ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2007 - zpráva č.14

Zpráva č.14 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 20.6.2007


PDF ke stažení Příloha [273.73 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D.,
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G. Louženský, prof.MUDr. V. Palička, CSc.,
Hosté: MUDr.M.Verner, M. Šenderová, MUDr. P. Kocna, Ing. M. Žoha

1. Kontrola zápisu č.13

• Zápis č. 13 byl schválen bez připomínek.

2. EC4, IFCC, FESCC – prof. Racek

• Prof. Zima a prof. Racek se zúčastnili voleb prezidenta EFCC a funkcionářů pro období 2007-2008 a 2008-2009.Prezidentem byl zvolen prof. Victor Blaton z Belgie (dosavadní prezident FESCC), po dvou letech ho vystřídá dr. Mike Hallworth z Velké Británie (dosavadní prezident EC4). Na další pozice byli zvoleni: President-Elect: prof. Andrea Rita Horvath (Maďarsko), Pokladník: prof. Peter Schuff-Werner (SRN), sekretář: dr. Hans van Pelt (Nizozemí), Members-at-large: dr. Mario Pazzagli (Itálie) a prof. Kari Pulkki (Finsko).
• Zároveň informovali, že v roce 2008 proběhnou volby do ESCC. Nominace člena za ČSKB má být zaslána do 31.10.2007.
• V rámci Euromedlabu se sešla registrační komise EC4. Prof. Racek informoval o jednání: jsou problémy s opakovanými registracemi, registrace má význam pro analytiky a farmaceuty, kteří hodlají pracovat v jiné zemi Evropské unie.

3. Web společnosti – Ing. Vávrová

• Ing. Vávrová informovala, že formální stránka byla prodiskutována a byla zpřístupněna členům výboru. Rekonstrukce webových stránek probíhá dle časového harmonogramu.
• Prof. Zima informoval, že návrh Smlouvy o dílo za účelem provedení prací a služeb spojených s tvorbou internetové prezentace ČSKB je v současné době zaslán IBA Brno.

4. Publikace k výročí společnosti – prof. Zima

• Prof. Zima požádal MUDr. Kallu, aby koordinoval přípravu publikace, která bude vydána k 50. výročí společnosti v roce 2008.
• Výbor navrhuje oslovit významné členy společnosti, kteří by přispěli zajímavými tématy a vzpomínkami do publikace: prof. Masopust, prof. Kazda, prof. Engliš, prof. Hyánek - vzpomínky,, Zdena Rychnovská – Biolaby a sekce laborantů, MUDr. Buryška, RNDr. Bilyk, doc.Štern – vývoj přístrojové techniky, Ing. Budina, RNDr. Friedecký, RNDr. Kratochvíla – historie EHK v ČR, Ing. Vávrová - ocenění, údaje o společnosti, RNDr. Breinek - významné monografie oboru, prof. Palička – zkušenosti, mezinárodní spolupráce a společnosti, Euromedlab, synové prof. Homolky a prof. Hořejšího – vzpomínky.
• Prof. Zima uvedené kolegy osloví a požádá je o zaslání příspěvku do 15.10.2007.

5. Systém podpory společnosti – RNDr. Radina

• RNDr. Radina předložil členům výboru návrh nového systému sponzorování společnosti.
Varianty byly diskutovány a výbor se návrhy bude zabývat na příštím jednání dne 6.9.2007

6. KBM – smlouva Ing. Vávrová

• Ing. Žoha -zástupce společnosti LexisNexis akceptoval výhrady členů výboru k předloženému návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2004. Opravený a podepsaný dodatek zašle ve třech výtiscích k podpisu předsedovi ČSKB.
• Dále Ing. Žoha informoval výbor, že suplement s abstrakty a programem sjezdu vyjde nejpozději 10.9.2007.
• MUDr. Kocna zajistí korektury článků dodaných do suplementu.
• Inzerující firmy v roce 2007 jsou dosud SEKK, BioVendor, Medesa, Tecom analytical, Olympus.
• Lexis Nexis osloví další firmy s nabídkou o inzerci v KBM. (např.Roche, BioRad, Immunotech)

7. Příprava plenární schůze – prof. Zima, členové výboru a RK

• Probíhají přípravy na plenární schůzi, která se bude konat na VIII. Celostátním sjezdu ČSKB.

8. Organizace odborných akcí , sjezd ČSKB 2007 – příprava – M.Verner

• M. Šenderová seznámila členy výboru s aktuálním rozpočtem sjezdu. Dále předložila seznam přihlášených firem a časový program sjezdu. Příloha č. 1
• Výbor projednal a schválil grafický návrh jmenovek a osvědčení o účasti a rozhodl o variantě pro kongresové tašky.
• Postery pro Sjezd budou označeny P1 – n. Rozdělení posterů dle zaměření provede
MUDr. Verner a MUDr.Kocna.
• Abstrakta přednášek na sympoziích budou označena S1-1...n. , budou chronologicky řazeny dle programu. Na konci suplementu bude jmenný seznam všech autorů s přiřazením odkazů na prezentovanou práci.
• MUDr. Kocna připravuje a kompletuje ve spolupráci s pověřenými autory materiály oceněných členů ČSKB.
• M. Šenderová předá Lexis Nexis materiály připravené pro tisk suplementu KBM do konce čevna.
• Komise hodnotící abstrakta navrhla vyřazení abstrakt, která nesplnila stanovené podmínky. Výbor se s názorem ztotožnil a oznámení o vyřazení zašle prim.Verner.
• Výbor schválil úhradu 12 000 Kč (nad rámec ceny nájmu KD Metropol)- jako kompenzci za uzavřením kulečníkové herny v prostoru výstavy.

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři, Ing. Šprongl – objednání knih

• Ing. Šprongl informoval o stavu hospodaření společnosti k danému dni.
• Ing. Vávrová informuje členy společnosti o možností objednání odborné literatury dle obvyklých podmínek. Požadavky na publikace budou zaslány do 31.8.2007 Ing. Špronglovi.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová – nové přihlášky, granty

• Výbor schválil nová členství v ČSKB pro Ing. Irenu Blažkovou (Pelhřimov) a Ing. Jána Pekára (Plzeň).
• Ing. Vávrová seznámila výbor s bilancí provedené revize pravidelného výpisu ČLS JEP. Členům, kteří nesplnili v roce 2006 povinnost úhrady členských příspěvků odeslala Ing. Vávrová upozornění. Členům přijatým před 1.1.2006, kteří doposud neuhradili žádné členské příspěvky, bylo navrženo vyřazení z členské evidence.
• Výbor schválil komisi pro posouzení dizertačních prací z oblasti laboratorní diagnostiky přihlášených do soutěže o cenu Olympus ve složení doc. Dastych, prof.Engliš, prof.Hyánek.
Ing. Vávrová zašle členům hodnotící komise elektronickou verzi přihlášených prací.
• Výbor schválil komisi pro udělení ceny o nejlepší publikaci v oboru klinická biochemie v roce 2006 – prof. Masopust - předseda, RNDr. Friedecký, MUDr.Kocna, doc. Štern, doc. Dastych, doc.Schneiderka, prof. Palička.
• Prof. Zima požádal členy výboru, aby mu do 4.9. 2007 zaslali návrh na cenu o nejlepší edukační materiál vydaný v roce 2006.

11. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

• RNDr. Gotzmannová zaslala odpověď NCONZO Brno na dotaz ohledně udělování kreditů dle vyhlášky 424 Sb.2004. Příloha č. 2

12. Sekce biochemických laborantů – Biolab 2008 – Z. Rychnovská

• Z. Rychnovská informovala o průběhu pracovní konference sekce biochemických laborantů v Hradci Králové dne 4.6.2007, kde bylo přítomno cca 100 účastníků. Odborný program měl vysokou úroveň a přispěl tak ke kontinuálnímu vzdělávání laborantů. Poděkování patří Janě Blažkové, vedoucí laborantce ÚKBD FN Hradec Králové za organizační zajištění a vědecké sekretářce výboru ČSKB Ing.Vávrové, za aktuáln sdělení v závěru konference.
• Doc. MUDr. M. Dastych a Z. Rychnovská předložili návrh témat pro BIOLAB 2008 v Brně:
- Vzdělávání ZL
- Kvalita v klinické biochemii
- Alkohol a drogy
- Bílkoviny v klinické biochemii
Organizační zajištění BIOLABu bude zajištěno agenturou CBT zastoupenou pí. M. Šenderovou. Byl dán návrh na konání sjezdu v kongresovém centru Hotelu Voroněž Brno i včetně využití ubytování . Pro ubytování budou ještě nabídnuty další levnější možnosti v centru Brna. Termín konání Biolabu je 1.-3.6.2008
• Z. Rychnovská podala informaci o konání výboru sekce biochemických laborantů dne 15.6.2007 v Praze, kde se projednávala hlavně příprava odborné činnosti pro rok 2008. Členům výboru byly uloženy úkoly pro zajištění termínů a nosných témat pracovních konferencí. Do 31.8.2007 bude plán připraven pro výbor ČSKB ke schválení.

13. Různé

• Členové výboru se dohodli, že návrh zápisu bude zaslán k připomínkování do jednoho týdne od rozeslání konceptu, připomínky k zápisu budou zapracovány a definitivní verze zápisu bude rozeslána do 14 dnů od jednání výboru a zároveň bude zápis vyvěšen na webových stránkách společnosti.
• RNDr. Radina připraví dopis společnostem, produkujících LIS ohledně dodržování národního číselníku laboratorních položek a datového standardu MZ ČR.
• Prof. Zima seznámil členy výboru s návrhem nařízení vlády o určení oborů resp. převedení oborů ze zákona do vyhlášky. Název oboru klinická biochemie zůstává stejný.
• VR ČLK požádala ČSKB o vyjádření k návrhu základních kmenů pro postgraduální vzdělávání. Výbor se v tomo návrhu přiklonil k variantě B, která znamená nižší počet základních kmenů. Jedná se zde o náměty, které budou dále diskutovány.
• Ředitel ÚVN požádal výbor ČSKB o vydání kladného stanoviska pro VZP týkající se zapracování výkonů do nových (kód 81 239: Analýza močového sedimentu ve fázovém kontrastu a kódu 81 347: Analýza moče chemicky a mikroskopicky) pro odbor 108- nefrologie.Prof. Zima zašle vedení ÚVN stanovisko s doporučením, aby zajistili na pracovišti pracovníka z oboru klinická biochemie, který by byl garantem uvedeného vyšetření nebo určit tento systém jako detašované pracoviště oboru klinická biochemie. Příloha č. 3
• Ing. Šprongl připraví návrh společného Stanoviska ČSKB a CZEDMA k používání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro při poskytování zdravotní péče a zašle je členům výboru k připomínkování do 25.7.2007. Příloha č. 4
• Prezident ČLK zaslal dopis týkající se kreditního systému. Nově přijatý stavovský předpis číslo 16 v žádném případě neruší doposud vydané akreditace pro vzdělávání, které jsou platné v plném rozsahu, tak jak byly uděleny. Na subjekty s akreditací udělenou podle předchozího přepisu (včetně ČLS JEP) se nově zavedené poplatky nevztahují.
• Výbor společnosti vede jednání o zapojení a přípravě české verze Lab Tests Online (www.labtestsonline.org)
• ČLK zaslala pozvání na poradu o hájení práv a zájmů zdravotníků, které se uskuteční dne 26.6.2007 od 15hod v Kongresovém centru nemocnice Na Homolce.
• Ing. Šprongl předložil členům výboru zápis z jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří. Příloha č. 5.
• Prof. Zima připraví dopis předsedovi ČLS JEP prof. Blahošovi a předsedovi rady pro akreditaci klinických laboratoří prof. Paličkovi se stanoviskem výboru.
• Výbor diskutoval možnost ucházet se o možnost organizace mezinárodního kongresu laboratorní medicíny. Návrh bude předložen k diskusi na sjezd společnosti.
• Prof. Zima se obrátí na VZP se žádostí o zaslání počtů výkonů v roce 2006. 

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 20.6.2007

Zpět


česky | english