ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2004 - zpráva č.24

Zpráva č. 24 ze schůze výboru ČSKB konané dne 17.6.2004 v Praze


PDF ke stažení Příloha [127.22 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Racek, pí. Rychnovská, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof. Palička, dr. Louženský, pí. Sedláková, dr. Skalický, dr. Friedecký
Hosté: p. Adamec, dr. Skalický, prof. Kazda, dr. Kocna, dr. Friedecký 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

Byla podána průběžná informace o stavu účtu a čerpání financí (členské příspěvky, sponzorství)

2. Rada pro akreditaci - informace ze schůzky 24.5. (dr. Bilyk, ing. Šprongl)

Po zřízení Národního akreditačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP je úkolem odborných společností vytvořit skupinu inspektorů - odborníků oboru. Výbor se obrátí na krajské konzultanty s žádostí o vytipování a nominaci potenciálních auditorů, dopis bude rozeslán v nejbližší době s žádostí o odpověď do 31.7.2004.

3. Registr laboratoří - 2 etapa, schválený formulář, spolupráce s ostatními OS (dr. Bilyk, doc. Jabor)

• Termín ukončení 2. etapy stanoven na konec roku 2004
• Rozeslání schváleného formuláře 2. etapy se předpokládá do 31.7.2004
• Osvědčení bude vydáváno v počátku roku 2005
• Výbor byl informován, že odborné společnosti dalších laboratorních oborů (hematologové, imunologové, nukleární medicína) budují své registry podle formuláře ČSKB s modifikacemi
• Nově registrované laboratoře:
o Biochemická a hematologická laboratoř, Frýdek-Místek
o Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
o Laboratoř klinické biochemie, Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod, s.r.o.
o OKB, Psychiatrická léčebna v Opavě

4. Registr pracovníků EC4

Výbor byl informován změnách v přístupu EC4 - postup registrace předpokládá vyplnění tiskopisu zveřejněného na webu EC4, který je podán s požadovanou dokumentací Národní registrační komisi pro EC4 (připouští se vyplnění životopisu v národní řeči), národní komise pak postoupí zaregistrovaného mezinárodnímu registru EC4. O změně registrační procedury nebyla podána ze strany EC4 zatím žádná informace, doc. Jabor požádá o vysvětlení sekretariát EC4.

5. Výsledky vyhlášení výběrového řízení na nakladatele časopisu KBM, návrh změn v redakci (ing. Šprongl, dr. Kocna)

• Informace o jednání presidia ČLS JEP týkajících se NTS byly rozeslány prof. Paličkou - výbor uzavře otázku spolupráce s konkrétním nakladatelem v září dle aktuálních zpráv ČLS
• V případě, že ČLS nenaváže partnerskou spolupráci s novým nakladatelem pro celou rodinu časopisů ČLS včetně KBM, rozhodne se ČSKB pro vydavatelství ORAC
• Dr. Kocna byl pověřen vypracováním algoritmu celého procesu přípravy časopisu (přijímání a distribuce rukopisů, design jednotlivého čísla KBM, aktivní role redakční rady, prezentace časopisu na internetu - abstrakta, fulltexty, sledování termínů, spolupráce s jazykovým korektorem a redaktorem)

6. Symposium FONS 2004 

- kontrola abstrakt, informace o aktuálním stavu, rozhodnutí o definitivním vědeckém programu (dr. Skalický, p. Adamec) • Za organizátory informoval p. Adamec o průběžném jednání s firmami o vystavovatelských podmínkách na symposiu, výbor potvrdil zájem na konání symposia jako nejvýznamnějšího letošního setkání co největšího počtu odborníků i vystavovatelů
• Po konečné revizi členy výboru budou zpřístupněny texty abstrakt, část abstraktů byla označena za nevyhovující nebo vyžadující revizi, podklady sumarizující názor vědecké komise předá p. Adamcovi doc. Jabor, seznam posterů je již přístupný na internetu.
• Žádost o přidělení certifikátu ČLK byla předána.

7. IFCC agenda (doc. Schneiderka), EC4 agenda - určení oficiálního reprezentanta pro EC4

• Kongresová divize IFCC vyzvala zájemce o organizování světového kongresu klinické chemie v r. 2011 a organizování Euromedlabu v r. 2009, aby se ucházeli o pověření organizovat tyto kongresy
• IFCC vyzvalo k nominaci na člena kongresové divize, výbor ČSKB navrhuje jako svého zástupce Bc. Zuzanu Tesařovou 
• K široké diskusi je určen text věnovaný etice v laboratorní medicíně (Burnett a kol.), který bude elektronicky distribuován členům společnosti
• Výbor navrhuje své zástupce do pracovních skupin EC4 (ISO/CEN/akreditace - ing. Šprongl, guidelines/registrační komise - prof. Racek), národním reprezentantem pro EC4 je jmenován doc. Schneiderka

8. IVD - informace o dalších krocích

Spolupráce a vize společného stanoviska ČSKB a CZEDMA deklarovaná na společném jednání v květnu v Pardubicích se jeví v zásadě jako možná, text dodaný zástupci CZEDMy (8 stran) bude vhodné přepracovat ve smyslu dohodnutého stručného prohlášení. Cílem prohlášení by mělo být jasné informování o právech zákazníka spíše než o povinnostech výrobců a dodavatelů. Za výbor ČSKB byl jednáním pověřen ing. Šprongl a Dr. Friedecký.

9. VII. sjezd ČSKB v Olomouci 2005

• Výbor pověřuje doc. Schneiderku vedením příprav kongresu.
• Doc. Schneiderka byl schválen jako prezident kongresu (dopis o pověření řediteli FN Olomouc a primátorovi města společně s žádostí o záštitu sjezdu pošle doc. Jabor)
• Doc. Schneiderka požádá o záštitu IFCC, FESCC a EC4
• Koordinátoři bloků odborného programu byli osloveni
• Byly rozeslány zvací dopisy včetně informace o záměru uskutečnění mezinárodního symposia - z okolních zemí prozatím reagovala kladně maďarská strana
• Jsou připraveny inzeráty do bulletinu FONS a KBM, případně dalších médií
• Firmám byla rozeslána informace o podmínkách uspořádání workshopů

10. Zpráva vědeckého sekretáře, cestovní granty, ceny společnosti, noví členové

• Žádosti o grant RNDr. Davida Friedeckého, Ph.D. na „14th international Symposium on Capillary Electroseparation Techniques“ pořádaný v Římě, Itálie, 12-15 září, 2004 s aktivní účastí třech přijatých posterů se výbor rozhodl na základě kladného odborného posouzení prací vyhovět.
• Cena ČSKB "Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2003“ bude udělena dr. Kocnovi za soubor multimediálních edukačních materiálů dostupných on-line na internetu a na CD ROM médiích (GastroLAb, GastroWeb, GastroAtlas a Laboratorní diagnostika v gastroenterologii v obrazech a schématech)
• Termín uzávěrky soutěže o Cenu ČSKB za práci publikovanou v r. 2003 bude připomenut elektronickou poštou, po vypršení termínu budou přihlášené práce poslány k posouzení odborné komisi ve složení: prof. Masopust (předseda), prof. Racek, doc. Štern, Dr. Friedecký, doc. Soška - členy komise požádá o spolupráci doc. Jabor)
• Nově přijatí členové: Zdeňka Válková, Pavla Zapletalová, Leona Štěpánová, MUDr. Jana Bruothová

11. Různé:

• Společné prohlášení ČHS a ČSKB (doc. Jabor): výbor ČSKB přijal bez připomínek poslední verzi prohlášení ke konsolidaci, po jednání výboru ČHS však byla výboru ČSKB odeslána nová verze, ve které se na rozdíl od původního znění akcentovaly naopak rozdílná stanoviska obou společností ke konsolidaci. Společné prohlášení tak podle výboru ČSKB ztratilo smysl. Odpovědí prof. Indrákovi je pověřen doc. Jabor.
• Žádost o stanovisko k odborné způsobilosti pracovníků Ecochem, a.s.
Výbor vypracuje kriteria pro národní standard týkající se smluvních laboratoří tak, že smluvní vztah se ZP má klinická laboratoř, která přebírá zodpovědnost za výsledky laboratoře neklinického typu (laboratoř nedisponující pracovníky s odbornou způsobilostí v oboru). Výběr smluvní laboratoře pro určitá vyšetření a vzájemné podmínky spolupráce je předmětem smlouvy mezi klinickou laboratoří a smluvní laboratoří. Odpověď společnosti Ecochem pošle doc. Jabor.
• Doporučení ČSKB k časové identifikaci laboratorních vyšetření (příloha 1)
K diskusi byl předán návrh doporučení k časové identifikaci laboratorních vyšetření. Návrh doporučení je zveřejněn na (http://www.cskb.cz/doporuceni/cas_ident.htm) k diskusi. Připomínky a text doporučení budou uzavřeny na říjnovém jednání výboru.
• Doporučení Diabetologické společnosti - tři varianty vyšetření gestačního diabetu
Na podnět prim. Buryšky bude sjednoceno stanovisko ČSKB a České diabetologické společnosti, aby místo dosavadních variantních postupů existoval jednotný přístup k vyšetřování těhotných a k interpretaci výsledků.
• Seznam zdravotních výkonů
ČLS JEP byla 2. pracovní skupinou Dohodovacího řízení k Seznamu zdravotních výkonů (2. PS DŘ k SZV) pověřena, aby svolala mimořádné DŘ k SZV s cílem uvést do souladu Seznam zdravotních výkonů s novými právními předpisy o vzdělávání ve zdravotnictví podle zákona č.95/2004Sb. Součástí úpravy textových kapitol Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (SZV) je restrukturalizace odborností. Jednání se koná 22.06.2004, za výbor ČSKB byla jednáním pověřena Dr. Gotzmannová.

V průběhu jednání výbor poblahopřál prof. MUDr. Antonínu Kazdovi, DrSc. k jeho životnímu jubileu a poděkoval jubilantovi za jeho dosavadní činnost ve prospěch ČSKB.

Zapsala: J. Vávrová

Vloženo: 25.6.2004

Zpět


česky | english