ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2012 - zpráva č. 21

Zpráva č. 21 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 28.6.2012

Přítomni:  RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. V.Palička, CSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Hosté: M. Šenderová, doc. Adam


Kontrola zápisu č. 20/2012 

 • Zápis č. 20/2012 byl schválen bez připomínek.

EFLM, IFCC

 • Na webových stránkách IFCC je k dispozici výroční zpráva IFCC za r. 2011.
 • Výbor ČSKB souhlasí, aby se Kazakhstan Association of Medical Laboratory Diagnostics stala řádným členem IFCC.
 • Elektronický časopis EFLM (EFLM Newsletter) přinesl ve svém červnovém čísle informaci o X. celostátním sjezdu ČSKB.
 • EFLM poskytne grant, umožníci účast jednomu mladému klinickému biochemiku z každé členské země EFLM na kongresu Euromedlab 2013 v Miláně. Nominace pošlou národní společnosti do 1. října 2012 do kanceláře IFCC/EFLM v Miláně. Ing. Vávrová vytipuje možné kandidáty (v době konání kongresu nesmí překročit 35 let věku) a výběr bude proveden na příští schůzi výboru ČSKB.
 • ČSKB nebude nominovat kandidáta na místo historika IFCC.
 • Ing. Šprongl vyplní dotazník pro IFCC, týkající se stanovení glykovaného hemoglobinu v ČR.
 • Prof. Racek odpoví na dopis prof. Horvath, týkající se kritických výsledků a jejich hlášení v ČR.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Revizi svých překladů z prvé série testů v r. 2008 ještě neprovedli ing. Šprongl, doc. Valík, prof. Palička a prof. Průša. Kolegové Šprongl, Valík a Palička přislíbili kontrolu provést do 31.7.2012, za prof. Průšu provede revizi dr. Verner.
 • Prof. Racek přeložil nová hesla ve slovníčku v Lab Tests Online, budou vložena v dohledné době.
 • Prof. Racek a Z. Tesařová zajistí oslovení překladatelů 2. série testů (nejen biochemických, ale i z ostatních laboratorních oborů) se žádostí o jejich revizi. Termín revize – do konce října 2012.
 • V roce 2012 bude v US verzi vloženo 18 nových článků (5 nemocí a 13 laboratorních vyšetření). Jejich seznam předloží prof. Racek na poslední schůzi výboru ČSKB v r. 2012.
 • Sponzorská smlouva je stále v přípravě (ing. Stříž bude vyzván, aby ji dopracoval).

Rada pro akreditaci

 • Zápis ze 42. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 21.5.2012 v Praze. Příloha č. 1
 • Výbor společnosti upozorňuje, že v současné době je možné Audit I NASKL opakovat pouze jednou. Po Auditu II by měla být laboratoř připravena pro akreditaci dle ISO 15189.

Časopis KBM

 • Výbor diskutoval vzhled časopisu. V průběhu sympozia FONS v září proběhne anketa o vzhledu časopisu formou dotazníku a posteru. Připraví pan Adamec ze Stapra.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2012, Písek

 • M. Šenderová připraví na zasedání v září vyúčtování.

FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

 • Probíhají přípravy na sympozium klinické biochemie, který se uskuteční ve dnech 23.-25. 9. v Pardubicích.
 • Při zahájení konference bude uvedena kniha prof. Kazdy – Vnitřní prostředí.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Výbor obdržel žádosti o granty na účast na konferenci AACC ve dnech 3-5.10.2012. Zajistí Ing. Šprongl.

Sjezd 2013 Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Doc. Adam s M. Šenderová z CBT seznámili výbor s přípravami sjezdu.
 • Výbor odsouhlasil odborná témata kongresu a navrhl garanty, kteréosloví doc. Adam.
  • Genomické testování v diagnostice a léčbě: přínosy a problémy (Palička, Novotný)
  • Nové biomarkery pro klinické použití, ateroskleróza – „neklasické“ markery (Racek, Kalousová)
  • Kazuistiky (Rajdl, Malina)
  • Novinky a budoucnost screeningových programů (Zima, Loucký)
  • Biochemie v pediatrii a geriatrii (Průša, Zadák)
  • Minimalizace dopadu mimolaboratorních chyb na pacientovu bezpečnost (Jabor, Friedecký)
  • Nové techniky v klinicko-biochemické laboratoři (Šafarčík, Adam)
 • V rámci kongresu proběhnou předkongresové kurzy.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

EuroMedlab 2017

 • Výbor předloží návrh na organizaci Euromedlabu v Praze v roce 2017
 • Ve dnech 12.-13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“. Výbor osloví možné sponzory se žádostí o podporu akce.
  • Byl projednán a odsouhlasen program konference.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. Kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Praze. V současné době se připravuje program.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Pořízení časopisů pro rok 2013 projedná výbor v září.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor společnosti souhlasí s návrhem nového členství v ČSKB pro Mgr. Simonu Skalovou (Tábor).
 • Ke schválení byly předloženy žádosti o podporu účasti na 24. Mezinárodním symposiu AACC: Promoting a Culture of Quality and Consistency in Critical and Point-of-Care. Výbor nemá námitek.
 • Výbor ČSKB souhlasí s návrhem udělení čestných členství při příležitosti symposia FONS pro:
  • Prof.MUDr. Richarda Průšu, CSc.,
  • RNDr. Dagmar Gotzmannovou
  • Janu Farkačovou

Ceny společnosti – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová předložila kopie prací a přihlášky členů ČSKB ucházejících se o Cenu ČSKB "Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2011". Komise pro ceny společnosti – prof. Racek, dr. Friedecký, doc. Dastych.
 • Výbor společnosti rozhodl udělit cenu Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2011 doc. Šternovi, hlavnímu autorovi skript Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia – 2. přepracované vydání.
 • Na zářijovém výboru bude projednáno udělení Hořejšího medaile v roce 2014.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Konference vedoucích laborantů ČR (21. – 23.6.12, Brno) - předány aktuální informace právníkem dr. Prudilem (spec.zdrav.právo). Dr. Hofštetrová přiblížila představu MZ o registraci zdrav. pracovníků a předala informace k probíhajícím přípravám vzniku „České komory zdravotnických pracovníků“. Konkrétní informace nesdělila s odůvodněním, že nejsou určené ke zveřejnění. Cituji: „je to tajné, není to vydiskutované“.
 • O stavu přípravy vzniku „komory“, kde zdravotní laboranty zastupují RNDr. D. Gotzmannová (ČSKB) a kolegyně Bc. R. Spěšná, seznámila účastníky setkání Bc. R. Spěšná: stále není rozhodnuto, zda bude členství v komoře povinné, či nepovinné. V současné době bylo vytvořeno „zájmové sdružení právnických osob“ vede paní Hejzlarová (založilo 27 profesních sdružení), které by mělo napomoci ke vzniku „Komory“ a po jejím vzniku by mělo samo zaniknout. Mgr. A. Šmídová (odd. vědy a vzdělávání MZČR): „MZ se nepodílí na přípravě „komory“, zákon o komorách v ČR není. V přípravě komory je důležité zastoupení všech odborností zdravotnických pracovníků. Komora může mít velkou sílu, velký vliv.“ Na podzim 2012 by měla být spuštěna webová prezentace „komory“.
 • Mgr. A. Šmídová: je v přípravě novelizace vyhlášky o činnostech, kterou budou připomínkovat jak odborné, tak profesní společnosti. Chystá se nová verze zákona č. 96/2004 Sb., která vychází z připomínek odborné veřejnosti a bude rozeslána k připomínkování ihned po projednání vedením odboru vzdělávání a vědy.
 • Podrobný zápis z konference viz bulletin FONS srpen/2012.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Na základě požadavku Odboru vzdělávání a vědy MZČR se KVVOPZ bude podílet na návrhu úprav vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdrav. pracovníků a jiných odborných pracovníků. Tato změna se bude dotýkat především změny zrušením odborného dohledu a vyspecifikováním činností pro pracovníka bez indikace, na základě indikace , pod odborným vedením v době zapracování a v době specializace, po získání odborné způsobilosti a po získání specializovaně způsobilosti. Termín je do 31.7.2012. Při zpracování návrhu budeme vycházet z již daných činností, vyhláškou č.55/2011 Sb. , ale vyspecifikovaných dle požadavků praktických a odborných zkušeností s návazností na akreditace.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová

 • RNDr. Gotzmannová předložila zpracované návrhy reg. listů komisi k SV dne 21.6.2012. Některé byly komisí vráceny k přepracování a doplnění informací. Opět budou tyto reg. listy předneseny na komisi k SV v dalším termínu.

Problematika a akreditace a dotazy ČIA – prof. Zima

 • Odpovědnosti a pravomoci při vydávání laboratorních výsledků odbornosti 801.
  Za vydávání výsledků laboratorních analýz je odpovědný vedoucí laboratoře.
 • Vydávání výsledků v pracovní době může provádět pouze vedoucí autorizovaná osoba (minimálně VŠ v přípravě k atestaci v oboru, který absolvoval základní kmen a je pod odborným vedením plně kvalifikovaného VŠ).
 • Za automaticky vydávané výsledky pomocí laboratorního informačního systému je odpovědný vedoucí laboratoře a kvalifikovaný VŠ, který parametry automatické kontroly nastavoval (musí být uveden ve vnitřní dokumentaci laboratoře). Tyto výsledky jsou autorizovány vedoucím laboratoře.
 • V době pohotovostní služby, pro potřeby urgentní medicíny, může vydávat výsledky službu konající laborant, splňující podmínky pro výkon povolání zdravotního laboranta bez odborného dohledu. Podmínkou výkonu činnosti je autorizace vedoucím a telefonická dostupnost kvalifikovaného VŠ v době pohotovostní služby pro potřebu odborné konzultace. Odpovědný VŠ je povinen následující pracovní den provést kontrolu výsledků z pohotovostní služby v rozsahu obvyklém pro pracovní dobu.

Výroční schůze

 • Výroční schůze se koná v pondělí 24.9. v rámci sympozia FONS v Pardubicích:
  • zpráva předsedy
  • zpráva vědecké sekretářky a sekce biochemických laborantů
  • předání cen
  • zpráva pokladníka
  • zpráva revizní komise
  • zpráva o kultivaci sazebníku
Výbor žádá členy, aby připravili příslušné prezentace.

Různé

 • Na základě výsledků EHK POCT glykovaný hemoglobin HbA1c se výbor společnosti obrátil na VZP. Příloha č. 2
 • Výbor ČSKB se připojuje a podporuje Národní diabetologický program na roky 2012-2022 s doporučením upravit problematiku Self monitoringu v lékárnách.
 • Na základě přípravy dokumentů UEMS Recommended Standards for Traning Specialists in Laboratory Medicine / Medical Biopathology výbor společnosti na podzim osloví představitele ostatních oboru k diskuzi nad specializačním vzděláváním v oblasti laboratorní diagnostiky.
 • Výbor souhlasí s návrhem Metodického postupu k provádění toxikologického vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi nebo v moči, který byl zaslán dne 5.6.2012, Č.j.: 70728/2011. V příloze č. 3 dopis MUDr. Sajdlové a MUDr. Vrchotové.
 • V oblasti zajištění transfúzní služby v ČR se výbor obrátí na společnost transfúzního lékařství s problematikou sdílení výkonů odborností 801 a 222. Příloha č. 4

  Trvalé úkoly:
  Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.

  Příští jednání se koná 30. srpna 2012 v 9,00 hod. v Praze

  Zapsala Miroslava Beranová
  Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 13.9.2012

Zpět


česky | english