ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2004 - zpráva č.21

Zpráva č. 21 ze schůze výboru ČSKB konané dne 26.3.2004 v Nemocnici Kladno


PDF ke stažení Příloha [219.34 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Palička, prof. Racek, pí. Rychnovská, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová.
Omluveni: dr. Gotzmannová, doc. Schneiderka.
Host. doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda České diabetologické společnosti 

1. Jednání s předsedou České diabetologické společnosti doc. Kvapilem

Současná situace:
• zástupce obou společností konstatovali, že je třeba zlepšit přístup k vyšetřování diabetiků i k péči o ně,
• přechod na novou kalibraci glykovaného hemoglobinu i kvalita tohoto vyšetření je zatím jen částečně uspokojivá, frekvence vyšetření je dosud nízká, což může mít nežádoucí dopady na péči o pacienty,
• chybí nástroje pro kontrolu subjektů podílejících se na péči (laboratoří i diabetologů), bude nutné zvažovat i represivní opatření
• přesun vyšetřování glykovaného hemoglobinu do ambulancí diabetologů není aktuální
• část diabetiků druhého typu není v péči diabetologů, ale praktických lékařů (nyní asi 20 %)

Pro vytvoření návrhu spolupráce obou společností v oblasti kontrolních mechanismů a vhodné strategie spolupráce s plátci zdravotní péče byla navržena pracovní skupina, do níž výbor ČSKB deleguje ing. Šprongla, dr. Friedeckého, dr. Kallu a prof. Paličku, zástupce ČDS projedná doc. Kvapil s výborem ČDS.

2. Zpráva pokladníka

• Celková bilance roku 2003 zatím není k dispozici, bude předložena pravděpodobně na dalším jednání výboru.
• Aktualizovaný seznam sponzorů byl odeslán do FONSu a zveřejněn na www.cskb.cz

3. BIOLAB 2004

• Dne 18.3.2004 proběhla schůzka organizačního a vědeckého výboru včetně zhodnocení 41 abstrakt posterů a přednášek.
• Přihlášeno je zatím 240 účastníků a 17 firem.
• Po finanční stránce je rozpočet akce vyrovnaný.
• BIOLAB 2005 bude uspořádán v Liberci (pí. Z. Rychnovská, OKB Nemocnice Liberec). Výbor s potěšením akceptoval nabídku Liberce a po diskusi rozhodl, že k pořádání dalších sjezdů biochemických laborantů nebude nutná garance regionálního oddělení, jako organizátor se osvědčila a zůstává i nadále firma CBT.

4. FONS 2004

• Sestaven program včetně názvů bloků a jmenování koordinátorů.
• Do 30.4. organizátoři sdělí seznam přihlášených prací vědeckému výboru a koordinátorům bloků.
• Je otevřena webová stránka symposia s informacemi a formuláři přihlášek přístupná z hlavní stránky www.cskb.cz

5. Registr laboratoří (příprava semináře 15.4., úkoly 2. etapy, doc. Jabor, ing. Šprongl)

• Je sestaven program semináře, bude rozeslán registrovaným laboratořím elektronicky, návratku je třeba zaslat na elektronickou adresu registr.laboratore@cskb.cz. Počet účastníků je limitován, účastníci obdrží při vstupu do sálu jmenovku.
• Server SZÚ bude v provozu od června 2004, sekretář dr. Bilyk obdrží heslo pro aktualizaci stránek a zjistí podmínky zálohování dat.
• Dosud je registrováno 152 laboratoří, výbor souhlasí, aby nově přihlašované laboratoře byly oznámeny vždy na schůzi výboru.
• Ke dni jednání se do Registru klinických laboratoří nově přihlásily tyto laboratoře:
Biochemická a hematologická laboratoř Č. B. - Vltava, v.o.s, České Budějovice
OKBH, Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora
OKBH, VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, a. s.
OKB, Okresní nemocnice Strakonice
OKBH, Revmatologický ústav, Praha
RNDr. Šťastná Jaroslava, Soukromá biochemická laboratoř, Židlochovice
• Zbývající knihy budou do vyčerpání zásob rozeslány přihlášeným laboratořím sekretariátem ČSKB.

6. Registr pracovníků a ustanovení Národní registrační komise klinické biochemie ČR (doc. Jabor)

• Na základě konzultace s představiteli EC4 a na doporučení prezidenta EC4 Dr. Jansena se výbor rozhodl zřídit Národní registr pracovníků v klinické biochemii podle požadavků EC4. Registr pracovníků ve zdravotnictví podle zákona se připravuje a jeho koexistence není podle vyjádření představitelů EC4 komplikací.
• Po diskusi byla sestavena Národní registrační komise (složení viz Příloha 1).
• V příloze 2 je výchozí materiál popisující roli Národní registrační komise klinické biochemie ČR.
• Výbor doporučil jako předsedu prof. Engliše a národního delegáta prof. Racka. Výbor pověřil komisi k vypracování dalších podkladů pro registraci.
• Pro potřeby Národní registrační komise je zřízena e-mailová schránka registr.pracovnici@cskb.cz.

7. Doporučení (likvor, validace, homocystein)

• Doporučení o vyšetřování likvoru - po diskusi výbor odmítl pojetí návrhu doporučení předloženého doc. Adamem a žádá o přepracování původního doporučení, koordinátorem byl jmenován dr. Kalla, ke spolupráci budou vyzváni také RNDr. Petr Kelbich, MUDr. Kateřina Mrázová a ing. Jana Ženková.
• Doporučení o validaci - předložená varianta je určena k veřejné diskusi odbornou veřejností, je zvěřejněna na www.cskb.cz a elektronicky rozeslána členům jako pracovní materiál. Ohlasy a připomínky budou soustředěny na adrese sekretariat@cskb.cz . Diskuse bude uzavřena před příštím jednáním, tj. 14.4. Schválená verze bude předložena ostatním laboratorním oborům cestou Rady pro akreditace ČLS JEP (zajistí prof. Palička).
• Doporučení o hyperhomocysteinémii - výbor doporučuje využít schéma navržené doc. Soškou a požádá ho o závěrečnou formulaci doporučení, výchozím materiálem je přehled "Facts and Recommendations about Total Homocysteine Determinations: An Expert Opinion" v Clinical Chemistry (50:1, 2004, str. 3 - 32). Definitivní úprava doporučení bude konzultována s prof. Hyánkem a dr. Kožichem.

8. Žádost prof. Kazdy (hledání nového redaktora)

Prof. Kazda odstupuje z funkce šéfredaktora a žádá výbor o pomoc při hledání svého nástupce pro tuto činnost. Na příští schůzi by měl být předložen jmenný seznam kandidátů s již ověřeným předběžným souhlasem pro tuto funkci.

9. Atestace lékařů (doc. Jabor)

Rozdány materiály k posouzení (vzdělávací program, logbook), dr. Kalla, prof. Palička, prof. Racek a doc. Štern dodají své připomínky do 31.3.2004.

10. Stanovisko oborové komise pro KB ČLK (prim. Kalla)

• Prim. Kalla seznámil se zněním dopisu oborové komise pro klinickou biochemii ČLK týkající se projednání zaslaného materiálu návrhu vyhlášky o ukazatelích pro zajištění veřejných služeb pro zdravotnictví (Příloha 3).
• Výbor přijal informaci o relacích a uznávání medicínských oborů v rámci EU.

11. Laboratoře klinické biochemie jako riziková pracoviště (právní rozbor, doc. Jabor)

• Doc. Jabor z pověření výboru zadal vypracování právní analýzy advokátní kanceláři "Vyroubal Krajhanzl Školout a spol". Analýza se týká statutu rizikového pracoviště pro oddělení klinické biochemie (hematologie, imunologie).
• Písemná objednávka na tuto analýzu bude advokátní kanceláři zaslána dodatečně.
• Podle dodaného právního rozboru jsou pracoviště klinické biochemie rizikovými pracovišti.
• Stanovisko advokátní kanceláře bude rozesláno na elektronický adresář členů ČSKB a zveřejněno na www.cskb.cz, případné připomínky a další otázky z praxe mohou být předmětem upřesnění ze strany právníků.

12. Koncept článku pro IFCC News (materiály doc. Schneiderky)

Připomínky k článku - chybí část o pregraduálním vzdělávání v oboru, bude vhodné doplnit fotografie, přehled konání sjezdů společnosti (materiály poskytne dr. Kalla), seznam předsedů společnosti, historie EQA (materiály dr. Kratochvíla) a programový výhled do budoucnosti (doc. Schneiderka).

13. Zpráva vědeckého sekretáře, cestovní granty, ceny společnosti, noví členové (ing. Vávrová)

• O cestovní grant se ucházeli dva žadatelé, výbor doporučil přidělení cestovního grantu autorce práce:
MUDr. M. Řezáčová, PhD.: Synergic effect of Trail and ionizing radiation at HL-60 cells
8th International Wolfsberg Meeting 2004, Ermatingen, Švýcarsko (26. - 28. 6. 2004)

Noví členové:
ing. Vít Benda (České Budějovice), MUDr. Jiří Bronský (Praha); Lucie Juránková (Brno); ing. Jiří Kukačka (Praha); Mgr. Vladimír Pícha (Kolín); Mgr. Radomír Pilný (Brno); Hana Šálová (Kladno); Mgr. Silvie Vaingátová (Praha); Mgr. Martina Vasilevová (Praha), Dr. Šináglová (Praha); MUDr. Libor Vítek, PhD. (Praha); Bc. Kateřina Zikmundová (Praha).
Pozn.: Z pohledu evidence ČLS JEP je člen společnosti s titulem Bc. je evidován jako vysokoškolák.

• Žádosti o prominutí platby členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené. Výbor bere na vědomí sociální podmínky svých členů, proto také diferencuje výši členských poplatků pro ČSKB. Příspěvky se však skládají ze dvou částí, fixní částka 250,- Kč pro ČLS JEP je povinná, při žádosti o úlevy v platbách může tedy výbor potvrdit prominutí platby týkající se pouze poplatku pro ČSKB. Rozpis plateb viz. www.cskb.cz .

14. Různé

• Rada pro akreditaci ČLS JEP - na základě jednání, které proběhlo dne 15.3.2004, byl odsouhlasen vznik Akreditačního orgánu v rámci ČLS JEP, přípravnými pracemi pro založení orgánu byl pověřen ing. Šprongl (zápis z jednání - Příloha 4)
• Ustanovení pracovní skupiny pro IVD (podnět ing. Mádra)
Výbor nemá námitky proti výměně názorů na direktivu IVD se zástupci výrobců, CZEDMA, referenčních laboratoří a odborníků z klinických laboratoří a bude iniciovat jejich setkání. Výbor těmito činnostmi pověřuje dr. Friedeckého
• Stanovení CRP POCT (doc. Jabor)
Registrační list podaný pediatrickou společností specifikuje postup jako imunoturbidimetrické kvantitativní stanovení CRP. Odbornost 801 tento výkon nesdílí a výbor proto nebude vydávat žádné stanovisko související se stanovením CRP technologiemi POCT.
• Myelomová skupina (prof. Palička)
Obor bude na jednání této skupiny v Čejkovicích reprezentovat doc. Tichý z FN Hradec Králové
• Setkání s hematology
- Účastníci společné schůzky navrhli výboru ČHS ke schválení sdílení těchto výkonů: 96163, 96321, 96621, 96623, 96711, 96713
- nově budou předloženy výboru ke schválení a předmětem další schůzky budou tyto výkony: 93325, 96523, 96835, 96847
• Symposium o edukaci v klinické biochemii FESCC - ČSKB (listopad 2004) - příprava pokračuje, bude upřesněno po jednání s prof. Blatonem v Amsterdamu.

Zapsala Jana Sedláková, za správnost doc. Jabor, ing. Vávrová.

Vloženo: 20.3.2004

Zpět


česky | english