ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2012 - zpráva č. 25

Zpráva č. 25 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 10.12.2012

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová,  RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:  RNDr. H. Benáková, doc. MUDr. M. Dastych, CSc.,RNDr. G.Louženský,  prof. MUDr. V. Palička, CSc., MUDr. M. Verner


Kontrola zápisu č. 24/2012

Zápis č. 24/2012 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor ČSKB schvaluje Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility České endokrinologické společnosti.   Příloha č. 1
 • Probíhá aktualizace Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi.

EFLM, IFCC  - prof. Racek

 • Na internetu byl zveřejněn zápis z valného shromážení EFLM (Dubrovník, 12. 10. 2012). Zápis pracovní skupiny pro akreditaci a standardizaci je přílohou zápisu č. 2.
 • EFLM vyzývá členské státy, aby do 31. 12. 2012 zaslaly požadavek na pořadatelství kongresu Euromedlab 2017; ČSKB se bude o pořadatelsví ucházet.
 • Národní společnosti byly vyzvány, aby podaly nominaci na členy výkonného výboru EFLM pro období 2014 – 2015; volby proběhnou během kongresu Euromedlab v Miláně v květnu 2013. ČSKB bude nominovat prof. Zimu, který je již nyní členem výkonného výboru EFLM; bude tedy kandidovat na členství v druhém funkčním období.
 • Na webových stránkách ELFL byla založena nová sekce „Job Announcement“ – bude zde uvedena nabídka změstnání v oboru klinická chemie v Evropě.
 • Prof. Zima, prof. Racek a dr. Kocna se zúčastnili IFCC Genaral Conference v Kuala Lumpur (17. – 20. 11. 2012).
 • Prof. Racek vyplnil následující internetové dotazníky IFCC: a) hodnocení IFCC Genaral Conference; b) Pediatric Laboratory Medicine. Dotazník na téma Glucose Point of Care Testin vyplní Ing. Šprongl.
 • ČSKB nebude žádat EFLM o zajištění mluvčího pro XI. celostátní sjezd ČSKB v Olomouci (září 2013).
 • Prof. Racek bude kontaktovat dr. Cibíčka (navržen na funkci člena IFCC Fask Force for Young Scientists) a prof. Jabora (navržen na funkci člena IFCC Committee on Nomenclature, Properties and Units); v případě jejich souhlasu s kandidaturou ji odešle spolu s doporučujícím dopisem do kanceláře IFCC.
 • Výbor byl upozorněn a požádán o součinnost ve věci inovace EU directive týkající se IVD a zařazení materiálů pro EHK mezi IVD. 

Lab Tests Online – prof. Racek   

 • Trvají úkoly z minulého zasedání výboru:
 • Prof. Racek bude urgovat, aby Z. Tesařová zaslala překladatelům textů z r. 2009 požadavek na revizi překladů.
 • Současně zašle členům výboru ČSKB seznam článků, které byly vloženy na US stránky v r. 2012; jednotliví členové navrhnou možné překladatele.

Rada pro akreditaci  - prof. Zima

 • 44. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří konaného dne 3.12.2012 zúčastnila Ing. Pelinková:
 • Prof. Palička oznámil stanoviska jednotlivých společností k nezbytnému personálnímu zabezpečení oboru (zaslaly jednotlivé společnosti). Většina společností má vyšší požadavky popř. stejné jako personální vyhláška č. 99/2012 vyjma hematologie.
 • Navazuje doc. Pecka: V oboru 818 a 222 je nedostatek kvalif. bioanalytiků a v menších laboratořích i lékařů. Společnost pravděpodobně požádá ministerstvo o výjímku, na přechodnou dobu uznávat jako kvalifikovaného odborníka již odborníka v přípravě na special. zkoušku.
 • Prof. Palička seznamuje s evropskou direktivou  - zákonem o profesích. Má se týkat lékařů a nelékařů. Diskuze. Určitá informace bude přiložena do zápisu z Rady.
 • Prof. Jabor podává souhrnnou informaci o činnosti NASKL. Posuzuje se podle  platných předpisů ke dni konání auditu.
 • Prof. Palička zajistí zveřejnění seznamu sdílených kódů.
 • Návrh z pléna  – Rada by měla zareagovat na novou úhradovou vyhlášku;  je tam vložena část, že v případě více odborností komplementu bude hodnota bodu navýšena. Tento bod nebyl prodiskutován odbornými společnostmi. Rada zareaguje.
 • Na dotaz z pléna, zda má Rada řešit nepřítomnost platové třídy 14 pro bioanalytiky, prof. Palička odpověděl, že Rada se k platovým záležitostem vyjadřovat nebude.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013 Olomouc

www.sjezdcskb2013.cz 

 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci.
 • Byly rozeslány dopisy se žádostí o podporu kongresu, výstavu a firemní symposia.

Biolab  jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

EuroMedlab 2017

 • Zina Pecková z CBT předložila návrh přípravy Euromedlabu v Praze v roce 2017. Definitivní návrh na pořádání bude odeslán do konce prosince 2012.
 • Ve dnech 12.-13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“. Program je připraven a v současné době byly osloveny národní společnosti. Příloha č. 3

Karlova Studánka – 5.-7.12.2012

 • 31. regionální pracovní dny klinické biochemie proběhly úspěšně.
 • 228 přihlášených účastníků. Celkem 21 přednášek, z toho 6 v sekci mladých klinických biochemiků.

Symposium EFLM,  ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. http://www.efim2013.org/ 

Zpráva pokladníka + časopisy  – Ing. Šprongl

 • Časopisy objednány, na časopis CCLM 42 přihlášek.
 • Rozpočet na rok 2013 byl dodán v termínu.
 • Stav hospodaření za tři čtvrtletí 2012 – příjmy 1 544 737,05 Kč, výdaje 707 885,00 Kč. Na běžném účtě zůstatek 836 852,05 Kč, spolu s rezervním účtem celkem finanční prostředky 4 796 814,81 Kč.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Členské příspěvky se budou po sedmi letech navýšeny. Příloha č. 4
 • Ing. Vávrová zajistí vypsání podmínek (web, Info CSKB) podpory aktivní účasti členů ČSKB na kongresech. Granty pro mezinárodní kongresy budou podpořeny částkou 20 tis. Kč. Uzávěrka pro podání žádostí o podporu účasti na EuroMedLabu 2013 je 25.1.2013.  Příloha č. 5

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor BL se neztotožňuje se stanovisky  AŘZŠ (Asociace ředitelů zdravotnických škol), prezentovanými v Učitelských novinách 36/2012, které nejsou vedeny zájmy o profesi, ale zájmem o zachování škol (citace z článku: "Na změnách návrhu nového zákona 96/2004 evidentně vydělají VŠ do jejichž náruče se totiž přesouvají nejpočetnější obory dosavadního vyššího studia, vedle zdravotního laboranta, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře a fyzioterapeuta je to hlavně všeobecná sestra, která představuje pro VŠ dárek v podobě až 4000 uchazečů ročně. Voškám by měl podle návrhu zůstat jen zubní technik, dentální hygienista a farmaceutický laborant. Ztráty voškových zdravotnických oborů se obává Asociace vyšších odborných škol. Celý sektor by totiž přišel zhruba o čtvrtinu studentů.....") AŘZŠ navrhuje jako optimální vzdělání pro zdravotního laboranta střední školu, kdy absolventem je laboratorní asistent pracující "pod dohledem". 
 • Výbor zpracovává článek, který by měl přiblížit problematiku vzdělávání zdravotního laboranta i poskytovatelům vzdělávání. 
 • Přílohou č. 6  je reakce na článek profesní organizace - sekce zdravotních laborantů.
 • První pracovní den biochemických laborantů se uskuteční dne  10.4.2013 v Lékařském domě v Praze.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová vypracuje připomínky k personální vyhlášce /specifikuje vzdělání a specializační vzdělání/ s Ing. Vávrovou, která zašle podklady vzdělávání farmaceutů.

Sazebník výkonů – prof.  Zima

 • Zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 18.10. a 15.11. 2012. Příloha č. 7 a Příloha č. 8
 • Na zasedání pracovní skupiny dne 15.11. byla projednávána žádost o zařazení odbornosti 881 do sazebníku výkonů, vzhledem k tomu, že by vzniklo více komplikací (sdílení výkonů, přílohy ke smlouvě, rozsah preskripce, atd.), bylo dojednáno ponechání stávajícího systému – odbornost 881 pro zdravotní pojišťovny a výkon je v odbornosti 801. 

Různé 

 • Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB a České společnosti klinické biochemie odmítá návrh Úhradové vyhlášky pro rok 2013, který považuje za likvidační pro řadu laboratoří. Vyjádření bylo zasláno ministru zdravotnictví ČR. Příloha č. 9
 • ČLS JEP též odmítá návrh úhradové vyhlášky pro laboratorní komplement. Příloha č. 10
 • Uskutečnilo se jednání vedoucích představitelů klinických oborů s laboratorní složkou ze dne 1.11.2012 na ČLS JEP, které se týkalo připravované evropské direktivy o profesích – Příloha č. 11
 • Prof. Zima informoval výbor společnosti, že návrh uvedené direktivy může při splnění společných požadavků na vzdělání umožnit vzájemné uznávání specializace u nelékařů podobně jako je tomu u lékařů. 
 • Byla vydána nová směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2012 – Pocty a ceny udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS.
 • Výbor obdržel dokument Evropské komise „CERTIF 2012-02 – Activities of Accreditation bodies that are not accreditation and accreditation activities by non-accreditation bodies“.
 • Připravovaný daňový balíček zahrnuje i zdravotnické položky. Provádíme dotaz, zda IVD prostředky budou zařazeny do základní sazby DPH tj. 21% či nikoliv.
 • Na webu společnosti v části Stanoviska jsou zveřejněna stanoviska výboru zaslaná ČIA.
 • Na předsednictvu ČLS JEP byl diskutován návrh zákona o reklamě, který se zabývá sponzoringem a reklamou v oblasti zdravotnictví a povinností organizátora akce hlásit sponzorované akce na SÚKL. Po schválení zákona předsednictvo bude připravovat stanovisko a výklad této normy pro odborné společnosti.
 • Česká diabetologická společnost se obrátila na ČSKB se žádostí o stanovisko k přípravám kurzu diagnostiky HbA1c metodou POCT prostřednictvím portálu EUNI. Výbor ČSKB distanční vzdělávání pro lékaře nedoporučuje. Příloha č. 12

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
 • Dosud nepřišlo vyjádření z LF Olomouc, LF Hradec Králové a z LF MU Brno.

 

Příští jednání se koná dne v Praze dne 29.1.2013.

Zapsal: T. Zima  
Za správnost: T. Zima a členové výbor 

 

 

 

Vloženo: 29.12.2012

Zpět


česky | english