ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2014 - zpráva č. 34

Zpráva č. 34 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 8.1.2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J. Racek, doc. MUDr. P. Schneiderka, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc.


 

Kontrola zápisu č. 33/2013

 

 • Zápis č. 33/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu.
 • Výbor projednal návrh Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) Text doporučení bude zaslán České nefrologické společnosti a členům ČSKB k vyjádření do 31.1.2014.
 • S účinnosti k 15.12.2013 byl Společností lékařské genetiky vydán Doporučený postup č. 1 Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad a Doporučený postup č. 2 – Indikace genetických laboratorních vyšetření. Příloha č. 1 a příloha č. 2.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Prof. Zima byl zvolen členem výboru EFLM na období 2014-2015. Složení celého výboru EFLM je na adrese http://www.efcclm.org .
 • Výbor diskutoval implementaci evropské direktivy „Recognition of professional qualifications“.
 • Výbor diskutoval podporu kandidátům na členy výboru IFCC, pro období 2015-17; z deseti navržených je třeba od 15. 1. do 15. 2. 2014 vybrat tři členy výboru bez funkce.
 • Prof. Racek požádá o realizaci nabídky redakce časopisu CCLM o umožnění přístupu všem členům ČSKB na full texty článků publikovaných v r. 2012 a dříve.
 • Výbor souhlasí s cestou Ing. Šprongla na zasedání WG-PA EFLM 10.-11.5.2014 v Záhřebu.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Probíhá revize vložených testů. Překlady dvaceti nových položek, vložených na US stránky Lab Tests Online se uskuteční až po provedení revize.

Web společnosti

 • Doc. Schneiderka dokončil aktualizaci anglické verze webu, kterou předá ing. Vávrové pro vložení na web s termínem do 31.1.2014.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci, prof. Zima, doc. Dastych, Ing. Šprongl

 • Prof. Palička zaslal předsedům OS ČLS JEP žádost o zásadní stanovisko k posuzování kvality práce zdravotnických – klinických laboratoří v souvislosti s uzavřením nové dohody mezi ČLS JEP a ČIA.
  Výbor se seznámil se zaslanými dokumenty – návrh smlouvy, dopis prof. Paličky, dopis prof. Zimy. Příloha č. 3. Výbor k zaslaným dotazům konstatuje následující:
  • ČIA má výhradní právo provádět akreditaci klinických laboratoří a akreditovat zkušební laboratoře dle ISO 15189 a 17025 v souladu s platnou legislativou ČR a EU jako národní akreditační autorita.
  • část I, odstavec 4 – text dohody pouze cituje evropskou legislativu, že akreditace je výhradním prostředkem posuzování kvality - nařízení EU 765/2008 mimo jiné článek 12 a 13 preambule. Příloha č. 4
   Dle nařízení EU se akreditace považuje za výsadní prostředek, dokládající obecně odbornou způsobilost a akreditace má být členskými státy využívána a podporována.
   Výbor souhlasí s návrhem smlouvy, tak jak byla předložena tedy s formulací „ výsadní prostředek…..“, neboť je v souladu s platnou legislativou.
  • část IV, článek 4
   Navrhovaná dohoda není o systémech prokazující kvalitu práce v laboratořích (což dle stanoviska našeho výboru je akreditace dle ISO 15189 a audit II NASKL), ale o spolupráci v oblasti akreditace.
   Text dohody žádným způsobem neomezuje ani nezpochybňuje posuzování kvality práce laboratoří odbornými společnostmi ani ČLS JEP. Toto je vnitřní záležitost odborných společností.
   Vzhledem k výše uvedenému výbor nedoporučuje doplňování dohody o části, které se přímo nedotýkají náplně a poslání smlouvy, jak je uvedeno v názvu ..v oblasti akreditace zdravotnických laboratoří !
 • Prof. Palička požádal o uvedení svého stanoviska:

Zásadně nesouhlasím se stanoviskem výboru ČSKB k návrhu Dohody mezi ČIA a ČLS JEP. Nesouhlasím s tím, aby Česká lékařská společnost JEP (a tedy i ČSKB) „prosazovala využívaní akreditace jako výsadního prostředku dokládajícího odbornou způsobilost subjektů posuzování shody“ – jak je v textu uvedeno. Jsem přesvědčen, že posuzovat kvalitu práce laboratoře a vyjadřovat se k ní může nejen ČIA, ale zcela zásadně i odborná společnost, ČLS JEP a případně další orgány, které k tomu budou pověřeny, například Ministerstvem zdravotnictví.

Organizace odborných akcí

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • V současné době probíhá příprava odborného programu.
 • Členům byla rozeslána výzva k zasílání abstrakt s termínem pro dodání do 14.2.2014.
 • Byli osloveni členové hodnotící komise abstrakt, kteří odsouhlasili spolupráci: doc. Šafarčík, doc. Štern a doc. Schneiderka.
 • Byli osloveni koordinátoři odborného programu s upozorněním na termín a dodání abstrakt do 14.2.2014.
 • http://www.biolab2014.cz/

Sjezd 2015 – září 2015 Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20. – 22.9.2015 v Brně.
 • doc. Dastych a M. Šenderová připravují rezervaci vhodných prostor pro konání sjezdu.

Karlova Studánka, 4.-6.12.2013

 • Akce úspěšně proběhla v tradičně příjemném prostředí. Zúčastnilo se 168 lidí.

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze s možnou participací LTO přípravu je nutno započít v roce 2014 ve spolupráci s Education Committee EFLM.

Ocenění společnosti – Čestná členství ČSKB

 • Výbor projednal udělení čestného členství ČSKB RNDr. Hložkové a RNDr. Benákové. Ocenění bude předáno na sympoziu klinické biochemie FONS 2014 ve dnech 21. – 23.9.2014 v Pardubicích.

Volby do výboru ČSKB a výboru sekce biochemických laborantů ČSKB

 • Volby se budou konat v období od 3.1.2014 – 25.3.2014.
 • 3.1.2014 byly rozeslány volební materiály pro I. kolo voleb všem členům společnosti.
 • Vyhodnocení I. kola bude 28.1. a 3.3. se budou rozesílat lístky II. kola voleb.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Program na seminář „ Monitorování léčiv“, který se bude konat dne 9.4.2014 v Lékařském domě, Praha je zveřejněn na webu ČSKB.
 • Probíhá aktivní příprava BIOLABu 2014.
 • Práce na novelizaci zákona č. 96/2004 O nelékařských zdravotnických povolání je pozastavena ze strany MZ ČR.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

Různé

 • Výbor odeslal dotazník ke Klinickým doporučeným postupům v ČR LF UP Olomouc.
 • Prof. Zima informoval výbor o upozornění nakladatelství Grada na nekorektní ovlivňování autorů o vydání knihy u předem stanovených nakladatelských objektů.
 • Česká diabetologická společnost bude mít na svých stránkách http://www.diab.cz/ v kategorii Standardy a jiná doporučení uvedena kompletní data testování glukometrů.
 • Výbor souhlasí se žádostí RNDr. Šťastné z JS-lab Židlochovice s povolením souběhu garance klinické biochemie a klinické imunologie v souladu se schválenými nepodkročitelnými minimy v jedné osobě.
 • Výbor projednal žádost MUDr. Vernera o udělení výjimky pro Ing. Pinlovou, nemocnice České Budějovice k oprávnění vydávat výsledky odbornosti 801. Výbor s udělením výjimky nesouhlasí z důvodu nesplnění základního kmene specializační přípravy.
 • Výbor souhlasí se zařazením MUDr. Jiřiny Lukáškové mezi experty ČIA pro obor klinická biochemie.
 • Odborná konference Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami RANK 2014 se uskuteční ve dnech 29. -30.1.2014 v Pardubicích.
 • Výbor souhlasí s dočasně vyřazením stanovením katalytické koncentrace ALP ze seznamu certifikovaných zkoušek. Výbor se obrátí na CZEDMA se žádostí o urychlení procesu standardizace stanovení ALP výrobci IVD. Příloha č. 5
  • Standardizovaná metoda IFCC byla publikována na podzim roku 2011 v časopise Clin Chem Lab Med IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37 °C. Part 9: reference procedure for the measurement of catalytic concentration of alkaline phosphatase International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Scientific Division, Committee on Reference Systems of Enzymes (C-RSE) (1)). Schumann G, Klauke R, Canalias F, Bossert-Reuther S, Franck PF, Gella FJ, Jørgensen PJ, Kang D, Lessinger JM, Panteghini M, Ceriotti F. Clin Chem Lab Med. 2011 Sep;49(9):1439-46.
  • Na stránkách ifcc.org jsou v oddíle JCTLM uvedeny referenční metoda i certifikované referenční materiály.


Příští jednání se koná dne 19. února 2014 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 2.2.2014

Zpět


česky | english