ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2004- zpráva č.19

Zpráva č. 19. z jednání výboru ČSKB konaného dne 29.1.2004 v Praze


PDF ke stažení Příloha [216.25 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, pí. Rychnovská, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Host: prof. Masopust
Omluveni: doc. Schneiderka, dr. Friedecký, dr. Gotzmannová, prof. Palička


Výbor poblahopřál prof. Masopustovi k jeho životnímu jubileu.

1. Zpráva pokladníka

• Předběžné vyúčtování za rok 2003:
Vydání: 1 457 347, z toho např.: nákup literatury 554100, granty 149 495,- Kč, časopis KBM 100 000,- Kč, cestovní náklady 39 193,-Kč.
Zisky celkem 2 087 56,- Kč, z toho dary 1 520 780,- Kč členské příspěvky 192 393,- Kč.
• Do účelového fondu ČLS JEP přešlo na konci roku více než 500 000 Kč (částka bude upřesněna po konečném vyúčtování), z této částky bude hrazena ztráta časopisu KBM, případně další položky (organizování edukačního sympozia v listopadu 2004 v Praze).
• Knihy pro registrované laboratoře – zbývajících 10 výtisků Lékařského repetitoria a 15 výtisků Lexicon medium obdrží registrované laboratoře do vyčerpání zásob.
• Nákup odborné literatury bude doplněn o dosud nedodané české knihy.

2. Čerpání finančních prostředků z daru IFCC

Doc. Jabor předložil návrh textu výroční zprávy s vyúčtováním prostředků čerpaných z daru IFCC. Přijato bez připomínek.

3. Smlouva o spolupráci mezi ČSKB a SEKK

Výbor souhlasí s obsahem smlouvy, je pouze nutné aktualizovat pracoviště a tituly supervizorů – zajistí doc. Jabor a sekretariát

4. Časopis KBM a spolupráce se SLG ČLS JEP

Předběžně domluveny podmínky spolupráce mezi ČSKB a SLG:
• SLG vítá možnost spolupráce prostřednictvím časopisu Klinická biochemie a metabolismus jako společného publikačního fóra
• Změna názvu časopisu není zatím aktuální
• V tiráži časopisu bude pod názvem uvedeno: časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
• V čísle, kde se poprvé objeví tento údaj, bude editorial předsedů obou společností a případně stanovisko redakce, pokud si to redakce bude přát (předpokládá se v čísle 2/2004)
• Dr. Kozák je schváleným členem redakční rady za SLG ČLS JEP
• Společnost lékařské genetiky bude doporučovat odběr časopisu svým členům a bude dbát na přísun článků
Závěr: Výbor schvaluje nový typ spolupráce a ukládá šéfredaktorovi prof. Kazdovi a výkonnému redaktorovi dr. Votrubovi připravit smlouvu o spolupráci mezi ČSKB a SLG (zajistí doc. Jabor). Výbor se dále rozhodl zahájit přípravy k jednání s dr. Malinovou o podmínkách přechodu pod jiné nakladatelství a žádá výkonného redaktora dr. Votrubu, aby zjistil současný stav vyjasnění právního výkladu „nakladatel-vydavatel“ (zajistí doc. Jabor). Výbor očekává také reakci na dopisy doc. Jabora z 23.1.2004, adresované prof. Topolčanovi (nukleární medicína) a Dr. Královi (imunologie).

5. Publikace do časopisu IFCC

• Výbor provedl kontrolu současného stavu příspěvků k navrhované prezentaci CSKB v rámci IFCC formou publikace na stránkách IFCC NEWS.
• Konečnou editaci všech textů a jejich zaslání do publikace IFCC zajistí doc. Schneiderka.

6. Příprava symposia v Praze „Evaluation and implementation of the European Syllabus“ ve dnech 13. - 15. listopadu 2004

V rámci pokračování spolupráce mezi Karlovou Univerzitou (sídlem FESCC), FESCC, EC4 a ČSKB výbor schválil uspořádání symposia zaměřeného na praktické používání a aplikaci Evropského sylabu v zemích Evropské unie. Jedná se o prestižní nevýdělečnou akci mezinárodního charakteru pro cca 50 účastníků. Výbor navrhuje na uspořádání symposia použít finanční zdroje z účelového fondu ČLS JEP (podmínky zjistí ing. Šprongl). Firma CBT předložila 4 návrhy na výběr místa konání, byl vybrán hotel EXTOL INN. Doc. Jabor vyrozumí prof. Blatona (president FESCC) a požádá ho o zajištění dalších kroků (návrh pozvánky, oslovení EC4 atd.).

7. BIOLAB 2004 

- výbor konstatoval, že příprava Biolabu neproběhla v souladu s dohodnutým postupem a s výzvou plynoucí ze zápisu č. 11/2003.
Organizátoři Biolabu 2004 rozeslali materiály sjezdu s formuláři přihlášek k účasti a ubytování bez předchozí konzultace ve výboru společnosti, čímž nebylo připraveno ani konzultováno finanční zajištění sjezdu, vzhledem ke změně DPH z 5 % na 22 % došlo k navýšení některých položek a rozpočet sjezdu je nyní výrazně ztrátový.
Garantem sjezdu po odborné a finanční stránce vůči členské základně je řádně zvolený výbor ČSKB ve spolupráci s výborem sekce biochemických laborantů, proto:
• výbor důrazně doporučuje snížit výdajovou stránku společenské akce Biolabu 2004 a plánované akce společenského večera uskutečnit pouze za podmínky získání úhrady od sponzorů,
• výbor striktně ukládá organizátorům povinnost recenze došlých abstrakt a příspěvků tak, aby nekorektní příspěvky byly vyřazeny,
• organizátorům Biolabu 2005 (České Budějovice) výbor doporučuje navrhnout koordinaci postupu a dodržování zásad vzájemného informování při přípravách sjezdu, tzn. sestavení programu sjezdu včetně rozpočtu, složení vědeckého a organizačního výboru, oslovení sponzorů, atd.

8. FONS 2004 

- výbor sestavil základní návrh odborného programu sjezdu
Byl navržen vědecký výbor sjezdu: všichni členové výboru ČSKB, prof. Svačina, prof. Elleder (dr. Kožich), prof. Goetz (mimooborové zástupce osloví doc. Jabor).
Koordinátoři bloků:
 Genetický blok - prof. Goetz (osloví doc. Jabor)
 Toxikologie - ing. Šprongl
 Metabolický syndrom – prof. Svačina (osloví doc. Jabor)
 Dědičné poruchy metabolismu – dr. Kožich (event. po dohodě Dr. Zeman nebo prof. Elleder)
 Varia – prof. Racek, doc. Štern
 Přednášky držitelů grantů do 35 let – ing. Vávrová
Do organizačního výboru byli vybráni ing. J. Vávrová a ing. L. Šprongl.
První schůzka vědeckého výboru sjezdu FONS 2004 proběhne před schůzí výboru ČSKB dne 26.2.2004 od 9:00 hodin v Pardubicích v prostorách firmy STAPRO.

9. FONS - smlouva pro časopis na rok 2004 (ing. Šprongl)

Smlouva byla odsouhlasena, podepsána, odeslání zařídí sekretariát ČSKB.

10. Ukazatele kvality práce klinických laboratoří (ing. Šprongl)

Pokračují práce na dalších etapách činnosti Registru klinických laboratoří.
Informace ke zveřejnění prostřednictvím webových stránek ČSKB (http://www.cskb.cz/registr/reg_navrh.htm)
 vyzvat k registraci další laboratoře
 upozornit, že přihlášky do Registru laboratoří (klinická biochemie) je možno zasílat a potřebnou agendu zajišťuje RNDr. Ivan Bilyk na adrese:
Sekretariát ČSKB – RNDr. Ivan Bilyk
OKBH Nemocnice Kladno
Vančurova 1548
272 59 Kladno
 další z nyní připravovaných národních standardů a check-listy pro samohodnocení laboratoří,
 zveřejnit výklady k národním standardům
Připravit k realizaci:
 seminář pro registrované laboratoře (odbornost 801) o sebehodnocení kvality laboratoře (výběrová akce), termín 15.4.2004 v Lékařském domě, Praha, přípravný výbor je tvořen členy výboru ČSKB, zodpovídají doc. Jabor a ing. Šprongl

11. Zřízení profesionálního sekretariátu (informace doc. Jabor, dr. Bilyk)

Na pracovišti OKBH Nemocnice Kladno byl zřízen sekretariát ČSKB (vybavení stoly, nákup kancelářské techniky), správou sekretariátu byl pověřen RNDr. I. Bilyk, bude zprovozněn e-mail (adresa - v jednání), telefonní linka (číslo bude zveřejněno)

12. Příprava kreditního systému VŠ

Kontinuální systém vzdělávání VŠ ve zdravotnictví chybí. Výbor doporučuje, aby si každý VŠ pracovník po absolvování akreditované akce uschoval certifikát o své účasti pro budoucí použití.

13. Oslovení sponzorů pro rok 2004 (ing. Šprongl)

Oslovení sponzorů písemnou formou (dopis + typy darovací smlouvy) provede sekretariát ČSKB, kontakty na firmy dodá ing. Šprongl.

14. Výběr kandidátů pro udělení Hořejšího medaile v letech 2005, 2007 a 2009, výběr kandidátů na čestná členství v roce 2004 (doc. Jabor, ing. Vávrová)

 Výbor si ujasnil možnosti výběru kandidátů pro udělení Hořejšího medaile a čestných členství a uznání do roku 2009.
 Návrhy na Čestná členství v roce 2004 jsou v jednání, je třeba uzavřít do května.
 Návrhy na čestné uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ v roce 2004 v jednání, je třeba uzavřít do října.

15. Vypsání cestovních grantů, vypsání soutěží o ceny společnosti (ing. Vávrová)

Částka a kritéria pro udělení grantů účastníkům zahraničních kongresů jsou obdobná jako v roce 2003, vypsáno je 5 grantů (Příloha č.1), kritéria společně s archivem grantů udělených v r. 2003 jsou zveřejněna na webu společnosti.
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot.html
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_archiv.html
Výbor společnosti stanovil uzávěrku pro přihlášky k ocenění prací publikovaných v r. 2003 Cenou ČSKB na 20.srpen 2004. (Příloha č.2).
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html
Informace byly kromě zveřejnění na webové stránce rozeslány na elektronický adresář členů společnosti.

16. Informace o postgraduálním vzdělávání zdravotních laborantů (Z. Rychnovská)

Dne 22.1.2004 proběhla schůzka zástupců sekce zdravotních laborantů ČSKB, ČAS, hematologické sekce a zástupců NCO NZO (http://www.nconzo.cz/) Brno (Mgr. Pochylá).
o Subkatedra klinických laboratoří spadá organizačně pod Katedru podpory zdraví, diagnostiky a laboratorních technologií. Vedoucí katedry je RNDr. Tesařová Alena, zástupce vedoucího katedry je MUDr. Hrubá Dagmar. V subkatedře klinických laboratoří pracují: biochemie - RNDr. Hložková Pavla, Chaloupka Jaroslav; hematologie - Lexová Stanislava; histologie – Loosová Jitka; genetika - Nováková Božena (jako externí spolupracovník); organizátorka této subkatedry je Zemanová Helena.
o Z minulých let je evidováno 90 studujících, kteří nemají z různých důvodů dokončeno postgraduální studium. Subkatedra již zahájila zvaní evidovaných, avšak zatím neukončených studujících PSS z biochemie k předmětovym zkouškám event. ke studijním kurzům.
o Vedení subkatedry uvažuje o neotevření PSS v období školního roku 2004 - 2005, aby bylo možné dokončit dosud probíhající vzdělávání.
Po diskusi zaujal výbor následující stanovisko:
o ukládá Z. Rychnovské vypracovat dopis, kterým osloví vedení NCO a příslušné vedoucí pracovníky vyzve k otevření ročníku ve školním roce 2004-2005,
o výbor konstatuje, že v současném období je pro zdravotní laboranty s určitou délkou praxe tato forma postgraduálního vzdělávání garantovaným způsobem vzdělávání (studium v oboru diplomovaný zdravotní laborant je otevřeno pouze pro denní formu studia, možnosti bakalářského studia v tomto oboru jsou stále ještě omezeny, některé varianty jsou v přípravě, viz příloha č. 3).

17. Novelizované doporučení o VVV (prof. Racek)

Výbor projednal aktualizovanou verzi doporučení č. 3 o vrozených vývojových vadách. Současnou novelizovanou verzi výbor ČSKB nepřijal pro určité nedostatky v organizační části a v analytických požadavcích. Výbor navrhuje zajistit ve spolupráci se zástupci České společnosti pro nukleární medicínu (imunoanalytická sekce), Společnosti lékařské genetiky a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP modifikaci znění tak, aby bylo možné se k novému návrhu vyjádřit do příštího jednání výboru. Oslovení spolupracujících společností zajistí doc. Jabor.

18. Příručka Preanalytická fáze - současný stav (doc. Jabor)

Příručka preanalytické fáze je sestavena a bude formou pdf. formátu rozeslána se žádostí o recenzi (Dr. Bilyk, Dr. Friedecký, Dr. Kratochvíla, Dr. Louženský, ing. Šprongl, prof. Zima, případně další). Do únorové schůze výboru bude navržen způsob distribuce příručky (komu, jak a kdy).

19. Registrační listy

Výbor schválil nové RL:
o Vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro screening dědičných metabolických poruch – MUDr. Sylvie Šťastná, CSc.
o Expertiza pro laboratorní diagnostiku dědičných metabolických poruch - MUDr. Sylvie Šťastná, CSc.
a novelizované RL:
o Průkaz krve ve stolici imunochemicky (Dr. Kocna)
o Dechové testy (obecně) (Dr. Kocna)
Znovu předložený RL Test Bone TRAP (prof. MUDr. Jan Štěpán, CSc., Osteocentrum VFN Praha 2) výbor odmítl v roce 2003, pro opakované podání si výbor vyžádá nová stanoviska (zajistí prof. Racek a prof. Palička).

20. IFCC

 možným kandidátem ČSKB do komise IFCC C-TLM je Dr. Friedecký (reálnost kandidatury sdělí prof. Palička)
 navržen kandidát do komise IFCC POCT – ing. Šprongl (oznámit do 27.2.2004)
 kandidáta do Education and Management Division IFCC navrhnout do 15.3.2004, reálnost kandidatury sdělí prof. Palička, výbor se touto kandidaturou bude zabývat na příštím jednání
 do 15.1. návrhy na kongres v Orlandu (http://www.aacc.org/2005am/ ): bylo navrženo a odesláno téma: „The Role of Qualified Clinical Chemists in the Industrialized and Automated Lab“
 hlasování o přijetí portugalské odborné společnosti do IFCC – ANO (odevzdat hlas do konce února!)
 nominace do 1.2.2004 na cenu Abbott Award - kandidát nenalezen
 zaplatit příspěvky IFCC na rok 2004 pro 714 VŠ členů ČSKB - dopis vedoucí sekretariátu ČLS JEP ing. Vičarové odešle doc. Jabor
 Konference EC4 v Amsterdamu (26. – 28. 3 2004) - delegováni doc. Jabor, doc. Schneiderka, a prof. Palička jako reprezentant FESCC, bude-li to možné pak ing. Šprongl jako pozorovatel pro část jednání o akreditacích, výbor schvaluje proplacení nezbytných cestovních nákladů z prostředků ČSKB.
 Generální konference IFCC v Tunisku (15. – 16. 5. 2004) - delegováni dr. Friedecký a ing. Vávrová, výbor schvaluje proplacení nezbytných cestovních nákladů z prostředků ČSKB.
 14. sjezd CLINBIO se koná 23. – 26. 9. v Neapoli
http://www.mzcongressi.com/clinbio/

21. Různé

 • Výbor obdržel od ing. Svobody (CZEDMA) následující text:
  Evropská Direktiva 97/98 mimo jiné výrobcům IVD v EU nařizuje, že od 7.12.2003 nesmí do distribučního řetězce dodávat výrobky bez CE značky.
  V distribučním řetězci se výrobky vyrobené před 7.12.2003 smí pohybovat až do 7.12.2005 (přechodové období), takže až do 7.12.2005 se spotřebitel v EU může na trhu legálně setkat s výrobky, které označení CE nemají. Stále samozřejmě platí, že prodávány, poskytovány uživatelům („uváděny do provozu“) smějí být jen IVD do doby své exspirace.
  V ČR po našem vstupu do EU bude platit novelizace vyhlášky MZd o IVD, která je nyní ve schvalovacím procesu a která by měla harmonizovat naši legislativu týkající se IVD s uvedenou Evropskou Direktivou.
  Výbor předpokládá, že text spolu s odkazy na informace výše zmíněné Evropské Direktivy je zveřejněn na webové stránce http://www.czedma.cz/
 • Doporučení o validaci – výbor doporučuje propojit materiály dr. Friedeckého a ing. Šprongla, autoři provedou do příštího zasedání výboru
 • Národní registrační komise – materiály podle podkladů EC4 předložil doc. Jabor, budou předány jako základy pro zřízení Národní registrační komise, do příští schůze výboru zkontrolují překlad s původními materiály EC4 (www.ec-4.org) všichni členové výboru.
 • Preambule registru klinických laboratoří
  Konečný text preambule schválen.
 • prim. Klosse (Český Krumlov) informoval o zrušení dodatkové dovolené pracovníkům v OKB Český Krumlov, výbor tuto informaci předává na vědomí dopisem krajským konzultantům (zajistí sekretariát ČSKB) a doporučuje zveřejnění v bulletinu FONS (informaci prim. Klossemu předá sekretariát ČSKB).
 • Česká lékařská akademie – projekt partnerství s nadací Academia Medica Pragensia, nový subjekt mezi lékařskými organizacemi. Představitelům akademie byly zaslány kontakty a vysloven zájem o spolupráci.
 • Noví členové ČSKB
  MUDr. M. Antoš (Česká Lípa), Mgr. Z. Andarová (Tanvald), J. Paldusová (Praha), V. Melezinková (Praha), Z. Mühlsteinová (Praha), Ing. V. Halvová (Ostrava).
 • Schůze výboru v červnu se bude konat před zahájením odborné akce u příležitosti životního jubilea prof. Kazdy v ÚKBLD VFN 1. LF UK v Praze dne 17.6.2004 od 9:00 hodin.

Vloženo: 20.1.2004

Zpět


česky | english