ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden-únor 2008 - zpráva č.18

Zpráva č. 18 z jednání výboru ČSKB dne 15.1.2008 v Praze


Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. H. Benáková , RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, prof.MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D. prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G. Louženský, Ing. L. Šprongl
Hosté: M. Šenderová, Mgr. P. Borecký, Ing. M. Žoha

Kontrola zápisu č.17

Připomínky Bc. M. Bunešové ze sekce biochemických laborantů byly zapracovány a zápis č.17 byl schválen.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor obdržel připomínky RNDr. Veškrny z nemocnice Znojmo týkající se odkazu na evaluační protokoly CLSI v doporučení „Markery poškození myokardu“. Předseda společnosti se obrátí se žádostí o stanovisko na vedoucího autorského týmu prof. Engliše.
 • Předseda společnosti se obrátil na představitele České kardiologické společnosti, se žádostí o společný postup a vypracování společného doporučení pro vyšetřování kardiomarkerů.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Prof. Racek vyplnil a zaslal Annual report 2007 společnosti pro IFCC.
 • Prof. Racek s Ing. Špronglem vyplnili a zaslali IFCC informaci o implementaci systémů kvality v klinických laboratořích v ČR .
 • Zasedání IFCC General Conference, která se koná v dubnu 2008 v Turecku - Antalya se zúčastní prof. Zima, prof. Racek, Ing. Šprongl.
 • Výbor společnosti nominoval Ing. Vávrovou za člena pracovní skupiny eJournal of IFCC.
 • Výbor společnosti nominoval Ing. Šprongla za člena pracovní skupiny C-POCT IFCC.
 • IFCC nevyužila pro velký počet uchazečů nominaci výboru ČSKB prof. Jabora do Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL).
 • MUDr. Kocna byl jmenován členem Committee on Education and Curriculum Development (C-ECD) IFCC.
 • Ing. Šprongl byl jmenován coresponding členem Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM)
 • Prof. Zima byl jmenován coresponding (associate) členem Committee on Conferences and Congresses (C-CC) IFCC.
 • Prof. Engliš nesouhlasí s nominací do Committee on Standardization of Markers Cardiac Damage (C-SMCD).
 • Výbor schválil platbu členských příspěvků naší společnosti do EFCC a IFCC pro rok 2008.

Krajší konzultanti – prof. Racek

 • Prof. Racek připravil návrhy na změny regionálních konzultantů ČSKB, které po diskusi a hlasování výbor schválil:
  • Kraj Vysočina, konzultant-lékař MUDr. Musilová, Nové Město na Moravě, výbor společnosti děkuje MUDr. Kallovi za jeho dosavadní práci.
  • Zlínský kraj konzultant-lékař MUDr. Šálek, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín, výbor společnosti děkuje MUDr. Novosadovi za jeho dosavadní práci.

Web společnosti – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala výbor společnosti o postupném převádění a úpravách nových stránek společnosti.
 • Členové výboru průběžně zaslali prozatím několik drobných podnětů k úpravám obsahu stránek Ing. Vávrové.
 • ing. Vávrová zpracovává podklady Dr. Kally o historii společnosti pro webovou prezentaci
 • prof. Racek zašle Ing.Vávrové opravy k odkazu spolupráce – informace o EFCC
 • Výbor rozhodl a schválil strukturu www stránek pro anglickou verzi a pověřil členy výboru přípravou jednotlivých částí
  • sekci ČSKB – výbory, historie – Ing.Vávrová
  • současnost - prof. Zima
  • text o sekci biochemických laborantů zajistí Z. Rychnovská – překlad prof. Zima
  • část – spolupráce, doporučení, odborné akce – RNDr. Radina
  • časopisy, KBM – Ing.Vávrová

Časopis KBM – návrh dodatku smlouvy, ekonomika – Ing. Vávrová, LexisNexis

 • Představitelé společnosti Lexis-Nexis předložili výboru vyhodnocení spolupráce v roce 2007 a návrh dalšího postupu v roce 2008 včetně cenových kalkulací. Ekonomická bilance časopisu v roce 2007 skončila pozitivní bilancí 89,5 tis. Kč, které budou převedeny pro rok 2008. Návrh rozpočtu pro rok 2008 je kladný.
 • Výbor společnosti děkuje dr. Friedeckému a Ing.Vávrové za vedení časopisu a představitelům společnosti LexisNexis za spolupráci v roce 2007.
 • Členové revizní komise ve spolupráci s LexisNexis a Ing.Vávrovou provedou kontrolu ekonomiky časopisu za rok 2007.
 • V roce 2008 převezme veškerá práva a závazky (včetně smluvních podmínek ) ve vztahu k ČSKB sesterská společnost LexisNexis CZ s.r.o. společnost Novatrix s.r.o.
 • Společnost Novatrix bude zajišťovat sponsory a reklamu pro časopis v roce 2008. Novými inzerenty časopisu pro rok 2008 jsou Banka UniCredit a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.
 • Ing. Vávrová požádala přestavitele LexixNexis o dodržení časového harmonogramu a úpravy termínů pro korektury.
 • Představitelé LexisNexis předložili členům výboru návrh dohody o převzetí práv a povinností ke smlouvě o dílo, řešící převod práv ze společnosti Lexisnexis na společnost Novatrix.
 • Výbor společnosti požádal představitele společnosti Novatrix o zaslání dodatku ke smlouvě pro rok 2008.

Publikace k výročí společnosti + přípravy oslavy – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o přípravě publikace k výročí společnosti a sbírání archivních materiálů. Příspěvek prof. Paličky a Ing. Vávrové bude připraven nejpozději do konce února 2008.

Organizace odborných akcí – Biolab 2008 - M. Šenderová

BIOLAB 2008:

 • M. Šenderová informovala členy výboru o zajištění programu, kapacity přednáškového sálu, ubytování, společenském programu a předložila informační brožuru.
 • Registrace účastníků a veškeré informace o Biolabu je umístěna na www.biolab08.cz
 • Termín pro registraci za nižší registrační poplatek je do 31.3.2008 a termín pro zaslání abstrakt je 15.3.2008.
 • Výbor žádá autory o bezpodmínečné dodržení tohoto termínu. Abstrakta budou vytištěna v časopise KBM č. 2/2008. Výtisk tohoto čísla časopisu obdrží všichni registrovaní účastníci.

FONS

 • Výbor zatím neobdržel bližší informace o organizaci této konference.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil nové členství pí E. Klímové (Praha).
 • O podporu aktivní účasti k prezentaci na 77. kongresu EAS v Istanbulu ve dnech 26.-29.4.2008 požádal PharmDr. M. Vostrý z Plzně. Výbor s přidělením grantu souhlasí za předpokladu splnění všech požadovaných podmínek (rozšířený abstrakt pro KBM) před čerpáním finanční částky.

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Výbor byl informován o vypořádání připomínek k zákonu 423/2004 na MZ ČR. Jednání vypořádání připomínek se zúčastní RNDr. Gotzmannová.
 • K 31.12.2007 byla ukončena činnost pracovní skupiny dohodovacího řízení č.2, která připravovala podklady pro Seznam výkonů. Nedořešené podklady registračních listů byly předány na MZ ČR. Situaci pravděpodobně bude řešit nová legislativa nebo koncepce MZ ČR.

Sekce biochemických laborantů

 • Z. Rychnovská informovala o tom, že se výbor sekce BL se sejde 30.1.2008 k přípravě pracovních konferencí v březnu a dubnu 2008 dle plánu odborných akcí ČSKB.
 • Příprava na BIOLAB 2008 probíhá dle plánu, přednášky laborantů k vyhlášeným tématům budou zařazeny do bloků, ostatní budou zařazeny do bloku Varia. Jsou vítány i postery autorů z řad laborantů.

Různé

 • Výbor České hematologické společnosti ČLS JEP navrhl do pracovní skupiny pro jednání s ČSKB týkajícího se vzdělávacích programů nelékařů prim. Matýškovou, doc. Pecku, prof. Penku a doc.Čermáka. Výbor požádal prof. Racka o projednání termínu setkání představitelů obou společností.
 • Prof. Zima obdržel informaci, že společnost Synlab v záležitosti uvedené ve stížnosti manželů Pacákových (zápis č. 17, bod 16- Různé) podniká ve spolupráci se svým právním zástupcem kroky k ochraně svého dobrého jména.
 • Výbor obdržel zápis ze Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP ze dne 17.12.2007 – viz příloha č. 1
 • Jménem výboru společnosti se dr. Benáková obrátí na RNDr. Bilyka s prosbou o převezení archivu společnosti na ÚKBLD VFN Praha.

Příští jednání:

 • 11.3.2008 v 9.30 Praha
 • 22.4.2008 v 9.30 Praha
 • 20.5.2008 v 9.30 Praha
 • 26.6.2008 v 9.30 Praha

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 27.1.2008

Zpět


česky | english