ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2018 - zpráva č. 31

Zpráva č. 31 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 10.4.2018

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Malina, MUDr. R. Pikner, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Sekce zdravotnických laborantů: Bc. M. Berdych, Bc. J. Blažková, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Mgr. M. Kapustová, J. Stejskalová
Hosté: RNDr. P. Hložková, M. Šenderová


 Poděkování členům dosavadního výboru ČSKB za čtyři roky práce – prof. Racek

 • Profesor Racek poděkoval všem členům výboru a rovněž sekci zdravotnických laborantů za čtyřletou, dobře odvedenou práci ve výboru.

Informace o výsledku 2. kola voleb do výboru ČSKB a volba předsedy nového výboru – předsedkyně volební komise RNDr. Hložková)

 • Předsedkyně volební komise popřála členům výboru ke zvolení a zároveň informovala o stavu 2. kola voleb, kdy se řešila připomínka k volební kampani a s technickými problémy programu, který zpracovával volby.
Ve druhém kole bylo, stejně jako v kole prvním, rozesláno 1130 volebních lístků. Doručeno bylo 461 volebních lístků, 451 platných a 10 neplatných, z toho 8 doručených po stop termínu.
 • Následně se přistoupilo k volbě předsedy a k volbě předsedy revizní komise:
  • Volba předsedy: 6 hlasů pro prof. Racka, 1 hlas dr. Pikner, 1 hlas doc. Springer
  • Předsedou revizní komise byl jednomyslně zvolen dr. Verner
 • Výbor odsouhlasil odměnu pro volební komisi, která byla ve složení: Hložková, Horáková, Lerch, Los, Pollak, Ženková ve výši 5 000,- Kč pro předsedkyni volební komise a 3000,- Kč pro členy volební komise.
 • Výbor navrhuje, aby v příštím volebním období, proběhly již volby ELEKTRONICKY.

Volba dalších funkcionářů nového výboru - řídí nový předseda

 • Volbu dalších funkcionářů nového výboru řídil již nový předseda. Navrženi a odsouhlaseni byli:
 • Místopředsedkyně – doc. Springer
 • Místopředseda a reprezentant IFCC, EFLM – MUDr. Pikner
 • Vědecký sekretář – MUDr. Malina
 • Pokladník – MUDr. Kubáč

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 30/2018 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Společné doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 (doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner) je připraveno k publikaci v KBM a současně bude aktualizováno na webu společnosti.
 • Novelizaci Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství zašle doc. Springer členům výboru k vyjádření. Toto doporučení se novelizuje ve spolupráci se Společností lékařské genetiky a genomiky. Jedná se o novelizaci doporučení s ohledem na využívání NIPT (neinvazivní prenatální testování). Po schválení výborem Společností lékařské genetiky a genomiky bude rovněž publikováno v KBM a zveřejněno na webových stránkách ČSKB. Příloha č. 1
 • Nové doporučení IFCC Working Group GMECC – Použití glukometrů v kritické péči (How Should Glucose Meters Be Evaluated For Critical Care).
  Unifikace jednotek při vyjadřování výsledků připraví podle návrhu SEKK prof. Racek. – připraví prof. Racek.
 • Prim. Pikner připraví po dohodě s výborem aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu, která vzešla na základě iniciace prof. Paličky.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS –prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima

 • Výbor odsouhlasil účast prof. Racka na konferenci EFLM ve dnech 18.-19.6. 2018 v Mannheimu v Německu.
 • MUDr. Pikner se ve dnech 10.-11.11.20018 zúčastní IFCC General Conference v Budapešti, v Maďarsku.
 • Ondřej Wieworka z OKB FN Brno byl výbor navržen za člena IFCC Committee on POCT IGCC.

Lab Tests on Line, 10 let projektu – prof. Racek

Web ČSKB

Organizace odborných akcí

MellanbS trainingy centre/ECT course: diagnostic tests for osteoporosis – 11.5.2018 hotel Voroněž Brno;

 • 1 denní kurz na téma využití kostních markerů v klinické praxi.

BIOLAB 2018 Jihlava

 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se bude konat ve dnech 27. – 29. 5. 2018.
 • Monika Šenderová informovala výbor o průběhu a stavu financování.

FONS– 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Sympozium klinické biochemie FONS 2018.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.
 • Místo konání – Akademické centrum UTB. Společenský večer – Filmový uzel Zlín.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Jednání se sponzorujícími firmami jsou téměř u konce, zatím se podařilo nasmlouvat podporu ve výši 180 000 Kč.
 • Definitivní vyúčtování roku 2017 nám bylo ze strany ČLS JEP přislíbeno na konci dubna 2018, bude proto přílohou příštího zápisu.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Tereza Vacková, OKB, IKEM Praha; MUDr. Magdalena Labanczová, OKB, IKEM Praha.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – doc. Springer, prof. Racek

 • Přepíšeme a doplníme registrační list podávaný na samostatný TIMP-1, aby zahrnoval celé ELF skóre (HA, PIIINP, TIMP-1). Zároveň je potřeba obhájit samostatný kód pro kyselinu hyaluronovou, aby nebyl zrušen, když bude HA součásti ELF skóre - připraví doc. Springer.
 • Prof. Racek rozeslal členům výboru k prostudování požadavek VZP. Jedná se o přehled počtu vykázaných výkonů odbornosti 801. Dr. Šutková z VZP po výboru požaduje, aby výbor zkontroloval přehled odborností, které vykazují naše výkony a uvedl, které bude chtít zakázat. Definoval S-pracoviště, uvedl výkony jiných odborností, které by mohla odbornost 801 sdílet. Návrh poslat prof. Rackovi do konce dubna.
 • Doc. Andrýs (Společnost klinické alergologie a imunologie) připravuje změnové řízení názvu již existujícího výkonu „Stanovení volných lehkých řetězců FLC“

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • KVVOPZ – připomínkovala návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech spec.vzdělávání zdrav. pracovníků se spec. vzděláním. Připomínky byly akceptovány a vypořádány dle našeho doporučení.
  KVVOPZ připomínkovala návrh na znění stávajícího znění vyhlášky č.134/1998 Sb. Seznam výkonů – obecná část.

Zásadní připomínka k bodu 6 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh ve znění stávajícího znění vyhlášky č. 134/1998 Sb.

6.2.5 Pro nositele výkonů - odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

 • 1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pod odborným dohledem na základě certifikátu o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu - symbol K1, hodnota indexu 1;
 • 2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, aj. s odbornou způsobilostí k výkonu povolání a absolvováním základního kmene - symbol K2, hodnota indexu 1,8;
 • 3. Index 3:- náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, aj. se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol K3, hodnota indexu 3,5.

Zdůvodnění pro nositele výkonů odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

V oborech odborných pracovníků v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků je nastaven systém, že může být nositelem lékař nebo VŠ nelékař, takže tímto návrhem by se nynější nevyhovující systém narovnal. Na MZČR jsou podány návrhy na změnu rámcových vzdělávacích programů, které mají zabudovány základní kmeny a po absolvování základního kmene chceme posunout VŠ nelékaře na pozici nositele výkonu s označením K2, který by mohl uvolňovat výsledky, vyspecifikovaných odbornou společností, a byl odborně hodnotným zdravotnickým pracovníkem např. pro pohotovostní služby a zajištění statimových vyšetření.

Do bodu 6.2.5. jsem zahrnula i nová povolání, ale pokud by nebyl souhlas z jejich strany s tímto návrhem, tak bych doplnila ještě bod 6.2.6. a to by byl návrh pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.
V případě, že by nebyla ochota pro zavedení 3 indexů, máme zásadní připomínku k výši indexu a požadujeme hodnotu indexu 3,5. Jsme zdravotnickými pracovníky s odpovídající odbornou a specializovanou způsobilostí a není důvod, abychom měli odlišné hodnoty indexu od ostatních kategorií nelékařských zdravotnických pracovníků nositelů výkonů
Touto úpravou by byl již nastaven systém nositelů výkonů pro budoucí absolventy vzdělávacích programů
Připomínka byla odeslána a zatím není vypořádána.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Proběhlo 1. jednání nového výboru - poděkování Bc. J. Blažkové a J. Sedlákové za práci v uplynulém volebním období. Následovalo rozdělení úkolů s výsledkem:
  • Předsedkyně – M. Bunešová
  • Místopředseda – P. Coufal
  • Vědecká sekretářka – M. Kapustová
  • Členové výboru: V. Hauerová a M. Berdych
 • Příprava odborného semináře v Lékařském domě 3.10.2018 – téma metabolický syndrom.
 • Dubnový seminář proběhl s velmi pozitivní odezvou, zpráva bude zveřejněna v bulletinu FONS.
 • Ve spolupráci s prezídiem ČAZL výbor připraví články ke zviditelnění povolání zdravotního laboranta na internet.
 • Žádost o úpravu platových tříd pro zdravotní laboranty zaslána na MZ v prosinci 2017, žádost je u ministra zdravotnictví. Výsledek nelze predikovat.
 • Příští jednání výboru sekce BL se uskuteční před zahájením Biolabu – v neděli 27.5.2018 ve 13:00 hodin – hotel Gustav Mahler, Jihlava.
 • Dne 1. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 201/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 96/2004 Sb., tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Novela zrušila kreditní systém, nicméně povinnost celoživotního vzdělávání zůstává. Potvrzení o účasti účastníci musí dostat po absolvování vzdělávacího akce. Potvrzení o účasti musí obsahovat identifikační data jak účastníka akce, tak vzdělávací akce samotné (doba trvání akce - její odborné části, datum akce, hlavni organizátor). Seznam s podpisy účastníků musí být poté uloženy u organizátora akce.

Různé

 • Vzdělávací program z KB pro lékaře – pediatrický kmen
 • Shromáždění představitelů organizačních složek ČSL JEP v Praze v Lékařském domě
  dne 5.4.2018 se za výbor zúčastnil dr. Verner.:
  • ČLS JEP má nástroj pro elektronické volby
  • Je připravován zákon o komplementární medicíně
  • ČLS JEP je zastoupena ve Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Kreditní systém vzdělávání pro lékaře usilování o přímou cestu pro ČLS JEP
  • Problematika neplatnosti akreditace pro vzdělávání a uznávání praxe zařazených lékařů
  • Bylo podepsáno memorandum Ministerstvo zdravotnictví a ČLS JEP
  • Je připravována novela zákona 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění
  • Deklarována vůle MZČR o redukci byrokracie
  • Ministr žádá o věcné připomínky pro kultivaci zdravotní péče
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře.
 • Vědecká rada SEKK v Pardubicích dne 24.4.2018 se za výbor zúčastní prof. Racek.
 • Cytogenetická laboratoř Brno – Veveří – 18.4. – žádost o rozšíření působnosti i pro výkony odbornosti 801; obsazení komise pro výběrové řízení – za ČSKB se zúčastní dr. Čermáková, zástupkyně primáře OKB FN Brno.
 • Ing. Stříž CZEDMA bude pozván na příští jednání výboru.
 • AKK Laboratorní metody v pěti modulech – kurz pro absolventy Přírodovědecké fakulty UK, případně pro absolventy jiných fakult UK bude realizován ve dnech 2.7. až 1.8.2018.

Příští jednání se koná dne 30. května 2018 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 26.4.2018

Zpět


česky | english