ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2014 - zpráva č. 2

Zpráva č. 2 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 4.6.2014.

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc., RNDr. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: Ing. D. Springer, Ph.D.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 1/2014 byl schválen bez připomínek.

  Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu. Připravuje dr. Friedecký, který je garantem aktualizace doporučení; osnovu Doporučení pošle výboru ČSKB k vyjádření.
 • Společné doporučení ČSKB a ČSAT ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci z ledna 2010 je stále aktuální.
 • Společné doporučení několika společností Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku již není aktuální. Výbor ČSKB nebude vypracovávat své doporučení a akceptuje Stanovisko ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z r. 2011. Toto stanovisko spolu s doporučením ESC a EAT bude i na webových stránkách ČSKB.
 • Doc Dastych provede revizi všech Doporučení, které jsou v současnosti na webu ČSKB; budou tam ponechána jen platná doporučení, ostatní budou přesunuta do archivu.
 • Výbor doporučuje aktualizovat Doporučení pro screening vývojových vad – návrh vypracuje Ing. Springer.
 • Je potřeba vypracovat Metodický postup pro OGTT (orální glukózový toleranční test): na základě platného doporučení k diagnostice a kontrole diabetu – vypracuje Ing. Springer.Výbor z tohoto důvodu pozve na příští jednání výboru představitele České diabetologické společnosti; diskutována bude též možnost využít stanovení glykovaného hemoglobinu k diagnostice diabetu.

EFLM, IFCC – prof. Průša,  prof. Racek

 • Výbor navrhl prof. Zimu do Vědeckého výboru WorldLabu 2017 v Durbanu v Jihoafrické republice.
 • Výbor souhlasí s účastí Ing. Šprongla na zasedání pracovní skupiny pro akreditaci a prof. Racka na zasedání Registrační komise EC4; obě jednání proběhnou v rámci kongresu EuroLabFocus v říjnu t.r. v Liverpoolu.
 • Členové ČSKB byli vyzváni k vyplnění dotazníku EFLM „Personalized Laboratory Medicine“ za svá pracoviště.
 • Výbor byl seznámen se Strategickým plánem EFLM na roky 2014-15.
 • Dr. Cibíček bude zastupovat ČSKB na jednání IFCC Task Force for Young Sientists v rámci Wordlabu v Istanbulu; cestu má hrazenou z jiných prostředků.
 • 14th EFLM Postgraduate Course in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine „New Trends in Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus“ se bude konat v Dubrovníku ve dnech 25. – 26. 10. 2014; zájemci mladší než 35 let mohou žádat o grant EFLM do 1. 7. 2014; informace bude zaslána všem členům ČSKB.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Byla aktualizována všechna laboratorní hesla vložená na české webové stránky Lab Tests Online v r. 2009; prof. Racek požádá Zuzanu Tesařovou, aby připravila seznam překladatelů kapitol o nemocích a chorobných stavech; překladatelé pak budou požádáni o aktualizaci článků.
 • Byl předložen přehled nových kapitol (test i nemoci), vložených na US stránky Lab Tests Online v r. 2013; členové výboru si rozdělili témata a zajistí jejich překlad do češtiny.

Web společnosti

 • Je třeba provést aktualizaci nového výboru v anglické verzi; zajistí doc. Dastych ve spolupráci s Ing. Vávrovou.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci, doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval výbor o jednání Rady pro akreditaci dne 26.5. Příloha č. 1
 • Výbor pozve na příští jednání výboru zástupce České hematologické společnosti k projednání problematiky sdílených výkonů.
 • Místo Ing. Šprongla nominoval výbor ČSKB do Rady pro akreditaci za klinickou biochemie dr. Gotzmannovou (druhým zástupcem zůstává doc. Dastych).

Organizace odborných akcí

 • Biolab 2014, Ostrava – hodnocení sjezdu

  • 47. Celostátní sjezd se uskutečnil ve dnech 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
  • Mgr. Bunešová informovala o kladné reakci na průběh akce, jak ze strany přednášejících, tak ze strany účastníků Biolabu.
  • Vyúčtování akce bude na příštím jednání výboru.
 • FONS, 21.-23.9.2014, Pardubice

  • Sympozium klinické biochemie se uskuteční ve dnech 21.-23.9.2014 v Pardubicích. Organizace je v režii firmy Stapro, ČSKB se podílí na odborné stránce sjezdu.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč předložil zprávu hospodaření ČSKB a zprávu o čerpání podpory IFCC za rok 2013. Přílohy č. 2 a č. 3

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím Pavlíny Melichaříkové (Vsetín) za členku ČSKB.
 • Cena ČSKB "Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína  za rok 2013" - k 31.5.2014 byly výboru zaslány dva návrhy:
  • “Vybrané kapitoly z klinické biochemie“; M.Beránek, M.Tichý a kol, skripta pro bakalářský studijní obor bioanalytika; 197 str.
  • “E-klinická biochemie”
   Multimediální portál, pokrývající všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu (všechny texty jsou také k dispozici ve formě elektronické knihy), prezentace s mluveným komentářem a interaktivním testem.
   MUDr. Daniel Rajdl, PhD.; doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA; prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.; doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a kolektiv
   Udělení ceny navrhne výboru navržená hodnotící komise ve složení prof. Jabor, RNDr.Gotzmannová, MUDr.Verner; navržené členy hodnotící komise osloví věd. sekretář s žádostí o provedení vyhodnocení. 
 • Cena ČSKB “Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny za rok 2013”. K ocenění byla zaslána jedna publikace:
  Expression of Biliverdin Reductase A in Peripheral Blood Leukocytes is Associated with Treatment Respose in HCV-Infected Patient.:Iva Subhanová, Lucie Muchová, Martin Lenicek et al.Publikováno:  PLOS ONE, 2013, vol. 8, Issue 3; IF=3,73
  Výbor souhlasí s oceněním práce Ing. Subhanové za nejlepší publikaci v roce 2013.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • MZČR – porada hlavní setry České republiky– novelizace zák. č. 96/2004 Sb  - z důvodu mnoha návrhů na novelizaci jednotlivých bodů bylo rozhodnuto, že se nebude zákon novelizovat, ale připravuje se návrh nového zákona, který by měl být v platnosti od 1.1.2016. Podklady k práci na novém zákonu, který by měl zahrnovat i související vyhlášky, jsou převzaty z návrhů a doporučení odborných a profesních organizací, které se dosud podílely na přípravě „novelizace“. Např. „odborný dohled“ by měl být nahrazen „adaptačním procesem“, vzdělávání zdrav. pracovníků by mělo být jednokolejné (u všech, kde je nyní paralelní) a VŠ JOP by měl nadále používat název profese – analytik (bioanalytik). Zároveň se zákon bude věnovat „regulovanému povolání“, které vychází z podkladů a doporučení EU.
 • Výbor BL ČSKB připravuje plán seminářů na r. 2015, bude zveřejněn na webu a bulletinu FONS.
 • Jednání výboru BL ČSKB proběhne ve FN Motol, Praha dne 9.6.2014.

Různé

 • MUDr. Verner se dne 10.6. 2014 zúčastní jednání k zákonu o zdravotnických prostředcích na MZ ČR.
 • Výbor ČSKB byl prostřednictvím sekretariátu ČLS informován o rozhodnutí MZ ČR předat další kultivace seznamu výkonů organizaci ÚZIS; není jasné, zda bude nějak zohledněna dosavadní práce odborných společností na kultivaci uvedeného seznamu.
 • Informace o současném stavu poptávek v Registru raritních vyšetření, které koordinuje doc. Beránek z ÚKBD v Hradci Králové. http://www.registr-raritnich-vysetreni.cz
 • Prof. Vymazal, náměstek pro zdravotní péči MZ ČR odpověděl MUDr. Kubáčovi na dotaz ohledně akreditací. Příloha č. 4
 • Výbor souhlasí s návrhy registračních listů „Novorozenecký screening – aktivita biotinidázy fluorescenčně“, „Vyšetření metabolitů kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro selektivní a druhostupňový novorozenecký screening dědičných metabolických poruch“ a „Semikvantitativní fluorimetrické stanovení aktivity biotinidázy“ při zrušení výkonu 81647 Screeningové vyšetření DMP: aktivita biotinidázy kvalitativně. Návrh podává Koordinační centrum pro novorozenecký screening (prof. Kožich), cílem je zajistit rozšíření novorozeneckého screeningu o dalších 5 chorob. Návrhy posoudí dr. Gotzmannová.


Příští jednání se koná dne 9. září 2014 v 9,30  hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová   

Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 2.7.2014

Zpět


česky | english