ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2004 - zpráva č.25

Zápis č. 25 ze schůze výboru ČSKB ze dne 14.9.2004, ÚKBLD, VFN, Praha


PDF ke stažení Příloha [313.88 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Louženský, prof. Palička, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: dr. Kalla
Hosté: ing. Budina 

1. Jednání s ing. Budinou, SEKK

• Zápis z jednání poradní skupiny EHK pro oblast nukleární medicíny - viz Příloha č. 1
• Požadavek úspěšné účasti laboratoří v EHK u vybraných analytů: výbor důkladně projednal otázku opakované neúspěšnosti některých laboratoří a dospěl k názoru, že v současné době a blízké budoucnosti bude problém řešen nabídkou konzultační a poradenské služby těmto laboratořím (zajistí supervizor cyklu). Ing. Budina předloží výboru návrh algoritmu konzultovaný s právníkem. Výbor schválil dokument "Certifikace 2005" (text bude zveřejněn na www.sekk.cz ).

2. Zápis č. 24, zpráva č. 24

Doporučení ČSKB k časové identifikaci laboratorních vyšetření (Zpráva č.24 z června 2004) bylo zveřejněno na webových stránkách k diskusi http://www.cskb.cz/doporuceni/cas_ident.htm , připomínky očekávané do 10. 10. budou předmětem jednání příští schůze výboru.

3. Zpráva pokladníka

• Výbor byl seznámen s aktuálním stavem účtu společnosti k 31.8.2004, na základě kterého plánuje využití finančních zdrojů:
o Nákup knih – výzva zveřejněna na webových stránkách http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/knihy_nabidka.htm a elektronickou poštou členské základně, termín pro podání požadavků do 10.10.2004
o Byly obnoveny práce na příručce Preanalytická fáze, postup prací bude koordinovat Dr. Bilyk, oponenturu provedou Dr. Kratochvíla a Dr. Friedecký.
o Návrhy na technické zabezpečení práce sekretariátu a výboru ČSKB připraví členové výboru do 12.10.2004.
o Platby do konce roku budou zahrnovat kromě jiného: zálohu pro organizátora 7. celostátního sjezdu ČSKB v Olomouci v roce 2005, zálohu na symposium FESCC v Praze v roce 2004.
o Granty, ceny ČSKB.

4. Informace z pracovního setkání s ministrem (Šprongl, Bilyk, Vávrová), osud aktualizace Koncepce oboru

• Reprezentanti výboru informovali o jednání s ministrem Kubinyim
• Bude provedena aktualizace koncepce oboru zejména s ohledem na novou legislativu (zákony č. 95 a č. 96)
• Aktualizaci Koncepce oboru podle došlých připomínek provede ing. Vávrová do listopadového jednání výboru

5. NASKL (ing. Šprongl, doc. Jabor)

• Informace ze schůze Rady pro akreditaci ČLS JEP ze dne 6.9.2004 – viz Příloha č. 2
• Seznam schválených auditorů je zveřejněn na http://www.cskb.cz/registr/auditori.htm Podmínky pro funkci auditora: člen ČSKB, splnění podmínek Etického kodexu, auditor si přispívá na vzdělávání
• Výbor společnosti může uhradit část nákladů na školení auditorů, předpokládá se mezioborová diskuse na půdě Rady pro akreditaci, částka nebyla definitivně určena.
• Vypracován předpis o organizaci a činnosti NASKL – bylo zveřejněno, webová stránka NASKL: http://www.volny.cz/naskl/
• Manuál akreditačního procesu – vypracuje ing. Šprongl
• Etický kodex auditora – bude převzat vzor z kodexu auditora veřejné správy (doc. Jabor)
• Organizací školení auditorů (10. – 11. 12. 2004, Praha, SZÚ) je pověřen ing. Šprongl.

6. Registr klinických laboratoří

• Dotazník druhé etapy, část A je rozeslána – kontrolu správného vyplnění provede dr. Bilyk, chybně vyplněné dotazníky budou vráceny laboratořím s upozorněním na rozpory. Vypracován dotazník druhé etapy (část B obsahující check-listy), varianta bude po akceptování připomínek rozeslána registrovaným laboratořím elektronicky v říjnu.
• Veřejná část dat registrovaných laboratoří klinické biochemie je vedena na serveru SZÚ (http://www.szu.cz/cekz/index.php?str=registr ), předáním dat, kontrolou jejich správnosti a dohledem nad zabezpečením důvěrnosti je pověřen dr. Bilyk.

7. Registr zdravotnických pracovníků nelékařských profesí vedený MZ ČR

Připravuje se registrace pro VŠ pod MZ ČR, nyní v začátečním přechodném období se vytváří databáze a software, registrovat se mají zatím ti, kteří odcházejí pracovat do zahraničí. Od data registrace vstupuje registrovaný do systému celoživotního vzdělávání. Do konce roku 2004 budou hotovy prováděcí vyhlášky. Výbor pověřuje Dr. Gotzmannovou průběžnou informací k danému tématu .

8. Registr EC4

Pokračuje korespondence s touto organizací, po průkazu ekvivalence vzdělávacích programů bude možné zahájit vlastní proces registrace.

9. KBM - výsledky hlasování výboru, návrh a schválení dalšího postupu, algoritmus redakční práce (ing. Šprongl, dr. Kocna, dr. Friedecký)

Výbor ČSKB se rozhodl ukončit spolupráci s NTS ČLS JEP a vydávat časopis KBM u vydavatelství LexisNexis CZ s.r.o. (od 18.8.2004 nový název společnosti, dříve "Nakladatelství ORAC", s.r.o.). Na schůzi redakční rady během FONSu bude upřesněn způsob práce redakce a redakční rady. Zpráva ze schůze redakční rady 20.9.2004 v Pardubicích bude zveřejněna obvyklým způsobem.

10. Symposium FESCC listopad 2004 (doc. Jabor)

• Symposium proběhne ve dnech 12. – 14. 11. 2004 v hotelu Olympik, Praha.
• Program byl rozeslán elektronicky členům společnosti a je zveřejněn http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2004/FESCC_sym.pdf včetně vypsání grantů pro 10 domácích účastníků symposia, předpoklad: člen ČSKB, prokazatelná aktivní účast zejména v postgraduálním vzdělávání v oboru klinické biochemie. Výběr provede výbor na říjnovém zasedání

11. IFCC agenda (doc. Schneiderka), EC4 agenda

• Schůzka EC4 6.-7. listopadu v Amsterodamu, jedním z bodů programu je diskuse o strategickém plánu na období 2005-2008, podmínkou účasti je úhrada členských poplatků delegátů na rok 2005 do začátku listopadu. Výbor pověřil doc. Schneiderku, aby zjistil podmínky platby (kontaktován M. Hallworth, který odpověděl, ze podmínky budou sděleny později). Za ČSKB se zúčastní prof. Racek a ing. Šprongl.
• Volby do výboru IFCC na funkční období od 1.1.2006 do roku 2008. Předepsaný formulář vyplnit do 24.11.2004. Výbor doporučuje navrhnout na další funkční období prof. Paličku.
• Dotazník IFCC o podmínkách členství národních společností klinické biochemie (laboratorní medicíny) v IFCC v 21. století.:Výbor dlouze diskutoval v dotazníku uvedené možnosti a přiklonil se k názoru, že dotazník neumožňuje některé varianty kombinovaného členství různých společností a zvolil proto odpověď ve prospěch zachování současného stavu.
• Dotazník a žádost o připomínky k materiálu EC4 „Competence to be a consultant...“. Termín odpovědi byl po korespondenci s G.Beastallem odložen na 15.10.2004.
• Výzva k nominaci na ceny IFCC (do 31.12.2004, podrobnosti viz www.ifcc.org ):
a) Cena pro vynikajícího klinického chemika;
b) Cena Henry Wishinsky za mezinárodní podporu klinické chemii a laboratorní medicíně;
c) Cena za významný příspěvek v oblasti vzdělávání v klinické chemii a lab. medicíně;
d) Cena za vynikající výsledky v oblasti molekulární diagnostiky.
• Výzva k nominaci na Cenu IFCC-Roche „Za pokroky v lab. vyšetřeních v intenzivní péči“ (do 15.12.04, podrobnosti viz www.ifcc.org )
• Výzva k nominaci na Cenu IFCC-EDMA „Za průkaz významu laboratorních vyšetření v medicíně“ (do 15.12.04, viz www.ifcc.org ). K této ceně se připojí českým národním kolem také CZEDMA (podmínky budou zveřejněny na www.czedma.cz )

12. IVD - diskuse o dalším postupu (Dr. Friedecký)

Problematice bude věnován blok na symposium FONS, očekává se diskuse k tématu a návrh dalšího postupu je proto odložen na další schůzi výboru.

13. VII. sjezd ČSKB v Olomouci 2005 (doc. Schneiderka)

• vypracován předběžný rozpočet sjezdu, předloženy návrhy grafiky, na webových stránkách společnosti je zveřejněna první zpráva o sjezdu včetně odborných témat http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/sjezd_OL/7_sjezd.htm
• vypracovat reklamní stránku sjezdu k (opakovanému) zveřejnění v KBM, bulettinu FONS, event. dalších odborných periodikách
• nutno vypracovat anglickou verzi programu a na jejím základě požádat o záštitu IFCC a FESCC (doc. Schneiderka), na výzvu o záštitu kladně odpověděl primátor Olomouce
• je nutné určit pravidla pro (aktivní a/nebo pasivní) účast zahraničních hostů

14. Plán odborných akcí 2005 (prof. Racek)

Plán akcí je sestaven dle požadavků organizátorů akcí (Příloha č. 3), bude odeslán na ČLS JEP do 30.9.2004.

15. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová)

• Výbor projednal vyhodnocení přihlášených prací ucházejících se o podporu organizátorů Euromedlab 2005 v Glasgow, výsledky jsou zveřejněny na webu společnosti na adrese:
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_Glasgow.html
• K 14.9.2004 byl rovněž vyčerpán limit 5 přidělených grantů pro účast mladých odborníků na zahraničních kongresech, vyhodnocení je rovněž zvěřejněno
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot.html
• Také udělení dalších letošních ocenění, jejichž vyhlášení proběhne na symposiu FONS 2004 je zveřejněno http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html
o Cena ČSKB za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2003 – kolektiv autorů V. Tesař, T. Zima a M. Kalousová za práci Pathobiochemistry of Nephrotic Syndrome publikovanou v Advances in Clinical Chemistry, 2003, 37 173-218
o Cena ČSKB za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína – dr. Kocna za soubor multimediálních edukačních materiálů dostupných on-line na internetu a na CD ROM médiích
o Čestné uznání za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny - doc. Chromý
• Noví členové ČKSB - září 2004
ing. M. Pechová (Praha), N. Macková (Praha), H. Hrdá (Praha), M. Váňová (Praha), ing. J. Mazúrová (Šternberk), Mgr. P. Kynclová (Pardubice)
16. Různé:
• Kódy VZP k vyloučení ze seznamu výkonů Příloha 4
• Návrh doporučení o TAT (doc. Jabor, ing. Šprongl) – materiál předán k diskusi, bude projednáno na další výborové schůzi
• Biolab 2005 – Z. Rychnovská požádala členy výboru do příští schůze o návrhy hlavních témat programu

Zapsala J. Sedláková

Vloženo: 30.9.2004

Zpět


česky | english