ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2009 - zpráva č. 29

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 29. 4. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof.MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl
Hosté: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.


 Kontrola zápisu č.28

 • Zápis č.28 byl schválen bez připomínek.
 •  Trvající úkoly z minulosti:

  • Ing. Vávrová informovala o současné situaci v dostupnosti archivu abstrakt a fulltextů na webu ČLS JEP, prozatím se podařilo docílit návrat k propojení archivu minulého správce webu Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (data k březnu 2008), možnost aktualizací a zařazování textů v novém režimu NTS je otázkou dalšího jednání s ČLS JEP.
  • Výbor společnosti bude jednat s MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize ohledně přípravy pořadu o naší společnosti v květnu 2009.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Prof. Zima oslovil představitelé České nefrologické společnosti se žádostí o společnou přípravu Doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči. První návrh textu bude zaslán do konce června 2009.

Informace o akreditovaných pracovištích – prof. Zima

 • Výbor se seznámil se stavem akreditovaných pracovišť pro postgraduální výuku v oboru klinická biochemie. Příloha č.1

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Etiopská asociace laboratorní medicíny byla přijata za řádného člena IFCC.
 • Výbor navrhuje prof. Průšu za člena vědeckého výboru XII. mezinárodního kongresu pediatrické laboratorní medicíny (Berlín, 13. – 15. 5. 2011).
 • V rámci kongresu Euromedlab v Innsbrucku se dne 10. 6. 2008 uskuteční jednání registrační komise EFCC a valné shromáždení EFCC, kde proběhnou volby výboru na další dvouleté období; zúčastní se prof. Racek.

Rada pro akreditaci a NASKL – doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval, že příští zasedání Rady pro akreditaci se bude konat v červnu 2009.
 • Výbor zveřejňuje Stanovisko IFCC k normě ISO 15189. Příloha č. 2
 • Výbor společnosti považuje za průkaz kvality zavádění systému kvality v laboratořích ISO 15189, 17025, Certifikace ISO 9001, Audit I. a II. NASKL. Cílový stav má být akreditace dle ISO 15189.

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Prof. Racek a dr. Wolf se zúčastní setkání evropských reprezentantů LTO ve Varšavě.
 • V současné době je dokončen překlad dalších 135 hesel z LTO. Na příští zasedání prof. Racek připraví seznam zbylých dosud nepřeložených testů, kterých je cca 20 a s jejich překladem se počítá na podzim 2009.
 • Je diskutována možná spolupráce LTO s webovým portálem Klinika zdraví .
 • LTO bude mít inzerci ve Všeobecném brevíři.

Organizace odborných akcí – Sjezd 2009 – prof. Průša

 • Příprava výroční konference
  • Zpráva o činnosti výboru - Zima
  • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů - Vávrová, RychnovskáZpráva o hospodaření-Šprongl
  • Zpráva revizní komise- Louženský
  • Zpráva o KVVPZ – Gotzmannová
  • Čestná členství a ocenění
 • Prof. Průša informoval o přípravách Sjezdu 2009. Budou osloveni další sponzoři (RNDr. Radina).
 • Abstrakta budou postoupena k evaluaci představitelům oboru dle následujícího rozdělení:
  • 1-25 - Budina, Dastych, Friedecký
  • 26-50 - Gotzmannová, Kocna, Palička
  • 51-75 - Kratochvíla, Průša, Radina
  • 76-100 - Racek, Šprongl, Vávrová
  • 101 a více - Zima, Breinek, Benáková
 • Termín pro zaslání abstrakt je do 20.5. 2009. Uvedená abstrakta je nutno posoudit v období mezi 20. – 25.5.09.
 • CBT upozorní 20.5. předsedy jednotlivých bloků na přednášející, kteří nedodali abstrakt.
 • Na příštím zasedání výboru bude projednána finální verze programu Sjezdu.
 • Na Sjezdu bude udělena cena za nejlepší poster.
 • CBT zašle ing. Vávrové podklady pro žádost o udělení kreditních bodů ČLK, KVVPOZ a ČAS.
 • Výbor ustanovil komise pro posouzení cen udělovaných ČSKB:
  • Cena Olympus - Zima, Dastych, Adam (Engliš)
  • Cena za výuku a vzdělávání - Průša, Racek, Štern (Vávrová)
  • Cena za nejlepší publikaci - Masopust, Racek, Kratochvíla (Schneiderka)
 • Ing. Vávrová zašle zaslané návrhy jednotlivým posuzovatelům se žádostí o hodnocení do 15.6.2009. Výbor o cenách rozhodne na svém jednání dne 17.6.2009.

Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl předložil zprávu o hospodaření společnosti za rok 2008. Příloha č. 3
 • Dále předložil výboru definitivní zprávu o čerpání finanční podpory IFCC za rok 2008. Příloha č. 4
 • Dle projednání s prof. Paličkou je vysloven souhlas s čerpáním dotace IFCC pro rok 2009, jak je uvedeno v příloze č.4. Výbor společnosti otevře diskuzi o využití dotace a částky v rezervním fondu pro další období.
 • Ing. Šprongl informoval o stavu sponzorů:
  • Sponzor (podepsáno, zaplaceno): Lacomed, Stapro, BioRad, Medesa, DOT, Dialab
  • Sponzor – v jednání: Randox
  • Hlavní sponzor v jednání: Roche, Sysmex
  • Generální sponzor v jednání – Immunotech, Siemens

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s návrhem výboru sekce biochemických laborantů na udělení čestného členství pro pí Danu Kakrdovou a pí Janu Sedlákovou. Ing. Vávrová zajistí předání podkladů s žádostí o zhotovení diplomů sekretariátu ČLS JEP.
 • Ing. Vávrová informovala o aktuální situaci přihlášených prací v soutěžích ČSKB za rok 2008.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o opakování pracovní konference Sekce BL v Hradci Králové dne 19.3.2009 na téma“Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií“ a úspěšném konání další pracovní konference Sekce BL v Praze dne 16.4.2009 na téma „Laboratorní diagnostika hepatitid“.Toto téma bude opakováno na pracovní konferenci v Jindřichově Hradci dne 14.5.2009.
 • Z. Rychnovská informovala o jednání výboru Sekce BL – zápis k nahlédnutí na webových stránkách ČSKB . Výbor sekce BL podal dva návrhy na udělení „Čestného členství“ na IX. Celostátním sjezdu ČSKB v září v Praze pro Danu Kakrdovou z ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové a Janu Sedlákovou z OKBH Nemocnice Kladno.

Různé

 • Výbor se obrátil na VZP se žádostí o podporu nasmlouvávání ambulatních výkonů v oboru klinická biochemie s plně kvalifikovanými lékaři oboru. Příloha č. 5
 • Výbor společnosti byl informován o novém složení předsednictva CZEDMA:
  • Petr Šmídl (Immuotech) – předseda
  • Lenka Nováková (Roche) – místopředsedkyně
  • Blanka Chmelíková (Siemens)– místopředsedkyně
  • Ivana Holoubková (Orion) – členka předsednictva
  • Jan Wolf (GeneProof) – člen předsednictva
 • Výbor navrhuje do pracovní skupiny pro řešení problematiky celiakie MZ ČR as. MUDr. Petra Kocnu.
 • Evropská unie lékařů specialistů (EUMS) požádala o aktualizaci současných zástupců. V současné době naše společnost nemá zástupce v EUMS.
 • Výbor navrhuje doplnit v návrhu novely vyhlášky č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, § 1,písm. f u mužů ve věku 50, 55, 60, 65 let -vyšetření PSA pro možný záchyt karcinomu prostaty.
 • Výbor společnosti upozorňuje, že pro projednání nového výkonu je třeba mít registrační list a výbor tuto žádost postoupí MZ ČR a nelze postupovat individuální. Příloha č.6
 • Výbor společnosti souhlasí s návrhem registračního listu pro nový výkon – Kvantitativní stanovení HER-2 / neu v séru a navrhuje doplnit provádění výkonu na specializovaných pracovištích v návaznosti na onkologická pracoviště.
 • Výbor souhlasí s navrženým registračním listem pro nový výkon Biočipová analýza - array GGH po zapracování připomínek, které budou tlumočeny představitelům České společnosti lékařské genetiky.
 • Prof. Zima informoval o zasedání vědecké rady SEKK. Zápis ze zasedání je přílohou č. 7.

Příští jednání:

 • 28. 5. 2009 v 11.00 Praha
 • 17. 6. 2009 v 9,30 Praha  

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

 

 

Vloženo: 24.5.2009

Zpět


česky | english