ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2014 - zpráva č. 1

Zápis č. 1/2014 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 23.4.2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc., RNDr. prof. MUDr. J. Racek, doc. MUDr. P. Schneiderka, DrSc., Ing. D. Springer, Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Host: MUDr. I. Lerch


 

Doporučení společnosti 

 

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu. Prof. racek bude kontaktovat dr. Friedeckého, který je garantem aktualizace doporučení.
 • Výbor doporučuje novému výboru, aby provedl aktualizaci doporučení pro kardiovaskulární riziko a hyperlipidémii. Prof. Racek požádá prof. Sošku, aby se stal garantem aktualizace.
 • Výbor doporučuje aktualizovat Doporučení pro screening vývojových vad – návrh vypracuje ing. Springer.
 • Prof. Racek osloví prof. Sošku ohledně Doporučení lipidy.
 • Je potřeba vypracovat Metodický postup pro OGTT (Orální glukózový toleranční test) na základě platného doporučení k diagnostice a kontrole diabetu – vypracuje ing. Springer.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Výbor souhlasí, aby předsedové regionálních organizací byly členy výboru IFCC.
 • Prof. Průša vyplní dotazník EFLM o personalizované laboratorní medicíně.
 • Výbor ČSKB nebude navrhovat nikoho na Walter Guder Preanalytical Award, ani na HyTest Cardiac Marker Award.
 • EFLM-UEMS European Joint Congress EuroLabFocus 2014 se koná v říjnu v Liverpoolu. V průběhu kongresu bude valné shromáždění (General Assembly) EFLM.
 • Podmínkou pro cestovní granty je věk do 35 let, krátké CV, kopie pasu, list publikací, doporučení národní společnosti a potvrzení o přijetí posteru. Bylo rozesláno členům společnosti.
 • Většina členských zemí EU má problém nalézt vhodnou osobu ve vládě, která by podepsala návrh na uznání povolání Evropský specialista v laboratorní medicíně na národní úrovni.

Web společnosti

 • Ing. Vávrová bude i nadále spravovat web společnosti.

Akreditace a certifikace – prof. Zima, doc. Dastych

 • RNDr. Gotzmannová informovala výbor o trvající problematice sdílených výkonů. Pokusí se zajistit platný seznam sdílených výkonů laboratorních odborností.

Organizace odborných akcí

Biolab - 25.-27.5.2014, Ostrava

 • 47. Celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • HYPERLINK "http://www.biolab2014.cz/"
 • Mgr. Bunešová informovala výbor o tom, že na sjezd je vše připraveno.
 • Přihlášeno 22 firem a 220 účastníků včetně aktivních.

FONS, 21.-23.9.2014, Pardubice

 • Sympozium klinické biochemie se uskuteční ve dnech 21.-23.9.2014 v Pardubicích. Organizace je v režii firmy Stapro, ČSKB se podílí na odborné stránce sjezdu.

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž. Na příští výborové schůzi bude probrán odborný program sjezdu.

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze s možnou participací LTO přípravu je nutno započít v roce 2014 ve spolupráci s Education Committee EFLM.

EuroLabFocus, 7.-10.10.2014, Liverpool, UK

 • Jsou vypsány granty EFLM a ČSKB pro mladé členy společnosti – viz bod č. 2 zápisu.

Pracovní odpoledne u příležitosti životního jubilea prof. Kazdy

Pracovní odpoledne se bude konat v Praze dne 4.6.2014 ve 14.00 hod. v posluchárně ÚLBLD v Kateřinské 32.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • MUDr. Kubáč seznámil výbor s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2013.
 • Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 schodkem ve výši 74 564,47 Kč po zdanění. Na účtu společnosti je k 1.1.2014 zůstatek ve výši 4 713 915,24 Kč.
 • Ing. Šprongl předloží výboru předávací protokol.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • doc. Dastych se sejde 5.5. s ing. Vávrovou k převzetí agendy vědeckého sekretáře
 • ing. Vávrová informovala, že časopis Klinická biochemie a metabolismus byl zařazen do database Medline EBSCO.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Proběhlo jednání se zástupci CBT v rámci přípravy BIOLAB.
 • Seminář „ Monitorování léčiv“, (9.4.2014 v Lékařském domě, Praha) – naplněn, přihlašování je zastaveno.
 • 9.4. 2014 proběhne jednání stávajícího a nového výboru BL ČSKB vzešlého z voleb 2014.

Různé

 • VZP zaslala dopis s upřesněním PN ÚZP č. 48/2014 – Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1.3.2014 v části upravující podmínky pro externí hodnocení kvality (EHK). Příloha č. 1
 • Zápis z jednání Vědecké rady SEKK ze dne 2.4.2014 je přílohou č. 2.
 • Výbor navrhuje udělit Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2013 monografii Laboratorní diagnostika, 3. rozšířené vydání prof. Zimy.
 • Vyúčtování časopisu Klinická biochemie a metabolismus za rok 2013. Zisk časopisu se rovným dílem rozdělí mezi společnost ČSKB a Stapro. Výbor souhlasí s vyúčtováním. Fakturu vystaví MUDr. Kubáč

Příští jednání se koná dne 4. června 2014 v 10.00 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 14.5.2014

Zpět


česky | english