ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2017 - zpráva č. 25

Zpráva č. 25/2017 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 21.6.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner

Omluveni: RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


Kontrola zápisu: Zápis č. 24/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Aktualizace stávajícího Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner – termín aktualizace do 9/2017.
 • Diabetologové a nefrologové – návrh doporučení pošle prof. Racek do konce týdne zkontrolovat
 • Časová dostupnost výsledku laboratorních vyšetření – třeba provést aktualizaci.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Prof. Racek zastupoval ČR jako řádný člen pracovní skupiny EFLM Register na zasedání v Aténách v rámci Euromedlabu v červnu 2017.
 • dr. Kocna – řádným členem pracovní skupiny IFCC společně s prof. Slanařem
 • nebyli přijati dr. Šálek, WG evalution – pouze corresponding member, dr. Kotaška – navrhují corresponding member – zatím bez odpovědi.
 • Prof. Racek informoval o jednání general meeting a volbách do EFLM na kongresu Euromedlab v Aténách v červnu 2017.
 • Výbor schválil členství Panamy v IFCC.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Připravuje se nový vzhled webových stránek Lab Tests on Line.

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžná kontrola webových stránek ČSKB, především anglická verze.
 • Proplacení faktury poskytovateli domény.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • Webové stránky sjezdu www.sjezdcskb2017.cz
 • M. Šenderová a prim.Verner informovali o přípravách sjezdu.
 • Výbor navrhl udělit čestné členství - MUDr. Jaroslavu Čechovi, doc. Ing. Pavolu Blažíčkovi (SK) a Petru Coufalovi.
 • Plenární schůze proběhne v rámci sjezdu ČSKB, kde budou prezentovány zprávy předsedy, pokladníka, revizní komise, sekce biochemických laborantů a vědeckého sekretáře. Během zprávy vědeckého sekretáře budou předány ceny ČSKB a čestná členství.

Setkání učitelů klinické biochemie

 • prof. Racek informoval o proběhlém setkání učitelé v KB, které se tentokrát uskutečnilo v Olomouci. Mimo jiné se projednávala koordinace výuky mezi fakultami.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Výbor žádá své kolegy, aby publikovali v časopise KBM. V časopise je možné též publikovat přehledové články a kazuistiky.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Probíhá jednání se sponzorujícími firmami. V současné době se domlouvají sponzorské smlouvy v hodnotě 205 tis. Kč.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Martin Vít, FN Motol; MUDr. Barbora Tutková, FN Motol; Ing. Karolína Pádrová, Ph.D., FN Motol; Ing. Martin Valkus, FN Motol; Mgr. Tomáš Zelenka, Sang-lab, Karlovy Vary; MUDr. Petr Hercik, Interní ambulance, Mariánské Lázně; Mgr. Pavla Vojkůvková, Nemocnice Vyškov.
 • Vzhledem k tomu, že bylo do soutěže o nejlepší publikaci v roce 2016 zasláno 8 hodnotných prací, pověřil výbor hodnotící komisi výběrem tří prací k ocenění a finanční odměně 10tis. Kč (bez pořadí); k ocenění byly navrženy následující práce:
  • Silvia Gazzin, Libor Vitek, JonWatchko, Steven M.Shapiro, and ClaudioTiribelli: A Novel Perspective on the Biology of Bilirubin in Health and Disease. (publikovanou v roce 2016 v časopise) Trends in Molecular Medicine (IF = 9,292)
  • Martin Beránek, Zdeněk Fiala, Jan Kremláček et al.: Genetic polymorphism in biotransformation enzymes for benzoyl pyrene and related levels of benzo/a/parene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA adducts in Goeckerman therapy. Toxicology Letters,255,2016, p. 47-51(IF=3,52)
  • Faber E, Divoká M, Skoumalová I, Novák M, Marešová I, Mičová K, Friedecký D, Adam T, Jarošová M, Indrák K. A lower dosage of imatinib is sufficient to maintain undetectable disease in patients with chronic myeloid leukemia with long-term low-grade toxicity of the treatment. Leuk Lymphoma. 2016 57:370-375. (IF(2015)=3,093)  
 • Ze tří prací zaslaných do soutěže o cenu ČSKB za výuku a vzdělávání byl hodnotící komisí vybrán k ocenění učební text-skripta „Molekulární genetika pro bioanalytiky“, autor Martin Beránek.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Doc. Springer a prof. Racek se dne 22. 6. 2017 zúčastnili jednání na MČR ohledně návrhu nového výkonu do seznamu výkonů – Stanovení TIMP-I v séru. Bude potřeba oslovit Hepatologickou společnost, aby doplnila indikce k vyšetření pro další kolo jednání komise MZ ČR na podzim 2017.
 • Žádost ke změně názvu již existujícího výkonu “Stanovení volných lehkých řetězců FLC” je v jednání s MZ ČR.
 • Od května loňského roku je stále v řešení sdílení cytologie likvoru. Prof. Racek se obrátí opět na patology.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • BIOLAB 2018 se bude konat v Jihlavě. Přípravné práce již začaly.
 • Článek o P. Coufalovi (návrh na čestného člena ČSKB) bude odeslán do konce června k rukám ing. Vávrové do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
 • Připomínky k vyhlášce č. 55/2011 Sb. byly odeslány.

Různé

 • Prof. Racek a prof. Jirsa zaslali k připomínkování na MZ návrh týkající se atestace z klinické biochemie pro analytiky – urgovat na MZ ČR.
 • Připravuje se vzdělávací program pro lékaře. Členové výboru se podívají na webové stránky IPVZ a zašlou prof. Rackovi návrh, jak upravit jednotlivé praxe. (Musí být povinná genetika, aby to odpovídalo evropskému sylabu).
 • Informace z jednání vědecké rady SEKK 26.4. a 16.5. – do laboratoří bude ze SEKKu rozeslán dotazník.
 • Je potřeba doplnit supervizory (do 55 let věku) pro hodnocení vyjmenovaných cyklů.

Příští jednání se koná dne 27. 9. 2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 26.7.2017

Zpět


česky | english