ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2017 - zpráva č. 24

Zpráva č. 24 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 18.4.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner

Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 23/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Aktualizace stávajícího Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner – termín aktualizace do 9/2017.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Výbor schválil žádosti o členství v IFCC - Kosovo, Palestina, Bělorusko.
 • Paní doc. Lahoda-Brodská, kterou výbor navrhl na pozici člena pracovní skupiny Referenční meze, nebyla ze strany IFCC schválena, ale bylo ji navržena možnost stát se korespondující členkou.
 • Rakousko zažádalo výbor ČSKB o podporu organizace Euromedlab v roce 2021 a současně pořádání satelitního sympozia v Praze. Podporu vyjádříme, satelitní sympozium nebudeme pořádat.
 • Prof. Racek bude zastupovat ČR jako řádný člen pracovní skupiny EFLM Register na zasedání v Aténách v rámci Euromedlabu v červnu 2017.
 • O podporu při pořádání Euromedlabu v roce 2023 požádala výbor Itálie a Holandsko.
 • Prof. Průša vyplnil dotazník EFLM na téma extra-analytické procesy.
 • Prof. Průša vyplnil dotazník IFCC na téma EBM.
 • Výbor schválil a prof. Průša odeslal nominaci doc. K. Kotašky do EFLM WG Postanalytická fáze.
 • Prof. Průša navrhnul jako člen ISAB – Euromedlab Barcelona čtyři odborná témata sjezdu.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Připravuje se nový vzhled webových stránek Lab Tests on Line.
 • Nová smlouva mezi CZEDMA a ČSKB byla předána ke schválení na ČLS JEP.

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžná kontrola webových stránek ČSKB.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • Webové stránky sjezdu www.sjezdcskb2017.cz
 • Výbor schválil program sjezdu předložený dr. Vernerem.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Časopis Klinická biochemie a metabolismus se potýká s nedostatečným přísunem kvalitních odborných článků. Výbor tímto žádá členy společnosti o přispění svých odborných publikací.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Dr. Kubáč seznámil výbor s výsledky hospodaření společnosti za rok 2016 a zprávou o čerpání podpory od IFCC. Příloha č. 1 a příloha č. 2

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Radka Langová, Zábřeh na Moravě; Mgr. Andrea Mrázová, Karviná; Mgr. Katarína Šprláková, Aeskulab Praha.
 • Výbor odsouhlasil snížení členského příspěvku pro Ing. Renatu Kubínovou po dobu čerpání MD (2017-2019).
 • Firma DiaSorin požádala výbor o souhlas s kolektivním členstvím ČSKB. Výbor s členstvím firmy souhlasí. Vyúčtování členského poplatku bude řešeno ve spolupráci s Ekonomickým oddělením ČLS JEP.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Žádost ke změně názvu již existujícího výkonu “Stanovení volných lehkých řetězců FLC” podají imunologové po dohodě dr. Gotzmnannové s doc. Andrýsem.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Informace z Evropského kongresu Preanalytické fáze budou zveřejněny v bulletinu FONS.
 • Novelizace zák. č. 96/2004 Sb. - v současné době je návrh předložen k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v oblasti návrhu změn vzdělávání zdrav. laboranta nejsou uvedeny žádné návrhy změn, u laboratorního asistenta - zůstává - § 30 - "Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta ".
 • (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se získává absolvováním střední zdravotnické školy v oboru laboratorní asistent. (2) Za výkon povolání laboratorního asistenta se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem.
 • Novela zahrnuje zrušení kreditního systému, je předpoklad, že zákon vejde v platnost na podzim 2017.

Různé

 • Prof. Racek a prof. Jirsa zašlou k připomínkování na MZ návrh týkající se atestace z klinické biochemie pro analytiky, kteří mají atestaci z nukleární medicíny.
 • Supervizoři – zaslat prof. Rackovi návrhy na nové supervizory pro vybrané cykly EHK.
 • Pro připravovaný seminář ČIA dne 13.6.2017 navrhuje výbor za přednášejícího Ing. Budinu.
 • Dne 4. května se zástupce ČSKB zúčastní schůzky k náplni společného kmene ve vnitřním lékařství (atestace lékařů z KB navazuje na tento kmen).
 • Členové výboru zašlou co nejdříve prof. Rackovi připomínky k návrhu Vzdělávacího programu v oboru Klinická biochemie – schválený společný kmen analytici.

Příští jednání se koná dne 21. 6. 2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 3.5.2017

Zpět


česky | english