ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2010 - zpráva č.7

Zpráva č. 7 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 7.12.2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. V.Palička, CSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Hosté: doc. MUDr. S. Býma, MUDr. I. Karen, MUDr. Z. Hamouz


Členové výboru společnosti uctili minutou ticha památku zesnulého MUDr. Jana Buryšky, nestora oboru klinické biochemie, čestného člena ČSKB.

Kontrola zápisu č. 6/2010

Zápis č. 6/2010 byl schválen bez připomínek.

Genetické výkony – prof. Zima

Prof. Zima informoval o jednání Pracovní skupiny pro sazebník výkonů MZ ČR, která projednala předložené kódy a doporučuje provést projekt na vybraných pracovištích lékařské genetiky v roce 2011, kde nové kódy budou vykazovány. 

Doporučení společnosti

IFCC, EFCC

 • Zápis z jednání výkonného výboru IFCC (2. – 3. 10. 2010 v Soulu) je k dispozici na adrese: http://www.ifcc.org/index.asp?cat=Organisation&scat=Latest_EB_Minutes&rif=3&dove=1  
 • Byl předložen seznam kandidátů na funkce ve výkonném výboru IFCC pro r. 2012 – 2014. Volby proběhnou v rámci kongresu IFCC v Berlíně v květnu 2011. Na funkce prezidenta, viceprezidenta a pokladníka je jen jeden kandidát, na funkci sekretáře se bude vybírat ze dvou kandidátů a tři členové bez funkce budou voleni z osmi kandidátů. Výbor včas projedná, koho podpoří jako zástupce ČSKB.
 • Bylo odesláno souhlasné stanovisko výboru ČSKB s následujícími dokumenty: “IFCC-EFCC Euromedlab Guidelines” a “IFCC-EFCC Memorandum of Understanding and Working Agreement”.
 • Výbor rozhodl, že se ČSKB bude ucházet o pořádání Euromedlabu v roce 2015 v České republice. Žádost bude zaslána do 31. 1. 2011 do kanceláře IFCC.
 • Výbor ČSKB souhlasí s přijetím „Nepal Association for Medical Laboratory Science“ za řádného člena IFCC.
 • Ze tří návrhů pro název profese schválil výbor ČSKB „Specialist in Laboratory Medicine“.
 • Výbor ČSKB byl požádán o souhlas s návrhem referenčního postupu pro měření katalytické koncentrace alkalické fosfatázy. Návrh bude zveřejněn v sekci "Doporučení" na webových stránkách k připomínkám.
 • Od počátku r. 2011 je zrušen Committee for Education and Curriculum Development.
 • Je možné zaslat návrhy na kandidáty na uvolněná místa ve výborech IFCC; jejich seznam bude rozeslán na elektronický adresář ČSKB s výzvou, aby se event. zájemci hlásili u národního reprezentanta v IFCC prof. Racka. Jedná o členství v následujících výborech:
  • Committee on Public Relations
  • Committee on Nomenclature
  • Committee of Clinical Molecular Biology Curriculum
  • Committee on Reference System of Enzymes
  • Committee on Traceability in Laboratory Medicine
  • Committee on Reference Intervals and Decision Limits.

UEMS – prof. Zima

Výbor navrhuje nominovat do laboratorní komise UEMS za obor klinická biochemie prof. Zimu.

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Zápisy č.35 a č.36 z jednání NASKL. Příloha č. 2 a Příloha č. 3
 • Výbor opětovně žádá, aby se na Radě pro akreditaci klinických laboratoří projednal návrh ČSKB, aby v případě, že na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař nebo analytik, který má specializaci ve dvou odbornostech, byla tato skutečnost považována za splnění personálních požadavků pro obě specializace, pokud dotyčný pracuje v laboratoři v úvazku 1.0. 

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor se seznámil se stavem hospodaření společnosti k III. Q. 2010.
 • Ing. Šprongl předloží výboru přehled čerpání dotace IFCC v roce 2010.
 • Prof. Zima zašle prof. Paličkovi návrh na čerpání dotace IFCC v roce 2011, předložený návrh projednaný na listopadovém zasedání byl doplněn o položku granty ve výši 100 000,- Kč.

Sponzoři pro rok 2011:

Generální - Siemens, SEKK; 
Hlavní – BioVendor; 
Sponsor – Medista, Dialab

Příslíbeno:
Generální – Roche, Beckmann, Hlavní – Erba Lachema; Sponsor - Medial

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor bere na vědomí seznam členů, kteří budou vyřazeni z členské evidence vzhledem k nesplněné povinnosti platby členských příspěvků (nezaplacen rok 2009 a 2010).
 • Výbor souhlasí se zachováním dosavadní výše členských příspěvků náležejících odborné společnosti ČSKB.
 • Výbor společnosti souhlasí se záštitou akce RANK 2011.
 • Výbor souhlasí s výplatou honorářů za recenze pro časopis KBM provedené v roce 2010.
 • Výbor byl informován, že byla navázána komunikace s nakladatelstvím Elsevier v souvislosti se zařazením časopisu KBM do mezinárodních databází (Scopus, BIOBASE), byly předány pdf náhledy ročníků 2006-2010, fyzicky byla všechna čísla časopisu odeslána na adresu nakladatelství.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Informace o připravovaných akcích biochemických laborantů v roce 2011. Příloha č. 4
 • Předběžný program Pracovního dne, který se uskuteční 7.4.2011:
  Blažková, Bunešová – Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře
  Friedecký – Doporučení z pohledu analytika
  Malina – Doporučení z pohledu lékaře
  Kotrbatý – Analýza neshod na příjmu materiálu na Pracovišti lab. metod IKEM
 • Mgr. Bunešová informovala výbor o tom, že Informační list č.2/2010 (do laboratoří) je v přípravě.
 • Malá novela zák. č. 96/2004 Sb. je v jednání senátu a zatím není podepsaná. Je nutné řídit se platnou legislativou a žádost o prodloužení osvědčení k výkonu zdrav.povolání bez odborného dohledu zasílat v časovém předstihu (doporučujeme 4 – 5 měsíců, pobočka MZ ČR, která to na NCONZO vyřizuje nezvládá včas zpracovávat žádosti).
 • Zákon č.96/2004 Sb. se u laboratorních pracovníků týká zdravotních laborantů a vysokoškoláků nelékařů.

Všeobecné lékařství – glykovaný Hb., POCT – prof. Zima, doc. Býma, Dr. Karen, Dr. Hamouz

 • Představitelé Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP se shodli v tom, že mají stejný zájem o poskytování kvalitní péče pro pacienty s diabetes mellitus, týkající se stanovení glykovaného Hb v ordinacích praktických lékařů v ČR. V rámci kvalitního zajištění této péče byli zástupci výboru SVL požádáni výborem ČSKB o zaslání definitivní podoby návrhu výkonu, který byl projednán na MZ ČR. Pro kvalitní poskytování tohoto výkonu se jedná zejména o jednorázové proškolení praktických lékařů, týkající se vyšetřování glykovaného hemoglobinu, zajištění interní a externí kontroly kvality analytického systému. Společnosti doporučují, aby se při výběru vhodných přístrojů vycházelo z publikovaných výsledků studie provedené Referenční laboratoří v Holandsku a otištěné v časopise Clinical Chemistry 2010, 56:1,s.44-52. Dále doporučují nutnost zajistit, aby přístroje POCT (point-of care testing) měly stejnou odchylku jako je definována pro laboratoře v dokumentu certifikace 2011 a činí 4,30% u teoretické TMU (toleranční rozpětí) a 20% cílové nejistoty měření pro EHK (externí hodnocení kvality) Představitelé výboru SVL se domluvili s představiteli výboru ČSKB, že v budoucnu při záležitostech společného zájmu vyvolají jednání na úrovni představitelů obou společností.
 • Výbor společnosti požádá RNDr. Friedeckého o stručný komentář a základní údaje vycházející z publikace Clinical Chemistry 2010, 56:1,s.44-52, které představitelé SVL uveřejní v jejich odborném časopisu do konce ledna 2011.

Různé

 • Pro rok 2011 má být vypsáno 6 rezidenčních míst pro obor klinická biochemie,
 • Společné jednání zástupců odborných společností ke společné části vzdělávacích programů se uskuteční 9.12.2010 na IPVZ Praha.
 • Prof. Zima jednal s náměstkem MZ ČR p. Noskem ohledně stanovení glykovaného hemoglobinu.
 • Prof. Zima jednal s MUDr. Švecovou z ÚP VZP, která přislíbila pokračování projektu ambulance klinické biochemie 881 pro lékaře – klinické biochemiky.
 • Výbor souhlasí s úpravou dokumentu Certifikace 2011 - cyklu tumorové markery týkající se proteinu S100.
 • Výbor ČSKB na své schůzi dne 7.prosince 2010 projednal žádost Doc.Kožicha, předsedy národního Koordinačního centra pro novorozenecký screening týkající se zvýšení hodnoty bodu za screening dědičných poruch metabolismu tandemovou hmotnostní spektrometrií. Výbor ČSKB považuje argumenty pro zvýšení hodnoty bodu z 0,70 Kč na 1,00 Kč v Sazebníku výkonů na rok 2011 za zcela opodstatněné a vyslovuje této žádosti o zvýšení hodnoty bodu plnou podporu.
 • Výbor souhlasí s udělením výjimky z personálního složení Nemocnice Strakonice a.s.
 • Výbor souhlasí s vyplacením odměny doc. Plzákovi.
 • Výbor nominoval delegáty na Sjezd ČLS JEP ve složení Vávrová, Racek, Zima.
 • Regionální konference v Karlově Studánce se uskuteční ve dnech 8.-10.12.2010. Zástupci výboru poděkují Antonínu Dostálovi za dlouholetou spolupráci a pořádání regionální konference a předají malý dárek. V dalších letech zajistí pořádání konference v Karlově Studánce Ing. Šprongl.

Trvající úkoly

 • Výbor požádá o aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus Dr. Friedeckého - 2010.
 • V současné době probíhá aktualizace anglické verze webových stránek, která bude  dokončena do konce roku 2010.
 • Doc. Schneiderka ve spolupráci s Dr.Gotzmannovou připraví návrh výkonu konzultace klinickým biochemikem.

Příští jednání se koná 11. ledna 2011 v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 23.12.2010

Zpět


česky | english