ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2015 - zpráva č.9

Zpráva č. 9/2015 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 5.5.2015

Přítomni: M. Beranová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni:
RNDr. H. Benáková, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc.

 


Členové výboru uctili památku zesnulého RNDr. Jaromíra Kamarýta, DrSc., který zemřel ve věku 85 let. Doktor Kamarýt byl dlouholetým členem společnosti a v roce 2005 mu bylo uděleno čestné členství ČSKB.

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 8/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“ bylo zkontrolováno Českou kardiologickou společností a definitivně odsouhlaseno. Doporučení bude vyvěšeno na webu a publikováno v časopise KBM. Zajistí RNDr. Friedecký.
 • Ing. Springer informovala o doplnění příloh k doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Doporučení bude zasláno předsedkyni České diabetologické společnosti ke kontrole a k doplnění.
 • Stanovisko ČSKB ke stanovení hemoglobinu kvantitativní analýzou-Kocna, Zima – požádal prof. Racek ČLK ke zveřejnění v Tempus Medicorum; dr. Kocna zajistí, aby stanovisko bylo publikováno v KBM
 • Výbor souhlasí s návrhem prof. Topolčana k vytvoření společného doporučení ČSKB a Imunoanalytické sekce SNM k vyšetřování vitamínu D. Výbor navrhuje prof. Průšu spoluautorem za ČSKB.
 • Mgr. Bunešová děkuje členům výboru za zaslané připomínky k dokumentu Doporučení postupu pro žilní odběr. Výbor souhlasí, aby byl dokument po zapracování připomínek odevzdán předsedou POUZP Bc. T. Válkem na MZ ČR.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Průša zaslal IFCC náměty a návrhy přednášejících pro sjezd pediatrické laboratorní medicíny v Durbanu 2017.
 • Výbor nebude nominovat člena do pracovního výboru IFCC pro návaznost vyšetření.
 • 15. EFLM Course se bude konat v Záhřebu (Chorvatsko) ve dnech 24. – 25. 10. 2015, tématem bude kvalita laboratorního vyšetření.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Na příští výborovou schůzi připraví prof. Racek seznam článků vložených na US stránky Lab Tests Online v r. 2014, aby mohly být přeloženy.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Příští zasedání Rady pro akreditaci se bude konat 8. června 2015.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015,Brno – doc. Dastych

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • M. Šenderová informovala o přípravách sjezdu. Je hotový program, přihlašují se sponzorské firmy. Výbor požádal CBT o doplnění témata Varia v přihlášení abstrakt na webu sjezdu.

EFLM 2015 – Edukační konference

 • Edukační sympozium, které se konalo ve dnech 24.-26.4.2015 a proběhlo úspěšně. Přednášky z konference jsou přístupné na adrese:www.educationprague2015.cz

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. Členové výboru ČSKB byli vyzváni, aby prof. Zimovi zaslali informaci o případném zájmu o účast na této akci.

EuromedLab 2019

 • Připravuje se návrh pro kandidaturu Prahy na pořádání Evropského kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny EuroMedLab 2019 (hlasování proběhne v červnu 2015 v rámci kongresu EuroMedLab v Paříži).

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč informoval o uzavřených smlouvách se sponzorskými firmami pro rok 2015. Jména sponzorských firem budou dána na web ČSKB.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nové členky Mgr. Elišky Halamové z Hradce Králové.

Časopis KBM, FONS

 • Pan Adamec požádal výbor o souhlas s návrhem, že bude ve FONSu vyhlášena soutěž o nejlepší bakalářskou, magisterskou a doktorskou práci, které budou publikovány v bulletinu FONS. Výbor s návrhem souhlasí s podmínkou, že témata budou mít vztah ke klinické biochemii a počítá s tím, že bude jmenovat svého člena do komise, která bude práce posuzovat.

Sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801: trvá úkol projednat sdílení výkonů se zástupci České hematologické společnosti, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a České společnosti alergologie a klinické imunologie.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den, který se konal 29.4. v Lékařském domě v Praze, měl velmi pozitivní ohlas a zúčastnilo se ho 110 účastníků. Poděkování náleží všem přednášejícím. Tématem byla Laboratorní diagnostika v gastroenterologii.
 • Dne 4.5.2015 se zástupkyně biochemických laborantů (Blažková, Bunešová, Kapustová) účastnily diskusního odpoledne v Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovně, pořádané poslankyní Mgr. Janou Pastuchovou konající se pod záštitou Výboru pro zdravotnictví PSP ČR na téma NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČR. Podrobný zápis z jednání výboru BL ČSKB je přílohou reakce výboru BL ČSKB odeslaná k rukám paní poslankyně Pastuchové. Příloha č. 1
 • Připravuje se Pracovní den, které se bude konat dne 7.10.2015 v Lékařském domě v Praze - téma Preanalytická fáze, kvalita laboratorní práce.

Různé

 • Výbor se vyjádřil k akčnímu plánu celoživotního vzdělávání lékařů.
 • Výbor podporuje návrh Genetické společnosti k zařazení výkonu 94141 – Rutinní vyšetření chromosomu z periferní krve bez stimulace PHA.
 • Prof. Průša připraví dopis náměstku Vymazalovi týkající se vyřizování žádostí o akreditace a reakreditace laboratoří pro SpV. AK t.č. nedostává žádné informace.
 • Ing. Springer připraví stanovisko k uvolnění a vydávání výsledků v odbornosti 801 - předběžný výsledek musí být odlišný od definitivního potvrzeného výsledku, musí být schválen kompetentní osobou v běžné pracovní době nejdéle do 4 hodin od předběžného uvolnění výsledku laborantkou.
 • Prof. Racek a Prof. Zima informovali členy výboru ČSKB o Akčním plánu celoživotního vzdělávání lékařů a NLZP (autor: MZ ČR).
 • Prof. Racek informoval o jednání Vědecké rady SEKK v Pardubicích dne 21. 4. 2015.
 • Výbor ČSKB podporuje návrh Genetické společnosti k zařazení výkonu 94141 – Rutinní vyšetření chromosomu z periferní krve bez stimulace PHH do Seznamu výkonů.

Příští jednání se koná dne 30.6.2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 27.5.2015

Zpět


česky | english