Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 5 - 10.9.2009

Zápis č. 5 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 10.9. 2009 v Praze
Přítomni: Bc. M. Bunešová, J. Chaloupka, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová


Program: 

  1. Informace z jednání výboru ČSKB
  2. Příprava zprávy o činnosti sekce BL za r. 2009 
  3. Informace ze společného jednání zástupců ZL odborných společností ve FN v Motole 
  4. Sestavení plánu odborných akcí pro r. 2010 
  5. Témata pro BIOLAB 2010 a pracovní konference 
  6. Příprava pracovní konference 5.11.2009 v Praze 
  7. Různé

ad. 1

Z. Rychnovská – podala informace z jednání výboru ČSKB z 8.9.2009

ad. 2

Výbor připravil, projednal a schválil zprávu o činnosti sekce BL za r. 2009, která bude součástí zprávy výboru ČSKB na členské schůzi na IX. sjezdu ČSKB v Praze 21.9.2009.

ad. 3

Bc. M. Bunešová informovala o společném jednání zástupců zdravotních laborantů všech odborných společností dne 3.9.2009 ve FN v Motole. Výsledkem bylo jednohlasné odsouhlasení sepsání žádosti o rozšíření platových tříd pro zdravotní laboranty o třídy 11 a 12. Jedná se o opakovanou aktivitu, která je velmi důležitá pro naši profesi. Po projednání podaných připomínek bude členská schůze informována.

ad.4

Výbor připravil a schválil plán odborných akcí sekce BL na r. 2010 pro zařazení do vzdělávacího programu ČSKB (4 pracovní konference, 1 regionální konference a celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2010) - příloha č.1

ad.5

Výbor po předchozí elektronické diskuzi předal hlavnímu výboru ČSKB návrhy témat pro BIOLAB 2010 a pracovní konference naší sekce.

ad.6

Výbor se zabýval přípravou programu pracovní konference 5.11.2009 v Praze a uložil úkoly jednotlivým členům ke splnění do 20.9.2009.

ad.7

Bc. M. Bunešová byla pověřena sepsáním připomínek k současnému stavu Specializačního studia ZL – obor klinická biochemie v NCO NZO pro možnost dalšího jednání hlavního výboru ČSKB s managementem vedení NCO NZO a OKBH FN Brno Bohunice.

Zapsala : M. Vémolová
Za správnost : Z. Rychnovská

Příští jednání výboru : 21.10.2009, 9,30 hod. na OKBI FN Na Bulovce Praha

Vloženo: 6.10.2009

Zpět


česky | english