ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2014 - zpráva č. 5

Zpráva č. 5 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 1.12.2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 4/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“. Členové výboru doporučení zkontrolují a zašlou připomínky do 8.12. prof. Rackovi. Ten následně předloží doporučení k vyjádření kardiologům.
 • Ohledně doporučení „Screening vývojových vad“ proběhne dne 5.12. jednání s genetiky. Výsledek jednání bude dodatečně přiložen s datem platnosti a následně zaslán ing. Vávrové k vyvěšení na web ČSKB.
 • Ing. Hoskovcová z Laboratoře Budějovická s.r.o. upozornila na chybějící odkaz v příloze 2 doporučení „Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů – aktuální korekce 2014“. Prof. Racek chybějící odkazy doplní.
 • Ing. Springer zkontroluje doporučení „Příjem vzorků“.
 • Na web ČSKB bude vyvěšeno Doporučení k výpočtu nejistot od Ing. Budiny, SEKK.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Výbor nebude nominovat kandidáta na pozici Young Scientist Member (do 35 let) Working group on Promotion EFLM.
 • MUDr. Kocna byl nominován do Committee of Education and Training - Corresponding member.
 • MUDr. Rajdl byl nominován do pracovní skupiny e-learning EFLM (full member).
 • Ing. Kotaška byl nominován do pracovní skupiny harmonizace laboratorního procesu EFLM (full member).
 • Prof. Zima informoval o jednání UEMS v Liverpoolu. Mimo jiné se diskutovalo o možné spolupráci na Sylabech pro laboratorní medicínu.
 • EC4 – o registraci jako Evropský specialista v laboratorní medicíně (EurSpLM) již požádalo 12 kolegů (lékaři i analytici) – jejich žádost byla velmi rychle a kladně vyřízena; další žádosti se očekávají.
 • Prof. Racek požádá předsedu Registrační komise EC4 G. Wieringu o pomoc s nalezením osoby, zodpovědné v ČR za uznávání jednotlivých povolání v rámci Evropské unie; tento úředník pak bude požádán o schválení zařazení povolání Specialista v laboratorní medicíně mezi regulované profese.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Pokračují překlady hesel – prof. Racek provede do 12.12. urgenci dosud nedodaných překladů (chybí tři hesla od prof. Paličky a jedno heslo od dr. Louženského).

Web společnosti – aktualizace webu, Doporučení společností

 • Probíhá aktualizace webových stránek, řídí doc. Dastych ve spolupráci s ing. Vávrovou.
 • Ing. Vávrová doplní na webu vzdělávací akce lékařů.
 • Změna názvu EFCC na EFLM.
 • Je potřeba doplnit anglické názvy Doporučení

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – Doc. Dastych, příprava programu

 • Byla diskutována otázka metodiky pro případné doporučení “optimálního” personálního obsazení (lékař, analytik, laborantka) vzhledem k výkonu pracoviště – zatím bez závěru.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
  • Garanti bloků připravují program.
  • Odeslány zvací dopisy pozvaným řečníkům plenárních přednášek (prof.Neumaier, prof.Ferrari)
  • www.sjezdcskb2015.cz

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze ve dnech 24.-26.4.2015. Přípravy probíhají ve spolupráci s Education and Training Committee EFLM a firmou CBT.
 • Zina Pecková z CBT připraví dopisy pro přednášející a zjistí stav přislíbených sponzorských příspěvků.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME)

 • Meeting se uskuteční v Praze, Karolinum ve dnech 1.-2.10.2015.
 • Řečníci již byli osloveni a též je připraven program.

EuromedLab 2019

 • Bude připraven návrh pro kandidaturu Prahy (hlasování proběhne v červnu 2015 v rámci kongresu Euromedlab v Paříži).

Setkání mladých biochemiků

 • Akce se konala v Písku ve dnech 6.-7.11.2014.
 • Zpráva z akce bude uveřejněna v časopise FONS.

Karlova Studánka

 • 33. Regionální dny se uskuteční ve dnech 3.-5.12.2014.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč informoval o přehledu hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2014. – příjmy ČSKB činí 654 tisíc kč. Lze očekávat, že do konce roku budou příjmy ve výši cca. 750 tisíc kč. Výdaje ČSKB za 3. čtvrtletí činí 402 tisíc kč, vzhledem k časovým posunům mezi příjmy a výdaji však rozdíl mezi příjmy a výdaji nenaznačuje, že by letošní rozpočet byl tak výrazně přebytkový, jak by se zdálo z bilance prvních 3. čtvrtletí.
 • Rozpočet ČSKB na rok 2015 počítá s celkovým objemem finančních prostředků 690 tisíc Kč. a je koncipován jako vyrovnaný.
 • Plán rozpočtovaných vzdělávacích akcí, stejně jako rozpočet byly odevzdány na ČLS JEP.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výše členského příspěvku bude pro rok 2015 ponechána ve stejné výši, jako v roce 2014.
 • Členům nad 70 let a členkám na mateřské dovolené je možné na žádost odpustit členský příspěvek.
 • Výbor projednal a schválil žádost o snížení členského příspěvku pro Dr. Kojeckou (důchod), Dr. Šperlingovou (důchod), Dr. Vaingátovou (MD).
 • Výbor souhlasí s uzavřením DPP pro Ing. Vávrovou, Ph.D. pro rok 2015.

Zpráva revizní komise o inventarizaci majetku ČSKB – MUDr. Verner

 • V období 1.11. – 31.11. byly provedena řádná inventarizace majetku společnosti.
 • Zpráva o inventarizaci majetku byla odeslána na ČLS JEP.

Časopis KBM

 • Bude zaslána žádost všem členům společnosti, aby publikovali v časopise KBM.

Nové registrační listy, návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Na MZ ČR byly odeslány Registrační listu zdravotního výkonu – Stanovení placentárního růstového faktoru (PIGF) v lidském séru nebo plazmě a Stanovení koncentrace solubilního faktoru podobného tyrokináze + (sFlt-1) v lidském séru nebo plazmě. RNDr. Gotzmannová zároveň odeslala reg. listy v elektronické podobě na MZČR do pracovní skupiny k SV.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová informovala o jednáních na téma – Vzdělávání zdravotních laborantů, zákon č. 96/2004 Sb.:
  • 31.10.2014 Brno - se zástupci zdravotních laborantů ostatních odborných společností
  • 11.11.2014 Pardubice - s představiteli Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotních pracovníků
  • 18.11.2014 - Praha - Poslanecká sněmovna, jednání se zástupci zdravotního výboru
   Podrobný zápis bude uveden v zápisu jednání výboru biochemických laborantů.
 • STUDENTLAB proběhl v Ústí n/Labem dne 11.11.2014. Výbor zastupovala J. Sedláková. Zpráva bude uveřejněna v bulletinu FONS.

Různé

 • Proběhlo habilitační řízení Ing. Kotašky.
 • Ing. Budina navrhuje nového supervizora pro likvor - MUDr. Mrázovou (nahradí doc. Adama) a experta pro cytologii likvoru MUDr. Zemana (dosud dr. Mrázová). Výbor s návrhem souhlasí.
 • Prof. Rybka se obrátil na výbor s dotazem, zda laboratoř Specializované infekční nemocnice Centra biologické ochrany Těchonín (spadá pod Ministerstvo obrany ČR) splňuje technické vybavení a požádal o pomoc se zajištěním patřičného personálního zajištění. Výbor doporučuje, aby se s dotazem obrátil na dr. Skalického, který je garantem kraje a dále, aby zajistil personální vybavení.
 • Prof. Racek seznámil výbor s návrhem novelizace zákona 95 o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů:
  • lékař bez základního kmene musí pracovat pod odborným dozorem
  • lékař, který má hotový kmen a nemá atestaci – pod odborným dohledem
  • délka základního kmene je 24 nebo 36 měsíců (pediatrie)
  • je 16 základních kmenů
  • klinická biochemie ani žádný jiný laboratorní obor nemají svůj základní kmen
  • základní obory budou zkoušet lékařské fakulty, nadstavbové obory, praktické lékaře a analytiky – IPVZ
  • uvažuje se i o tom, že obory s malým počtem uchazečů by se mohly znovu zkoušet v IPVZ
  • základní kmen technicko-laboratorní pro farmaceuty trvá jen 12 měsíců; není jasné, jak by mělo vypadat jejich vzdělávání vzhledem k oprávněnosti práce v klinických laboratořích
  • v Radě akreditačních komisí mají být jen zástupci 16 oborů, které mají základní kmen, nebude tam tedy zástupce žádného laboratorního oboru
  • lékař, který v posledních 6 letech více než na 5 let přerušil výkon povolání (nebo měl úvazek menší než 0,2) musí absolvovat doškolení a následné přezkoušení
 • Stanovisko lékařských fakult k systému specializačního vzdělávání, které navrhují ponechat stávající stav a upozorňují na střed zájmů v případě, že IPVZ chce organizovat a kontrolovat vzdělávání lékařů.
 • Prof. Racek připraví stanovisko výboru ČSKB k novelizace zákona 95.
 • Příprava akčního plánu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – doc. Jirsa, IPVZ, navrhuje pořádání jednodenního kurzu „Úloha klinické biochemie v programech primární a sekundární prevence nemocí“; výbor s kurzem souhlasí jako s nepovinným.
 • Prof. Průša připraví na příští výbor kompetence lékaře pro základní interní kmen.
 • Výbor schválil jednorázovou odměnu pro Petru Bystřickou, sekretářku ÚKBH FN v Plzni, za pomoc předsedovi ČSKB s administrativní činností při vyřizování neodkladných žádostí ČLS JEP.

Příští jednání se koná dne 15.1.2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 27.12.2014

Zpět


česky | english