ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2018 - zpráva č.4

Zpráva č. 4 ze schůze výboru ČSKB konané 17. 10. 2018 v Císařském sále budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,
MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. G. Louženský

 


 Doporučení společnosti 

 • Ve spolupráci s Diabetologickou společností bude aktualizováno Doporučení o diagnostice diabetu s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukózy v kritické péči o pacienta; doporučení bude definitivně schváleno na příští schůzi výboru ČSKB.
 • Výbor odsouhlasil finální verzi Unifikace jednotek při vyjadřování výsledků.
 • Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner – termín 31.12.2018.
 • Výbor připravuje aktualizaci doporučení týkající se štítné žlázy v návaznosti na nové evropské doporučení.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima

 • 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Antalya, který se konal ve dnech 10.-13. 10.2018 se zúčastnil zástupce ČSKB – prof. Zima.
 • Výbor schválil nominaci RNDr. Davida Friedeckého, Ph.D. do IFCC Committee on Omnics Translation. Nominace odeslána.
 • 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase to be held in Zagreb, 22.-23.3.2019 podporuje účast mladých vědců (the cost of the travel and 2-night accommodiation for a maximum of Eur 750,00. EFLM bursary recipients will also receive the free conference registration and a free on-line yerly subscription to CCLM) https://www.eflm.eu/site/page/a/1050
 • Na webových stránkách ČSKB je vyvěšen seznam zástupců ČSKB u EFLM a IFCC ve výborech, Working Groups a Task Forcers
 • Odeslán koncept pro členy ČSKB s žádostí o vyjádření zájmu na činnosti ve výborech, WG a Task Forces u EFLM a IFCC.
 • Dne 17.10.2018 se výbor ČSKB rozhodl nikoho nenominovat na pozici Chair position within the IFCC Committee on Public Relations (C-PR).
 • 23.10.2018 byla členům ČSKB rozeslána Annual IFCC Survey https://www.surveymonkey.com/r/9XPF26T
 • EFLM-Cardiac Marker Award 2019: 5000 euro pro členy společnosti do 40 let v době publikace, práce (1. autor), za kterou by o cenu žádali. Deadline do 17.2.2019.
 • Kromě zájemců z řad členů společnosti budou rozesílány nominace do výborů, Working Groups a Task Forces IFCC a EFLM i přednostům klinik v ČR.
 • Výbor schválil účast národního reprezentanta MUDr. Davida Piknera a Mgr. Ondřeje Wievorku (Commiettee on POCT) na IFCC General Conference, Budapešt, 9.11.2018. Účast bude hrazena ČSKB z peněz fondu IFCC.

Lab Tests Online, 10 let projektu – prof. Racek

 • Tisková konference k 10 letům od založení projektu Lab Tests Online se konala v prostorách Karolina, Praha, dne 17.10.2018. Akci zahájil prof. Zima, rektor Karlovy Univerzity a prof. Racek. Další hosté, kteří vystoupili na tiskové konferenci: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. za Českou kardiologickou společnost, prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D. za Českou onkologickou společnost, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA za Českou diabetologickou společnost, prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. za Českou společnost pro aterosklerózu, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D. za MZ ČR, Ing. Ladislav Fridrich, CSc. za Svaz zdravotních pojišťoven, Ing. Švehlík za VZP.

Web ČSKB

 • Průběžná kontrola a aktualizace. Web ČSKB budou mít na starosti dr. Verner a dr. Malina, bude umožněn vstup jednotlivých členů výboru do příslušné sekce.
 • Dr. Verner připraví na příští výbor koncept webu společnosti.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner

 • Rada pro akreditaci bude zasedat v Olomouci během sympozia LABAUTO 2018 v říjnu. Za výbor se zúčastní MUDr. Verner.

Organizace odborných akcí

BIOLAB - příprava Praha

 • 50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

FONS – 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Sympozium klinické biochemie FONS 2018.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Plzeň

 • Vzhledem k rekonstrukci auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sjezd přesouvá do Plzně. Záštitu převezme prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 • Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 • Návrhy témat plenární přednášek. Příprava 6 odborných bloků, návrhy zahraničních řečníků.

Mladí biochemici, Písek, 1-2.11.2018 – MUDr. Malina

 • Tradiční setkání (nejen) mladých lékařů v Písku. Pořádá OKB nemocnice Písek.

LABAUTO, Olomouc, 25.-26.2018

 • Konference NASKL o filozofii automatizace procesů v klinické laboratoři 21. století.

Akce ČSKB v roce 2019

 • Zajistí Mgr. Bunešová prostřednictvím Ing. Vávrové. Je nutné u každé akce doplnit plánovaný počet účastníků a rozpočet.

Karlova Studánka – XXXVII. Regionální pracovní dny KB, 12.-14.12.2018

 • 37. regionální dny klinické biochemie.

Adventní laboratorní seminář Liblice 2018

 • Komplexní diagnostika – spolupráce klinika a laboratoře – seminář se koná ve dnech 29.-30.11.2018 v Liblicích. Pořádá Ing. Šprongl.

Časopis KBM, FONS

 • Žádost o akceptaci v Medline, evaluace Scopusu.
 • Byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů mezi ČSKB ČLS JEP a společností STAPRO.
 • Stále trvá výzva členům společnosti k zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč

 • MUDr. Kubáč připraví návrh rozpočtu pro rok 2019 jako mírně ztrátový, aby byl prostor pro snížení daňové zátěže ČSKB.
 • Výbor pověřuje MUDr. Kubáče k jednání s vedením ČLS JEP o obnoveném zasílání čtvrtletních ekonomických bilancí výboru ČSKB.
 • Výbor ČSKB dostává kopie smluv, které mu patří, z ČLS JEP se značným zpožděním. MUDr. Kubáč se pokusí dojednat nápravu.
 • Sponzorské dopisy budou firmám rozeslány koncem února 2019.
 • Výbor odsouhlasil proplacení cla za psací pero, které obdržel prof. Racek jako dar od AACC k 10 letům od založení Lab Tests on Line.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky 3 nových členů: Václava Bláhová, České Budějovice; Martina Panušová, Ledenice; Markéta Unucková, Brno.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • Další jednání s Českou společností klinické farmakologie ohledně farmakokinetiky proběhne během sjezdu České společnosti klinické farmakologie (Brno, 8. – 9. 11. 2018)
 • Zrušení dvou výkonů – žádost na pracovní skupinu zašle prof. Racek

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Proběhlo jednání zástupců zdravotních laborantů s ministrem zdravotnictví o navýšení platů. Navýšení přislíbeno v roce 2020, zápis z jednání viz příloha.
 • Mgr. Bunešová připraví s Dr. Piknerem podklady pro vyvolání jednání s MZ ČR týkající se vyhlášky č. 391/2017 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 55/2011 Sb. Aktuální stanovisko ČSKB -" Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření "– z 30. 6. 2015 " je platné.
 • Předsedkyně zajistila finanční podporu pro odborné semináře v Lékařském domě, Praha, na r. 2019.
 • Dva členové výboru biochemických laborantů z rodinných/osobních důvodů ukončí svoji činnost ve výboru BL ČSKB. Z tohoto důvodu budou osloveni členové, kteří se umístili ve 2. kole voleb na 6.- 9. místě s otázkou, zda jsou ochotni pracovat ve výboru. O nastávající změně ve složení výboru budeme informovat.
 • Předsedkyně se zúčastnila setkání v Karolinu k 10.výročí projektu LabTestOnLine, (zpráva prof. Racek), akce proběhla s nosnou myšlenkou ohledně zdravotní gramotnosti spoluobčanů, která není na nejlepší úrovni a LabTestOnLine má velký předpoklad tuto situaci pozitivně ovlivnit. Tento program bude prezentován i na odborném semináři ve FN Motol, dne 24.11.2018.

Různé

 • Vzdělávací program z KB pro lékaře – na MZ byly zaslány drobné připomínky k textu vzdělávacího programu; je předpoklad, že bude brzy schválen v definitivní podobě. Specializační vzdělávání trvá 4,5 roku, navazuje na interní nebo pediatrický kmen, má redukovánu praxi na pracovištích ostatních oborů a akreditovaných pracovištích, splňuje podmínky EFLM pro vzdělávání Evropského specialisty v laboratorní medicíně (EuSpLM).
 • Výbor ČSKB jmenoval novým krajským konzultantem pro Moravskoslezský kraj MUDr. Petra Kubáče.
 • 22.1.2019 se uskuteční sjezd ČLS JEP v ÚVN, Praha 6. Nominovaní delegáti za ČSKB výbor navrhuje doc. Springer, prof. Zimu, prof. Racka.
 • Výbor souhlasí s kandidaturou prof. Zimy do funkce vědecký sekretář ČLS JEP na další volební období.
 • Výbor podal zamítavé stanovisko k návrhu zákona o léčitelských službách. V návrhu není definováno, kdo splňuje podmínky léčitelství

Příští jednání se koná dne 11. 12. 2018 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 14.11.2018

Zpět


česky | english