ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2018 - zpráva č. 5


Zápis č. 5/2018

ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 11.12.2018

 

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,

RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,

doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

 

Omluveni:

Hosté: Mgr. Habrda, MUDr. Kocna

 

Schválený program jednání:

1.          Kontrola zápisu č. 4/2018

2.          Doporučení společnosti

3.          EFLM, IFCC, UEMS

4.          Lab Tests on Line

5.          Web ČSKB

6.          Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci

7.          Organizace odborných akcí

8.          Časopis KBM, FONS

9.          Zpráva pokladníka, sponzoři ČSKB 2018

10.       Zpráva vědeckého sekretáře

11.       Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

12.       Sekce biochemických laborantů

13.       KVVPOZ

14.       Různé

 

 

1.       Kontrola zápisu

·      Zápis č. 4/2018 byl schválen bez připomínek.

 

2.       Doporučení společnosti – jednotky, DM

·    Ve spolupráci s Diabetologickou společností bylo aktualizováno Doporučení o diagnostice diabetu s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukózy v kritické péči o pacienta.

·    Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner – termín 31.12.2018.

·    Výbor připravuje aktualizaci doporučení týkající se štítné žlázy v návaznosti na nové evropské doporučení.

·    V roce 2019 proběhne aktualizace všech doporučení ČSKB. MUDr. Malina osloví první autory doporučení a požádá je o revizi. Aktualizace se budou týkat doporučení vytvořená v roce 2015 a starší. Aktualizace budou probíhat do 30.6.2019.

 

 

3.       EFLM, IFCC, EC4, UEMSprof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima

·         Trvá nedostatek nominantů do komisí a pracovních skupin EFLM a IFCC.

·         EFLM - Cardiac Marker Award 2019 – pro členy společnosti do 40 let v době publikace, práce (1. autor), za kterou byste o cenu žádali. Deadline do 17.2.2019. Více na www.cskb.cz

·         Zpráva z IFCC General Conference, Budapešť, 10.-11.11.2018, byla publikována v bulletinu FONS (Pikner, Zima).

·         EFLM bursary programme for young scientists to attend the 23rd IFCC-EFLM European Congress of clinical Chemistry Laboratory Medicine in Barcelona, 19.-23.5.2019. Více na  http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=akce--mezinarodni-akce

·         Byla odeslána žádost na EFLM Postgraduate Courses.

·         EFLM Executive Board representantive at National Society Congress – poslána žádost.

·         Dr. Friedecký byl schválen na pozici corresponding member IFCC Committee on Omics Translation (C-OT).

·         Byla rozeslána informace o AACC 2019 Annual Meeting International Travel Grant.

·         Doc. Kotaška byl nominován do EFLM WG „Patient Focused Laboratory Medicine“.

·         Schválena nominace prim. Piknera do IFCC-C-BM – Committee on Bone Metabolism (C-BM).

4.       Lab Tests Online, 10 let projektu – prof. Racek

·    http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz   

·    Projekt LTO byl představen MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., MPH – náměstkyni ministra MZ ČR.

·    Probíhá revize asi 100 článků, týkajících se nemocí a stavů.

·    Díky medializace projektu Lab Tests Online vzrostla návštěvnost portálu z 12 tisíc na více než 50 tisíc jednotlivých účastníků za měsíc.

 

5.       Web ČSKB – MUDr. Verner, Mgr. Habrda

·         Průběžná kontrola a aktualizace. Web ČSKB budou mít na starosti dr. Verner a dr. Malina, bude umožněn vstup jednotlivých členů výboru do příslušné sekce.

·         Mgr. Habrda, zakladatel aplikace MOYOBO, seznámil výbor s novou koncepcí a možností moderní, jednoduché, rychlé a bezpečné komunikace mezi členy společnosti a sdílení důležitých informací.

 

6.       Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner

·         Rada pro akreditaci od poslední výborové schůze nebyla svolána.

 

 

7.       Organizace odborných akcí

·         BIOLAB  - příprava Praha

Ø  50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

·         XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Plzeň

Ø  Vzhledem k rekonstrukci auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sjezd přesouvá do Plzně. Záštitu převzal prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ø  Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.

Ø  Návrhy témat plenární přednášek. Příprava 6 odborných bloků, návrhy zahraničních řečníků.

Ø  Příprava webových stránek – ubytování, přihlášky, abstrakta.

Ø  Účast na sjezdu potvrdili zástupci Slovenské spoločnosti klinickej biochémie – prezident prof. Rácz a viceprezident doc. Blažíček.

·         LABAUTO - Olomouc

Ø  Konference NASKL a CZEDMA o filozofii automatizace procesů v klinické laboratoři 21. století proběhla ve dnech 25.-26.10.2018 s kladným ohlasem.

·          Setkání biochemiků – Písek

Ø  Setkání biochemiků, které organizuje MUDr. Malina proběhlo jako již tradičně v Písku ve dnech 1.-2.11. 2018.

·         Akce ČSKB, 2019

Ø  Plán akcí společnosti pro rok 2019 http://www.cskb.cz/res/file/pla-akci-CSKB-20181126.pdf

·         Karlova Studánka – XXXVII. Regionální pracovní dny KB, 12.-14.12.2018

Ø 37. regionální dny klinické biochemie.

 

8.       Časopis KBM, FONS

·         Výbor apeluje na své členy k zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

 

9.       Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč

·         Výbor schválil rozpočet pro rok 2019, který předložil MUDr. Kubáč, pokladník společnosti. Rozpočet na rok 2019 je koncipován jako velmi mírně deficitní, aby se ČSKB vyhnulo zbytečné daňové zátěži. Příloha č. 1

·         Výbor odhlasoval podporu pro zvané zahraniční speakery, kteří se zúčastní sjezdu ČSKB 2019 v Plzni.

·         Schválená odměna pro sekretářku prof. Racka.

·         Výbor odsouhlasil k proplacení částku 440,- Kč za odeslání 10 doporučených dopisů týkajících se žádosti o novelizaci katalogu prací.

 

10.    Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

·         Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky 7 nových členů: Ing. Martina Podborská, Ph.D., Rajhradice; Iveta Rampulová, Brno; Ing. Lenka Hanousková, Osek; Mgr. Soňa Kosková, Jablonné nad Orlicí; Ing. Karolína Krubnerová, Praha; Ing. Lubica Gelieňová, Praha; Ing. Petra Horká, Příbram.

·         Na základě stanov ČLS JEP je po dvou letech nekomunikace a nezaplacení členských poplatků zrušeno řádné členství ve společnosti.

·         Výbor apeluje na členy společnosti, aby v případě jakékoli změny kontaktních údajů tyto aktualizovali zasláním formuláře z webové stránky ČLS JEP:  http://www.cls.cz/dokumenty/zmena_udaju_do_CE.doc (sken na adresu cle@cls.cz a případně kopii vědeckému sekretáři malina@nemopisek.cz )

 

11.    Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

·         Česká společnost klinické farmakologie navrhuje připravit vzdělávací program pouze pro lékaře – nositel výkonu L3, atestace z KB + kurz. Prof. Racek zjistí, zda by byl o kurz zájem. Kurz by byl dvoutýdenní v Ostravě a v Praze. Absolventi kurzu by mohli vykazovat výkon 99113 Farmakologické zhodnocení léčby klinickým farmakologem (tj. zhodnocení farmakokinetiky za pomoci počítačového programu).

·         MUDr. Kocna předložil výboru návrh, aby se screening kolorektálního karcinomu prováděl nejen v ambulancích praktických lékařů, ale v laboratořích.

·         Zrušení registračních listů:

81257 HLINÍK – ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU

81263 STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH

81319 STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP)

81639 XYLOZOVÝ TEST

81677 HEMOSIDERIN V MOČI

81573 PANDYHO ZKOUŠKA (zastaralá metoda)

81561 PRŮKAZ OK (má se provádět jen kvatitativně)

Je podán návrh na registrační list ProGRP – Pro-Gastrin-Releasing Petide – je ve stavu projednávání pracovní skupinou k Seznamu výkonů.

Bude se provádět návrh na registrační list – Interleukin 6.

·         Indikace genetických kódů – odb. 881 – není klinická biochemie – prof. Racek projedná s profesorem Mackem.

 

12.    Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

·         Mgr. Bunešová připraví s Dr. Piknerem podklady pro vyvolání jednání s MZ ČR týkající se vyhlášky č. 391/2017 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 55/2011 Sb. Aktuální stanovisko ČSKB -" Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření " –  z 30. 6. 2015 " je platné.

·         Mgr. Bunešová zpracuje podklady pro provedení aktualizace tohoto stanoviska, elektronicky bude připomínkováno členy výboru do příštího jednání, kde bude schváleno.

·         50. BIOLAB2020 proběhne v termínu 17.-19.5.2020, poděkování panu rektorovi                          prof. T. Zimovi za zajištění prostor Karolina pro slavnostní zahájení tohoto kongresu.

·         Od 1.1.2019 dochází ke změně složení výboru biochemických laborantů ČSKB. Ve výboru končí Mgr. M. Kapustová a Mgr. M. Berdych, rozloučili jsme se s velkým poděkováním za jejich dosavadní práci a s vyslovením naděje na pokračující spolupráci. Předsedkyně výboru oslovila další členy sekce biochemických laborantů ČSKB, dle pořadí výsledků druhého kola voleb. Na jednání 17.12.2018 byly přivítány nové členky výboru – Bc. J. Blažková a Bc. B. Jahodová.  Funkci vědecké sekretářky výboru bude místo Mgr. M. Kapustové vykonávat Mgr. V. Hauerová. Předsedkyně výboru zajistí změny na webových stránkách ČSKB.

·         Členové výboru sekce BL ČSKB zrevidují „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“ a „Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření“.

·         Výbor intenzívně připravuje odborný program seminářů v Lékařském domě na rok 2019 - - 10.4.2019 – téma „Kardiologická diagnostika“, osloveni přednášející z řad lékařů, sester. Program bude sestaven do konce ledna 2019.                                                                                         - 9.10.2019 – téma „Rizika laboratorní práce“

 

13.    Různé

·         Vzdělávací program z KB pro lékaře – na MZ byly zaslány drobné připomínky k textu vzdělávacího programu; je předpoklad, že bude brzy schválen v definitivní podobě. Specializační vzdělávání trvá 4,5 roku, navazuje na interní nebo pediatrický kmen, má redukovánu praxi na pracovištích ostatních oborů a akreditovaných pracovištích, splňuje podmínky EFLM pro vzdělávání Evropského specialisty v laboratorní medicíně (EuSpLM).

·         Představitelům MZ ČR, MPSV ČR a předsedkyni OSZSP ČR byly odeslány doporučené dopisy ohledně úpravy Katalogu prací, který by umožnil bioanalytikům zařazení do stejných platových tříd jako lékařům. Z 10 oslovených reagoval pouze JUDr. Policar, náměstek pro legislativu a právo MZ ČR s tím, že dopis bude postoupen nově zřizované mezirezortní skupiny MZ a MPSV, která má za úkol navrhnout změny celého systému řazení prací ve zdravotnictví do platových tříd tak, aby odpovídalo aktuálním potřebám rezortu.

·         Zájem pracovat jako auditor ČIA pro klinickou biochemii projevila jen jedna kolegyně, trvá tedy nedostatek auditorů.

·         Výbor odeslal na ČLS JEP vyplněnou návratku týkající se výše předepsaných členských příspěvků pro všechny věkové kategorie na rok 2019.

·         Členové výboru vyplnili prohlášení o ochraně osobních údajů s platností od 1.1.2019 do 31.12.2019. Formuláře byly odeslány na ČLS JEP.

 

 

 

 

Příští jednání se koná dne 29. 1. 2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.

 

Zapsala: M. Beranová

Za správnost: členové výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 31.12.2018

Zpět


česky | english