ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2013 - zpráva č. 32

Zpráva č. 32/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 10.10.2013

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc. doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D.


 Kontrola zápisu č. 31/2013

 • Zápis č. 31/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu.
 • Připravuje se aktualizaci doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na základě nového mezinárodního doporučení.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Prof. Zima informoval o výsledku - EFLM questionnaire on the IFCC document. Strategy for the Future of Laboratory Medicine. 29 zemí podpořilo návrh EB EFLM a pouze jedna země byla proti.
 • ČSKB se rozhodla nekandidovat na pořadatele kongresu WorldLab v r. 2020.
 • Volby výkonného výboru IFCC budou v termínech 15. 11. – 15. 12. (prezident, sekretář a pokladník) a 15. 1. – 15. 2. (tři členové); budou probíhat elektronicky.
 • ČSKB nebude navrhovat kandidáta na funkci člena komise IFCC Analytická kvalita (C-AQ).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Propagace LabTestsOnline – CZEDMA podepsala smlouvu s firmou 4JAN o zajištění propagace projektu; budou vytvořeny letáky určené pro klienty klinických laboratoří resp. pro jejich nemocné. Na schůzce se zástupci CZEDMA vyslovili členové výboru ČSKB (prof. Zima, prof. Racek) pochybnost o zajištění funkčnosti facebookových stránek projektu Lab Tests Online.
 • Aktualizace stránek je dokončena, vloženy nové testy z r. 2012.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci, prof. Zima, doc. Dastych

 • Výbor souhlasí se Stanoviskem odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami. Příloha č. 1
 • Jednání na VZP ČR v souvislosti s problematikou rámcových smluv poskytovatelů v segmentu laboratorního komplementu pro období od 1.1.2014 se bude konat 22.10.2013. Jednání se zúčastní Zima, Benáková.
 • Odbornost 801 má sdílený výkon s odborností 818 hematologie - základní krevní obraz, výkon 96163.
 • Výbor společnosti stanovuje, že v přípravě vydaných odborných stanovisek týkající se personálních a technických minim, vždy platí od schválení příslušného dokumentu přechodné období následující tři kalendářní měsíce.
 • Výbor žádá, aby toto sdělení tlumočili naši zástupci RAKLu.
 • Zasedání RAKL se koná dne 14.10.2013.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • XI. celostátní sjezd se uskutečnil ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci
 • Výbor děkuje prof. Adamovi a jeho spolupracovníkům a CBT za vynikající organizaci XI. sjezdu ČSKB.
 • Fotky ze sjezdu jsou vloženy na webové stránce sjezdu.
 • Prof. Adam napíše informaci o sjezdu do EFLM Newsletteru.
 • Na příští zasedání bude pozván zástupce CBT s vyúčtováním sjezdu.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • Příprava probíhá a navržená témata jsou na webu.
 • Návrh odborného programu bude předložen na příští výbor.

Sjezd 2015 – návrhy

 • Sjezd se bude konat v Brně.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

Karlova Studánka, 4.-6.12.2013

 • Přípravu setkání biochemiků v Karlově Studánce zajišťuje Ing. Šprongl.

Edukační konfrenence EFLM

 • bude na jaře 2015 s možnou participací LTO.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval výboru o výsledcích hospodaření za II. čtvrtletí 2013.

Výroční schůze + volby do výboru společnosti

 • Na plenární schůzi ČSKB v Olomouci dne 23.9.2013 byla schválena volební komise ve složení:
  Lerch – předseda,
  Los, Švagera, Ženková, Hložková, Sedláková, Pilová – členové

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den 2.10.2013, Lékařský dům – opakované téma „Analýza moče“, poděkování patří všem přednášejícím, mezi posluchači byly i dvě třídy laboratorních asistentů ze zdrav. školy na Alšově nábřeží, Praha
  • plán pracovních dnů v Lékařském domě, Praha na r. 2014 - 8.4. (Monitorování lékových hladin) + 8.10.2014.
 • Byla provedena aktualizace webových stránek ČSKB ve složce biochemických laborantů.
 • Připravuje se oslovení členské základny z důvodu nadcházejících voleb do výboru ČSKB (jaro 2014).
 • Příprava BIOLABu 2014 – probíhá velmi úzká spolupráce s hlavními organizátory, na příštím jednání bude předložen konkrétnější obsah odborných bloků, kdy koordinátory jsou je vždy jeden zástupce analytiků nebo lékařů a jeden zástupce zdravotních laborantů.

Různé

 • Výbor vyhověl žádosti a souhlasí s působením Mgr. Kašprákové jako experta ČIA pro ISO 15189 v oblasti klinické biochemie. V současné době ČIA upravuje postup pro přijímání nových auditorů. Nejprve dotyčný bude působit jako expert a následně bude jmenován auditorem.
 • Specializační oborová rada Klinické biochemie – předsednictví pro rok 2014 převezme od 1.1.2014 prof. Průša z 2. LF UK. Byly stanoveny termíny atestací a předatestačních kurzů pro rok 2014. Příloha č. 6
 • Výbor společnosti zaslal připomínky k seznamu zdravotních výkonů. Příloha č. 7
 • Výbor společnosti se obrátil na prof. Švihovce, předsedu lékové komise ČLS JEP v záležitosti zachování odbornosti lipidových poraden (J9). Prof. Zima v této věci jednal s předsedou České internistické společnosti s prof. Češkou, který přislíbil podporu v této záležitosti. Příloha č. 8
 • Výbor diskutoval možnost sjednocování referenčním mezí u vybraných analytů. Pilotní projekt bude realizován v jihočeském kraji a na střední Moravě.
 • Výbor zaslal stanovisko k Vzdělávacímu programu Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví Akreditační komise MZ ČR. Příloha č. 9
 • Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – http://www.vyzkum.cz

Příští jednání se koná ve středu 27. listopadu 2013 v 9.30 hod, v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsal: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 22.10.2013

Zpět


česky | english