ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2003 - zpráva č. 13

Zpráva č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané dne 27.5.2003 - Hotel Rekrea, Pelhřimov


PDF ke stažení Příloha [333.44 KB]

Přítomni: dr. I. Bilyk, dr. B. Friedecký, dr. D. Gotzmannová, doc. A. Jabor, dr. K. Kalla, prof. V. Palička, pí. Z. Rychnovská, pí. J. Sedláková, ing. L. Šprongl, doc. P. Štern, ing. J. Vávrová, doc. P. Schneiderka
Omluveni: prof. J. Racek
Hosté: prof. Topolčan, dr. Čecháček 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

 • současný stav pokladny: cca 1 400 000,- Kč 
 • trvají pohledávky za výnos z bulletinu FONS ve výši 36 000,- Kč
 • nesrovnalosti v převodu peněz z fondu IFCC na účet ČSKB, vyřešeno
  Úkol: ing. Šprongl - připraví přehled současného stavu v odebírání odborných časopisů a nákupu literatury, zveřejněno bude prostřednictvím bulletinu FONS a webové stránky ČSKB

2. 6. sjezd v Hradci Králové (doc. Palička, ing. Vávrová)

 • diskutována možnost výroby CD s abstrakty přednášek a posterů 6. sjezdu ČSKB – ing. Šprongl zjistí zájem firem o tuto variantu sponzorství, určí rovněž priority čerpání sponzorských položek
 • čestní hosté sjezdu – osloveni dr. Breinek a ing. Mrskoš (potvrdili účast)
  Úkol: připravit podklady životopisu prof. Homolky do KBM, doc. Jabor osloví prof. Hyánka se žádostí o faktologii
 • zahraniční hosté – prof. Mueller (převezme čestné členství) + 5 členů výboru FESCC + 9 předsedů rozšiřujících zemí, jednání výboru FESCC se uskuteční před sjezdem v pátek 3.10.2003 večer a sobotu 4.10.2003 dopoledne, jednání FESCC a prezidentů rozšiřujících zemí bude v sobotu odpoledne a v neděli 5.10.2003 dopoledne
  Úkol: zajistit diplomy pro prof. Muellera a prof. Homolku (ing. Vávrová), oslovení předsedů a FESCC (prof. Palička)
 • organizační přípravy sjezdu – výbor byl informován o postupu a realizaci organizace kongresu
 • zajištění tisku a distribuce závazné přihlášky (verze pdf a jednoduchá textová varianta ve Wordu byla rozeslána na elektronický adresář členů Společnosti, ostatním členům rozeslány listovní zásilky) 
 •  všechny informace instalovány na webové stránce, po diskusi a korekturách zde byla otevřena také elektronická registrace a přihlášky k aktivní účasti 
 •  první studenti postgraduálního studia reagují na nabízené podmínky, 
 • CBT průběžně informuje o aktuálním stavu registrace, zajištění ubytování, přípravách společenského programu apod. 
 • na příštím jednání výboru je třeba stanovit termín schůzky koordinátorů bloků, vědeckého a organizačního výboru a stanovit časový harmonogram dalšího postupu 
 • Hořejšího medaile – návrh medaile předložil doc. Schneiderka, z časových důvodů je nutné co nejdříve zadat práce na raznici (zůstane majetkem ČSKB), bude vyraženo 20 ks, celková částka na výrobu cca 85000,- Kč,
  Úkol: doc. Jabor zadá objednávku výtvarníkovi, součástí objednávky bude též zhotovení diplomu k medaili 
 •  schůze redakční rady KBM se bude konat po skončení sjezdu (úterý 7.10. odpoledne) na ÚKBD FN Hradec Králové (knihovna, zajistí prof. Palička), je nutné oslovit nové členy redakční rady (doc. Jabor) 
 •  tiskové materiály kongresu - ve finálních dokumentech kongresu je třeba uvést aktuální seznam sponzorů ČSKB včetně partněrů (firma SEKK není uvedena ve stávajících sjezdových materiálech jako partner, organizační výbor se za toto nedopatření omlouvá) 
 •  potvrzené příjmy od firem již naplňují 70 % plánované částky

3. Registr klinických laboratoří - vyhodnocení I. etapy, rozhodnutí o udělení certifikátů, příprava II. etapy (Dr. Gotzmannová, doc. Jabor)

 • Je přihlášeno 72 laboratoří (státní i nestátní subjekty).
 • Časté dotazy: způsob zvýhodnění zaregistrovaných laboratoří při přípravě k akreditaci, přístup k informacím o akreditacích, finanční otázky akreditací, rozdíl mezi akreditací celé nemocnice a akreditací pouze laboratoře v nemocnici, okolnosti vzniku akreditačního orgánu. 
 • Pro druhou fázi existence registru je nutné najít subjekt pro správu dat registrovaných laboratoří. ČSKB a ČSNM podporují využití serveru spravovaného profesionálně (státní orgán, firma). Po diskusi vybrán jako nezávislý subjekt server SZÚ - bude udržovat a spravovat data přihlášených laboratoří.
  Úkol: doc. Jabor požádá dr. Chaloupkovou o rozpočet na provoz Registru na serveru SZÚ 
 •  Registr bude společný laboratořím různých odborností = „multioborový registr“. 
 • Registrace laboratoří po 30.6.2003 je samozřejmě možná.
  Další diskuse k projednávanému bodu:
  • Přihlásit se může i ten, kdo nesplňuje podmínky s tím, že v rámci budování registru bude možné odstranit příslušné nedostatky (podmínky určí příslušné odborné společnosti).
  • Finanční náročnost pro přihlášené laboratoře - v prvních letech jsou to prostředky na technické zajištění činnosti a náklady za práci osoby v konkrétní laboratoři, která se bude věnovat činnosti spojené s dokumentací (SOP a další). Celý systém registru je směřován k tomu, aby vedl ke zvýšení kvality a neodčerpával finanční prostředky ze systému zdravotní péče.
  • Struktura registru je definována dle požadavků jednotlivých odborností, nesplnění těchto podmínek vylučuje možnost získání certifikátů jednotlivých etap. Modifikace preambule (případné změny v preambuli), která nemění smysl udělení souhlasu se sdělováním požadovaných informací, je přípustná. Laboratoř, která odmítne poskytnout dohodnuté údaje, bude vyřazena z registru.
  • Přístup k odborným informacím - všechny základní informace budou veřejné a dostupné na webu ČSKB. Konkrétní odbornou pomoc dostanou jen zaregistrované laboratoře.
  • Akreditace nemocnic jako celku (zaštiťovaná SAK) je zaměřena hlavně na ošetřovatelskou péči a dle názoru odborných společností nepokrývá vhodným způsobem zvyšování kvality práce v laboratořích a proces akreditace laboratoří v celém rozsahu.
  • Výbor pověřil prof. Paličku, aby ve spolupráci s dr. Chaloupkovou připravili rámcový rozpočet modelově pro přípravu akreditace laboratoře I., II. a III. typu

5. Společné jednání se zástupci České společnosti nukleární medicíny – imunoanalytické sekce

 • Dle dohody výborů obou odborných společností je prof. Topolčan navržen do redakční rady KBM, další spolupráce bude předmětem jednání nové redakční rady po skončení 6. sjezdu ČSKB 
 •  registr klinických laboratoří - obě společnosti souhlasí s podmínkami a průběhem první etapy registru a dalším vývojem, tzn. zřízením „multioborového“ registru a výběrem subjektu pro správu dat registrovaných laboratoří, 
 • sdílení výkonů odborností 815 a 801 – stanovisko schváleno a zveřejněno na webu ČSKB - http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/801_815.htm 
 •  program screeningu poruch štítné žlázy 
 •  tzv. druhá pracovní verze byla k dispozici s datem 6.5.2003 a 21.5.2003, výbor ČSNM zatím žádnou verzi neschválil a podporuje vznik a existenci podobného doporučení o screeningu poruch funkce štítné žlázy ve vybraných populacích - u těhotných žen a u žen starších 60 let. S tímto postupem výbor ČSKB souhlasí. 
 •  Navržený postup: ČSNM ve spolupráci s endokrinologickou společností vypracují základní text, ČSKB ve spolupráci s ČSNM doplní analytické algoritmy, společnost gynekologická a gerontologická budou spolupracovat na části týkající se těhotných žen, resp. starších žen.
  Pracovní skupina:
  Česká endokrinologická společnost - MUDr. Límanová
  Společnost praktických lékařů - MUDr. Laňková
  Gerontologická společnost jméno zástupce - bude doplněno
  Společnost gynekologicko-porodnické, sekce fetální medicíny - doc. Calda
  Česká společnost klinické biochemie prof. Racek
  Česká společnost nukleární medicíny, sekce imunoanalytiky - prof. Topolčan
  Referenční laboratoř imunoanalytických metod - ing. Bartoš
  Referenční laboratoř klinické biochemie - prof. Zima
  Termín: do 19.6.2003 vznikne úvodní algoritmus doporučení
  Úkol: Oslovení zástupců odborných společností provedou prof. Topolčan a doc. Jabor.
 • screening Downova syndromu: podle současného doporučení musí laboratoř, která provádí hodnocení screeningu vrozených vývojových vad, provádět 1500 vyšetření ročně. Toto se v praxi nedodržuje. Diskutována validita certifikátu „opravňujícího“ laboratoř k provádění screeningu vrozených vývojových vad a úloha Referenční laboratoře pro klinickou biochemii.
  Závěr: obě společnosti důrazně doporučují revizi Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství (platné od 14.11.2000) a to ve spolupráci s genetiky a gynekology. Obě společnosti neshledaly důvody pro další vydávání certifikátu vydávaného RL KB, který „opravňuje“ laboratoře provádět screening Downova syndromu a validitu tohoto certifikátu považují za nulovou. Obě společnosti doporučují, aby „Zpráva o screeningu vrozených vývojových vad“ byla předávána z laboratoře vždy zároveň genetikovi a gynekologovi, kteří společně zajišťují interpretaci a další péči o pacientku.
  Úkol: doc. Jabor a prof. Topolčan osloví doc. Caldu a dr. Stejskala a požádají o připomínky k doporučení.
  Termín: září 2003
 • Společné stanovisko ČSKB a ČSNM k vyšetřování PSA (Příloha 1)
  VR MZČR schválila projekt, ke kterému již v přípravě projektu měly obě odborné společnosti pozměňující návrhy týkající se analytických kritérií. Na místě bylo připraveno definitivní znění textu, které bude předáno k podpisu v 6 výtiscích:
  Prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. předseda imunoanalytické sekce ČSNM ČLS JEP
  Doc. MUDr. A. Jabor, CSc. předseda ČSKB ČLS JEP
  Prof. MUDr. T. Zima, DrSc. Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR
  ing. V. Bartoš Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA
 • Způsob podávání návrhu na odborná doporučení (dále projekt)
  Obě společnosti považují dosavadní způsob předkládání projektů přímo orgánům MZ nebo VZP prostřednictvím osob bez pověření výborů odborných společností za nepřijatelný.
  Závěr: návrh projektů podává fyzická (právnická) osoba předsednictvu ČLS JEP (nikoliv MZ ČR nebo VZP), předsednictvo ČLS JEP určí, které odborné společnosti se zapojí a dohodnou mezi sebou postup vypracování projektu. Každá odborná společnost si s vlastní referenční laboratoří dohodne podmínky spolupráce. Podpisové vztahy jsou záležitostí pouze výborů a předsedů odborných společností. Obě odborné společnosti odmítají účast zástupců firem při přípravě projektů.
  Hotový návrh projektu podepsaný předsedy zúčastněných odborných společností bude předán MZ. MZ rozhodne o projektu, bude vypracována nezávislá oponentura od 2 domácích a 2 zahraničních autorů.
  Úkol: draft vypracuje prof. Topolčan a předá ostatním k posouzení,
  Termín: červenec 2003

6. Mezioborová spolupráce (prof. Palička)

 • Prof. Palička informoval o přípravě „laboratorního kolegia“, které bude novým orgánem ČLS JEP schváleným předsednictvem ČLS JEP. Zápis z jednání (ze 6.5.2003) je Přílohou 3 tohoto zápisu. Výbor deleguje předsedu společnosti doc. Jabora a pokladníka ing. Šprongla k účasti na jednáních tohoto kolegia.

7. IFCC (doc. Schneiderka)

 • do 27.6.2003 – korespondenční volby o změně statutu IFCC, 11 bodů pozměněných. ¨
 • Výbor schvaluje navrhované změny ve statutu IFCC (viz Příloha 5) a pověřuje doc. Schneiderku odeslat souhlasně vyplněný hlasovací lístek
 • návrhy na konání sjezdů EUROMEDLABU: 3 kandidátská místa – Záhřeb, Innsbruck, Amsterdam (již byl podpořen ČSKB, toto stanovisko se nemění).
 • u příležitosti sjezdu v Barceloně proběhnou volby nového výboru FESCC, bude podpořena kandidatura prof. Kovacze (Maďarsko) na funkci pokladníka a doc. Schneiderky na funkci member at large.
 • ALPS ADRIA (Luzern) – švýcarská společnost laboratorní medicíny žádá o poskytnutí finanční půjčky na přípravu a zajištění sjezdu, půjčka by byla uhrazena z předpokládaného zisku sjezdu. V případě poskytnutí půjčky by bylo nutné stanovit přesně podmínky (podíl na zisku, účast určitého počtu členů bez sjezdových poplatků, ČSKB by byla oficiálně prezentována jako spolupořadatel, účast na přípravě odborného programu)
  Úkol: zjistit, jakým způsobem lze takovou půjčku provést (zjistí pokladník na ČLS JEP)
 • Euromedlab Glasgow 2005 – informace o přípravě kongresu, ČSKB se podílí na propagaci prostřednictvím elektronického adresáře ČSKB bylo distribuováno - první oznámení členům společnosti, tištěné materiály budou součástí kongresových informací sjezdu ČSKB

8. Schůzka zástupců EC4 v Geldropu

 • (Příloha 2)
  Schůzka EC4 s českými zástupci proběhla dne 14.4.2003 v holandském Geldropu, za českou stranu se zúčastnili doc. Jabor, prof. Palička, doc. Schneiderka, za EC4 Dr. Rob T.P. Jansen.
  Projednávané body:
  • Postgraduální vzdělávání - v EU nyní na 5 let místo na 4 roky
  • Registr klinických chemiků s návazností na evropský – členové registru mají dobré vyhlídky na práci v zahraničí
  • EKH – doporučeno, aby systém EHK byl akreditován 
  •  EC4 – diskutována problematika mezilaboratorního porovnávání v molekulární biologii 
  •  role referenčních laboratoří v Unii – příprava referenčních materiálů, referenční metody, nikoli inspekční činnost nebo provádění EHK 
  • akreditace – vhodné zajistit na úrovni odborných společností
  • kontinuální vzdělávání analytiků - nutné urychleně zavést do praxe

9. IMEP 17 (dr. Friedecký)

 • Materiály budou zveřejněny na webových stránkách ČSKB a SEKK, probíhá výběr textu pro přípravu anglické verze, která se stane součástí propagace ČSKB na mezinárodním fóru

10. Registrační listy

 • Dr. Pollak dokončí aktualizaci návodu na vyplňování registračního listu
  Schválením neprošly RL na dechové testy, stolice na OK imunochemicky a moč průtokovou cytometrií, podání RL bude opakováno. Dr. Louženský bude požádán o vyjádření k vyšetřování moče chemicky a průtokovou cytometrií s ohledem na Evropské doporučení. Existují 3 varianty:
  • vyšetřovat moč chemicky bez morfologického vyšetření
  • vyšetřovat moč chemicky a morfologicky 
  •  vyšetřovat moč chemicky a průtokovou cytometrií

11. Sdílení výkonů

 • Úkol: Optimalizaci sdílení výkonů jednotlivými odbornostmi provede dr. Gotzmannová
  Termín: září 2003

12. Stanovisko k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu

 • Výbor bere na vědomí navrhovaný text a doporučuje je doplnit tabulkou, návrh dokončí doc. Jabor (Příloha 4)

13. Doporučení

 • Diabetes mellitus – doporučení bylo v dohodnutém termínu předáno výboru diabetologické společnosti, zatím není známa oficiální odpověď.
 • Validace – nové doporučení, první návrh připraví dr. Friedecký a ing. Šprongl, bude po diskusi na příštím jednání výboru v Opočně.
 • Likvor – navrženy změny, provede dr. Friedecký do 19.6.2003

14. Žádosti o granty

 • Po posouzení předložených rozšířených abstrakt prací výbor doporučil přidělení grantů na zahraniční kongresy pořádané v roce 2003: 
  • PharmDr. M. Beránkovi, Ph.D. („Mutations in the Ki-ras gene detected in colorectal biopsy specimens“ – autoři Beránek M., Bureš J., Rejchrt S., Dědič K., Palička V., kongres Predictive Oncology and Intervention Strategies?, Montreal, Kanada)
  • a Mgr. P. Hrubé (Muscle, liver and kidney interstitium blood flow changes in rats measured by microdialysis with flow marker added – autoři P. Hrubá, P. Živný, H. Živná, V. Palička , 10th International Konference on In Vivo Methods, Stockholm, Švédsko).

15. Různé:

 • Personální zajištění oboru - současný stav vyžaduje porovnání koncepce oboru a stanoviska č. 2 ČLK , doc. Štern doplní návrh doc. Jabora do příštího jednání výboru.
 • Podpora skript prof. Masopusta – vzhledem ke předpokládaným výdajům výbor není schopen uvolnit příslušnou částku.
 • Agenda členské základny - ing. Vávrová
  Na evropském kongresu Euromedlab 2003 v Barceloně bude poster presentující informační servis členům ČSKB prostřednictvím webové stránky.
  • Schváleni noví členové ČSKB: Mgr. R. Bolehovská, MUDr T. Šálek, Mgr. K. Andelová
 • CZEDMA – CE značka
  Je nutné vypracovat materiály, které budou vysvětlovat pracovníkům laboratoří i firmám rozsah validace u výrobků se značkou shody CE – viz Návrh výkladu pojmů souvisejících s Nařízením vlády č. 286/2001 Sb. o IVD
 • Pracovní den pro učitele SZŠ se uskuteční 9.10.2003 v Praze jako mimořádný kurz katedry klinické biochemie
  Úkol: doc. Jabor a Dr. Bilyk osloví přednášející (prof. Engliš, prof. Racek, dr. Friedecký, dr. Louženský, ing. Budina)
 • FONS 2004 se bude konat ve dnech 19. – 21.9. 2004, pořadatelem bude firma STAPRO
 • Databáze vzácných analýz – vzhledem k malému zájmu ze strany uživatelů byla databáze odpojena od webových stránek společnosti
 • Sekce zdravotních laborantů (pí Rychnovská) – hodnocení BIOLABu 2003, další BIOLAB 2004 proběhne v Uherském Hradišti 
  doc. Schneiderka upozornil na vydání monografie prof. MUDr. J. Ehrmana a kol. „Ikterus“ (Grada Publ., a.s., Praha 2003).

Vloženo: 30.5.2003

Zpět


česky | english