ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2009 - zpráva č. 30

Zpráva č.30 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 28. 5. 2009

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G.Louženský, RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
RNDr. D.Gotzmannová, prof.MUDr. V.Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc.
Hosté:
prof. MUDr. Richard Průša, CSc., pí M. Šenderová


Kontrola zápisu č.29

Zápis č.29 byl schválen bez připomínek.

Trvající úkoly z minulosti:

 • Ing. Vávrová informovala o současné situaci v dostupnosti archivu abstrakt a fulltextů na webu ČLS JEP, prozatím se podařilo docílit návrat k propojení archivu minulého správce webu Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (data k březnu 2008), možnost aktualizací a zařazování textů v novém režimu NTS je otázkou dalšího jednání s ČLS JEP.
 • Výbor společnosti bude jednat s MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize ohledně přípravy pořadu o naší společnosti v květnu 2009.
 • Prof. Zima oslovil představitelé České nefrologické společnosti se žádostí o společnou přípravu Doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči. První návrh textu bude zaslán do konce června 2009. 

IFCC, EFCC

 • Za člena vědeckého výboru XIIth International Congress of Pediatric Laboratory Medicine (Berlin, 13. – 15. 5. 2011) byl navržen prof. Průša.
 • Elektronickou poštou přišel zápis ze 106. zasedání výkonného výboru IFCC (Windsor, UK, 1. – 2. 3. 2009). Ze zápisu pro ČSKB nevyplývají žádné povinnosti.
 • Výbor IFCC pro Evidence Based Laboratory Medicine (C-EBLM) organizuje ve dnech
  7. – 11. října 2009 v Supetaru (Chorvatsko) workshop s názvem „Evidence in Action“. Program je na adrese: http://www.ifcc.org/PDF/EBLM-Course-2009.pdf . Jednotliví národní reprezentanti byli vyzváni, aby akci propagovali ve své zemi.
 • Přišla prvá upomínka platby členského poplatku v IFCC ve výši 758 členů x 6 CHF = 4548 CHF. Prvá výzva nám však nebyla doručena. Ing. Šprongl neprodleně zajistil platbu dlužné částky, prof. Racek se omluvil za opoždění platby.
 • Opětovně přišla žádost Francouzské společnosti klinické biologie (Societe Francaise de Biologie Clinique) o podporu v pořádání kongresu Euromedlab v r. 2013.
 • Sekretářka Registrační komise EC4 poslala přehled registrovaných odborníků v klinické chemii a laboratorní medicíně z jednotlivých zemí Evropské unie. Z České republiky jsou registrováni 3 odborníci – (Zima, Racek, Valík), další dva jsou uvedeni jako „pending“, tj. neodeslali přihlášku v papírové podobě, jen elektronicky. Prof. Racek jako národní reprezentant v Registrační komisi o těchto dvou přihláškách neví, resp. je nedoporučoval.
 • V rámci kongresu Euromedlab v Innsbrucku proběhne dne 10. června 2009 jednání Registrační komise EC4 a Valné shromáždění EFCC s volbami výboru na další dvouleté období. Na následující funkce je vždy jen jeden kandidát: President-Elect (Dr. Ian Watson, UK), Secretary (Dr. Hans van Pelt, Nizozemí), Treasurer (Prof. Dr. Peter Schuff-Werner, Německo). Podle statutu EFCC začne dosavadní President –Elect (Prof. Rita Horvath, Maďarsko) zastávat funkci prezidentky a dosavadní prezident (Prof. Vic Blaton, Belgie) se bude zastávat funkci Past Presidenta. Dále budou voleni dva členové výboru (Members-at-Large) ze čtyř kandidátů: Dr. Ramon Delofeu-Piqueit (Španělsko),
  Prof. Mario Pazzagli (Itálie), Prof. Kari Pulkki (Finsko) a Prof. Tomáš Zima (ČR).

Organizace odborných akcí – Sjezd 2009 – prof. Průša, M. Šenderová

 • M. Šenderová seznámila členy výboru s aktuálním rozpočtem sjezdu a předložila seznam přihlášených firem.
 • Výbor projednal a schválil grafický návrh jmenovek, osvědčení o účasti a návrh formuláře k soutěži o nejlepší poster sjezdu. Dále výbor odsouhlasil variantu sjezdové tašky.
 • Výbor byl informován o přidělení kreditních bodů ČLK, KVVPOZ a byla zaslána žádost o přidělení kreditů ČAS.
 • Komise hodnotící abstrakta navrhla vyřazení abstrakt, která nesplnila stanovené podmínky. Výbor se s názorem ztotožnil a oznámení o vyřazení připraví a zašle prof. Průša.
 • Ukončení přijímaní abstrakt je do 28.5.2009.
 • Bylo odsouhlaseno, že abstrakta se budou tisknout jako součást čísla 3/2009 KBM, faktura půjde přímo na ČSKB. Program včetně inzerce, která byla objednaná přes sjezdový sekretariát, se bude tisknout samostatně – zajišťuje CBT.
 • Výbor ustanovil podmínky pro jednodenní účast na sjezdu, která bude možná bez přihlášení pouze na odborný program v částce 350,- /den. 
  • Pro jednodenní účast na Sjezdu budou adekvátně přiděleny kreditní body.
 • Členové společnosti, kteří budou na sjezdu oceněni, budou mít volnou registraci a bude jim uhrazeno ubytování na 1 noc.

Příprava výroční schůze – prof. Zima

Prof. Zima připomněl členům výboru přípravu plenární schůze, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB:

 • Zpráva o činnosti výboru - Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů - Vávrová, Rychnovská
 • Zpráva o hospodaření – Šprongl
 • Zpráva revizní komise – Louženský
 • Zpráva o KVVPZ – Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění:
  • Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2008.
  • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2008“.
  • Cena ČSKB a Olympus.
 • Příprava voleb do výboru ČSKB – ustavení volební komise

Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl informoval o stavu hospodaření ČSKB za I.čtvrtletí 2009. Ke dni 28.5.2009 činí výdaje společnosti 339 000,- Kč a příjmy 1 414 000,- Kč.
 • Ing. Šprongl zašle Ing.Vávrové aktuální seznam sponzorů.
 • Výbor byl informován o využití dotace IFCC od roku 2003 do roku 2008. Příloha č.1
  Na příštím zasedání výboru projednána anketa pro členy společnosti o možnostech využití dotace v dalších letech.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Do soutěže o Cenu ČSKB a Olympus jsou přihlášeny 4 disertační práce, byli osloveni členové hodnotící komise s odkazem na pdf formát prací uložených na serveru ČSKB.
 • Do soutěže o Cenu ČSKB za nejlepší publikaci v r. 2008jsou přihlášeny 4 práce publikované v zahraničních časopisech. Elektronická verze byla předána k posouzení členům hodnotící komise.
 • Ing. Vávrová rozešle členům připomenutí termínu pro možnost požádat o podporu aktivní účasti JOP, DiS. a Bc. pracovníků v oboru na sjezdu ČSKB a termínu snížené úrovně účastnického poplatku na sjezdu. 

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o jednání výboru Sekce BL ze dne 27.5.2009 v Praze. Zápis bude uveden na webu ČSKB.
 • Na výboru ČSKB byl projednán a schválen návrh jednorázové dohody o provedené práci pro Bc. Martinu Bunešovou s ČSKB – doprava přednášejících na pracovní konference Sekce BL ČSKB do Hradce Králové a Jindřichova Hradce
 • Z. Rychnovská informovala o neutěšeném stavu v oblasti PSS zdravotních laborantů na NCO NZO Brno. V současné době jsou ve studiu posluchači, jejichž přihlášky byly zařazeny v dubnu 2006. Výboru ČSKB bude proto podána žádost Sekce BL, aby výbor zaujal stanovisko k dané problematice a vstoupil do jednání s odpovědnými pracovníky NCO NZO.
 • Byla projednána a schválena možnost jednodenní účasti na IX. Celostátním sjezdu ČSKB v Praze. Účastník se nemusí předem přihlašovat, zaplatí na místě účastnický poplatek ve výši 350,- Kč, obdrží program, abstrakta a potvrzení o účasti s kreditním ohodnocením za jeden den odborné akce. Poplatek neplatí pro žádné doprovodné akce sjezdu.
 • Příprava plánu odborných vzdělávacích akcí sekce BL na rok 2010 bude výboru předána v září 2009.

Různé

 • Předsednictvo ČLS JEP se rozhodlo zřídit Pracovní skupinu pro personalizovanou medicínu. Informace zveřejněná v periodiku REVUE ČLS JEP byla rozeslána rovněž na elektronický adresář členů, tři reakce zájemců o spolupráci s pracovní skupinou byly předány prof. Paličkovi.
 • ČSKB byla informována o Ceně předsednictva ČLS JEP za vědecké práce v roce 2008.
 • Výbor společnosti zaslal připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení návrhu dvou prováděcích předpisů zákona č. 96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotních povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), které předložil Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR.
 • Krajský úřad Karlovarského kraje se obrátil na výbor společnosti se žádostí o návrh člena komise pro nasmlouvání výkonů zdravotní pojišťovnou MÉDIA v oboru klinická biochemie. Výbor navrhuje MUDr. M. Cheníčkovou, CSc.
 • Firma Roche provedla v roce 2009 rekalibraci celkového bilirubinu podle přepracované referenční metody, čímž dochází ke snížení hodnot (podle metody a systému) o 10 až 17 %. Prof. Zima bude jednat s představiteli pediatrů a neonatologů a firmou Roche o vzniklé situaci.

Příští jednání: 17.6. 2009 v 11,00 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 12.6.2009

Zpět


česky | english