ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2005 - zpráva č.30

Zpráva č.30 ze schůze výboru ČSKB konané dne 24.2.2005 v Olomouci


PDF ke stažení Příloha [224.05 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, prof. Palička, prof. Racek, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: dr. Kalla, dr. Louženský, pí. Rychnovská, 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

• Celková bilance za rok 2004 není prozatím v rámci ČLS JEP uzavřena
• K datu jednání jsou evidováni sponzoři ČSKB: hlavní sponzoři - Dade Behring Austria GmbH, Olympus CS, s.r.o., SEKK, s.r.o., sponzoři - Biophys, s.r.o., BioVendor-Laboratorní medicína, s.r.o., Medista, s.r.o., DiaLab, s.r.o., DRG, s.r.o., Eurex Medica, s.r.o., LabMark, s.r.o., Medista, s.r.o., Medisco, s.r.o., Roche, s.r.o. - Diagnostics division. Partnerem ČSKB pro bulletin FONS je Staro, s.r.o. a partnerem pro EQA SEKK, s.r.o.Poděkování všem sponzorům společnosti zašle doc. Jabor
• Ing. Šprongl provede kontrolu, zda ČLS převedla na účet IFCC poplatky za členství ČSKB v této organizaci
• Vyúčtování Sympozia FESCC (listopad 2004): 
- celková ztráta činí 77450,- Kč. Vzhledem k tomu, že firma ABBOTT dotovala české účastníky celkovou částkou 20000,- Kč, je ztráta pro ČSKB o tuto částku nižší. Částka bude uhrazena organizátorovi (agentura CBT) z rezervního fondu ČLS JEP. 
- Doc. Jabor a prof. Palička požádají výbor FESCC (prof. Blatona) o dořešení akce. 
- Výbor si je vědom skutečnosti, že společnost po úspěšném kongresu Euromedlab 2001 využívá dlouhodobou dotaci IFCC určenou také na podporu vzdělávání v oboru a organizaci sympozií v této oblasti. 
-  Po odborné stránce bylo sympozium hodnoceno vysoce pozitivně, výbor doporučuje, aby případné pokračování této akce, o které FESCC projevil zájem, bylo organizováno na smluvním základě se zajištěním kvalitní finanční rozvahy.

2. Rada pro akreditaci (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Šprongl)

Projednání tohoto bodu vycházelo ze zápisu z 12. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří (viz příloha zápisu č. 29 z jednání výboru ČSKB)
Prof. Palička informoval o současných aktivitách Rady pro akreditaci:
• Je definován statut Rady pro akreditaci a postavení NASKL (bod 3. zápisu)
• Rada definovala požadavky na kvalitu práce v laboratořích a navrhla systémová kritéria (bod 4 zápisu):
a) Přesná specifikace nepodkročitelného minima personálního zajištění pracoviště svého oboru, včetně kvalifikace a rozsahu úvazku a přítomnosti na pracovišti schválenou výborem odborné společnosti. (Výbor ČSKB projednal, viz zápis č. 29).
b) Specifikace souboru metod, pro který laboratoř musí plnit kriteria úspěšnosti EHK s certifikátem návaznosti nebo porovnatelnosti.
Navrhovaný soubor metod:
v séru: Na, K, urea, kreatinin, glukóza, cholesterol, bilirubin, ALT, ALP, GMT, albumin, CRP, TGL, Ca, pH, pCO2, pO2, troponin I (troponin T), glykovaný hemoglobin, osmolalita
v moči: Na, K, urea, kreatinin, osmolalita
Obecný algoritmus pro případ laboratoří, které mají výjimečné spektrum metod mimo toto navrhované spektrum bude požadovat doložení certifikátu úspěšnosti v EQA v rámci svého spektra metod, pokud tato EQA v zemích EU je zavedena. Případy těchto laboratoří budou řešeny individuálně.
c) Specifikace interní kontroly kvality. Předpokladem je, že laboratoř musí mít zaveden funkční systém interní kontroly kvality v souladu s požadavky norem ISO 17025, 15189/2003 a/nebo Národních akreditačních standardů a musí prokazatelně doložit reakci na chybné výsledky v IQC.
• K bodu 5 zápisu z jednání Rady výbor rozhodl:
a) spolupracovat při školení revizních lékařů zdravotních pojišťoven 
- 24. června 2005 od 10:00 do 14:00 hodin proběhne v Lékařském domě v Praze seminář pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven na téma "Kvalita laboratorní práce". Účast přislíbili prof. Palička a doc. Jabor. Organizace a přípravy semináře se za Společnost revizních lékařů ujal dr. Bilyk. 
- Proběhne rovněž seminář z iniciativy VZP, termín pravděpodobně 29.3.2005, organizátor je v jednání.
b) podílet se na definici odborných kriterií pro zajištění kvality laboratorní práce
c) veškeré činnosti koncipovat jako nerepresivní
d) výbor odmítá smluvní vztah mezi NASKL a zdravotními pojišťovnami

3. Registr laboratoří

• Dr. Bilyk prezentoval výsledky druhé etapy Registru, spolupracovalo cca 80 % z celkového počtu 176 registrovaných laboratoří (vyhodnocení se upřesňuje), výsledky budou zveřejněny v bulletinu FONS 1/2005.
• „Osvědčení o úspěšném splnění podmínek druhé etapy činnosti Registru klinických laboratoří“ s dvouletou platností bude vydáno laboratořím, které splňují personální kriteria podle Stanoviska výboru (viz Zpráva č. 29), kriteria Z-skóre (tj. minimálně 70 % |Z|<2), maximálně 15 % |Z| mezi 2 a 3 a maximálně 10 % |Z|>3), mají systém IQC, zúčastňují se EHK a zahájily práci na Laboratorní příručce (hnědý tisk osvědčení).
• "Osvědčení o účasti ve druhé etapě činnosti Registru klinických laboratoří" bude vydáno s platností na 2 roky laboratořím, které se zúčastnily druhé etapy, spolupracovaly, ale uvedené podmínky nesplňují (modrý tisk osvědčení, na úrovni osvědčení o registraci).
• Laboratoře, které se druhé etapy aktivně nezúčastnily, budou z registru vyřazeny, protože vyprší platnost jejich osvědčení o registraci, na tuto skutečnost nebudou jednotlivě upozorňovány.
• Dne 29.4.2005 od 10:00 do 14:00 hodin bude pořádán seminář pro registrované laboratoře v aule Pedagogické fakulty UK v Praze (M. D. Rettigové 4, Praha 1), program semináře je zaměřen na hodnocení druhé etapy registru, spolupráci s ostatními laboratorními obory a spolupráci s auditory NASKL.
• Výbor bude podporovat audity v klinických laboratořích, nikoli však pro potřeby plátců 
- činnost auditorů by měla být zaměřena na klíčové aspekty analytické práce (zejména standardy D06 - D11), 
- audity považovat za nástroj, které budou laboratoře volit pro průkaz kvality své práce 
- Výbor si uvědomuje, že plošné provádění auditů prostřednictvím auditorů NASKL může být v současné době technicky neschůdné. Je proto nutné podniknout kroky na úrovni Rady pro akreditaci, aby bylo možné tuto činnost zajistit.

4. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka)

• rozpočet sjezdu je 2 200 000,- Kč; kapacita zajištěného ubytování je 480 míst
• firemní přednášky a nároky sponzorujích firem je nutné sjednotit podle zveřejněných podmínek pro sponzory (zveřejněno na webu cskb.cz)
• výbor se po diskusi rozhodl udělit čestné členství dvěma zahraničním odborníkům - prof. Gabor Kovacs (Maďarsko) a prof. Rastislav Dzúrik (Slovensko), profil oceněných připraví prof. Palička
• doc. Jabor znovu požádá prof. Jansena o záštitu sjezdu (EC4) a osobní účast,
• doc. Jabor požádá o záštitu sjezdu nového ředitele FN Olomouc
• zařazení sjezdu do systému celoživotního vzdělávání zajistí doc. Jabor (ČLK), dr. Gotzmannová (KVVPZ) a pí. Rychnovská (ČAS)
• výbor podpoří refundaci sjezdových poplatků mladým účastníkům, studentům a středoškolákům, mechanismus navrhne organizační výbor
• schůzka organizačního a vědeckého výboru se uskuteční po schůzi výboru dne 15.3. v ÚKBLD VFN Praha

5. BIOLAB 2005

• navržen rámcový program sjezdu,
• rozeslány materiály členům společnosti,
• schůzka vědeckého výboru se uskuteční dne 25.4.2005 ve 14.00 h, ÚKBLD VFN Praha

6. Návrh firmy STAPRO na finanční podmínky symposia FONS 2006

Firma STAPRO se na výbor obrátila s návrhem změny strategie kongresových poplatků tak, aby byli cenově zvýhodněni členové ČSKB v kategorii do 35 let a v kategorii SŠ a vznikla tak zároveň motivace pro vstup do společnosti. Výbor tuto myšlenku podpořil a doporučuje, aby bylo zejména přihlédnuto k mechanismu, který bude použit na VII. sjezdu v Olomouci. Rovněž doporučuje, aby v průběhu příprav kongresu existovala efektivní komunikace s výborem ČSKB a CZEDMA.

7. Pravidla pro postmarketingové hodnocení výrobců nebo diagnostik, role CZEDMA, ČSKB a SEKK

Výbor považuje za nutné vytvořit pravidla pro způsob sdělování informací o výsledcích konkrétních produktů, zejména v systémech EHK. Výbor se domnívá, že je možné hodnotit tímto způsobem diagnostika (soupravy), nikoli výrobce. Z tohoto důvodu doporučuje určit sestavu modelových klíčových ukazatelů, které by bylo možné používat v souvislosti s EHK pro postmarketingové hodnocení diagnostik. Předpokladem je například vytvoření základní sestavy maximálních akceptovatelných bias pro klíčové analyty a vytvoření přístupu pro jejich hodnocení. Výbor pověřuje dr. Friedeckého vypracováním podkladů pro podobné hodnocení ve spolupráci s ing. Budinou a předložení výboru do dubnové schůze. Po diskusi ve výboru budou pravidla konzultována s CZEDMA.

8. Doporučení o diabetu

• výbor podporuje uveřejnění textu Dr. Buryšky, doporučuje využít publikační médium s širším dopadem (například ZdN, Prakt. Lék.), nepovažuje však za nutné toto sdělení prezentovat jako dodatek nebo výklad k vlastnímu doporučení
• výbor žádá autory doporučení, aby připravili aktualizaci doporučení o diagnostice a léčbě diabetu, ve které by byly odstraněny variantní přístupy (ADA vs. WHO a podobně) (zajistí Dr. Friedecký ve spolupráci s prof. Škrhou)
• nejasnosti kolem diagnostiky gestačního diabetu budou vyřešeny diskusí s diabetology a gynekology, shoda je zatím na zátěži 75 g glukózy p.o. a odběru žilní krve.

9. KBM

 • Výbor byl informován o současných krocích při změně vydavatele časopisu: 
  •  redakční práce časopisu prochází postupnými změnami směřujícími k urychlení recenzního řízení a následné kompletace podkladů pro tiskárnu,
  • redakce bude maximálně využívat současné možnosti elektronické komunikace a redukovat nezbytnost zasílání objemných obálek s rukopisy, těmto podmínkám jsou přizpůsobeny nové Pokyny pro autory (Příloha č.1), 
  •  priorita elektronické komunikace mezi pracovníky redakčního kruhu - koordinuje ing. Vávrová, odpovědnou redaktorkou časopisu je ing. Šplíchalová, 
  •  redakce požádala výbor SLG o úzkou spolupráci při redakční práci, 
  •  obsah prvního čísla roku 2005 je zveřejněn na webu společnosti (http://www.cskb.cz/KBM/KBM.htm ), probíhají korektury a upřesňování změn v grafice, 
  •  rozeslán dopis předplatitelům

10. Koncepce oboru

Dr. Gotzmannová zkontroluje do 15.3. doplněné odkazy na legislativu a navrhne případné korekce ve formulaci provedených změn.

11. Zpráva vědeckého sekretáře

• Nově přijati: Ivana Skřivánková (Havlíčkův Brod); Jana Hartošová (Liberec); Jaroslava Doležalová (Liberec); Dagmar Uhrová (Praha); Libuše Gorčíková (Zlín); Marie Mayerová (Český Krumlov); MUDr. László Wenchich (Praha); Mgr. Petra Seitlová (Olomouc); Mgr. Alena Motejlková (Trutnov); Mgr. Kateřina Švecová (Litomyšl); Mgr. Lenka Stanovská (Krnov); Věra Michalová (Mladá Boleslav); Martina Blažková (Mnichovo Hradiště); Jarmila Pešková (Benátky nad Jizerou); Hana Forstová (Mnichovo Hradiště); Naďa Vítková (Mladá Boleslav)
• Výbor akceptoval rozhodnutí odborné komise a rozhodl udělit cestovní granty prvním autorům následujících sdělení: 
- S Humplikova, V Vorisek, J Minar, M Kucerova, M Radina
MULTI SCREENING FOR CANNABINOIDS IN URINE
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 
- Andelová K. 1, Vavroušková J. 2, Mareš J. 3, Stejskal D. 1
Využití stanovení nových laboratorních ukazatelů v neurologické diagnostice
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 
- Rajdl D., Racek J., Trefil L.
Vliv pravidelného pití bílého vína na hladiny vitaminů B6, B12 a kyseliny listové: vztah k homocysteinu
Euromedlab Glasgow, 8.-.12.5.2005 
- Široká R.1, Trefil L.1, Rajdl D.1, Racek J.1, Rusňáková H.1 a Eiselt J.2
Asymetrický dimethylarginin, homocystein a funkce ledvin – je mezi nimi souvislost?
4th Conference on Hyperhomocysteinemia v Saarbrueckenu, Německo, 14.4. - 16.4. 2005 
- Cibulka R.1, Racek J.1, Trefil L.1, Pikner R.2, Veselá E.3, Studenovská M.4
Suplementace L-karnitinem snižuje oxidační stres u hemodialyzovaných nemocných
ERA-EDTA 2005, Istanbul, 4.-7.6.2005
• Výbor souhlasí se zveřejněním Stanoviska výboru ČSKB k interpretaci odstavce zveřejněného v příloze č.1 zprávy z jednání výboru ČSKB č. 26 (říjen 2004), text rozeslat neprodleně na elektronický adresář ČSKB: 

V odstavci Jak postupovat při vyplňování žádosti je zveřejněn bod: 
Pracovníci, kteří byli registrováni u odborných společností budou zvýhodněni tím, že jim bude vydáno Osvědčení na 6 roků. Tuto registraci je nutno doložit úředně ověřenou kopií Osvědčení o řádné registraci.
Formulace tohoto bodu se jeví výboru České společnosti klinické biochemie problematická a poněkud zavádějící. V poslední době je výbor vysokou frekvencí žádán svými členy především z řad biochemických laborantů o vystavení potvrzení o členství v odborné společnosti. Formulace „Osvědčení o řádné registraci“ nemá podklad v zákoně č. 96/2004 Sb. ani ve vyhlášce č. 424 k tomuto zákonu a nejedná se o potvrzení členství ve společnosti. Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je definován § 72 zákona č.96/2004. Registrací u odborné společnosti rozumí výbor ČSKB Registr pracovníků, pro který byla ustanovena Národní registrační komise, (viz příloha č.2 zprávy č. 23 z května 2004). Činnost tohoto Registr bude aktivována v souladu s pokyny Evropského registru EC4 (pozn. Registr EC4 vylučuje registraci pracovníků bez univerzitního vzdělání). Dle informací, které zazněly ve výše uvedených souvislostech na Pracovním dnu sekce biochemických laborantů 11.11.2004 v Praze může NCO NZO při vydávání Osvědčení zdravotním laborantům uznat nepovinnou registraci u České asociace sester - sekce zdravotních laborantů (ČAS).

12. IFCC

• Kontaktní osobou pro systém ref. laboratoří pro HbA1c navržen Dr. Friedecký
• Do 15.4. máme možnost nominovat 6 zástupců na funkce v EC4
• Dotazník skupiny pro akreditace EC4 vyplní za ČSKB ing. Šprongl
• Připomínky k přepracovanému dokumentu G. Beastela … zaslat do 31.3
• Světový kongres se v r. 2011 bude konat v Berlíně

13. Registrační listy

Výsledek o mzdových indexech bude předán prof. Seemanové podle podkladů poskytnutých Dr. Gotzmannovou (odpoví doc. Jabor).

14. Různé

 • Stanovisko k odborné garanci akcí 
  •  výbor ČSKB bude garantovat akce, které budou zařazeny do plánu akcí na kalendářní rok a jejichž program bude navržen nebo projednán a schválen výborem ČSKB 
  •  výbor doporučuje, aby se využívala například možnost garance a získání kreditů místním pracovištěm, které získalo akreditaci ČLK v programu celoživotního vzdělávání
  •  v ostatních případech může výbor garantovat pouze akce, které budou projednány s výborem nejméně 3 měsíce před akcí a výbor se bude podílet na sestavení a schválení odborného programu 
  •  Preanalytická příručka
   Technické práce ukončeny, předpokládaný termín vydání příručky - duben 2005 
  •  Výbor nominuje do Vědecké rady SEKK doc. Jabora 
  •  Výbor bere na vědomí, že vznikla pracovní skupina pro validaci v molekulární biologii, koordinací činností v rámci této skupiny výbor pověřuje Ing. Dalibora Novotného 
  •  Výbor bere na vědomí, že v součinnosti ČSKB s KKB IPVZ byl podán návrh kandidátů na členství v atestačních komisích specializačního vzdělávání lékařů a VŠ v oboru klinické biochemie
  • České překlady metrologických termínů jsou zveřejněny v Chemických Listech 99, 2005, s. 61-92

   Zapsaly: J. Sedláková a J.Vávrová

Vloženo: 28.2.2005

Zpět


česky | english