ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2006 - zpráva č.3

Zpráva č. 3 z jednání výboru ČSKB konaného dne 31. května 2006


PDF ke stažení Příloha [324.95 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí. M. Beranová,.RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, , Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., pí.M. Vémolová, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Zahájení: prof. Zima přivítal členy výboru. Informoval členy výboru, že dva významní představitelé oboru klinická biochemie prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. byli jmenováni presidentem republiky profesory pro obor lékařská chemie a biochemie. Oběma jménem společnosti poblahopřál.

1. Informace sekce biochemických laborantů:

 • Paní Rychnovská informovala o konferenci Biolab 2006 v Českém Krumlově. Konference měla kvalitní odbornou úroveň a je kladně hodnocena účastníky, poděkovala všem, kdo se podíleli na organizaci. Výbor společnosti děkuje sekci biochemických laborantů a organizátorům za kvalitně připravenou konferenci. Biolab 2007 bude pořádán v Brně.
 • Paní Vémolová informovala o přípravě pracovního dne sekce biochemických laborantů v Lékařském domě 2. listopadu 2006. Vzhledem k rostoucímu zájmu o účast na těchto odborných akcích je otázkou na zvážení, zda kapacita sálu bude dostatečná.
 • Výbor projednal možnost vybírání manipulačních poplatků a doporučuje plánované pracovní dny rozpočtovat (akce takto zařazená do plánu umožňuje vybírat účastnický poplatek, pořadatel musí provést pokladníkovi společnosti vyúčtování).

2. Časopis KBM a bulletin FONS

 • Členové výboru projednali doplnění redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus a doporučují za nové členy redakční rady prof. J. Racka, prof. M. Tichého a doc. T. Adama. Navrhování budou osloveni předsedou společnosti, zda návrh společnosti přijímají a bude informován vedoucí redaktor dr. Friedecký.
 • Byla diskutována otázka spoluvydávání bulletinu FONS. Bulletin sice uvádí na obálce logo ČSKB, ale jako spoluvydavatel není v tiráži časopisu uvedena. Vedoucí redaktor FONSu a zástupci společnosti STAPRO budou pozváni na příští zasedání výboru, předmětem jednání bude plnění dohody mezi oběma subjekty a otázky inzerce v časopisech KBM a FONS. Bude předložena smlouva mezi ČSKB a Staprem týkající se bulletinu FONS.

3. Doporučení ČSKB – nové návrhy a aktualizace

 • Aktualizace doporučení
  • Výbor navrhuje zvážit zkompletování a aktualizaci doporučení týkajících se POCT v souladu s normou ISO 22870 a dalšími mezinárodními doporučeními – koordinátor - prof. Zima, T: říjen 2006
  • Doporučení k externímu hodnocení kvality (EHK) je navrženo k revizi dle současné legislativy – koordinátor prof. Zima T: říjen 2006
  • Doporučení k systému interního hodnocení kvality (SIKK) je navrženo k revizi dle současné legislativy – autory doporučení osloví a práci bude koordinovat dr. Radina, T: říjen 2006
 • Návrh nových doporučení (koordinátory navrhovaných doporučení osloví prof. Zima)
  • Doporučení o transportu materiálu (logistický.přístup k preanalytické fázi) – příprava bude pokračovat v pracovní skupině jmenované předchozím výborem (zápis č. 35, bod 9), vedoucí pracovní skupiny - prof. Racek, členové dr. Kratochvíla, dr. Slabík, dr. Pollak, dr. Gotzmannová – T: říjen 2006
  • Kardiální markery – koordinátor – bude osloven prof. Engliš, do pracovní skupiny dále navrhování prof. Tichý a dr.Friedecký, T: říjen 2006
  • Screening thyreopatií a endokrinopatií – příprava doporučení je iniciována ve spolupráci se společností nukleární medicíny (prof. Topolčan) a endokrinologickou společností (doc. Límanová) – koordinátor – prof. Palička, T: říjen 2006
  • Uvažované další oblasti:
   • Doporučení o nádorových markerech, doporučení o výpočtu glomerulární filtrace – bude projednáno na dalším jednání výboru 
   • jednání se společností praktického lékařství o spolupráci v rámci edukace a doporučených postupů – výbor souhlasí a doporučuje pokračovat v jednáních o spolupráci v oblasti správné laboratorní diagnostiky - koordinátor prof. Zima

4. Komise společnosti

 • Výbor společnosti potvrdil, že nebude ustavovat odborně profilované komise na celé funkční období, preferuje ustavování pracovních skupin odborníků pro vypracování konkrétního úkolu.

5. Odborné akce České společnosti klinické biochemie

 • Symposium FONS
  • výbor byl informován o počtu přihlášených abstrakt
  • členové výboru garanti bloků informovali o přípravě symposia
  • v bloku doporučení prof. Jabor bude informovat o připravovaných doporučeních České společnosti klinické biochemie
 • Pracovní den při příležitosti životního jubilea prof. Paličky – 27.6.2006
  • odborný program připravili prof. Jabor a Ing. Vávrová
  • prof. Zima požádá firmy o podporu pracovního dne
  • nformace o konání akce byla rozeslána členům ČSKB, přihlášky registruje sekretariát ČSKB
 • Edukační konference Education & Training in Clinical Chemistry & Laboratory Medicine 2006 spolupořádaná FESCC a IFCC
  • prof. Palička informoval o aktuální situaci pořádání akce. Došlo k definitivnímu upřesnění termínu akce na 17.-19.11.2006 v Praze.
 • Sjezd ČSKB 2007
  • výbor ČSKB s potěšením přijal návrh prim. Vernera, uskutečnit sjezd v září 2007 v Českých Budějovicích
  • organizační výbor – předseda prim. Verner, návrhy a projednání složení bude na příštím zasedání
  • vědecký výbor – jeho složení bude schváleno na příštím zasedání
  • příprava konference – prof. Zima svolá schůzku za účasti prim. Vernera, zástupce nemocnice, Ing. Šprongla a CBT ohledně organizačního zajištění kongresu
 • Pracovní den – Monoklonální gamapatie – organizátor prof. Tichý – 10.10.2006 v Hradci Králové - byl předložen návrh na spolupořádání této akce – výbor souhlasí
 • přednáškový cyklus – Novinky v klinické biochemii – akce organizovaná společně se školícím centrem AV ČR a Jihočeské univerzity – informaci podá prof. Racek na příštím výboru

6. Akreditace pracovišť dle zákona 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.

 • Prof. Jabor podal informace o akreditaci pracovišť pro vzdělávání v oboru klinické biochemie podle zákona 95/2004 (Zápis ze zasedání akreditační komise č. 43 oboru Klinická biochemie ze dne 8. 9. 2005 na MZ ČR). K datu jednání výboru ČSKB byla schválena následující pracoviště (seznam pracovišť je umístěn na www stránkách ČSKB v sekci „vzdělávání“):

7. EC4, IFCC, FESCC

 • • Prof. Racek a Ing. Šprongl informovali o zasedání EC4 ve Vilniusu. V roce 2007 se spojí EC4 a FESCC. Prof. Racek informoval evropské registraci pracovníků (viz Příloha č.1)
  • Ing. Šprongl informoval o zasedání komise pro akreditace (viz Příloha č.2)
  • Prof. Jabor informoval o návrhu IFCC na změnu nomenklatury a jednotky stanovení HbA1c. Návrh nového doporučeného názvu (zkráceně deoxyfruktosyl hemoglobin, DOF hemoglobin) vychází z povahy molekuly: komponentou je N-(1-deoxyfructos-1-yl)haemoglobin beta chain, systémem je v tomto případě hemoglobin, resp. jeho beta řetězec (Haemoglobin beta chain), druhem veličiny je látkový podíl (substance fraction) a jednotkou mmol/mol (millimole per mole). Výsledky by měly být udávány v celých číslech (dosavadních 3,4 % by bylo 34 mmol/mol). Kompletní návrh doporučení je v příloze č.3. Vyjádření k návrhu projedná výbor společnosti za příštím zasedání.
 • IFCC oznámila prodloužení terminu uzávěrky pro vyjádření národních společností k navrhovanému referenčnímu postupu stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy. ČSKB ale již odeslala v termínu své souhlasné stanovisko s referenčním postupem.
 • Předseda odešle sekretariátu IFCC aktuální složení výbor ČSKB
 • Prof. Jabor požádá o aktualizaci v textu handbooku IFCC pro období 2006-2008.
 • ČSKB nebude navrhovat kandidáta na udělení ceny Abbott v oboru molekulární biologie (termín do konce prosince)

8. NASKL a Rada pro akreditaci, ČIA

 • Prof. Jabor podal informaci o jednání mezi ČSKB a ČIA (Příloha č.4).
 • Dne 28.6.2006 proběhne pod gescí ČIA poslední školení posuzovatelů klinických laboratoří (rozsah 5 výukových hodin), po jeho absolvování bude pracovník oprávněn provádět posuzování v klinické laboratoři jako expert ČIA nebo jako posuzovatel NASKL. Vzhledem k omezené kapacitě školicího zařízení je náhradní termín stanoven na září 2006.
 • Dále prof. Jabor zdůraznil požadavek ČIA na řešení personálního zajištění integrovaných laboratoří (návrh k diskusi byl zveřejněn jako příloha k zápisu č. 41 jednání výboru ČSKB z března 2006).
 • Výbor pozve na další zasedání dne 26.6.2006 Ing. Fischerovou, ředitelku NASKL.

9. Databáze vzácných analýz

 • Výbor diskutoval otázku oživení aktivit předchozího výboru v oblasti aktualizace a dostupnosti databáze vzácných analýz. Výbor konstatoval, že po předchozím nezájmu odborné veřejnosti nevidí v současné chvíli tento úkol jako svou prioritu.

10. Web ČSKB

 • Projednání bodu bylo odloženo.

11. Spolupráce ČSKB a CZEDMA

 • • Výboru byly zaslány materiály CZEDMA (příloha zápisu č.2). Výbor bere na vědomí oslovení odborných společností a je připraven k další spolupráci v intencích bodu č.8 zápisu č.41 minulého výboru. O konkretizaci této spolupráce povede jednání se zástupci CZEDMY, kteří budou pozváni na příští zasedání výboru.

12. Zpráva pokladníka

 • ng. Šprongl podal informace hospodaření ČSKB za 1.Q 2006.
 • Dopis členům ČSKB s nabídkou na nákup odborné literatury připraví a rozešle Ing. Vávrová, termín pro zaslání požadavků Ing. Špronglovi do 30.6.2006.
 • Na příští schůzi budou předloženy smlouvy týkající se finanční podpory ČSKB za konání Euromedlabu s nadací Medika a IFCC.

13. Vzdělávací program v oboru klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

 • Prof. Jabor podal informaci o návrhu vzdělávacího programu v oboru klinická biochemie (pro klinické bioanalytiky). Program (příloha č.5) vychází z eventuality vzniku tzv. společného kmene, se kterým některé odborné společnosti nesouhlasí. Klinická biochemie společný kmen v délce 24 měsíců považuje za možnou variantu, vlastní vzdělávání v oboru klinická biochemie musí proběhnout ale nejméně v rozsahu 36 měsíců.
 • Výbor společnosti tento program doporučuje k akreditaci po zapracování formálních připomínek.
 • Výbor společnosti se domnívá, že je třeba v rámci odborných společností a akreditovaných pracovišť vytvořit obecnou vzdělávací část shodnou pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.

14. KVVPOZ (webová adresa: www.komora-VS.org )

 • RNDr. Gotzmannová podala informaci o vydávání souhlasných stanovisek se zařazením do kreditního systému dle vyhlášky 423/2004 organizátorům odborných akcí. KVVOPZ k souhlasnému stanovisku uvádí doporučený počet kreditních bodů. Žadatel zašle časový program akce a žádost o souhlas s přidělením kreditních bodů.

15. Zpráva vědeckého sekretáře

 • • Nově přijatými členy ČSKB jsou: Mgr. Martin Braun (Praha), MUDr. Martina Filgasová (Kroměříž), Ing. Oldřiška Kudelňáková (Příbram), Eva Tomešová (Vrchlabí)
 • Ing. Vávrová převzala vytištěnou formu adresáře, kterou poskytuje členská evidence ČLS JEP jedenkrát ročně k podrobné roční revizi - provede kontrolu v porovnání s adresářem spravovaným výborem ČSKB, členové s nedoplatkem členských příspěvků budou navrženi k vyřazení z evidence, podrobná zpráva bude předložena příštímu jednání. 
 • Ing.Vávrová informovala o konzultaci s MZČR, jejíž podnětem byla snaha hledat cestu zjednodušení agendy pro organizátory odborných akcí. Výbor ji pověřil přípravou žádosti umožňující odborné společnosti vydávat souhlasné stanovisko dle vyhlášky č. 423/2004 s přidělením kreditů pro biochemické laboranty a JOP VŠ. Žádost je třeba zaslat jak na Odělení vzdělávání a uznávání kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků a ošetřovatelství MZ ČR tak na NCO NZO.
 • Ing. Vávrová připravila a dala k dispozici členům výboru a revizní komise kompletní pdf soubor projednávané agendy minulého výboru
 • Podklady pro plenární schůzi, která se bude konat na sympoziu FONS, připraví:
  • zpráva o činnosti minulého výboru – prof. Jabor
  • zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová
  • zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
  • zpráva revizní komise – Dr. Louženský
  • koncepce činnosti výboru – prof. Zima (přednese prof. Racek)
  • nformace o sekci biochemických laborantů – Z. Rychnovská
 • Granty
  • Ing. Vávrová informovala, že provedla vyúčtování pro šest ze sedmi přidělených cestovních grantů Biolabu 2006
  • Výbor souhlasí s předisponováním přiděleného cestovního grantu Mgr. Široké na podporu cesty na jinou odbornou akci s aktivní účastí žadatelky (Kodaň)
 • Ocenění ČSKB
  • Cena České společnosti klinické biochemie Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2005 bude vyhlášena a předána na konferenci FONS. 
  • Členové společnosti byli vyzváni k zaslání návrhů do 17.8.2006 elektronickou poštou informací č.40 dne 30.5.2006
  • Výbor schválil hodnotící komisi pro práce přihlášené o výše uvedenou cenu ve složení: prof. Masopust, prof. Kazda, doc. Štern, prof. Zima.
  • Členové výboru předloží na příštím zasedání návrhy na udělení Ceny ČSKB za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za r.2005. Cena bude vyhlášena a předána na konferenci FONS.

16. Různé

 • Výbor doporučil na žádost MZ ČR doplnění zkušební komise pro atestační zkoušky oboru klinická biochemie
 • VR ČLK se zabývala a připravuje upravený návrh výpočtu minutové režie zdravotnického zařízení – výbor bude průběžně informován a v případě potřeby zaujme stanovisko.
 • V roce 2008 bude 50. výročí založení ČSKB
 • Prof. Zima informoval, že Purkyňova cena byla udělena prof. Hájkovi a prof. Levitovi
 • Kalkulační list – vyšetření oGTT – bylo konstatováno, že kalkulační list neobsahuje odborný požadavek 2 event. 3 odběrů žilní krve – je navržena revize kalkulačního listu – dr. Gotzmannová
 • Výbor se seznámil s vyjádřením dr. Stejskala (příloha č.6). Prof. Zima požádá Dr. Stejskala, aby své jednání vysvětlil na zasedání plenární schůze při konferenci FONS

  Zapsala M. Beranová a J. Vávrová
  Za správnost: T. Zima

Vloženo: 30.5.2006

Zpět


česky | english