ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2006 - zpráva č.8

Zpráva č. 8 z jednání výboru konaného dne 13. prosince 2006 v Karlově Studánce


PDF ke stažení Příloha [156.33 KB]

Přítomni: RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., prim. MUDr. Miroslav Verner
Hosté: RNDr. M. Pollak

1. Kontrola a schválení zápisu č. 7

Zápis č.7 byl schválen bez zásadních připomínek.

2. Zápis z jednání redakční rady časopisu KBM

• Výbor schvaluje zápis z jednání s podmínkou, že příloha nakladatele bude ještě aktualizována upřesněním (vysvětlením) rozpočtu na příští rok.

3. Dopis ČHS ČLS JEP - postgraduální vzdělávání

• Výbor České hematologické společnosti projednal návrh společného postupu v postgraduálním vzdělávání VŠ nelékařů se společným kmenem pro laboratorní obory. ČHS se k současnému návrhu nepřipojuje, navrhuje vést další jednání o možnosti uznání určité doby praxe společného základu a o možnosti případného rozšíření výuky hematologie ve společném základu.
• Výbor ČSKB konstatuje, že přes veškerou snahu se v uplynulém roce nepodařilo zajistit ve spolupráci s MZČR a IPVZ akreditovaný kurz pro absolventy VŠ vstupující do oboru z fakult, které prozatím nejsou akreditovány MZČR a jejichž absolventi tudíž nejsou zdravotnickými pracovníky.

4. Doporučení společnosti (prof. Zima)

• Výbor se zabýval analýzou připomínek k návrhu aktualizace doporučení SIKK a doporučil:
• koordinátorovi projektu dr. Radinovi rozšířit pracovní skupinu autorského kolektivu o dr. Kratochvílu a dr. Friedeckého,
• zabývat se také přístupem k řešení cestou metody 6 sigma (Dr. Pollak připraví model),
• pracovat s dodatky dr. Pollaka a dr. Kubíčka,
• zpracovat vzorové příklady formou příloh textu,
• respektovat správné jazykové výrazy (používat přednostně české srozumitelné výrazy) a připravit grafickou dokumentaci bez vazby na copyright
• Výbor se bude zabývat další variantou aktualizovaného doporučení na příštím jednání.

5. EC4, IFCC, FESCC – (prof. Jabor)

• ČSKB podpoří nominaci prof. Müllera na cenu FESCC, vyjádření odešle prof. Jabor
• Prof. Jabor informoval, že dr. Friedecký se odstoupil od nominace za člena Committee on Traceability in Laboratory Medicine
• Výbor odsouhlasil pořadí šesti topics navrhovaných pro generální konferenci IFCC v dubnu 2008, vyjádření ČSKB zašle sekretariátu IFCC prof. Jabor
• Výbor byl informován o jednání EC4 v Budapešti, kde ČSKB zastupovali prof. Racek a ing. Šprongl
 Ing. Šprongl podal zprávu z jednání pracovní skupiny pro evropské akreditační postupy ve zdravotnictví – důraz je kladen na požadavky odborné, komplikace nastávají v rozporech mezi evropskou normou EN ISO 15189 a místními zákony (týká se např. hygienických norem), norma 22870 se stane součástí normy EN ISO 15189; předpokládá se systém akreditace po oborech (viz Příloha č.1).
 Očekává se provedení revize EN ISO 15189, první tzv. malá v roce 2008, kompletně by měla být provedena do r. 2010
 Registrační komise EC4 konstatovala, že nastalo období pro reregistraci EurClinChem v rámci EU, z 1800 doposud registrovaných však opakovaně o registraci požádalo jen 15 %

6. Web společnosti

• Se zápisem č.7 bylo zveřejněno definitivní znění textu výběrového řízení na firmu, která zpracuje strukturu a grafický návrh a technickou podporu webové stránky společnosti. Text je zároveň zveřejněn v rámci zprávy č.7 z jednání výboru na webu. Na příštím jednání bude projednán další postup.

7. Organizace odborných akcí

• Výbor souhlasí se spolupořadatelstvím Konference prenatální diagnostiky, která se bude konat v Olomouci 5.-6.4.2007 zaspoluúčasti gynekologů, genetiků a biochemiků. Prof. Šantavému odpoví prof. Zima.
• Přípravy celostátního sjezdu probíhají dle harmonogramu, osloveni byli sponzoři a koordinátoři odborných bloků, prof. Engliš potvrdil proslovení slavnostní přednášky.

8. Zpráva pokladníka

• Výbor obdržel od CBT fakturu vyúčtování za neuskutečněné mezinárodní symposium FESCC, výbor souhlasí s uhrazením.
• Zpráva o hospodaření v roce 2006 bude připravena po obdržení podkladů z ČLS

9. Zpráva vědeckého sekretáře (J.Vávrová)

• Výbor schválil přijetí nových členů ČSKB: Heleny Urbánkové (Tišnov), Mgr. Dany Bartákové (Radostín nad Oslavou), Simony Duchkové (Praha) a Mgr. Hany Valentové (Ostrava).
• Výbor podpoří i v roce 2007 aktivní účast svých členů na mezinárodních kongresech, ing. Vávrová zajistí zveřejnění a distribuci informací o podmínkách vypsaných grantů ČSKB (viz http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anotace07.html, text bude rovněž zveřejněn v bulletinu FONS), pro účast na Euromedlabu 2007 v Amsterodamu bude uzávěrka žádostí stanovena na 5.3.2007. Podmínky podpory účasti členů ČSKB na celostátním sjezdu v Českých Budějovicích budou projednány na lednovém zasedání výboru.
• Ing. Vávrová informovala, že provedla aktualizaci plánu odborných akcí garantovaných ČSKB na rok 2007 - došlo k upřesnění některých termínů a dodatečnému zařazení dvou akcí.

10. KVVPOZ (D.Gotzmannová)

• Dr. Gotzmannová informovala o výsledku připomínkového řízení euronovely zákona 96 - text týkající se odborných pracovníků v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (§ 26) zůstává beze změny.
• Výbor schvaluje upravenou verzi registračního listu zdravotního výkonu "Vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro novorozenecký screening dědičných metabolických poruch", další administrativní náležitosti vyřídí dr. Gotzmannová.
• Další registrační listy výkonů
 Vyšetření čipovou technologií - koncept kalkulace je třeba formálně doladit ve spolupráci s dr. Dražďákovou
 vyšetření oGTT – revize kalkulačního listu - kalkulační list neobsahuje odborný požadavek 2 event. 3 odběrů žilní krve

11. Různé

• Prof. Zima informoval výbor o výsledcích vyhodnocení úspěšnosti laboratoří v cyklu AKS EHK. Z analytů je nejméně úspěšné hodnocení LD. Dvě laboratoře, které opakovaně neprospívají, osloví jménem referenční laboratoře prof. Zima
• Prof. Blahoš oslovil odborné společnosti s výzvou týkající se zvyšování kvality zdravotní péče sledováním čekacích dob při poskytování zdravotní péče. Téma sledování čekací doby se odbornosti klinické biochemie týká v rámci odběrů biologického materiálu, TAT (s odkazy na příslušné dokumenty zveřejněné na webu společnosti). Odpověď zašle prof. Zima. (viz Příloha č.2)
• Výbor byl seznámen s podklady Mgr. Beránkové, materiál se týká důležitých otázek pregraduálního vzdělávání biochemických laborantů a jejich uplatnění v praxi. Výbor navrhuje projednání v přítomnosti předkladatelky a zástupců výboru sekce biochemických laborantů na lednovém zasedání.
• Dr. Louženský informoval o předání inventární zprávy za uplynulý rok sekretariátu ČLS JEP. Revizní komise ve spolupráci s pokladníkem a vědeckou sekretářkou provedou ještě podrobnou aktualizaci umístění majetku ČSKB (zejména knih) na jednotlivých pracovištích. Termín konec února 2007.
• Akreditace pracovišť pro vzdělávání – ve Věstníku MZČR 8/2006 je zveřejněn seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů, které pořádá akreditované zařízení s udělenou akreditací Ministerstvem zdravotnictví podle § 45 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. Pracoviště se mohou k této akreditaci přihlásit zasláním přihlášky na MZČR s nabídkou kvalifikovaných školitelů, prostor a zařízení pracoviště v kontextu s moduly jednotlivých kurzů.


Zapsala J. Vávrová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 18.12.2006

Zpět


česky | english