ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2004 - zpráva č.22

Zpráva č.22 ze schůze výboru ČSKB konané dne 15 .4. 2004 v Praze


PDF ke stažení Příloha [197.17 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, pí. Rychnovská, pí. Sedláková, ing. Šprongl, ing. Vávrová
Omluvení: prof. Palička, prof. Racek, doc. Schneiderka, doc. Štern
Host: dr. Friedecký 

1. Zpráva pokladníka

Finanční zprávu za rok 2003 výbor dosud od ČLS JEP neobdržel. Podrobná zpráva o hospodaření bude zveřejněna, individuální konzultace o využívání prostředků ČSKB včetně poskytnutých sponzorských darů jsou možné s pokladníkem ČSKB ing. Špronglem.

2. Biolab 2004

Přihlášeno 245 účastníků, 20 firem. Rozpočet sjezdu je v současné době vyrovnaný, odborný program zajištěn (26 přednášek, 16 posterů), tiskové materiály připraveny.

3. FONS 2004

Připravena první tištěná informace, rozeslána, dojednáno oslovení slovenských kolegů, další podrobnosti budou předmětem jednání vědeckého výboru 20. 5. 2004 v Pardubicích.

4. Registr laboratoří

Seminář pro registrované laboratoře dne 15.4.2004 proběhl bez problémů, zúčastnili se zástupci 98 registrovaných laboratoří. Registrované laboratoře obdrží materiál "Akreditační standardy klinických laboratoří" (část předána na semináři, nepřítomným bude brožura zaslána dodatečně poštou).
Nově přihlášené laboratoře:
• MEDICENTRUM Beroun, s. r. o.
• OKB, Broumovská nemocnice, a. s.
• Klinická biochemie, Železniční poliklinika Olomouc
• Biochemická laboratoř, POLIKLINIKA Choceň, a. s.
• VISLAB, s. r. o., Hradec Králové
Druhá etapa Registru skončí k 31.12.2004 (posun proti plánu o 6 měsíců). Schůzka Rady pro akreditaci (viz Příloha č. 2).

5. Registr pracovníků EC4


Návrh struktury Registru byl schválen na jednání EC4 se zástupci přistupujících zemí. Navržení členové Národní registrační komise byli osloveni a s nominací souhlasí, navržený předseda prof. Engliš svolá setkání komise a bude informovat výbor. Veškeré materiály k registru pracovníků EC4 předá prof. Englišovi doc. Jabor.

6. Doporučení

• Doporučení o validaci
Dr. Friedecký zpracuje připomínky z veřejné diskuse, připomínky i stanoviska budou zveřejněny prostřednictvím elektronické pošty členům a na webových stránkách společnosti. S potěšením byla akceptována nabídka prof. Zimy na spolupráci při tvorbě navazujícího doporučení o nejistotě. Zodpovídají dr. Friedecký ve spolupráci s ing. Špronglem.
• Doporučení o likvoru
Dr. Kalla s kolektivem zapracuje do doporučení požadované body - preanalytickou fázi, analytickou specifikaci metod, diferenciaci vyšetření podle laboratoře.
• Doporučení o vrozených vývojových vadách
Ing. Bartoš byl pověřen prof. Topolčanem jako hlavní spoluautor nové verze doporučení. Je třeba rovněž domluvit konkrétní spolupráci s genetickou společností. Ing. Bartoše a prof. Goetze osloví doc. Jabor.
• Doporučení o homocysteinu
Stav nezměněn.

7. Žádost prof. Kazdy (hledání nového šéfredaktora KBM)

Výběrové řízení na nový nakladatelský subjekt časopisu Klinická biochemie a metabolismus bude ukončeno v květnu. V souvislosti s touto změnou se bude nově konstituovat redakce, redakční rada, zástupci obou vydávajících společností (ČSKB a SLG) budou diskutovat formy spolupráce s imunoanalytickou sekcí SNM. Výbor navrhuje do funkce šéfredaktora časopisu Klinická biochemie a metabolismus dr. Friedeckého a na místo výkonného (technického) redaktora doporučuje dr. Kocnu.

8. Atestace lékařů (doc. Jabor)

Doc. Jabor zpracoval připomínky k návrhu vzdělávacího programu lékařů. Výbor s navrženou verzí souhlasí s tím, že vzdělávací program bude obsahovat společný internistický kmen přesně podle požadavků internistů. Dopis se souhlasným stanoviskem výboru náměstkyni IPVZ pro výuku Dr. Krejčíkové odešle doc. Jabor.

9. VII. sjezd ČSKB v Olomouci 2005 (doc. Schneiderka)

Pro omluvenou nepřítomnost předkladatele odloženo do příští schůze výboru 20.5.2004

10. IFCC agenda

Dotazník IFCC o EBM po konzultaci doc. Schneiderky a doc. Jabora bude odeslán do 30. 4. 2004.

11. Nová struktura SOP vyšetření

Na základě mezioborového jednání (doc. Jabor, ing. Zámečník, ing. Šprongl, dr. Žampachová, prof. Brdička) byly změněny body osnov standardních operačních postupů. Výbor s navrženou osnovou souhlasí (viz Příloha č. 3)

12. Různé:

• Diskusní fórum o IVD
Vzhledem k závažnosti problematiky budou na příští schůzi výboru 20.5. do Pardubic pozváni ing. Šmídl (Immunotech), ing. Svoboda (CZEDMA), ing. Stříž (Lachema), ing. Bartoš (referenční laboratoř), prof. Zima (referenční laboratoř), dr. Friedecký (pověřen výborem).
• Diskuse prim. Ambrožové
Prim. Ambrožová apeluje na vyšší úroveň kontroly kvality práce laboratoří, preanalytických aspektů, sítě laboratorních služeb a účelné laboratorní diagnostiky. Výbor konstatoval, že realizaci těchto potřebných kroků věnuje podstatnou část svých aktivit, ať již se jedná o tvorbu doporučení, stanovisek, činnost Registru klinických laboratoří a podobně. Nově se výbor bude zabývat dlouhodobě neúspěšnými laboratořemi v systému EHK. Výbor však nemá možnost aplikovat represivní opatření, jeho role je především edukační, konzultační a poradenská.
• Zpráva z jednání EC4 v Amsterdamu
Text nyní editován, písemná zpráva z jednání bude zveřejněna ve FONSu.
• Symposium FESCC/ČSKB v listopadu
Připomínky k návrhu pozvánky zašlou členové výboru do 22.4. doc. Jaborovi. K podobě symposia a návrhu programu se očekává významný příspěvek prof. Blatona, prezidenta FESCC.
• Účast zástupců ČSKB (dr. Friedecký a ing. Vávrová) na generální konferenci IFCC v květnu v Tunisu bude pro nevyjasněné souvislosti v organizaci i poslání delegace stornována.
• Historie oboru - materiály prim. Koska
Text primáře Koska se edituje, bude na pokračování zveřejněn ve FONSu.
• Oslovení trvale neúspěšných laboratoří (doc. Jabor)
Výbor v zájmu zvyšování kvality poskytovaných laboratorních služeb v klinických laboratořích požádá SEKK o seznam laboratoří neúspěšných v EHK za posledních 12 měsíců a souhlasí s návrhem změny smlouvy SEKK pro rok 2005 ve smyslu nápravných opatření. V konkrétních případech bude nejprve upozorněno vedení laboratoře, v dalším kroku půjde o upozornění vedení zdravotnického zařízení (viz Příloha č. 1) a pokud nedojde k nápravě, budou upozorněni plátci zdravotní péče.
• Screening karcinomu prostaty (doc. Jabor)
MZ ČR odsouhlasilo projekt prevence karcinomu prostaty. Program se vypracovává, ČSKB souhlasí se šedou zónou pro koncentraci PSA 3 - 10 µg/l s tím, že rozhodovací limit poměru fPSA/PSA bude určen klinickými pracovníky s ohledem na modelovaný počet dále vyšetřovaných pacientů. Analytické specifikace určí ČSKB a SNM po vzájemné dohodě za účasti obou referenčních laboratoří, v podstatě půjde o již připravený materiál z loňského roku.
• JCTLM (Dr. Friedecký)
Dr. Friedecký navrhuje využít JOINT COMMITTEE ON TRACEABILITY IN LABORATORY MEDICINE (http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/declaration.html ) jako zdroj informací o referenčních metodách, materiálech. Na základní informace z tohoto zdroje je potřebné upozornit širokou odbornou veřejnost. Informace pro bulletin FONS a webovou stránku připravili dr. Friedecký, ing. Vávrová a doc. Schneiderka (publikováno na adrese http://www.cskb.cz/doporuceni/JCTLM.htm )
• Objednávka databáze právních předpisů pro laboratoře, reakce na právní rozbor „rizikového pracoviště“
Výbor objedná u právní kanceláře finanční rozklad vedení databáze právních předpisů důležitých pro klinické laboratoře. V případě, že vedení databáze by bylo finančně akceptovatelné, výbor tuto službu závazně objedná. Cenová kalkulace bude předložena na příští schůzi výboru v květnu.

Vloženo: 20.4.2004

Zpět


česky | english