ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2003 - zpráva č.11

Zpráva č.11 ze schůze výboru ČSKB konané dne 13. 3. 2003 v Kladně


PDF ke stažení Příloha [186.88 KB]

Přítomni: dr. I. Bilyk, dr. B. Friedecký, doc. A. Jabor, dr. K. Kalla, dr. G. Louženský, prof. V. Palička, prof. J. Racek, J. Sedláková, doc. P. Schneiderka, ing. L. Šprongl, doc. P. Štern, ing. J. Vávrová, pí. M. Vémolová

Omluveni: dr. D. Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská 

1. 40. BIOLAB 

 • informace o přípravách a programu podala M. Vémolová: dosud zaregistrováno 331 účastníků, 23 firem, pí. Kunová obdrží na sjezdu čestné členství. Výbor vyslechl informaci pí. Vémolové o stavu příprav včetně odborného programu. Organizátorům Biolabu 2004 doporučuje užší spolupráci s výborem ČSKB.

2. 6. národní sjezd v Hradci Králové (prof. Palička, ing. Vávrová, ing. Šprongl, doc. Jabor)

 • diskutován návrh rozpočtu vypracovaný CBT (Bc. Tesařová), včleněny návrhy na úpravu jednotlivých položek
 • sborník abstrakt a program sjezdu budou vytištěny zvlášť (2 brožury), varianta 3. čísla časopisu KBM odmítnuta jako technicky obtížná
 • oslovením sponzorujících firem pověřen ing. Šprongl, základní obrysy „balíčků“ nabídek pro firmy schváleny
 • případné odměny pro členy organizačního týmu budou při případném pozitivním výsledku sjezdu předmětem dalšího jednání
 • nutno oslovit koordinátory jednotlivých bloků - provede prof. Palička
 • porovnání nákladů na výrobu sborníku u firmy Aldis s konkurenční firmou provede ing. Šprongl
 • výbor rozhodl o udělení čestného členství v ČSKB in memoriam prof. Homolkovi, oslovení rodiny a pozvání k oficiálnímu převzetí na kongresu - zajistí prof. Palička
 • seznam čestných členů ČSKB, kteří neplatí poplatek a ubytování z 5. na 6.10. 2003 připraví ing. Vávrová
 • pozvat na náklady sjezdu prof. Hyánka, dr. Breinka, ing. Mrskoše, prof. Masopusta - provede prof. Palička

3. 2 centra pro metabolické choroby (doc. Schneiderka) 

 • výbor vzal na vědomí příspěvky z brněnského i olomouckého pracoviště. Výbor i nadále doporučuje, aby obě moravská pracoviště při přípravě projektů spolupracovala. Protože prozatím nebylo požadováno odborné stanovisko ze strany MZ ČR, nebude se výbor dále touto problematikou dále zabývat.

4. Ceny a granty ČSKB

 • příprava Hořejšího medaile (doc. Schneiderka) - podle stanov ČLS JEP lze odměnu vyplatit pouze za publikaci (prof. Masopust sepíše kapitolu ke sborníku abstrakt 6. sjezdu). Pozvání manželky a syna prof. Hořejšího zajistí prof. Palička. Doc. Schneiderka zjistí podmínky výroby medaile (1. strana - portrét prof. Hořejšího, 2. strana - zásluhy o obor), podmínky pro výrobu diplomu zjistí u ČLS JEP doc. Jabor
 • cena CZEDMA: odborná porota doporučila udělit cenu CZEDMA za soubor prací kolektivu Adam, Lochman, Friedecký, Barták:
  SCREENING METHOD FOR INHERITED DISORDERS OF PURINE AND PYRIMIDINE METABOLISM BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS WITH REVERSED ELECTROOSMOTIC FLOW (T. Adam, P. Lochman, D. Friedecký)
  CAPILLARY ELECTROPHORESIS FOR DETECTION OF INHERITED DISORDERS OF PURINE AND PYRIMIDINE METABOLISM: A SELECTIVE APPROACH (D. Friedecký, T. Adam, P. Barták)
  Práci dr. Kocny a kolektivu:
  TISSUE TRANSGLUTAMINASE-SEROLOGY MARKERS FOR COELIAC DISEASE (P. Kocna, Z. Vaníčková, J. Perušičová, M. Dvořák)
  hodnotila odborná porota jako velmi dobrou a doporučila výboru tuto práci ocenit uznáním. Výbor doporučení odborné poroty akceptoval. Předání ceny CZEDMA proběhlo v Olomouci 6.3.2003, uznání Dr. Kocnovi bude technicky vyřešeno diplomem (obdoba diplomu za nejlepší publikaci, zajistí prof. Palička).
 • organizační příspěvek společnosti CZEDMA (ing. Nováková) v hodnotě 5000,00 Kč na náklady spojené s organizací soutěže bude rozdělen mezi členy poroty.
 • uzavření grantu pro kongresy (5 + 5, deadline 10.3.2003) (ing. Vávrová) - odborná komise ve složení doc. Jabor, prof. Palička, ing. Šprongl, dr. Friedecký, dr. Louženský, doc. Štern, dr. Bilyk, prof. Racek, doc. Schneiderka a ing.Vávrová rozhodla o přidělení grantu prvním autorům následujících sdělení:
  Abstrakt Barcelona:
  • Fertek, D., Zivny, P., Mandak, J., Lonsky, V., Kunes, P., Kubice, J., Palicka, V., Kakrdova, D.: RELATIONS AMONG CONCENTRATIONS OF ANALYTES IN MUSCLE TISSUE MICRODIALYSATES GAINED DURING HEART SURGERY AND THOSE OF ROUTINE BIOCHEMISTRY THE FIRST DAY AFTER
  • Rajdl, D., Rusnakova, H., Pittrova, H., Racek, J., Polivka, J., Cechura, M., Bartunkova, V., Trefil, L.: CARDIOVASKULAR RISK MARKERS IN PATIENTS WITH MANIFEST ATHEROSCLEROTIC COMPLICATIONS
  • Int. symposium on separations in BioScencies SBS’03 (13.-18.5 2003, Moskva):
   Huskova, R., Bartak, P., Friedecky, D., Adam, T., Cap, L.: ANALYTICAL DERIVATIZATION - A TOOL FOR DETERMINATION OF OROTIC ACID
  • Symposium advanced glycation end products (AGEs), (9.-11.5.2003, Jena, SRN):
   Kalousova, M., Zima, T., Popov, P., Spacek, P., Braun, M., Soukupova, J., Pelinkova, K.: ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS IN PATIENTS WITH CHRONIC ALCOHOL ABUSE CORRELATE WITH NUTRITIONAL PARAMETERS 
  • Všem prvním autorům, kteří grant odbrželi, bude zasláno vyrozumění s upozorněním, že rozšířený abstrakt je nutné dodat redakci KBM ve formě přesně požadované v Pokynech pro autory. 
  • Grant pro Euromedlab Barcelona je uzavřen, o zbývající 3 granty na jiný zahraniční kongres se lze ucházet - podrobnosti na www stránkách společnosti
  • prof. Palička navrhuje sepsání editorialů v KBM ke všem pracím, které obdržely grant ČSKB

5. Dokončení návrhu na strukturovaný abstrakt původních prací pro KBM

 • výbor jednomyslně rozhodl o následující podobě strukturovaného abstraktu prací v KBM a doporučuje redakci časopisu, aby pro původní práce strukturovaný abstrakt vyžadovala a příslušně změnila pokyny pro autory od nejbližšího možného čísla:
  • background - východisko
  • method(s) - metody
  • result(s) - výsledky
  • conclusion(s) - závěry

6. Nákup odborné literatury (ing. Šprongl) 

 • k návrhu nebyly připomínky, výbor souhlasí, nutno vypracovat metodiku uložení časopisů a publikací a zveřejnění pracovišť, kde bude literatura dostupná pro zájemce, bude realizována první „vlna“ a pak upřesněn další postup
  • mezinárodní normy - finančně vyřeší SEKK, k nahlédnutí (nikoli kopírování) budou materiály přístupny na pracovišti v Hradci Králové (prof. Palička dodatečně navrhuje zakoupit 1 originál ISO 15189:2002 - výbor schvaluje)
  • zvolení dovozce - zajistí ing. Šprongl
  • ostatní literatura bude umístěna na pracovišti, odkud byl nákup požadován
 • otázka inventarizace literatury - zajistí Dr. Bilyk

7. Doporučení

 • doc. Adam (likvor) - zpracoval materiál poskytnutý Dr. Kallou, doc. Jabor vloží nová fakta do původního schváleného doporučení a předá výboru k připomínkám, pro definitivní verzi je nutné získat stanovisko referenční laboratoře a neurologické společnosti
 • dr. Friedecký (diabetes) - doporučení zveřejněno na www.cskb.cz, schůzka pracovní skupiny 2.4.2003 v 9:00 hodin (budova N, ÚKBLD VFN, U nemocnice, Praha), účastníci: doc. Štern, prof. Zima, prof. Škrha, dr. Friedecký, prof. Racek, dr. Kalla, prof. Palička, doc. Jabor. Doc. Štern předá aktuální dokumenty prof. Škrhovi.
  doc. Jabor (glukometry) - názory výboru na problematiku formou dopisu předal doc. Jabor dr. Pečenkovi na VZP, další podle písemného vyjádření dr. Pečenky

8. Registrační listy

 • v rámci aktualizace www.cskb.cz poskytne dr. Gotzmanová jedenkrát za měsíc (před schůzí výboru) aktualizovanou tabulku podaných, schválených (odmítnutých) registračních listů
 • registrační list „Kvantitativní imunochemické stanovení aktivní izoformy 5b kyselé fosfatázy, rezistentní proti tartrátu (TR ACP) v séru“ autora prof. MUDr. J. Štěpána (Osteocentrum, VFN Praha 2) výbor v tomto znění neschvaluje a nepovažuje předložená fakta za dostatečně klinicky průkazná, autor bude informován (koncept dopisu připraví Dr. Gotzmannová + doc. Jabor)
 • registrační list „Kvantitativní stanovení imunosupresiva v krevní plazmě - mykofenolové kyseliny MPA – jednotlivě“ autorky ing A. Glagoličové (IKEM, Úsek laboratorních metod, Monitorovací laboratoř vnitřního prostředí) předán doc. Šedivému (klin. farmakologie, sdílená odbornost), nová verze registračního listu vyžaduje jen drobné změny (připraví prof. Palička)
 • vykazování vyšetření močových sedimentů pomocí průtokové cytometrie zatím neprůchodné, nové kolo jednání bude výbor iniciovat při nejbližší vhodné příležitosti jako komplex změn (včetně úpravy registračních listů morfologického a chemického vyšetření)

9. IFCC (doc. Schneiderka)

 • Glasgow 2005
 • dr. Kožich doporučen na pozici člena vědecké komise
 • pro symposium doporučena přednáška dr. Kožicha (Molecular genetic causes and clinical consequences in inborn errors of sulphur amino.acid metabolism)
 • pro round-table discussions navrženi: ing. Budina a kolektiv (EQA), dr. Adam a kolektiv (vrozené poruchy metabolismu)
 • do 15.4. 2003 navrhnout členy Committee for Laboratory Management of the Education and Management of IFCC , zatím navržen ing. Šprongl
 • pracovní schůzka v Nizozemí (Geldrop) s dr. Robem Jansenem - „audit“ připravenosti oboru před vstupem do EU: delegace ve složení doc. Jabor, prof. Palička, doc. Schneiderka, termín od 12. - 14.4 (přes víkend)

10. FESCC 

 • jarní zasedání v Praze ve dnech 29.3.- 31.3.2003 (pracovní jednání od soboty 12:00 do neděle 12:00), společenské večeře se zúčastní doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Jabor, prof. Palička

11. Brožura IMEP-17 

 • výbor doporučuje připravit brožuru s výsledky českých laboratoří v cyklu IMEP-17, brožura bude sloužit jako informační materiál pro českou odbornou veřejnost a pro prezentaci stavu analytiky v ČR, z tohoto důvodu bude vydána v angličtině, SEKK uhradí 50 % nákladů, uvažovaný počet vydání několik set kusů, distribuce zdarma laboratořím užívajícím služby firmy SEKK, podklady pro brožuru vypracuje dr. Friedecký, anglickou korekturu provede profesionál

12. Registr laboratoří 

 • dosud přihlášeno 43 laboratoří, na www.cskb.cz jsou zveřejněny aktuální „národní“ standardy
  • všichni členové výboru se do příští schůze seznámí se zněním standardů a připraví doplňky k výkladům,
  • výbor laboratorní sekce ČSAKI s principy registru souhlasí a bude na jeho vývoji participovat
  • výbor žádá dr. Chaloupkovou o přípravu certifikátu pro registrované laboratoře
  • v příloze zápisu je návrh struktury registru do 2. etapy k připomínkám všech členů výboru
  • výbor ukládá prof. Paličkovi, aby ve spolupráci s dr. Chaloupkovou uspořádal společné jednání předsedů společností nebo jejich laboratorních sekcí nejdéle do poloviny května 2003.

13. Přehled stanovisek 

 • příprava plánu oficiálního zveřejňování revidovaných a aktuálních stanovisek (doc. Štern) - výbor pověřuje doc. Šterna vypracováním současného pohledu na personální zabezpečení pracovišť v oboru s ohledem na koncepci oboru (termín - do květnového jednání výboru)

14. Různé:

 • Doktorandi – současný stav – prof. Racek oslovil příslušné děkany a proděkany v ČR (celkem 13), obdržel 4 odpovědi, nikdo neposlal konkrétní kontakt na určitou osobu
 • výzva se bude opakovat s upřesněním požadavků
  výbor pověřuje prof. Racka vypracováním textu pro zveřejnění na www.cskb.cz
 • QuickRead - kontrolní systém vypracován, školení realizováno, VZP informována, čeká se na její vyjádření
 • screening karcinomu prostaty - zatím není jasné stanovisko urologů, vyjádření doc. Jabora z 30.1.2003 je v příloze
 • akce pediatrické společnosti 8.-11.4.2004, Ostrava, dr. Slaný požádal ČSKB o blok přednášek, bude vyhověno
 • doc. Průša - výbor pověřuje doc. Průšu aby oponoval podklady pro preskribci v těchto oblastech: lipidemika, vrozené poruchy metabolismu, urolitiáza, obezita. Výbor doporučuje, aby jako případné konzultanty oslovil lékaře pracující v ambulancích (seznam poskytne doc. Průšovi podle poslední dotazníkové akce dr. Kalla), ustanovení komise pro tento účel nepovažuje výbor za nutné
 • spolupráce mezi ČSKB a ČHS: schůzka 20.3.2003, za ČSKB se zúčastní doc. Jabor, za ČHS prof. Indrák + další
 • výbor laboratorní sekce ČSAKI poskytne velmi pravděpodobně vstřícné stanovisko k návrhu ČSKB spolupracovat na přípravě KBM s členstvím v redakční radě a případnou změnou názvu časopisu
 • Sevapharma - řeší dr. Friedecký, který zhodnotí poskytnuté metrologické podklady materiálů, které budou otestovány v mezilaboratorním cyklu
 • propagační materiály Euromedlab 2001 (prof. Palička) - výbor doporučuje zbylý propagační materiál použít v rámci VI. národního sjezdu v Hradci Králové
 • certifikát za úspěšné splnění kontrolního cyklu „močové konkrementy“: Dr. Louženský vypracuje materiál pro udělování certifikátu, výbor návrh posoudí a doporučí případně firmě SEKK pravidla používat od roku 2004
 • nově přijatí členové: Gabriela Havlová (Praha), Lenka Šnajdrová (Letohrad), Lada Šítková (Ústí nad Orlicí), Jarmila Stašová (Rožmitál pod Třemšínem), Edita Třešňáková (Ústí nad Labem)
 • informace o odpojení www stránek společnosti, provider se omluvil, zatím se o změně neuvažuje

Vloženo: 30.3.2003

Zpět


česky | english