ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2004 - zpráva č.27

Zpráva č.27 ze schůze výboru ČSKB konané dne 16. 11. 2004, OKBH Kladno


PDF ke stažení Příloha [130.93 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, doc. Schneiderka, J. Sedláková, doc. Štern, ing. Vávrová
Hosté: Dr. Kratochvíla, Dr. Friedecký
Omluveni: ing. Šprongl, prof. Palička, dr. Gotzmannová 

V úvodu jednání předal předseda RNDr. Josefu Kratochvílovi za jeho dlouholetý podíl a významný přínos na činnosti společnosti čestné členství. Blahopřejeme.

1. Zpráva z jednání EC4 v Amsterdamu (prof. Racek, ing. Šprongl)

Výbor byl informován o závěrech jednání.
• V oblasti akreditace směřují evropské země k využívání akreditačních orgánů odborných společností nebo s úzkou vazbou na odborné společnosti, důrazně se však doporučuje spolupráce s EA-navázanou národní agenturou nebo akreditace prostřednictvím této agentury, pokud je zajištěna plnohodnotná spolupráce s odbornými institucemi. Pro naše podmínky nejsou námitky proti přijetí nizozemského nebo britského modelu, avšak doporučuje se spolupráce s ČIA. Forma akreditací prostřednictvím ISQa není považována za vhodnou (Příloha č.1). Tato změna postojů pramení z nově navázané spolupráce mezi EC4 a EA.
• Registrační komise EC4 předpokládá ekvivalenci vzdělávání v zemích EU, předpokládaná doba trvání pregraduálního + postgraduálního vzdělávání je 9 let. Kladně hodnocen je český vzor vzdělávání. Předpokladem pro registraci je prohlášení o ekvivalenci standardů vzdělávání a posléze může být zahájena registrace do registru EC4.

Pozn.: EC4 neuznává pracovníka s titulem Bc.(3 roky) jako odborníka, který by se v registru EC4 mohl registrovat. Prof. Racek vypracuje písemně přehled českého modelu vzdělávání pro EC4.

2. Zpráva pokladníka, návrhy na plánované nákupy a fakturace do konce roku 2004 (ing. Šprongl - písemně)

• ing. Šprongl požádal ČSKB o finanční podporu NASKLu, částka bude určena na zahájení činnosti NASKLu (školení auditorů). Výbor se rozhodl požadovanou částku v hodnotě do 100000,- Kč rozdělit na dvě poloviny, prvních maximálně 50 000,- Kč bude uvolněno do konce roku 2004. Jedná se o návratnou půjčku.
• Plánované nákupy - schváleno:
plán nákupu knih předložený ing. Špronglem 110 000,- Kč
podpora symposia FESCC 100 000,- Kč
připojení ADSL sekretariátu ČSKB (pracoviště Kladno) 20 000,- Kč
podpora NASKL maximálně 50 000,- Kč
záloha na sjezd BIOLAB 2005, Liberec 20 000,- K č
záloha na 7. sjezd ČSKB, Olomouc 20 000,- Kč
ceny společnosti (2x 20 000,- Kč) 40 000,- Kč
FLASH DISK, papír, tonery, CD+RW,
opravy tiskárny 50 000,- Kč
vázací stroj pro kroužkovou vazbu (2x) včetně spotř. mat. 25 000,- Kč
celkem 425 000,- Kč

3. NASKL - stav příprav školení inspektorů (ing. Šprongl - písemně)

• ing. Šprongl byl jmenován výkonným ředitelem NASKL se smlouvou 10 hodin měsíčně u ČLS JEP, předsedou NASKL byl jmenován prof. Palička.
• Materiály pro školení inspektorů (10. - 11. 12. 2004) byly rozeslány po schválení Radou pro akreditaci na schůzce dne 22.11.2004 (viz Příloha č. 2) . Zapůjčená finanční částka bude využita pro aktualizaci a správu webových stráne NASKLu a na školení auditorů NASKL.

4. Program vzdělávání VŠ (informace ze schůzky 4.11.2004 - doc. Jabor)

Doc. Jabor informoval o schůzce svolané IPVZ s cílem navrhnout společný kmen v rámci vzdělávacího programu klinických bioanalytiků. Po diskusi byli pověřeni vypracováním návrhu doc. Jabor a prof. Goetz.

5. SEKK (informace z ustavující schůze Vědecké rady SEKK - doc. Jabor, Dr. Friedecký)

• Byla ustanovena Vědecká rada SEKKu, ve které jsou po 2 zástupcích oborů (většinou předseda odborné společnosti a vedoucí referenční laboratoře), s nimiž SEKK při provádění EHK spolupracuje, a 2 zástupci SEKK. Vědecká rada bude vypracovávat a doporučovat globální strategii provádění EHK, kterými se SEKK bude řídit.
• Ředitel SEKK navrhl změnit současnou praxi uzavírání smluv mezi ČSKB a SEKK (dosud na dobu určitou). Výbor přijímá nabídku vypracování smlouvy a žádá ing. Budinu o přípravu návrhu smlouvy.

6. Doporučení o validaci (Dr. Friedecký)

Výbor schválil doporučení o validaci a poděkoval všem autorům za práci na tomto významném dokumentu. Podle zpráv z jednání EC4 v Amsterodamu pouze čeští odborníci jako první vypracovali Doporučení o validaci, byla přednesena žádost o poskytnutí přeložené verze. Výbor schvaluje překlad do anglického jazyka profesionálním překladatelem. Ke schválenému doporučení budou postupně vypracovány příklady řešených úloh (provedou autoři). Ing. Vávrová zajistí umístění textu na web ČSKB. Dodatečně bude připraveno tištěné vydání. Z další diskuse vyplynula potřeba vypracovat nový přístup k systému edukace v oblasti metrologie a řízení kvality, návrhy přednesou všichni členové výboru do prosincové schůze.

7. Aktualizace koncepce (ing. Vávrová)

Výbor připomínkoval aktualizovaný text, ing. Vávrová provede opravy a text rozešle členům výboru do konce roku 2004.

8. Komentář k doporučení o diabetu od dr. Buryšky (doc. Jabor)

Dr. Buryška předložil komentář s doplněním Doporučení o diabetu, určený pro širokou lékařskou veřejnost. Výbor bude komentář podrobně diskutovat na lednovém jednání výboru, kdy bude k dispozici novelizovaná verze textu.

9. KBM (doc. Jabor)

Připravena smlouva mezi ČLS JEP a nakladatelstvím Lexis-Nexis, CZ s.r.o. Do konce listopadu proběhne schůzka redakce s cílem upřesnit algoritmus přípravy prvního čísla KBM v rámci nového nakladatelství.

10. Symposium FESCC (informace o průběhu - doc. Jabor)

Sympozium FESCC úspěšně proběhlo 12. - 14. 11. v Praze za účasti 80 delegátů z evropských společností. Na symposiu vystoupili špičkoví řečníci (Blaton, Sanders, Fuentes-Arderia, Gouget, Gruenert, Oosterhuis, Kovacs, Stavjlenič-Rukavina, Topič), závěrečnou diskusi moderoval prof. Palička. V bohatých a živých diskusích byly probírány shody i nejednotnosti modelů postgraduálního vzdělávání, různý přístup jednotlivých národních společností. Ing. Vávrová připravila k symposiu sborník abstrakt v tištěné podobě i na CD.

11. IFCC, FESCC a EC4 agenda (doc. Schneiderka)

• EUROMEDLAB GLASGOW - odeslány návrhy na granty českých účastníků (5 autorů)
• V roce 2007 bude EUROMEDLAB v Amsterodamu, ustavení mezinárodního poradního vědeckého výboru, do 30.11. 2004 zaslat návrh na zástupce české strany, výborem byl pověřen doc. Jabor.
• Propojení webu ČSKB se stránkami ostatních národních společností, důležité zajistit překlad určitého množství dokumentů do angličtiny.
• Konzultant v klinické chemii (dotazník EC4) - probíhá sumarizace, odborné společnosti budou informovány o výsledku dotazníkové akce
• Pracovní komise IFCC: do komise pro analytickou kvalitu navrženi dva zástupci - dr. Friedecký a ing. Bartoš (návrh zaslat do 21.1.2005), do komise pro referenční meze a rozhodovací limity nominován dr. Kubíček (návrh zaslat do 10.12.2004), do Committee on Standardization of Markers of Cardiac Damage byl nominován prof. Engliš. Koordinací pověřen doc. Schneiderka.
• Volby do výboru IFCC: výbor ČSKB nominoval prof. Paličku na pozici viceprezidenta IFCC.

12. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka)

Byli osloveni koordinátoři přednáškových bloků odborného programu a organizátoři firemních workshopů Předběžný program sjezdu musí být dokončen do konce roku 2004, informace zveřejněna na webových stránkách a v časopise KBM. Požádat o záštitu nad sjezdem nového ředitele FN Olomouc doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. (zajistí doc. Schneiderka).

13. Biolab 2005 - návrhy programu (pí. Rychnovská)

Návrhy na členy vědeckého výboru budou projednány na příští schůzi v Karlově Studánce.
Pozvaní důchodci a čestní hosté neplatí registrační poplatek a 1 den ubytování.
Sekce zdravotních laborantů navrhuje udělení čestného členství pí. Heleně Hlaváčkové.

14. Zpráva vědeckého sekretáře

• Nově přijati: MUDr. Jana Žváčková (Kyšice), Mgr. Jakub Kovařík (Pardubice), ing. Eva Dostálová (Český Těšín), Mgr. Hana Pláňková (Šumperk), Mgr. Iva Komanová (Brno), MUDr. Jana Barlová (Košice), RNDr. Pavel Škrabálek (Jablonec n.N.)
• Výbor zaujal stanovisko, že nedoporučí opakované přijetí člena společnosti, pokud jeho členství bylo ukončeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků. V těchto případech je podmínkou obnovení členství uhrazení dluhu vztahujícího se k datu vyřazení člena z evidence, období od vyřazení k obnovení členství lze poté považovat za pozastavené členství bez povinnosti úhrad členských příspěvků za toto období.
• Webová stránka - výbor považuje za potřebné rozšířit a průběžně doplňovat také anglickou verzi stránky, k tomu je nezbytné zajištění profesionálního překladu výběr textů zajistí ing. Vávrová, je třeba prověřit rovněž možnosti návrhu grantu k podpoře tohoto záměru prostřednictvím ČLS

15. Různé

• legislativní podklady pro činnost laboratoří (opakovaný návrh na vypracování jednorázového přehledu požadavků právních norem a ostatních předpisů) - objedná ing. Šprongl za NASKL
• Inventarizace majetku ČSKB - podklady předány předsedovi revizní komise dr. Louženskému
• Myelomová skupina - v rámci srovnatelnosti vyšetření mezi jednotlivými fakultními laboratorními pracovišti obesílá tato skupina laboratoře množstvím vzorků (až 30 ks) k analýzám proteinů, výsledky jsou shromažďovány a vyhodnocovány u prof. Tichého ve FN Hradec Králové. Výbor ze zabýval otázkou finančního hrazení analýz a doporučil oslovit zástupce této skupiny - prof. Tichý nebo dr. Hájek - a pozvat na jednání výboru, kde budou požádáni o návrh smlouvy o spolupráci a objasnění celého projektu.
• Informace z pracovního dne sekce biochemických laborantů: účast 145 osob, celkově hodnoceno jako velmi pěkně zorganizovaná odborná akce.
• Registrace zdravotnických pracovníků:
o otázka registrace zdravotních sester v laboratořích a jejich další celoživotní vzdělávání
o otázka nashromáždění požadovaného množství 40 kreditů pro laboranty by mohla být částečně řešena například formou dobrovolného dálkového korespondenčního vzdělávání - touto alternativou se bude výbor zabývat na příští schůzi

Zapsala: Jana Sedláková

Vloženo: 30.11.2004

Zpět


česky | english