ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2014 - zpráva č.36

Zpráva č. 36 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 26.3.2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Výbor uctil minutou ticha památku zesnulého profesora Miroslava Engliše.

Kontrola zápisu č. 35/2014

 • Zápis č. 35/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu.
 • Výbor schvaluje a souhlasí s Doporučením: Systém externího hodnocení kvality (EHK). Příloha č. 1
 • Výbor schválil Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů. Příloha č. 2
 • Výbor schválil Teoretické podklady doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů. Příloha č. 3
 • Výbor schvaluje Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) České nefrologické společnosti, které bylo schváleno Českou nefrologickou společností jako společné doporučení. Příloha č. 4
 • Výbor doporučuje novému výboru, aby provedl aktualizaci doporučení pro kardiovaskulární riziko a hyperlipidémii.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Cena EFLM-Becton Dickinson „Walter Gruder Preanalytical Award“ za významné přispění k zlepšení preanalytické fáze – je možná navrhovat kandidáty mladší 40 let, kteří práci se vztahem k preanalytické fázi publikovali v recenzovaném časopise jako první autor.
 • EFLM vypsala 5 grantů na podporu účasti mladých klinických chemiků na 3rd EFLM-UEMS European Joint Congress v Liverpoolu - bližší informace na: http://www.eurolabfocus2014.org/news.asp?newsid=3
 • Výbor schvaluje pracovní cestu Ing. Šprongla do WG preanalytická fáze v Záhřebu.
 • IFCC Council se bude konat v rámci Worldlab v Istanbulu dne 22. 6. 2014, za ČSKB se zúčastní prof. Racek.
 • Výbor ČSKB rozhodl, že se naše společnost nebude ucházet o pořádání 4th EFLM-UEMS European Joint Congress v r. 2016.
 • Výbor ČSKB byl informován o iniciativě některých národních společností, požadující, aby předsedová regionálních federací (např. EFLM) byli členy výkonného výboru IFCC (IFCC Executive Board).
 • Pro technické problémy s realizací nebude ČSKB žádat nakladatelství De Gruyter o umožnění přístupu k starším full textům časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM).
 • Trvající bod – řešení přijetí Evropské direktivy o uznávání profesionální kvalifikace Evropského specialisty v laboratorní medicíně; většině států se nedaří zajistit podporu svých národních vlád.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • V současné době jsou všechny články vloženy a byla provedena kontrola aktualizovaných textů. Je nutné provést překlad nových textů z roku 2013 (celkem 20 položek) a provést revizi textů z roku 2010.
 • Bude vyhodnocen přínos medializace projektu (tj. zda se snaha o medializaci projevila v návštěvnosti stránek).

Web společnosti

 • Ing. Vávrová informovala o odstranění problému pro vstupování administrátora webu ČSKB.
 • Historie společnosti byla aktualizována prim. Kallou.

Akreditace a certifikace – prof. Zima, doc. Dastych

 • Zápis ze 49. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoři ČLS JEP konaného dne 3.3.2013. Příloha č. 5
 • K problematice sdílených výkonů se výbor v tuto chvíli domnívá, že má být předložen seznam platných sazebních výkonů. Návrhy sdílených výkonů resp. projednané změny v připravovaném novém sazebníku. Následně může probíhat diskuse mezi společnostmi o otázkách sdílení.
 • Stanovisko odborných společnosti k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami je dostupné na webu ČSKB v sekci „Stanoviska“ http://www.cskb.cz/res/file/pravni-vyklady-odborna-stanoviska/spolecnosti-kvalita.pdf

Organizace odborných akcí

Biolab - 25.-27.5.2014, Ostrava

 • 47. Celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • HYPERLINK
 • Sjezd je připraven, bylo posouzeno 46 abstrakt.

FONS, 21.-23.9.2014, Pardubice

 • Sympozium klinické biochemie se uskuteční ve dnech 21.-23.9.2014 v Pardubicích.
 • Odborný se program se připravuje.

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015,Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • Doc. Dastych předložil výboru návrhy témat odborných bloků:
  • Automatizace provozu, Kosti, Ateroskleróza, Kardiologie, IHK a EHK v praxi, Vnitřní prostředí – acidobáze, Hepatologie, Gastroenterologie, POCT

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze s možnou participací LTO přípravu je nutno započít v roce 2014 ve spolupráci s Education Committee EFLM.

EuroLabFocus, 7.-10.10.2014, Liverpool, UK

 • Jsou vypsány granty EFLM a ČSKB pro mladé členy společnosti – viz bod č. 3 zápisu.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor odeslal dopisy firmám se žádostí o sponzorský dar.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Proběhlo jednání se zástupci CBT v rámci přípravy BIOLAB.
 • Seminář „ Monitorování léčiv“, (9.4.2014 v Lékařském domě, Praha) – naplněn, přihlašování je zastaveno.
 • 9.4. 2014 proběhne jednání stávajícího a nového výboru BL ČSKB vzešlého z voleb 2014.

Různé

 • U příležitosti životního jubilea prof. Kazdy proběhne přednáškové odpoledne 4.6.2014 ve 14. 00 hod. v Kateřinské 32 na ÚLBLD.
 • Výbor se vyjádřil k posouzení praxe dr. Tomancové.
 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 30. 1. a 20.2.2014. Jednání se netýkalo odbornosti 801.
 • Výbor očekává vyúčtování časopisu KBM za rok 2013.
 • CZEDMA stále neodpověděla na žádost výboru ohledně problémů s certifikací stanovení ALP. Příloha č. 6
 • Výbor zaslal JUDr. Havlasové z VZP řešení problému správného vykazování TOKS v případě screeningových vyšetření. Příloha č. 7
 • Ing. Šprongl informoval o přípravě Draftů k preanalytické fázi: WHO Guidelines on drawing blood: best practices in phloebotomy a ISO Guide Quality practices in collection, transport, receipt and handling of samples for medical laboratory examinations.


Příštího jednání výboru se účastní odstupující výbor, nově zvolený výbor, zvolení členové revizní komise a nově zvolení členové sekce biochemických laborantů za účasti předsedy volební komise.
Jednání se koná dne 23. dubna 2014 v 10.00 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsal: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 8.4.2014

Zpět


česky | english