
 • Výbor společnosti děkuji společnosti Novatrix a ing.Vávrové za činnosti spojené s vydáváním časpisu KBM.
  Ing.Vávrová informovala o současné situaci v dostupnosti archivu abstrakt a fulltextů na webu ČLS JEP, prozatím se podařilo docílit návrat k propojení archivu minulého správce webu Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (data k březnu 2008), možnost aktualizací a zařazování textů v novém režimu NTS je otázkou dalšího jednání s ČLS JEP. 

Organizace odborných akcí – IX. celostátní sjezd ČSKB prof. Průša

 • Informace o sjezdu jsou k dispozici na webových stránkách sjezdu http://www.sjezdcskb09.cz/
 • Abstrakta sjezdu vyjdou v čísle 3/2009 KBM. Termín pro zasílání abstrakt je do 20. 5. 2009. Je povinný anglický název sdělení a je připravena webová aplikace pro vkládání abstrakt.
 • Výbor souhlasí s pozvánkou na sjezd s drobnými připomínkami, které CBT zapracuje. Dále výbor souhlasí s navrženým společenským programem sjezdu.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor společnosti osloví společnosti se žádostí o podporu ČSKB.
 • Výbor společnosti navrhuje čerpání prostředků podpory od IFCC pro rok 2009
 • Definitivní vyúčtování hospodaření společnosti za rok 2008 bude provedeno po předložení hospodaření z ČLS JEP.
 • Výbor společnosti odsouhlasil částku 30.000 Kč na podporu vzdělávácí akce – Novinky v klinické biochemii III, která se bude konat v Nových Hradech.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

Novými členy společnosti byli schváleni: MUDr., Ing. Magdaléna Fořtová (Praha), Lenka Petrová (Jablonec nad Nisou), Mgr. Jana Procházková (Olomouc), Mgr. Tomáš Petr (Praha), Mgr. Milan Korotvička (Dobřany), MUDr. Petra Sehnalová (Praha), MUDr. Aleš Fojtík (Brno), MUDr. Pavel Brož (Plzeň), Mgr. Lucie Roubalová (Krnov).

Výbor souhlasí s kladným vyřízením dvou žádostí o slevu v platbě členských příspěvků z důvodů mateřské dovolené.

Podmínky pro získání grantů ČSKB jsou zveřejněny na adrese: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=akce--granty-cskb

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová informovala o tom, že akreditační komise schválila vzdělávání VŠ nelékařů v oboru klinická biochemie. Akreditovala se pracoviště IPVZ - teorie a pracoviště VFN - teorie a praxe.
 • Výbor vyzývá další pracoviště, aby se přihlásila k akreditaci pro vzdělávání VŠ nelékařů v oboru klinická biochemie.

Různé

 • Informace o hodnocení zjištování spokojenosti účastníků se systémem EHK. Bylo osloveno 372 respondentů (tj. 43% z celkem 870 oslovených pracovišť). Spokojenost se systémem se pohybuje kolem 97%.
 • Informace katedry KB IPVZ o termínech atestací na rok 2009: Lékaři: 23.6.09; 17.12.09 - Analytici: 22.-23.6.09; 17.-18.12.09.
 • Prof. Zima informoval o výběrovém řízení na místo vedoucího OKB FN Olomouc. Výbor společnosti se obrátil na ředitele FN Olomouc s nabídkou spolupráce a součinnosti při výběrovém řízení.
 • Výbor společnosti bude jednat s MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize ohledně přípravy pořadu o naší společnosti v květnu 2009.
 • Výbor společnosti informuje členy o možnosti vypllnění dotazníku, kerý připravila pracovní skupina preanalytiky ve spolupráci s firmou BD, týkající se způsobu sledování hemolýzy v laboratořích. https://forms.bd.com/schs/index.sp  
 • Prof. Průša pozval členy výboru k slavnostnímu předání osvědčení o certifikace dle ISO 9001 pro pracoviště ÚKBP FNM, které se uskuteční dne 3.3.09 ve 14.00 hod.
 • Prof. Kvapil byl pozván na zasedání výboru ohledně zavedení výkonu vyšetřování glykovaného hemoglobinu v ambulanci diabetologů. Výbor vyslechl argumenty ČDS a doporučuje, aby prof. Zima a Prof. Kvapil jednali se zdravotními pojišťovnami. Tato problematika by měla být nejprve řešena pilotním projektem, který posoudí srovnatelnost a klinickou efektivitu vyšetřování v ambulancích diabetologů. Na základě následného vyhodnocení se výbor doporučuje k této problematice vrátit.
 • Výbor společnosti diskutoval o návrhu Vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb. Připomínky k návrhu byly zaslány na MZ ČR.
 • Výbor zašle návrh na udělení státního vyznamenání prof. Masopustovi.
 • Výbor společnosti trvá na tom, že specializační příprava v oboru klinická biochemie musí trvat minimálně 5 let, musí v ní být zahrnuta dvouletá praxe v klinických oborech, zejména v oboru vnitřní lékařství. Vzhledem k platné legislativě, která říká, že školenec po dvou letech přípravy a na základě vyjádření školitele má mít vybrané kompetence v oboru, ve kterém je zapsán, nezbývá nic jiného než v prvních dvou letech přípravy realizovat jeden rok práce v klinicko-biochemické laboratoři a jeden rok klinické přípravy. 

Příští jednání:

 • 17.3. 2009 v 9.30, Praha
 • 29.4. 2009 v 9.30, Praha

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 5.3.2009

Zpět


česky | english