Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 16 - 18.9.2017

Zápis č.16 – 18.9. 2017

Místo: České Budějovice, 18.9.2017

Účast: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, J. Sedláková
Elektronicky
: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Kapustová


Program:

 1. Čestné členství
 2. pracovní konference 4.10. 2017
 3. novelizace zákon č.96/2004 Sb.
 4. sjezd ČAZL, BIOLAB 2018
 5. plán akcí r. 2018
 6. Různé

ad 1

 • Při příležitosti XIII. Sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích bylo uděleno čestné členství panu Petru Coufalovi, zdravotnímu laborantovi z FN u sv. Anny v Brně. K udělení čestného členství ČSKB srdečně blahopřejeme, je nám ctí, že Petr pracuje ve výboru biochemických laborantů ČSKB.

ad 2

 • Konference na 4.10.2017 je připravena, sál je plně obsazen

ad  3

 • Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení. Nová osvědčení se již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se zastavují.
Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.
V oblasti vzdělávání zdravotních laborantů v zákoně nedošlo k žádným změnám

ad 4

 • 4.sjezd České asociace zdrav. laborantů se bude konat 10.-11.11 2017 IKEM – Praha, Bližší informace na www.cazl.cz
 • BIOLAB 2018, 27. – 29. 5 .2018, Jihlava – ve spolupráci s vedením OKBMI Nemocnice Jihlavy, pod vedením prim. MUDr. H. Skačáni a vrchní laborantky M. Francálkové je v přípravě.

ad 5

 • Plán vzdělávacích akcí ČSKB na r. 2018 – seznam se připravuje, tradiční jarní a podzimní seminář v Lékařském domě, organizovaný výborem BL ČSKB proběhe. Termíny budou upřesněny

ad 6

 • Hlavní sestra MZČR – Mgr. A. Strnadová – informace z jednání:
  V návaznosti na naše předchozí jednání ohledně zařazení zdravotních laborantů ve smyslu NV č. 222/2010 S., o katalogu prací ve veřejných službách a správě do platových tříd sděluji, že jsme opakovaně jednali s MPSV a v rámci mezirezortního připomínkového řízení uplatňujeme zásadní připomínku ve smyslu úpravy platových tříd zdravotních laborantů následovně:
  Návrh nového znění:


  2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT

  8. a 9. platová třída se ruší, NÁVRH – platová třída pro zdravotní laboranty – 10., 11. a 12. Platová třída. Důvody úprav:

  U profese zdravotního laboranta se navrhuje změna rozpětí platových tříd. Povolání zdravotního laboranta je velmi náročné nejen na samotné vzdělání, ale vyžaduje také velkou zodpovědnost a schopnost logického myšlení a samostatného rozhodování. S rozvíjejícími se medicínskými poznatky se zvyšují nároky na jeho vzdělání, práci se složitou přístrojovou technikou, vznik i rozvoj nových speciálních metod.

  Finanční náklady:
  Co se týká finančních nákladů v souvislosti s návrhem pozměnit platové rozpětí tříd u profese zdravotních laborantů, vyplývá ze statistiky ÚZIS, že k 31. 12. 2015 bylo celkem ve zdravotnických zařízeních zaměstnáno 6586, zdravotních laborantů. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví však nesleduje prostřednictvím ÚZIS odměňování zdravotnických pracovníků z pohledu zařazení dle platových tabulek. Proto nelze vyčíslit finanční náklady, které se promítnou do rozpočtu státu a jednotlivých krajů.

  Jen na vysvětlenou, nejnižší platové třídy, které byly určeny pro dobu zaškolení, byly po konzultaci s MPSV zrušeny napříč nelékařskými povolánimi.

  Zapsala: M. Bunešová
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 11.10.2017

Zpět


česky | english