ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2003 - zpráva č.12


PDF ke stažení Příloha [132.29 KB]

Přítomni: dr. I. Bilyk, dr. B. Friedecký, dr. D. Gotzmannová, doc. A. Jabor, dr. K. Kalla, prof. V. Palička, prof. J. Racek, pí. Z. Rychnovská, J. Sedláková, ing. L. Šprongl, doc. P. Štern, ing. J. Vávrová
Omluveni: doc. P. Schneiderka 
Hosté: prof. T. Zima, doc. R. Průša 

1. BIOLAB 2003

 • Prof. Zima informoval o posledních přípravách před zahájením 40. sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2003 - ceremoniál zahájení v aule Karolina, společenský večer, sborník abstrakt, další.

2. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

 • Prof. Zima informoval o aktuální situaci projednávání zákona, předložil výboru petici týkající se podpory přijetí zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Výbor ponechává v tomto ohledu na rozhodnutí jednotlivých členů, zda se k petici připojí.

3. Léková komise

 • Doc. Průša seznámil výbor s mechanismem práce pracovní skupiny kategorizační komise pro preskripci léků. Z výkladu vyplynula potřeba, aby delegát ČSKB v komisi podporoval preskripci léků souvisejících s ambulantní činností klinického biochemika odpovídající koncepci oboru. Výbor bere na vědomí žádost doc. Průši o ukončení jeho činnosti v komisi k 30.6.2003 a pokusí se navrhnout dalšího odborníka, který by se problematiky ujal. Problematika bude ještě jednou diskutována na schůzi výboru 19.6.v Opočně.

4. VI. národní sjezd v Hradci Králové

 • Členové výboru vyslovili připomínky ke konceptu Pozvánky připravené k tisku agenturou CBT. Tiskovina bude distribuována poštou a elektronicky na adresář členů Společnosti. Postupuje rovněž příprava on-line formulářů pro registraci a příjem abstrakt.

5. „audit“ EC4 v Geldropu (doc. Jabor)

 • Pracovní schůzka se uskuteční 14. 4. 2003, účastní se prof. Palička, doc. Jabor, doc. Schneiderka.

6. Ceny a granty ČSKB

 • Schválen text Hořejšího medaile v následující rozsahu:
  Averz: Jaroslav Hořejší, 4.9.1905 – 24.11.1997
  Reverz: ČLS JEP, logo se zkratkou ČSKB, Za zásluhy o klinickou biochemii a laboratorní medicínu
 • Dále bylo schváleno ocenění práce Dr. Kocny (přihlášené o cenu CZEDMA) - prof. Palička zajistí výtisk diplomu.
 • Podmínky pro udělování a čerpání cestovních grantů - ing. Šprongl zjistí u ČLS JEP podrobnosti a připraví pro zveřejnění na stránkách společnosti.

7. Revize doporučení (koordinátoři)

 • Schůzka pracovní komise pro vypracování doporučení o diabetu mellitu proběhla před jednáním výboru, jako hosté se zúčastnili prof. Škrha a prof. Zima. Pracovní komise konstatovala, že materiál vyžaduje pouze technickou editaci a drobné změny, které byly během následující diskuse navrženy a schváleny. Nová verze doporučení bude připravena před termínem schůze výboru diabetologické společnosti. Kompletaci konečné verze zajistí Dr. Friedecký, doc. Jabor, ing. Vávrová, odeslání prof. Škrhovi zajistí doc. Jabor. Výbor vyslovil Dr. Friedeckému poděkování za vynikající zpracování materiálu.

8. IFCC agenda

 • Vzhledem k nepřítomnosti doc. Schneiderky se jednalo pouze o pořadí pro FESCC Award, které bylo podle pokynů FESCC schváleno s následujícím přiřazením bodového hodnocení navrženým kandidátům: prof. Price (10), Dr. Burnett (8), Prof. Sanders (6), Dr. Rosalki (4), Prof. Muszbek (2). Doc. Schneiderka odešle výsledky sekretáři FESCC.

9. Jednání FESCC v Praze (prof. Palička)

 • Prof. Palička informoval o jednání FESCC Executive Boardu v Praze a podpisu smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a prezidentem FESCC prof. Blatonem o zřízení sídla FESCC v Praze. V souvislosti se zřízením „virtuálního“ sídla FESCC v Praze při UK bylo rovněž navrženo zřízení podobného „virtuálního“ sídla v oblasti postgraduálního a kontinuálního vzdělávání pro evropské klinické chemiky. Části jednání se zúčastnili doc. Jabor a doc. Schneiderka. Prof. Palička informoval o plánovaném setkání předsedů odborných společností kandidátských zemí s členy výboru FESCC v Hradci Králové, před VI. národním sjezdem v říjnu 2003.

10. Brožura IMEP-17

 • Výbor schválil uvolnění prostředků na přípravu informační brožury s výsledky mezinárodní a národní účasti v tomto cyklu. Brožura bude vydána v anglickém jazyce s cílem propagovat českou klinickou biochemii. Obsah připraví dr. Friedecký, základní návrh bude předložen na květnovém jednání výboru společnosti.

11. Registr klinických laboratoří

 • Členové výboru obdrželi další materiály týkající se druhé etapy projektu, na dalším jednání výboru v květnu bude uzavřena diskuse k těmto materiálům a ke zveřejněným standardům.

12. Doktorandi

 • Prof. J. Racek urgoval svůj dotaz vedoucím fakult ohledně doktorandů, čeká se na odezvu této urgence.

13. Různé

 • doc. Jabor informoval o schůzce s reprezentanty ČHS (20.3.2003) a připraví odpověď na materiál, který bezprostředně po schůzce poslal prof. Indrák
 • Sevapharma - dr. Friedecký dosud neobdržel od firmy potřebné materiály, doc. Jabor a dr. Friedecký vypracují odpověď firmě
 • certifikace cyklu močové kameny (dr. Louženský) - odloženo na příští schůzi výboru
 • registrační listy (dr. Gotzmannová) - pro vyplňování registračních listů je potřeba vypracovat podklady pro analytiku a kritéria metody
 • sdílení výkonů - aktualizovaný seznam od dr. Bilyka byl rozeslán („sdílení02.xls“, e-mail 2.5.) ostatním členům výboru k seznámení a diskusi o případných chybějících výkonech vhodných pro biochemické laboratoře
 • evidence odborné literatury - členové revizní komise vypracují pravidla pro evidenci literatury nakoupené z prostředků společnosti a uložené na vybraných pracovištích
 • nově přijatí členové ČSKB: Mgr. P. Hrubá (Pardubice), ing. L. Pavlíková (Hradec Králové).

Vloženo: 20.4.2003

Zpět


česky | english