ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2013 - zpráva č. 27

Zpráva č. 27/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 26.2.2013

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., Ing. L. Šprongl

Hosté: Prof. Adam, M. Šenderová, Ing. Loucký, Ing. Hepnar


 

Kontrola zápisu č. 26/2013

 • Zápis č. 26/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Připravená aktualizovaná verze Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi byla zaslána ČOS a ČSNM – sekce imunoanalytických metod připomínkám.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Výroční zpráva IFCC. Příloha č. 1
 • EFLM – Annual report 2012. Příloha č. 2
 • Oficiálním časopisem IFCC bude časopis Clinica Biochemica Acta.
 • Výbor zašle nominaci do Distance learning committee – MUDr. Kocna.
 • Za člena EFLM Working Group on Postanalytical External Quality Assurance (WG-PEQA) navrhuje výbor prof. Jabora.
 • Výbor nominuje do International Scientific Advisory Board Euromedlab 2015 prof. Zimu.

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Prof. Racek informoval o stavu webových stránek: revize položek z r. 2008 je hotová, revize položek z r. 2009 probíhá. Nové položky, vložené na US stránky Lab Tests Online v r. 2012, jsou přeložené s výjimkou jednoho, na kterém se pracuje. Ing. Stříž (CZEDMA) zajistil tři partnery, kteří podpoří projekt finančně. Znovu se pokusíme získat garanci Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Výbor schválil účast prof. Racka na Lab Tests Online International Coordination Committee ve dnech 2. – 3. 5. 2013 v Berlíně.

Web společnosti – aktualizace – doc. Schneiderka

 • Doc. Schneiderka bude na příštím výboru informovat o aktualizaci webu.
 • Prim. Kalla zaslal aktualizovanou historii společnosti za rok 2012.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v hotelu Clarion.
 • Prof. Adam a M. Šenderová z CBT informovali výbor o průběhu příprav sjezdu – programové a organizační zabezpečení.
 • Jsou připraveny bloky programů, u některých bloků bude prof. Adam urgovat předsedající s požadavkem na upřesnění přednášejících.
 • Je připravena druhá informace o sjezdu, která bude v nejbližších dnech distribuována členům společnosti.
 • Výbor diskutoval rozpočet sjezdu a hlavním požadavkem je vyrovnaný rozpočet.
 • CBT a prof. Adam osloví další možné sponzory.
 • Výbor schválil koncesionářskou smlouvu o organizaci kongresu se společností CBT.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

Symposium ČSKB „Patient safety“

 • 12.4.2013 se uskuteční Symposium ČSKB „Patient safety“ ve 14.00 v posluchárně 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.
 • Výbor společnosti zve všechny svoje členy na tuto konferenci. Pro členy ČSKB je registrace zdarma. Příloha č. 3

EuroMedlab 2017

 • Na příštím zasedání budou diskutovány bližší podrobnosti o přípravě.
 • Výbor společnosti ve spolupráci s CBT odeslal návrh na pořádání Euromedlabu v Praze v roce 2017.
 • Výbor připravuje propagační materiály, které budou zaslány národním společnostem a pro prezentaci na GA v Miláně.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Symposium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • Symposium je připraveno a organizační výbor přímo oslovuje přednášející.
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová připravila seznam jubilantů letošního roku, návrhy na ocenění budou projednány na příštím zasedání výboru.

Časopis KBM – Ing. Vávrová

 • Výbor diskutoval o možnostech získání fotodokumentace pro novou grafickou podobu obálky časopisu pro ročník 2013.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • 22.2.2013 proběhlo jednání na MZ ČR za účasti zástupců zdravotních laborantů odborných společností, zápis z MZ ČR nám bude zaslán a bude zveřejněn na www.cskb.cz.
 • Otázka vzdělávání zdravotního laboranta není uzavřena ( SZŠ - laboratorní asistent, DiS, VŠ - Bc.).
 • Činnosti zdravotního laboranta jsou v přípravě, podklady budou dodány z MZČR.
 • Povinnost celoživotní vzdělávání zůstává v platnosti.
 • Příprava novelizace minimálních požadavků na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání - v rámci přípravy nové vyhlášky, která má nahradit vyhlášku č. 39/2005 Sb.
 • Příprava metodického pokynu, který by specifikoval požadavky na studijní program Zdravotní laborant.
 • výbor ZL zpracovává návrh čestného členství pro ZL, které bude předáno na sjezdu ČSKB v Olomouci - návrh bude předán na příštím jednání výboru ČSKB ve VFN Praha.

Akreditace laboratoří – prof. Zima, Ing. Loucký, Ing. Hepnar

 • VZP a další ZP v souvislosti s úhradovou vyhláškou vyžadují různé doklady a požadavky na prokázání systémů kvality v laboratořích. Proběhlo jednání prof. Zimy a dr. Benákové za ÚP VZP za účasti ing. Šlajsové, náměstkyně VZP, dr. Havlasové a dalších představitelů VZP.
 • Na základě společného jednání s představiteli Privalabu bylo připraveno společné prohlášení, které bude zasláno ÚP VZP. Příloha č. 4
 • Bude oslovena dr. Havlasová se žádostí, aby ÚP VZP oslovila předsedy odborných společností komplementu ke svolání jednání k definování požadavků na prokazování kvality pro přípravu úhradové vyhlášky pro rok 2014.

Různé

 • Česká lékařská komora vyhlašuje 1.3.2013 za „Den zdraví lékařů“ a vyzývá všechny lékaře v ČR, aby podle vlastního uvážení tento den buď absolvovali preventivní lékařské prohlídky případně další potřebná vyšetření u svých kolegů, nebo aby v zájmu svého zdraví odpočívali prostřednictvím čerpání dovolené na zotavenou nebo náhradního volna.
 • 4. Setkání biochemiků se uskuteční ve dnech 25.-26.4.20213 v Písku, organizuje prim. Malina. Informace byla rozeslána členům společnosti.
 • Na výbor se obrátil MUDr. Pavelka, ředitel IPVZ v záležitosti týkajících se specializačního vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách, v základním kmeni, konkrétně, zda akreditovat či neakreditovat pracoviště pro základní kmen na základě požadavku MZ ČR. Výbor se domnívá, že není nutné akreditovat pracoviště pro základní kmen. Příloha č. 5
 • Výbor ČSKB neudělí výjimku z nepodkročitelných personálních minim odbornosti 801 na Oddělení klinické biochemie Odborného léčebného ústavu Paseka na základě schváleného odborného stanoviska, které vydal výbor v srpnu 2010.
 • Výbor projednal obsah memoranda o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816 Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a připojuje se k tomuto memorandu. Příloha č. 6
 • Výběrového řízení v VZP Plzeň se účastní prof. Racek.
 • Výbor projednal žádost MUDr. Řeháčka, předsedy Společnosti pro transfúzní lékařství a souhlasí s dohodnutým ukončením sdílení výkonů odbornosti 222 pro odbornost 801. Výbor ČSKB souhlasí a povoluje pro odbornost 222 sdílení výkonů 81111, 81337 a 81365 – kontrolní vyšetření dárce.
 • Prof. Racek informoval o setkání učitelů biochemie lékařských fakult ČR a SR, které se uskuteční 30.31.5. v Plzni

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
  • Dosud nepřišlo vyjádření LF Hradec Králové a z LF MU Brno. Výbor zašle opakovaně dopis prof. Táborské a nově doc. Živného, který je novým přednostou ve ÚKBD LF a FN Hradec Králové.
 • RNDr. Gotzmannová vypracuje připomínky k personální vyhlášce (specifikuje vzdělání a specializační vzdělání) s Ing. Vávrovou, která zašle podklady vzdělávání farmaceutů.


Příští jednání se koná dne 12. dubna 2013 v 9.30 budově 1. LF UK, Kateřinská 32.

Zapsal: T. Zima
Za správnost: T. Zima a členové výbor

Vloženo: 12.3.2013

Zpět


česky | english