ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2006 - zpráva č.5

Zpráva č.5 ze schůze výboru ČSKB konané dne 6. září 2006 v Praze


PDF ke stažení Příloha [421.27 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí.M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský , prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. M. Radina, RNDr. G.Louženský
Hosté: Ing. Fišerová, Ing. Jirsa, p. Adamec, MUDr. Verner, pí. Šenderová

1. Kontrola a schválení zápisu č. 4

• Výbor schválil zápis č.4 bez dalších připomínek.

2. Doporučení společnosti – aktualizace, nové návrhy – T. Zima

• Prof. Zima informoval o přípravě aktualizace doporučení společnosti – viz zápis č. 2
• Výbor projednal a schválil aktualizaci Stanoviska ČSKB k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie v souladu se stavovským předpisem ČLK č.2 (viz příloha č.1).

3. EC4, IFCC, FESCC – A. Jabor

• Ing. Šprongl informoval o projednávání stanoviska pracovní skupiny EC4 k akreditaci laboratoří. V létě probíhala e-mailová diskuse k návrhu EA týkající se předmětu akreditace před podzimními jednáními. Dále bylo k diskusi v pracovní skupině rozesláno upravené doporučení o validacích.
• Prof. Jabor a prof. Palička informovali o přípravě a programu konference 2nd Symposium Education & Training in Clinical Chemistry & Laboratory Medicine 2006 – aktualizovaný program a web symposia (http://www.cbttravel.cz/labmed2006/ ) jsou dostupné z webové stránky společnosti, rozpočet akce je vyrovnaný, výbor ČSKB podpoří účast členů ČSKB, kteří se prokazatelně věnují především postgraduálním edukačním aktivitám:
a) pokud účastník (člen ČSKB) nežádá ubytování, podpoří výbor ČSKB učitele s pravidelnou a prokazatelnou účastí na postgraduálním vzdělávání lékařů nebo analytiků úhradou sjezdového poplatku 130 EUR do počtu až 10 účastníků na základě žádosti adresované vědeckému sekretáři, b) pokud účastník (člen ČSKB) žádá v rámci konání sympózia zajištění ubytování, podpoří výbor ČSKB učitele s pravidelnou a prokazatelnou účastí na postgraduálním vzdělávání lékařů nebo analytiků úhradou plné výše registračního poplatku 200 EUR do počtu až 5 účastníků na základě žádosti adresované vědeckému sekretáři.
• Prof. Jabor informoval o odeslání odpovědi na dotazník prof. Horvath (EC4) týkající se informací o laboratořích v ČR. Vyplnění bylo komplikováno skutečností, že čas na vyplnění byl pouze 1 týden a některé požadované údaje v ČR nejsou sledovány, např. ÚZIS prozatím nerozlišuje kategorie státních a soukromých laboratoří. Zasedání EC4 a vyhodnocení dotazníku proběhne v Budapešti ve dnech 9.-10.12.2006.
• Návrh na nominaci do edukační komise IFCC - výbor nenavrhuje žádného kandidáta – odpověď zašle prof. Jabor.
• Prof. Jabor seznámil výbor s rozporuplnými názory AACC k diskusi týkající se nového doporučeného názvu pro glykovaný hemoglobin (viz zápis č.3 a zápis č.4).
• Výbor společnosti na příštím zasedání projedná návrh na ocenění FESCC.
• Výbor souhlasí s členstvím Kyperské společnosti pro klinickou biochemii v IFCC, odpověď hlasování odešle prof. Jabor
• President FESCC prof. Blaton avizoval národním společnostem, že bude distribuován informační materiál týkající se spojení FESCC a EC4, do prosince 2006 lze podávat návrhy a nominace pro nově vzniklou instituci
• Výbor nominoval prof. Jabora do mezinárodního přípravného výboru pro EUROMEDLAB 2009 v Innsbrucku (odeslat do 1.10.2006)

4. web společnosti

Projednání bodu bylo odloženo.

5. NASKL, Rada pro akreditace

Zasedání výboru se účastnila ing. A. Fišerová - ředitelka NASKL.
• Ing. Fišerová seznámila výbor s aktuálním začleněním a aktivitami NASKL (www.naskl.cz ), viz rovněž Příloha č.6 (Upozorneni_22.9.2006).
• Posuzování a zvyšování kvality v rámci klinických laboratoří - od 1.1.2006 lze zařadit laboratoř k posuzování v rámci Auditu I, které vychází z národních akreditačních standardů.
• Zařazení do Registru laboratoří bude podmíněno úhradou poplatku, který bude využit pro edukační činnost NASKLu a odborných společností.
• Ve spolupráci NASKL a ČIA je pro posuzování odborné způsobilosti laboratoří vyškoleno cca 40 odborníků, kteří jsou zařazeni do společné databáze NASKL a ČIA
• V současné době jsou naplánovány první Audity I s podepsány smlouvy související s touto činností
• Výbor se domnívá, že nastal čas pro aktualizaci a veřejnou oponenturu národních akreditačních standardů v kontextu se současnou legislativou. Výbor pověřil prof. Jabora a ing. Šprongla, aby navrhli aktualizaci národních akreditačních standardů z pohledu klinické biochemie do 11/06 a aby podnět k aktualizaci přednesli rovněž při jednání Rady pro akreditaci ČLS JEP.
• Výbor otevřel diskusi o názvu NASKL – Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře, který neodráží přesně činnosti uvedené ve zřizovací listině a požádal zástupce společnosti v Radě pro akreditaci (prof. Jabor, prof. Palička, ing. Šprongl), aby iniciovali změnu názvu, která bude lépe odrážet poslání NASKL, tj. zejména edukaci v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb.
• Výbor konstatoval, že bude informovat MZ ČR o tom, že podporuje jakékoliv aktivity vedoucí ke zvyšování kvality práce v laboratoři – (ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, činnost NASKL, procesy akreditace nemocnic, apod.)

6. Časopisy – FONS – T. Zima

Zasedání výboru se zúčastnili zástupci firmy Stapro - ing. Jirsa a p. Adamec.
• Výbor byl informován o historii a současnosti vydávání bulletinu FONS, kdy zejména v minulosti FONS byl jedním z hlavních informačních zdrojů pro členy nejen společnosti klinické biochemie.
• Výbor konstatoval, že lhůty vydávání bulletinu v současné době nevyhovují požadavkům na časovou dostupnost pravidelně podávaných informací, otázkou může být i menší zájem autorů přispívat do jednotlivých rubrik bulletinu.
• Byla otevřena diskuse o možnosti spojení či převedení některých rubrik do časopisu Klinická biochemie a metabolismus, toto řešení výbor nepovažuje prozatím za vhodné vzhledem k charakteru obou časopisů i heterogenitě cílových skupin, kterým jsou časopisy určeny.
• Ing. Jirsa informoval o představách revitalizace obsahu bulletinu FONS
• Firma Stapro předloží do konce roku výboru společnosti kroky jak oživit bulletin a návrh smlouvy o spolupráci mezi společností a firmou Staro týkající se bulletinu FONS.
• Bylo konstatováno, že nejsou žádné překážky, aby mohla jakákoliv firma inzerovat v časopise Klinická biochemie a metabolismus. Společnost LexisNexis a firmy o této skutečnosti bude informovat ing. Šprongl. Limity umístění a rozsahu inzerce v časopise Klinická biochemie a metabolismus budou projednány výborem společnosti a redakční radou časopisu v listopadu 2006.

7. Organizace odborných akcí – členové výboru.

• FONS 2006
 program
 příprava předání čestných členství společnosti
• Sjezd ČSKB 2007 – příprava
 Prim. M. Verner spolu s M. Šenderovou (CBT) informovali o přípravě sjezdu společnosti
 Termín 23.-25.9.2007 v Českých Budějovicích
 Prim. Verner osloví koordinátory jednotlivých bloků se žádostí návrh přednášejících a témat přednášek, které zašlou do konce listopadu prim. Vernerovi
 M.Šenderová informovala výbor o návrhu rozpočtu sjezdu ČSKB společností CBT. Rozpočet je ve stejné výši jako pro sjezd v roce 2005 a je vyrovnaný. Výše registračních poplatků bude též shodná s rokem 2005.
 Výbor společnosti souhlasí s úhradou paušálu ve výši 10 000,- Kč Nemocnici České Budějovice a.s. za činnosti související se zabezpečením 8. sjezdu ČSKB
 Další informace o přípravě sjezdu se bude projednávat na výboru společnosti dne 22.11. 2006
• Plán akcí pro rok 2007 - návrhy pro zařazení do plánu se soustředily u prof. Racka, sestavení verze pro zpracování rozpočtu a pro zveřejnění připraví z dodaných podkladů ing.Vávrová
• Hospimedica – konference Lékař v praxi a jeho spolupráce s klinickou laboratoří se koná dne 25.10.2006 v Brně - výbor bere na vědomí (program dostupný na adrese: http://www.cls.cz/archiv/hospimedica.pdf )
• Slavnostní pracovní odpoledne k životnímu jubileu doc. Šterna se uskuteční dne 31.10.2006 v Praze (program viz příloha č. 2).

8. Zpráva pokladníka – L. Šprongl

• Informace o stavu hospodaření ČSKB - aktuálně výdaje 621 000,- Kč, na účtu 1 350 000,- Kč
• Výbor schválil nákup knih ve výši 340 000,- Kč a časopisů ve výši 250 000,- Kč
• Ing. Šprongl připraví do konce září pro ČLS JEP návrh rozpočtu s ohledem na odborné akce plánované pro rok 2007
• Definitivní vyúčtování Biolabu 2006 bylo uzavřeno se ztrátou 484,- Kč.
• Výbor společnosti schválil pořízení nového PC pro sekretariát společnosti a barevné tiskárny pro vědecký sekretariát společnosti v celkové hodnotě 25.000,- Kč.

9. Zpráva vědeckého sekretáře – J. Vávrová

• Výbor vyhověl žádosti o podporu účasti na zaharaniční vzdělávací akci (International Free Radical Summer School 2006, Biomarkers of oxidative stress and responses) MUDr. Daniela Rajdla udělením cestovního grantu ve výši požadovaných 150 EUR.
• Výbor projednal přihlášky do ČSKB - novými členkami se staly: Mgr. Andrea Klimíčková (Valašské Meziříčí), Mgr. Lucie Zelená (Žďár nad Sázavou) a Ing. Šárka Coufalová (Jihlava)
• Výbor projednal a schválil udělení Hořejšího medaile v roce 2007 prof. MUDr. M. Englišovi, DrSc.
• Na doporučení předsedy hodnotící komise prof. Masopusta uděluje výbor cenu „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2005“ Doc. MUDr. Martě Kalousové, Ph.D. a spolupracovníkům za práce publikované v r. 2005: M. Kalousová, T. Zima, V. Tesař, S. Dusilová-Sulková, J. Škrha: Advanced glycoxidation end products in chronic diseases - clinical chemistry and genetic background. Mutation Research 579 (2005) 37–46 a M. Kalousová, L. Novotný, T. Zima, M. Braun and L. Vítek: Decreased levels of advanced glycation end-products in patiens with Gilbert syndrome. Cellular and Molecular Biology 51 (2005) 387-392.

10. Podklady pro plenární schůzi – členové výboru

• Byla projednána příprava podkladů pro plenární schůzi, která se bude konat na sympoziu FONS:
 Návrh koncepce činnosti výboru v dalším období – prof. Zima, prof. Racek (Příloha č.4)
 Zpráva o činnosti minulého výboru – prof. Jabor
 zpráva vědeckého sekretáře včetně informace o sekci biochemických laborantů – Ing. Vávrová
 zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
 zpráva revizní komise – Dr. Louženský
 IFCC - prof. Jabor
 informace KVVPOZ – dr. Gottzmannová

11. KVVPOZ -D. Gotzmannová

• Informace o udělování kreditů za odborné akce
• Informovala o připomínkovém řízení k novele zákona 96/2004 Sb.
• Prof. Palička požádal výbor o oficiální oslovení MZ ČR o rovném přístupu farmaceutů k postgraduálnímu vzdělávání. Snahou výboru je, aby byl rovnoprávný přístup všech VŠ pracovníků ke kvalifikačnímu vzdělávání. Prof. Palička byl požádán o vypracování stanoviska, které výbor projedná. Dr. Gotzmannová upozornila, že § 43 odst. 4 zákona 96/2006 zařazení farmaceutů pracujících v klinických laboratořích umožňuje.

12. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

• „Ohlédnutí za Biolabem 2006“ bylo zveřejněno na webu společnosti ČSKB, text bude otištěn také v bulletinu FONS.
• Výbor sekce biochemických laborantů připravil plán akcí na příští rok, který byl zaslán Ing. Vávrové
• Výbor sekce biochemických laborantů odsouhlasil (4:1) návrh na dvouletý interval konání sjezdu biochemických laborantů Biolab, příští se tedy uskuteční v roce 2008 v Brně. Výbor poděkoval za vstřícnost a ujistil sekci, že pořádání a podpora Biolabů je jednou z priorit výboru společnosti.

13. Různé

• Zpráva o pokračování analýz dat plátců z Jihomoravského kraje – výbor souhlasí s odměnou ve výši 5000,- Kč pro doc. Šterna a dr. Bilyka za zpracování analýzy.
• Prof. Jabor požádal výbor o podporu k oslovení hematologické společnosti pro zapojení oboru hematologie do vzdělávacího programu se společným kmenem (viz příloha č.5 zápisu č.3). Prof. Jabor připraví dopis předsedovi České hematologické společnosti ČLS JEP doc. Čermákovi, za ČSKB podpoří výzvu prof. Zima.
• Tiskové materiály pro EUROMEDLAB 2007 (Amsterdam) budou distribuovány se sjezdovými materiály konference FONS.
• Prof. Jabor informoval o problematice akreditace pracovišť pro postgraduální vzdělávání. Akreditační komise se potýká s neúplnými podklady, problémem jsou nevyhovující kvalifikační předpoklady školitelů. Výbor konstatuje, že školitelem musí splňovat podmínku plně atestovaného odborníka v oboru klinická biochemie. Je třeba zpracovat požadavky pro mezioborové minimum ne zbytné v integrovaných laboratořích.
• Prof. Zima informoval o přípravě vydání metrologické příručky SEKK a ČSKB. Žádost ing. Budiny týkající se finanční dotace vydání Metrologické příručky ze zdrojů IFCC určených na vzdělávání pro členy ČSKB předseda odročil.
• Prim. Kalla požádal o zaslání vzoru informovaných souhlasů pro potřeby ČLK – vyřízeno
• Prof. Zima informoval o stanovisku RL ke stanovení lipázy v rámci EHK SEKK, se kterým se výbor ČSKB ztotožnil a souhlasí s názorem Referenční laboratoře (viz Příloha č.5)
• Prof. Zima informoval o odpovědích zdravotních radů krajů, představitelů pojišťoven a SÚKL na dopis výboru společnosti (viz příloha č. 5 zápisu č. 4) s kladnou odezvou na spolupráci při dodržování vyhlášky č. 453/2004 Sb. a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tato cesta předpokládá, že do rámcových smluv pojišťoven budou zapracovány požadavky na splnění certifikátu v EHK, pokud je tento dostupný (předpoklad veřejně přístupného seznamu certifikovaných analytů).
• Bylo zasláno stanovisko výboru ČSKB k dopisu MUDr. Ambrožové k dodržování stanoviska ČLK 2/2002. (viz Příloha č.1)
• Prof. Zima informoval o sumarizaci připomínek zpracovaných po e-mailové diskusi členů výboru k prováděcím vyhláškám k zákonu o neziskových nemocnicích. Materiál byl odeslán na ČLK, ČLS JEP a MZ ČR. (Příloha č. 3). Výbor považuje návrh prováděcí vyhlášky za nevyhovující. 

Příští jednání: 17. října 2006 v 9.30 hod., ÚKBLD Praha
Další jednání: 22.11.2006 v 9.30, Praha

Zapsala M. Beranová a J. Vávrová
Za správnost: T. Zima

Vloženo: 20.9.2006

Zpět


česky | english