Sekce biochemických laborantů ČSKB Biolab 2002

Termín a místo konání
Program
Ohlédnutí
Fotogalerie

Termín a místo konání

16.-18.6.2002, Olomouc

Program

PDF verze textu

Ohlédnutí

Před dvěma lety se pracovníci OKBL Fakultní nemocnice v Olomouci zavázali uspořádat BIOLAB 2002. Nyní, bezprostředně po skončení této akce, hodnotíme výsledek nepsané srovnávací soutěže vaší spokojenosti s jeho odbornou i společenskou úrovní. Organizátoři neměli v tomto ohledu lehkou pozici, protože předchozí sjezdy nastavily vesměs hodně vysokou laťku. Rozhodli se tedy uspořádat sjezd sice tradiční formou, avšak s netradičním obsahem.

Slavnostní zahájení sjezdu se konalo v neděli v podvečer, 16. června 2002, v krásném prostředí Vojenské nemocnice Olomouc (VN) na Klášterním Hradisku. Pro většinu účastníků bylo toto prostředí překvapením. Málokdo totiž věděl, že VN sídlí v honosném barokním objektu bývalého premonstrátského kláštera na severovýchodním okraji města, a že ho obývá už 200 let. Dokonce ani někteří obyvatelé Olomouce a blízkého okolí neměli dosud příležitost vidět interiéry VN. Účastnící slavnostního zahájení se přesvědčili o tom, že skutečně bylo co vidět! Na rozdíl od nepříliš vzdálené minulosti se totiž dnešní vojenská správa chová k této historické památce s patřičnou pietou a při obnově a zachování vzácné vnitřní výzdoby i pláště budovy úzce spolupracuje s památkáři.

První zahajovací přednášku s názvem Jistoty a nejistoty v klinické biochemii proslovil prof. Palička. Velmi přístupnou formou a s tradičně kvalitní dokumentací v ní shrnul obsah doslovného i přeneseného významu těchto pojmů. Druhou zahajovací přednášku měl ředitel VN, MUDr. Veselý. Zasvěceně pohovořil o historii Klášterního Hradiska a VN a promítnul řadu fotografií dokreslujících nedávno dokončenou nákladnou rekonstrukci celého objektu.

V pondělí, 17. června, začal probíhat odborný program v prostorách Slovanského domu v těsné blízkosti centra města. Nenápadný objekt vedle olomouckého zimního stadionu je nyní v soukromém držení a byl také nedávno rekonstruován. Velký sál s konferenčním uspořádáním stolů bez problémů pojal všechny účastníky a v zadní části byly navíc rozestavěny panely posterů. Přilehlé salonky byly k dispozici pro občerstvení a pro výstavu firem.

V úvodu ke Sborníku a programu organizátoři zdůraznili a snažili se odůvodnit a vysvětlit volbu onoho edukačního zaměření sjezdu, jímž se nepochybně lišil od většiny předešlých. Hovořili o přesvědčení a nutnosti více než dosud reagovat na měnící se požadavky každodenní praxe a předávat aktuální informace těm, jichž se bezprostředně, denně a největší měrou dotýkají, tj. právě laborantům.

Mezi ty aktuální a přesto poněkud opomíjené požadavky se řadí na první místo osvojení všech aspektů řízení jakosti. Patří sem dále vedení k týmové práci laborantů spolu s ostatními pracovníky laboratoře a k jejich uvědomělému podílu na hierarchii řízení provozu. Patří sem také výchova k mentální odolnosti a získávání volních vlastností, jichž je potřeba k samostat­né práci a k zvládání stresových pracovních situací.

Stěžejním tématem prvního sjezdového bylo vzdělávání laborantů jako takové. Bylo právem zařazeno hlavně proto, že pregraduální výchova a do jisté míry i postgraduální vzdělávání laborantů procházejí v současnosti obdobím přestavby. Osobně se domníváme, že toto období skýtá také vhodnou příležitost modifikovat sylaby a reflektovat ve výuce ty požadavky praxe, po nichž dnes naše odborná veřejnost právem volá.

Dalšími tématy prvního dne bylo ve smyslu výše uvedených záměrů řízení jakosti a problematika samostatné práce laborantů a laborantek. Je třeba s politováním konstatovat, že všechna tři témata prvního dne poněkud utrpěla absencí tří stěžejních řečníků, kteří se až na poslední chvíli omluvili.

Na závěr prvního sjezdového dne byl uspořádán varhanní a pěvecký koncert v kostele sv. Mořice. V gotickém chrámu se známými unikátními varhanami z 18. století zazněly skladby J.S.Bacha, G.F.Händela, A. Stradelly, M. Duprého, A. Dvořáka, E.Reuchsela a C. Francka. Zpívala Magda Málková, na varhany hrál Petr Planý.

V úterý, 18. června, trval odborný program pouze do oběda, ráno byl však organizován ve dvou sekcích. Pro paralelní sekci 6 přednášek Varia v úterním časném dopoledni byl využit malý sál Slovanského domu, v němž bývá loutkové divadlo. Do této sekce byla zařazena témata, která se věnovala některým rychle se rozvíjejícím laboratorním vyšetřením z hlediska analytického, technického anebo interpretačního.Ve velkém sále se mezitím konaly přednášky o specifikách provozu státních a nestátních laboratoří. Poslední tématický blok byl již opět společný a konal se zase ve velkém sále. Tento mimořád­ně úspěšný soubor 7 přednášek se zabýval močovými analýzami.

Sjezd byl zakončen podle programu ve 12,30 hodin krátkým souhrnem a poděkováním, které přednesli za organizátory doc. Schneiderka a za sekci laborantů Z. Rychnovská a M. Nejedlý.

Abstrakta odborných sdělení na tomto sjezdu byla publikována v brožuře Sborník - Program Biolab 2002 spolu s programem, časovým schématem, mapkou a organizačními pokyny. Poprvé v historii Biolabů bylo pro tuto publikaci s oficiálním názvem „Sborník Biolab“ získáno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN).

K odbornému programu bylo přihlášeno na 300 účastníků, z nichž 281 se skutečně osobně ve Slovanském domě zaregistrovalo. Aktivně formou přednášek mělo vystoupit 38 autorů, z toho se 3 omluvili, a dalších 22 autorů prezentovalo své postery. Firemní výstavy se účastnilo 22 výrobců, dodavatelů a distributorů laboratorní techniky, in vitro diagnostik a spotřebních materiálů. S poměrně vysokým zájmem odborných kruhů kontrastoval naopak téměř nulový zájem pozvaných představitelů politiky a veřejné správy a naprostý nezájem místních a regionálních médií.

Za stálého a velmi teplého počasí se jednací sály a přilehlé místnosti Slovanského domu ukázaly být tím nejlepším místem pro poučení, společenské setkávání i občerstvení. Tomu plně odpovídala plná prezence na přednáškách, zájem o postery a firemní výstavu i kuloárové diskuse. Podle předběžných ohlasů byla převážná většina účastníků s organizací sjezdu i s jeho obsahem velmi spokojena.

Chtěli bychom na tomto místě vyjádřit velké uznání aktivním účastníkům, vyzvaným řečníkům a zejména koordinátorům jednotlivých programových bloků za to, že pochopili poněkud neobvyklé tématické zaměření sjezdu a podpořili jeho realizaci.

Spolu s lokálními organizátory děkujeme vrcholným představitelům Lékařské fakulty UP, Fakultní nemocnice a Vojenské nemocnice v Olomouci za poskytnutí záštity nad konáním této akce. Za bezchybné organizační zajištění přípravy a průběhu sjezdu jsme zavázáni díkem pracovníkům pražské cestovní agentury Congress Business Travel a za sponzorské příspěvky děkujeme všem sedmi sponzorujícím firmám, jejichž logotypy jsou uvedeny v brožuře Sborník – Program Biolab 2002. V neposlední řadě bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat kolegyním a kolegům z OKBL Fakultní nemocnice i z OKL Vojenské nemocnice, kteří věnovali přípravě sjezdu mnoho času a námahy.

česky | english