ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2002 - zpráva č.6

Zpráva č. 6. z jednání výboru ČSKB konaného 7.10.2002, Plzeň


PDF ke stažení Příloha [239.63 KB]

Přítomni: Dr. Billyk, doc. A. Jabor, Dr. K. Kalla, prof. V. Palička, ing. J. Vávrová, prof. J. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. P. Schneiderka, ing. L. Šprongl, doc. P. Štern

Omluveni: Dr. D. Gotzmanová, Dr. B. Friedecký 

1. Zpráva pokladníka + návrh pro oslovení sponzorů na další rok (ing. Šprongl)

 • Bude vypracován návrh oslovení sponzorů v závěru roku na příští kalendářní rok 2003, platba musí být uskutečněna do konce března 2003, sponzorství se týká kalendářního roku, sponzoři obdrží certifikát o sponzorství.
 • Vyúčtování Euromedlabu bude projednáno s ČLS JEP během listopadu

2. Členské příspěvky na r. 2003

 • Výbor určil výši členských příspěvků
  důchodci MUDr. 100 Kč
  důchodci ostatní VŠ 100 Kč
  důchodci SZŠ 50 Kč
  pracující MUDr. 250 Kč
  pracující ostatní VŠ 250 Kč
  pracující SZŠ 120 Kč
  do 35 let MUDr. 250 Kč
  do 35 let ostatní VŠ 250 Kč
  do 35 let SZŠ 120 Kč
  do 30 let MUDr. 100 Kč
  do 30 let ostatní VŠ 100 Kč
  do 30 let SZŠ 100 Kč

  Pro členy ze SR stejné částky převedené do Sk, pro zahraniční členy 30 EUR. Varianta výraznějšího navýšení členských příspěvků s automatickým předplatným časopisu KBM byla výborem vyhodnocena jako technicky neschůdná.

3. Příprava VI. sjezdu ČSKB

 • Příprava odborného programu sjezdu ČSKB v roce 2003, návrhy bloků:
  • akreditace, certifikace, registrace
  • klinické a analytické kasuistiky ve formě krátkých příspěvků,
  • molekulární biologie - hledisko využívání na nižší úrovni sítě zdravotnických zařízení
  • veřejná oponentura doporučení ČSKB a jejich konfrontace s již existujícími v Evropě
  • témata věnovaná hraničním nebo spolupracujícím oborům (koagulace, imunohematologie, imunochemie)

4. Další osud databáze vzácných analýz

 • Připraven druhý dopis oslovující odborníky z regionálních laboratoří ohledně využívání databáze vzácných analýz, databáze bude perspektivně umístěna na jiném serveru (IPVZ). Pokud se využívání databáze nezvýší do půl roku, bude projekt zastaven.

5. Ceny ČSKB – kritéria – připomínky, odměny pro oceněné práce

 • kritéria prof. Masopusta: výbor doporučuje tyto změny v pravidlech pro udělování cen
  • impact faktor počítat jako 1+ impact faktor (tím se eliminuje snížení bodového hodnocení u časopisu s IF nižším než 1),
  • snížit násobitele impact faktoru (tím se sníží podíl impact faktoru na celkovém hodnocení práce),
  • zvýšit variabilitu v bodových stupních (tím se zajistí mírně vyšší možnost uplatnění subjektivního názoru hodnotitele)
 • nové kategorie cen společnosti budou navrženy na příští schůzi výboru a formou přehledné tabulky zveřejněny na webu společnosti, ceny budou za významný přínos oboru (Hořejšího cena), za nejlepší publikaci (současná cena honorovaná 20 000 Kč), za další různé typy publikací včetně skript, za pedagogickou činnost, za nejlepší práci publikovanou v KBM

6. Program vyhledávání pacientů s karcinomem prostaty

 • Doc. Jabor informoval o připravovaném projektu společnosti praktických lékařů a urologické společnosti o vyhledávání pacientů s karcinomem prostaty. Výbor doporučuje zúčastnit se programu jako partner praktických lékařů a urologů za podmínky, že projekt bude dotován mimo rozpočet laboratoří (peníze na preventivní programy od zdravotních pojišťoven). Výbor bude iniciovat přípravu případného odborného metodického doporučení o analytickém zajištění měření a podílet se na celkovém algoritmu depistáže

7. Návrh kandidátů do předsednictva ČLS JEP

 • Výbor společnosti jako kandidáta do předsednictva navrhuje prof. Paličku, který s kandidaturou souhlasí.

8. IFCC agenda

 • IFCC
  Byl odeslán dopis všem předsedům národním společnostem a národním reprezentatům se žádostí o podporu kandidatury prof. Paličky do executive board IFCC. Voleb v Kyotu se jako zástupce ČSKB zúčastní doc. Schneiderka.
 • FESCC
  Na FESCC scientific award navrhuje výbor společnosti prof. Christophera Price (UK)
  Do strategického plánu FESCC na období 2003-2005 navrhuje výbor tři témata:
  a) projekt důsledného používání SI jednotek v laboratorní medicíně
  b) projekt usnadnění integrace a propojení nově přijímaných členů unie a kandidátských zemí s laboratorní medicínou v Unii
  c) specifikace evropského syllabu postgraduálního vzdělávání v klinické chemii zejména s ohledem na neřešené nebo nedostatečně specifikované části evropského syllabu EC4
  Výbor na pozici member at large FESSCC executive board navrhuje doc. Schneiderku

9. Stav příprav doporučení „Diabetes“

 • Schůzka pracovní skupiny pro vypracování doporučení Diabetes mellitus předběžně domluvena po schůzi výboru 13.11.2003 v Hradci Králové.

10. Návrhy prim. Holečka (doc. Jabor)

 • Výbor obdržel podnět prim. Holečka týkající se podkladů pro práci revizního lékaře (omezení frekvencí vyšetření, definování indikačních skupin, atd.). Výbor doporučuje na základě statistických dat (ÚZIS) vybrat 30 nejfrekventovanějších testů a 20 nejdražších testů s odborností 801, tak aby se nepřekrývaly, a žádá prim. Holečka o modelové vypracování příslušných algoritmů

11. Centra pro Vrozené metabolické vady (doc. Jabor)

 • Výbor posoudil návrh FN Olomouc na existenci dvou center rozšířeného screeningu pro vrozené metabolické vady s následnou péčí o postižené jedince v Praze a v Olomouci. Výbor podporuje existenci dvou center, ale doporučuje materiál z olomouckého pracoviště rozšířit o údaje dokladující nutnost existence dvou center (počet vyšetření za rok, počet záchytů metabolických vad, porovnání se situací ve srovnatelných státech).

12. Registr laboratoří (prof. Palička)

 • Členové výboru byli seznámeni s podrobným návrhem struktury registru. Po diskusi o přístupových právech a ochraně dat se výbor přiklání k verzi vedení registru klinických laboratoří pod gescí ČSKB přinejmenším do doby než se zapojí další odborné společnosti.

13. Zhodnocení symposia FONS

 • Výbor hodnotí průběh FONSU kladně s několika praktickými připomínkami, které by měly být při přípravě další odborné akce podobného rozsahu akceptovány, aby nedocházelo ke snížení odborné kvality akce.
  Kromě nesporných kladů a přínosů sympozia členové výboru upozorňují na tyto nedostatky: špatně umístěné a osvětlené postery, nefunkční klimatizace malého sálu, nedostatečné ozvučení velkého sálu, rušení přednášek přicházejícími a odcházejícími účastníky, hluk od firemních stánků, časový prostor pro plenární schůzi ČSKB.

14. Národní kolo CZEDMA

 • Přihlášky do národního kola u ing. J. Vávrové, pravidla a potřebné kontakty budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
  Propozice jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti
  http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/czedma_award.htm

15. Upřesnění odborných akcí

 • Návrh odborných akcí byl odeslán na ČLS JEP a je zveřejněn na webových stránkách
  (20.5.2003: sympozium LABKVALITA, SR)
  http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2003/plan_2003.htm

16. Udělování certifikátu úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality (Sdělení výboru ČSKB a NKRL platné od 1.1.2003) (doc. Jabor, Dr. Friedecký)

 • Výbor souhlasí s předloženým materiálem a chápe ho jako podklad pro udělování odborných certifikátů v roce 2003

17. Doporučení ČSKB o POCT, Revize existujícího dokumentu

Zpracování návrhů změn a připomínek bude zveřejněno do 30.11.2002 na webu ČSKB.

18. Nová doporučení ČSKB:

 • Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT
 • Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění
  Obě doporučení budou po konečné revizi textu zveřejněna do konce listopadu.

19. Závazné stanovisko ČLK č. …/2002 (NÁVRH) z 11.9.2002

 • Výbor souhlasí s poslední verzí závazného stanoviska a bude se jím řídit.

20. Různé

 • ainformace o Návrhu pokynu SÚKL, UST-XY Sponzorování a poskytování darů v rámci reklamy léčivých přípravků
 • nově přijatí členové: Mgr. M. Blahutová (České Budějovice), Ing. E. Herkommerová, PhD (Jirkov), MUDr. B. Choluj, CSc. (Praha), MUDr. K. Paříková (Praha), RNDr. M. Marečková (Polička)
 • informace o akci Studentlab v Ústí nad Labem, přednášet bude Zdena Rychnovská
 • Dr. Kalla – výsledky dohodovacího řízení ze dne 17.9.2002, zatím není oficiální zápis ze schůzky, nutnost reagovat na připomínky k neodsouhlaseným registračním listům a zaslat je autorům registračních listů
 • CHRONOLAB – firma projevila přání formou workshopu prezentovat CD o preanalytické fázi. Výbor navrhuje, aby firma uspořádala prekongresové sympozium před celostátním sjezdem v Hradci Králové v roce 2003

  Od 1.10. 2002 vykonává funkci sekretářky ČSKB pí. J. Sedláková (Kladno), výbor vyslovuje poděkování pí. J. Dostálové (Hradec Králové) za odvedenou práci.

Vloženo: 10.10.2002

Zpět


česky | english