ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2010 - zpráva č.37

Zpráva č. 37 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 18.3. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. P. Breinek , doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: prof.MUDr. V.Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc. 
Hosté: M. Šenderová


Kontrola zápisu č.36

Zápis č.36 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

Návrh Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie k vyšetřování proteinurie byl zaslán k úpravě RNDr. Friedeckému, následně bude předán ke kontrole autorskému týmu a poté bude bude návrh doporučení vyvěšen na webu obou společností k připomínkám. 

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Postupně chodí informace o IFCC General Conference, která bude v dubnu na Korfu (Řecko).
 • Přišla žádost o nominaci kandidátů na pozici prezidenta, vice-prezidenta, sekretáře a pokladníka IFCC (na funkční období 1. 1. 1012 – 31. 12. 2014. Návrhy je třeba poslat do 31. 7. 2010, volby budou na světovém kongresu IFCC v r. 2011 v Berlíně. Ze současných členů výboru nemohu již být dále volení J. Hicks, P. Laitinen, G. Shannan a J. Lopez (nemohou být na volené pozici déle než 6 let). 

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval výbor o jednání Rady pro akreditaci s tím, že bylo jednáno o systému jakosti. Výbor společnosti plně podporuje stanovisko našich zástupců v NASKLu a domnívá se, že Audit I a může být opakován pouze 1x a na tento audit musí navazovat Audit II nebo dle kritéria ČSN EN ISO 15189:2004 a 17025:2005. DOPIS
 • Výbor navrhuje do Pracovní skupiny pro sdílené kódy RNDr. Gotzmannovou, RNDr. Radinu.
 • Prof. Zima se obrátí na předsedy odborných společností lékařská mikrobiologie, alergologie a imunologie, nukleární medicína a hematologie s žádostí o sdílení kódů odbornosti 801.
 • Výbor jednal o problematice týkající se validace a verifikace. Teoretický a praktický návod k provedení validace a verifikace metod z roku 2007 je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek se zúčastnil v Bruselu dne 18.2.2010 jednání o novém vzhledu evropských stránek LTO jako zástupce Českého koordinačního výboru Labtests On Line spolu s Liborem Novákem, vedoucím týmu, který zajišťuje vkládání přeložených textů do programu LTO.
 • Další jednání proběhne 15. 4.2010 v rámci IFCC General Conference na Korfu. Bylo by vhodné a přínosné pro český koordinační výbor LTO, aby se jednání zúčastnil též Libor Novák.
 • Je přeložena a vložena většina vyšetření. Zbývají přeložit testy mikrobiologické, vyšetření Parvovirus B19 a dále 5 vyšetření z oblasti genetiky.
 • Návštěvnost webových stránek LTO roste, ale je třeba neustále propagovat projekt. Velmi vstřícně se ke spolupráci postavila Onkologická společnosti ČLS JEP, která odkazuje na LTO na několika místech svých webových stránek.
 • Znovu byla připravena tisková zpráva a na Mezikrajském semináři Plzeňského a Karlovarského kraje v Plzni dne 18.3.2010 přednesl prof. Racek sdělení o projektu LTO.

Návrhy na Hořejšího medaili – prof. Zima, Ing. Vávrová

Výbor společnosti po projednání schvaluje udělení Hořejšího medaile v roce 2011 prof. Hyánkovi. 

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2010 – M. Šenderová

 • Výbor vyslechl od zástupce CBT M. Šenderové informace o pozvaných čestných členech a sponzorské podpoře akce.
 • Výbor souhlasí s jednodenní registrací na BIOLABu ve výší 450,- Kč s přihlášením na místě a bez společenské akce.
 • Dále výbor odsouhlasil vzhled a grafickou úpravu kongresových tašek, visaček a osvědčení.
 • Webové stránky BIOLABu jsou průběžně aktualizovány

FONS 2010

 • Na květnové zasedání budou pozváni zástupci společnosti STAPRO.
 • Sympozium klinické biochemie se koná ve dnech 20.-21.9.2010 v Pardubicích.
 • Bližší informace na webových stránkách společnosti STAPRO 

Setkání mladých lékařů biochemiků

 • Prof. Zima informoval o akci, kde se velmi otevřeně diskutovalo o akreditovaných programech, o ambulancích, o kvalitě a o problémech s praxí, kvalifikační předpoklady – nepodkročitelná minima a otázka koncepce oboru.
 • Nový výbor by měl provést revizi koncepce oboru.
 • Podněty z jednání jsou:
  • vyhodnocení činnosti ambulancí a možnost rozšíření ambulantní praxe lékařů biochemiků pro poliklinická zařízení.
  • Zvážení vytvoření nového zdravotního výkonu pro konzultace. Analogie výkonu 91475 a 82003.
  • Prof. Zima vyzval, aby se mladí kliničtí biochemici zapojili do příprav Doporučení společnosti, která se týkají problematiky metabolismu železa, preanalytiky, nutricie, zánětlivých markerů a (reflexního testování) vyšetření.
 • Závěrečná zpráva a shrnutí MUDr. Maliny o proběhlém setkání je přílohou č. 1 zápisu.

Sjezd 2011

Výbor schvaluje termín konání sjezdu ČSKB ve dnech 25-27. 9. 2011 v Plzni.

Videokonference 2nd European Symposium on Quality Management in Laboratory Medicine

Prof. Zima informoval o připravované Videokonferenci mezi účastníky 2nd European Symposium on Quality Management in Laboratory Medicine v Lisabonu dne 16.10. 2010. 

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor schvaluje vyúčtování nákladů za volby ČSKB a souhlasí s převodem zůstatků ve výši 7493,81 Kč. pro potřeby BIOLABu 2010.
 • Výbor schvaluje příspěvek MUDr. Vostrému z rezervního fondu na úhradu zahraniční služební cesty na kongres ve výši 15 000,- . 

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor byl informován o průběžných přiláškách prací do soutěže o Cenu ČSKB za nejlepší publikaci v r.2009.
 • Výbor schválil přihlášky do společnosti, novými členy ČSKB se stávají: MUDr. Soňa Macháčová (Vyškov); Bc. Kateřina Mičová (Moravský Beroun); Mgr. Petr Wojtowicz (Ostrava-Jih); Mgr. Hana Krätschmerová (Olomouc); Peter Lajoš (Plzeň); Mgr. Petr Dejmek (Nehvizdy); Jana Křížková (Veřovice); Ludmila Běláková (Brno); Mgr. Kristína Greplová (Brno); Mgr. Jana Chlopčíková (Frýdek-Místek).

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

RNDr. Gotzmannová informovala o diskuzi nad Akreditovaným kvalifikačním kurzem. Jeho náplň a časový harmonogram bude navržen vespolupráci se všemi odbornými společnostmi laboratorních oborů a tento návrh předložen na nejbližším zasedání výboru.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Výbor společnosti děkuji Zdeně Rychnovské a celému výboru sekce biochemických laborantů za jejich velmi odpovědnou a kvalitní práci ve funkčním období.
 • Z. Rychnovská informuje, že poslední schůze výboru sekce biochemických laborantů v tomto končícím funkčním období bude 29.3.2010 na OKBI FN Na Bulovce Praha.
 • Na webu ČSKB byl zveřejněn odborný program pracovní konference sekce BL na téma „Kardiovaskulární diagnostika“, která se koná 22.4.2010 od 10 hod. v Lékařském domě v Praze.

Různé

 • Dne 14.4.2010 ve 14.00 zasedá na Ministerstvu zdravotnictví akreditační komise pro specializační obor Klinická biochemie k posuzování žádostí dotačního programu MZ o rezidenční místa dle Metodiky 2010.
 • Prof. Zima informoval o společném stanovisku MZ ČR a SÚJB k otázce nakladání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny používanými při výrobě zdravotnických prostředků.- týká se výrobců IVD.
 • Výbor projednal a odsouhlasil žádost MUDr. Ambrožové, týkající se jejího úvazku v konsolidované laboratoři. Příloha č. 2

Příští jednání: 8.4.2010 v seminární místnosti ÚKBLD, VFN U Nemocnice 2 v 10.00 hod.


Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 6.4.2010

Zpět


česky | english