Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 5 - 9.6.2010

Zápis č. 5 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 9.6.2010 v Praze.
Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý DiS.


Program

  1. Informace – zápis výboru ČSKB
  2. Informace o činnosti předcházejícího výboru
  3. Web společnosti (aktualizace-v angličtině)
  4. Odborné akce + zprávy z akcí
  5. Příprava výroční schůze na FONS
  6. Předávání informací terénu
  7. Nepodkročitelná minima – návrhy
  8. Zajišťování kreditních bodů pro odborné akce
  9. Různé

Úvodem Mgr. Bunešová poblahopřála paní Kapustové k úspěšnému zakončení Bc. studia

ad. 1

Předány informace z jednání výboru ČSKB

ad. 2

Informace o činnosti předcházejícího výboru, např. spolupráce s MZČR, prostudovány dokumenty, viz zápisy z jednání předchozího volebního období. Další jednání o problematice zdravotních laborantů na MZČR se uskuteční 12.7.2010 za účasti předsedkyně.

ad. 3

Web společnosti (aktualizace-v angličtině)
Úkol: Překlad stránky „Výbor sekce“ do angličtiny (výbor BL)
Termín: 30.9.2010

ad. 4

Biolab 2010

bylo předneseno 35 přednášek (20 zdravotních laborantů), vystaveno 21 posterů. Celkově byla akce hodnocena velmi pozitivně, odborný program byl na velmi vysoké a profesionální úrovni. Na závěr sjezdu byly oceněny nejlepší postery a přednášky prezentující studentské bakalářské práce. Horkým kandidátem na pořádání Biolabu 2012 je OKB Nemocnice Písek-vrchní laborantka M. Michálková a prim MUDr. P. Malina

FONS

19. – 21. 9. 2010 v Pardubicích.

Sjezd ČSKB 2011

25. – 27. 9. 2011 v Plzni, počítá se s aktivní účastí zdravotních laborantů.

Návrhy na odborná témata nyní členská základna zasílá na adresu vědecké sekretářky ČSKB, ing, J. Vávrové, Ph.D. Témata navrhovaná výborem BL budou předána na jednání ČSKB 22.6.2010:
  • Systémy řízení kvality, zkušenosti z pracovišť při akreditacích a vnitřních auditech
    • zajištění kvality preanalytické fáze
    • vnitřní kontrola kvality práce
    • POCT-glukometry ve zdravotnických zařízeních
    • Pojetí kvality jako integrované činnosti lékařů, laborantů, vedení ZZ
    • klinická laboratoř a bezpečnost pacientů

ad. 5

  • Výbor BL byl požádán o vytvoření zprávy o své činnosti na výroční schůzi ČSKB, která proběhne v rámci sympozia FONS. Výbor BL se shodl, že pokud na sympoziu bude účast laborantů v poměru k VŠ menší než 50 %, bude požádán vědecký sekretář ČSKB, ing. Vávrová, aby zprávu za BL přednesla společně se zprávou společnosti.
    • Úkol: Vytvořit zprávu o činnosti výboru BL (výbor BL)
    • Termín: 30.8.2010

ad. 6

Výbor BL cítí rezervy v informovanosti laborantů, vytvoří seznam emailových kontaktů na vedoucí laborantky/ty biochemických laboratoří a pomocí elektronické pošty budou zájemcům z těchto řad zasílány informace z oboru.
Rozdělení vyhledávání kontaktů dle krajů:
    • Bunešová – Praha, střední a jižní Čechy
    • Blažková – východní Čechy, Vysočina
    • Coufal, Kapustová – Morava a Slezsko
    • Kotrbatý – severní a západní Čechy
Úkol: Vytvořit seznam emailových kontaktů na vedoucí laboranty biochemických laboratoří a zaslat jej předsedkyni výboru BL (výbor BL), která jej vybaví průvodní informací a zajistí rozeslání
Termín: 31.8.2010

ad. 7

Výbor BL diskutoval, v souladu s ČSKB, aktualizaci „Nepodkročitelných minim“ v odbornosti 801. Jako další z úkolů vnímá výbor BL potřebnost aktualizace Sazebníku výkonů a Katalogu prací (zdravotní laborant – DiS., Bc., Mgr.)

ad. 8

Zajišťuje předsedkyně výboru BL. Nutno akci emailem nahlásit a zaslat zároveň program akce.

ad. 9

Výbor BL diskutoval problematiku doporučení o preanalytické fázi a shodl se na iniciování vzniku tohoto doporučení.
Návrh: Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře
  • souhrn pokynů a zásad, navazujících na normy kvality
  • odborní garanti
  • strategie spolupráce s jinými obory klinických laboratoří
  • strategie spolupráce s výrobci odběrových, identifikačních a transportních zařízení
  • strategie spolupráce se zdravotnickým personálem klinik, lůžkových oddělení, ambulancí a ordinací
Závěr: Předsedkyně přednese tento návrh na jednání výboru 22.6.2010
Výbor BL dohodl pravidla vzájemné elektronické komunikace. Pro zajištění návaznosti budou zasílány členům předcházejícího výboru na vědomí.
Předsedkyně kontaktuje vedoucí teoretických částí PSS a požádá z důvodu organizační návaznosti na praxi, o včasné upozorňování na termín kurzů, (vhodný měsíční předstih) a o přizvání zástupce výboru BL k závěrečným zkouškám.
Česká asociace zdravotních laborantů (ČAZL): výbor BL vnímá myšlenku asociace jako dobrou, ale zároveň vnímá obavy z tříštění. Bližší informace viz přílohy č. 1., 2., 3

Příští jednání výboru BL datum a čas bude upřesněn
Místo ÚKBP UK 2.LF a FN Motol, Praha

Zapsal: J. Kotrbatý
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Seznam příloh:
1. Stanovy ČAZL
2. Dopis ČAZL
3. Dopis předsedkyně BL

 

Vloženo: 28.6.2010

Zpět


česky | english