ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2008 - zpráva č.21

Zpráva č.21 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 20.5.2008

Přítomni: RNDr. H. Benáková , pí M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek , prof.MUDr. V. Palička, CSc.
Hosté: p. Adamec, Ing. Jirsa, pí Šenderová


 

Doporučení společnosti – kardiomarkery, nádorové markery – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o návrhu doporučení o používání nádorových markerů v klinické praxi.
 • Návrh byl zaslán k vyjádření české onkologické společnosti a bude vyvěšen k připomínkám členům společnosti do 15.6.
 • Prof. Zima zašle návrh k připomínkám prof. Topolčanovi a doc. Šafarčíkovi jako poklad pro společné stanovisko.
 • Návrhy úprav doporučení vyšetření kardiomarkerů Doporučení ČSKB ke stanovování biochemických markerů strukturního a funkčního poškození myokardu bude projednán na červnové schůzi výboru.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Členové výboru se dohodli, že nebudou nominovat zástupce na pozici Web Editora IFCC.
 • IFCC udělí čestnou plaketu České společnosti klinické biochemie k 50.výročí založení společnosti.
 • Registrační komise EC4 vyzvala všechny národní reprezentanty, aby připravili ve svém národním jazyce text, který by vysvětlovat význam a důležitost registrace jako Evropský odborník v klinické chemii a laboratorní medicíně (EurClinChem). Prof. Racek vyzve vedení EC4, aby vypracovala jednotný text, který by pak mohl být přeložen jednotlivými národními reprezentanty.

Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Šprongl

 • Zápis z 27. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 21. dubna 2008. Příloha č. 1
 • Materiály týkající se personálního a technického vybavení odbornosti 801 jsou aktuální a odpovídají současným požadavkům.
 • Ing. Šprongl obdržel elektronickou verzi návrhu stanoviska Rady pro akreditaci ve vztahu ke smluvním laboratořím. Ing. Šprongl. společně s doc. Dastychem předloží návrh členům výboru do 31.5. 2008 a definitivní stanovisko ČSKB bude dohodnuto na příštím zasedání výboru dne 26.6.2008.

Web společnosti –Ing. Vávrová

 • Česká verze webové stránky je funkční, aktuálně reaguje na podněty ke zveřejnění zpráv a informací.
 • Ing. Vávrová připravuje zveřejnění přehledů jednotlivých oddílů v padesátileté historii společnosti.
 • Základní texty pro anglickou verzi jsou přeloženy a zčásti zveřejněny, předpokládá se, že do konce září bude dokončena i anglická část webových stránek.

Lab Tests on line – prof. Zima

 • Budou osloveni garanti pro jednotlivé části hesel, kterým budou zaslány vzorky pro překlad, smlouva o autorských právech a dohoda o provedení práce.
 • Odměna za překlad jednoho hesla bude 1500,- Kč - tvorba odborného textu bude vyplácena 500,-/hod. v maximální délce 3 hodiny.
 • Pracovní schůzka národní komise - NCC se uskuteční dne 1.6.2008 v 15.00 v Brně na Biolabu 2008.
 • Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a CZEDMA týkající se Labtestonline.
 • Byla definitivně odsouhlasena grafická podoba home page Czech LTO.
 • Engitelu byly zaslány přeložené výrazy pro tvorbu podkladu naší databáze.
 • Byla podána žádost na Engitel o stanovení termínu školení v Praze, společně s opakovanou žádostí o zaslání postupu překladu.
 • Byli nasmlouváni „vkladatelé“ = studenti, kteří budou do databáze (na web) umisťovat přeložené a editované testy.
 • Kandidátem na pozici lead editor LTO/AACC byl navržen prof. Průša.

Publikace k výročí společnosti + příprava oslavy – prof. Zima, Prof. Průša

 • Prof. Zima informoval o tom, že text publikace byl předán profesorem Průšou Stapru a na jednání příštího výboru bude předložen návrh na grafické zpracování obálky.
 • Pracovní den se uskuteční 10.10.2008 v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie (dříve 1. chemie) v Kateřinské 32, Praha 2 od 13.30 hodin. Program pracovního dne bude rozeslán členům společnosti a vyvěšen na web. Po skončení akce bude následovat občerstvení. Sponzorem bude společnost Roche.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2008

Sympozium FONS (Pardubice)

Sympozium se bude konat ve dnech 15.-16.září 2008 v Pardubicích.

 • Prof. Zima pověřil jednotlivé členy výboru přípravou programu plenární schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci FONS:
  • Zpráva o činnosti výboru - prof. Zima
  • Zpráva vědeckého sekretáře - Ing.Vávrová
  • Zpráva o hospodaření - Ing. Šprongl
  • Zpráva revizní komise - RNDr. Louženský
  • Informace o sekci biochemických laborantů - Z.Rychnovská
  • Informace o KVVOPZ - RNDr. Gotzmannová
  • Čestná členství a ocenění
  • Diskuse
 • Představitelé firmy Stapro Ing. Jirsa a p. Adamec informovali členy výboru o přípravě FONSu a předložili program symposia.
 • Příprava FONSu probíhá dle plánů, nyní končí zasílání abstrakt a příprava jednotlivých bloků jejich organizátory.

Sjezd ČSKB 2009

Výbor schválil koordinátory jednotlivých bloků, blok 1,5-2 hod přednášek

 • Staré a nové markery zánětu (markery zánětu v praxi, markery systémového a lokálního zánětu, autoprotilátky - autoimunitní choroby) – prof. Racek
 • POCT – Ing. Šprongl
 • Diagnostika pohlavně přenosných chorob – prof. Zima
 • Moderní endokrinologie, tuková tkáň jako endokrinní orgán - prof. Průša
 • Kazuistiky - prof. Průša
 • Analytické metody v laboratorní medicíně - pokroky v separačních metodoách, hmotnostní spektrometrie – Ing.Vávrová
 • Kvalita neanalytických procesů laboratorního vyšetřování – RNDr. Friedecký
 • Standardy a kalibrátory – RNDr. Kratochvíla, Ing. Budina
  Plenární přednášky
  • Hořejšího přednáška – RNDr. Friedecký
  • Progresivní mirkoskopické metody v biomedicíně – doc. Hozák
  • Cirkulující nádorové buňky – prof. Sabine Kasimir-Bauer, Frauenklinik
   Univerzity Essen

V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ bude pozván odborník v biochemickém vyšetření a posuzování infekčních chorob a chorobných stavů prof. Chris Lam z Hong Kongu. Přednáška se předpokládá ve dnech 3.- 4.11.2008. Očekáváme potvrzení termínu.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl seznámil výbor se zprávou hospodaření za 1. čtvrtletí 2008.
 • Dále Ing. Šprongl informoval výbor o sponzorech společnostmi, kterými jsou firmy:
  • Generální sponsoři: Siemens Medical Solutions Diagnostic s.r.o.,SYNLAB.CZ s.r.o.
  • Hlavní sponsoři: Immunotech a.s., Olympus C&S, s.r.o., PLIVA – Lachema Diagnostika s.r.o., Roche s.r.o., SEKK s.r.o.
  • Sponsoři: MEDESA s.r.o., RANDOX Laboratories s.r.o., DOT diagnostics, s.r.o.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová požádala výbor o souhlas s přijetím nových členů. Novými členkami byly potvrzeny Ing. Jitka Vitvarová (Jičín) a Ing. Petra Valová (Tasov).
 • Ing. Vávrová předložila výboru seznam prací přihlášených do soutěže o cenu ČSKB za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2007. Výbor vybral posuzovatele přihlášených publikací ve složení Ing. Vávrová, doc. Dastych, prof. Kazda. Na základě podrobných posudků rozhodne výbor na svém jednání 9.9. 2008 o udělení Ceny.
 • Ing. Vávrová zajistí zveřejnění výzvy členům společnosti s možností podání návrhů na ocenění za nejlepší edukační materiál za rok 2007. Návrhy budou zaslány Ing.Vávrové do 15.6. 2008.

Sekce biochemických laborantů

 • 22. 5. se koná v Jindřichově Hradci pracovní konference sekce BL – opakované téma „Klinická biochemie extravaskulárních tekutin“. Akci organizačně zajišťuje vedoucí laborantka OKB Nemocnice Jindřichův Hradec Jitka Švecová.

Různé

 • ČSKB požádala společnost lékařské genetiky ČLS JEP o možnost povolení sdílení kódů: 94119-Izolace a uchování lidské DNA (RNA) a 94123 – PCR analýza lidské DNA.
 • Nový formulář k úhradě cestovních nákladů ČLS JEP „Cestovní smlouva pro tuzemské cesty“ je k dispizici na webových stránkách ČLS JEP.
 • Výbor souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ČLS JEP – ČSKB a SEKK týkající se externího hodnocení kvality.
 • Supervizoři informovali členy výboru o schůzce supervizorů SEKK v Pardubicích dne 19.5. 2008. Problematika externího hodnocení kvality a o novinkách bude projednáno na příštím zasedání za účasti představitelů SEKK.
 • Výbor obdržel žádost VZP o vyjádření k používání výkonu 81253 Fenylalanin screening dle Guthrieho – Stanovení semikvantitativní mikrobiologickou metodou v suché krevní kapce u novorozence. Výbor považuje tento výkon za stále potřebný. Odpověď připraví doc. Dastych. Příloha č. 2
 • Doc. Dastych se zúčastnil jednání vedoucích vybraných kateder IPVZ a předsedů příslušných odborných společností o novém systému specializačních oborů pořádaným IPVZ. Diskutovala se problematika společných kmenů apod. Jednání skončilo bez závěrů. Výbor společnosti považuji obor klinická biochemie za základní specializační obor, tak jako je tomu v řadě zemí EU.

Příští jednání:

26.6.2008 v 9.30 Praha
9.9. 2008 v 9.30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 7.6.2008

Zpět


česky | english