ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2011 - zpráva č. 15

Zpráva č. 15 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 26.10.2011

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni: RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. V.Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc. prof.MUDr. T. Zima, DrSc.


Kontrola zápisu č. 14/2011 

Zápis č. 14/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Výbor schválil Metodický návod k zajištění a provádění všeobecného těhotenského screeningu vrozených vývojových vad v ČR. Příloha 1
 • Výbor schválil návrh Směrnice pro screening, diagnostiku a terapii kolorektálního karcinomu, který předloží MUDr.Kocna komisi MZ ČR se změnou v bodě 5- prostředky POCT. Příloha č. 2
 • RNDr. Friedecký zapracoval připomínky k návrhu stanoviska ČSKB k měření kreatininu a výpočtu eGFR. Finální schválení proběhne na příštím jednání výboru.
 • Doporučení o laboratorní diagnostice a sledování diabetu podle současných guidelines NACB roku 2011 připraví Friedecký, Zima, Racek, Springer k veřejné diskusi na webu do 30.11.2011. Definitivní verze bude schválena na výboru dne 15.12.2011.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • IFCC převzala záštitu nad EFCC Symposium „Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine“ , které se uskuteční v Praze ve dnech 17. – 19. 3. 2012 (Conference Chair T. Zima).
 • Výbor obdržel od EFCC požadavek na vyplnění dotazníku „Requirements for the retention of laboratory records and diagnostic material“. https://www.surveymonkey.com/s/WG-AISO-Survey201109 . Členové výboru se shodli na tom, že se jedná o multioborovou záležitost a doporučují předat dotazník ČIA předá Ing. Šprongl.
 • Přišla pozvánka na 2nd European Point Congress of EFCC and UEMS, který se uskuteční v Dubrovníku v Chorvatsku ve dnech 10. – 13. 10. 2012. www.dubrovnik2012.com.
 • Výbor nominoval Ing. Šprongla do EFCC Working Group on Preanalytical Phase (WG-PA).
 • Požadavek na nominaci mladých vědců do pracovních skupin (WG) EFCC – v každé WG by měl být jedn mladý vědec, tj. do 1. 7. 2012 by neměl přesáhnout věk 35 let. WG jsou následující: Cardiac Markers, Biological Variation, Guidelines, Postanalytical external duality assurance, Test Evaluation, Preanalytical Phase, Congresses and Postgraduate Education, Distance Education and e-Learning, Accreditation and ISO/CEN, IVD Directive. Požadavek bude rozeslán členům společnosti, kteří se přihlásí prof. Rackovi.
 • Memorandum o dohodě mezi AACC a EFCC ze dne 23.9.2011. Příloha č. 3

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Překlady nových kapitol: 24 nových laboratorních vyšetření z různých oborů je přeloženo a předáno L. Novákovi k vložení na internet.
 • Z celkem 7 nemocí a chorobných stavů je přeloženo 5 kapitol. Chybí: Pneumonie (dr. Holub), Sklerodermie (prof. Pavelka). Oba překladatelé byli urgováni.
 • Proběhla aktualizace prvních 96 kapitol, vložených v říjnu 2008. Prof. Racek připravil dopis překladatelům, dosud se však nevyjádřil L. Novák, který texty vkládá na internet, v jaké podobě si přeje uvádět změny. Bylo urgováno jeho vyjádření, aby mohli být jednotliví překladatelé požádáni o revizi překladů. Jejich seznam je v Příloze č. 4

Rada pro akreditaci

 • Doc. Dastych informoval výbor o účasti na jednání Rady pro akreditaci. Zápis z jednání zatím výbor neobdržel.
 • Výbor urgentně žádá předsedu Rady pro akreditaci s odvoláním na zápis č. 39 ze dne 29.8.2011 mimořádného jednání Rady o svolání expertní skupiny zástupců odborných společností ve věci vytvoření jednotné metodiky kalkulace výkonů. Příloha č. 5

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň

 • Výbor děkuje prof. Rackovi a všem, kteří se podíleli organizačně i odborně, za vzornou přípravu sjezdu a skvělý průběh celé akce.
 • Prof. Racek osobně vyzdvihl vzornou spolupráci s firmou CBT, jmenovitě M. Šenderovou.
 • Výbor zhodnotil odbornou a organizační stránku sjezdu a souhlasí s vyplacením odměn pro organizátory sjezdu.
 • Na příští výbor bude pozvána M. Šenderová z CBT, aby seznámila výbor s ekonomickým zhodnocením sjezdu.
 • Na sjezdu bylo zaregistrováno 422 účastníků (bez firem).
 • Na žádost redaktorů Časopisu lékařů českých připravil prof. Racek stručný referát o sjezdu, který bude zveřejněn v některém z dalších čísel ČLČ.
 • Referát o sjezdu byl přeložen i do angličtiny a po jazykové korektuře bude referát předán elektronickému časopisu EFCC.
 • Fotografie ze sjezdu jsou umístěny na internetové adrese http://www.sjezdcskb2011.cz/fotogalerie.php
 • Zpráva o činnosti výboru z plenární schůze je přílohou č. 6

BIOLAB 2012 Písek

Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.

Témata:

 • Preanalytická a postanalytická fáze, systémy kvality – Šprongl+zástupce sekce biochemických laborantů
 • Nutrice – Malina+zástupce sekce biochemických laborantů
 • Zánětlivé markery – Verner+zástupce sekce biochemických laborantů
 • Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě – Dastych+zástupce sekce biochemických laborantů
 • Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice – Vávrová+zástupce sekce biochemických laborantů
 • Stanovení hladin léků – běžná analýza v klinické biochemii – Schneiderka+zástupce sekce biochemických laborantů

Na příštím zasedání bude předložena ekonomická rozvaha akce.

Sjezd 2013 Olomouc

Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

Probíhá příprava programu, proběhlo jednání s firmou Radiometr ČR o možnosti podpory účasti českých účastníků na této akci.

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.

www.education2012efcc.cz

V současné době probíhají jednání s EB EFCC a připravuje se Program.

Karlova Studánka 7.-9.12.2011

Tradiční setkání se uskuteční ve dnech 7.-9.12.2011. Ing. Šprongl připravil program setkání.

Web společnosti – Ing. Vávrová

Ing. Vávrová informovala o fyzickém převodu webových stránek společnosti na nového poskytovatele (Webmade). K přesunu došlo dne 25.10.2011.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Zpráva pokladníka z plenární schůze sjezdu je Přílohou č. 7 zápisu.
 • 31.10. 2011 budou členové výboru seznámeny s návrhem rozpočtu pro ČLS JEP. Příloha č. 8

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor ČSKB schvaluje zachování poplatků pro rok 2012 ve stejné výši jako letošní rok.
 • Nově přijatými členy ČSKB se stávají: Zbyněk Moravec (Mariánské Lázně), Bc. Kristýna Kadlecová (Nový Jičín) a Jitka Macháňová (Senice na Hané).
 • Přehled akcí společnosti 2012 je po korekcích zveřejněn na webu ČSKB a bude předán k publikaci ve FONSu. Ing. Vávrová zašle Ing. Špronglovi potřebné podklady pro přípravu rozpočtu na rok 2012. Příloha č. 9

KVVPOZ –RNDr. Gotzmannová

13.10.2011 proběhl seminář s tématikou vzniku nelékařské Komory, která by sdružovala nelékařské profese ve zdravotnictví. Seminář organizovala Mgr. Jurásková pro nelékařské profese. Přítomen byl právník JUDr. Petr Šustek, který rozebíral zákon o Komorách, který platí na Slovensku a který by se dal použít jako výchozí bod pro ustavení Komory nelékařů i u nás. Jedná se o zákon č. 578/2004 o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ČAS bude zřejmě iniciovat vznik Komory pro své nelékařské profese. Pokud se přidáme k nim , tak se nám podaří v rámci této Komory mít svou vlastní "odnož", která se dá v řádech a směrnicích Komory ošetřit tak, abychom měli zastoupení a své slovo v řídících orgánech. Domnívám se, že je to příležitost mít Komoru ze zákona, která bude muset být akceptována tak, jako ČLK nebo další. Nyní probíhá diskuse mezi vedoucími odborných asociací KVVOPZ, prezidium KVVOPZ se poté vyjádří k případné možnosti připojení k této aktivitě.

 

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 

 • Plán pracovních dnů biochemických laborantů na r. 2012 byl odevzdán.
 • Jednání 4.10.2011 v Brně se zástupci laborantů odborných společností, ČAZL, tématem pregraduální vzdělávání ZL v rámci připravované novely zákona č.96/2004 Sb., zpráva bude přílohou zápisu z jednání výboru BL ČSKB, který proběhne 3.11.2011 v Lékařském domě po semináři „Mozkomíšní mok“.
 • Návrh na pregraduální vzdělávání je v souladu s návrhem odesílaným výborem ČSKB v rámci připomínek k novelizaci zák. č. 96/2004 Sb.
 • Byl zpracován a rozeslán informační list na emailové adresy ZL. Příloha č. 10

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová

RNDr. Gotzmannová informovala o jednání a dalším postupu.

 

Nepodkročitelná minima - RNDr. Gotzmannová

 

 • Výbor diskutoval problematiku nepodkročitelných minim v laboratořích.
 • Výbor trvá na odborném stanovisku, které vydalo v srpnu 2010. Stanovisko bylo aktualizováno i na stránkách NASKLu.

 

Různé

 

 • Dne 20. 9. 2011 zaslal prof. Racek předsedovi Radiologické společnosti ČLS JEP doc. Michlovi žádost o projednání indikací stanovení NGAL, aby konečně mohl být projednán návrh registračního listu pro toto stanovení. Do dnešního dne bez odpovědi. Příloha č.11
 • Výbor odsouhlasil záštitu nad kongresem ČSBMB , který se bude konat ve dnech 26.-29.8. 2012 v Brně.
 • Na základě dooručení ČSKB a Vědecké rady SEKK a na základě nových pravidel pro vykazování laboratorních výkonů POCT, které vydala VZP bude zavedena od roku 2012 pro uživatele POCT povinnost účasti v EHK 2x ročně.
 • Představenstvo ČLK se ztotožňuje s negativním stanoviskem Sdružení ambulantních specialistů a představitelů segmentu komplement. Představenstvo ČLK považuje návrh na změnu způsobu úhrady komplementárních vyšetření prostřednictvím indikujícího lékaře za nepřijatelný.
 • Privalab má nové vedení ve složení Loucký (předseda), Radina, Hepnar, Novák.
 • Zápis z jednání specializační oborové rady pro klinickou biochemii ze dne 19.11.2011. Příloha č. 12
 • Nová pravidla spolupráce ČLS JEP s ČLK na celoživotním vzdělávání lékařů v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů.
 • Výbor společnosti nemůže udělit výjimku nepodkorčitelných mezí personálního vybavení laboratoře v OKBH Domažlické nemocnice. Příloha č. 13
 • Doc. Dastych informoval o teoretické částí přípravy vzdělávání. Garanti specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie 7 LF se sešli na jednání specializační oborové rady (svolavatel prof.Racek) v Praze 19.11.2011. Předsedou oborové rady byl zvolen prof.Racek, místopředsedou doc.Dastych. Účastníci jednání se shodli na tom, že budou vedení svých LF navrhovat zajištění teoretické části specializačního vzdělávání pro KB formou spolupráce všech sedmi LF v rámci akreditace 1.LF UK. Byly stanoveny termíny atestací pro rok 2012 (5.6.2012 LF UK Plzeň; 4.12.2012 LF MU Brno). Další informace viz zápis.

Příští jednání se koná 15. prosince 2011 v 9,30 hod. v Praze
Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

 

Vloženo: 6.11.2011

Zpět


česky | english