ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2013 - zpráva č. 30

Zpráva č. 30/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 17.6.2013

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Bc. J. Blažková, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D.

Omluveni: Mgr. M. Bunešová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc.,
prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MUDr. M. Verner

Hosté: M. Šenderová


Kontrola zápisu č. 29/2013

Zápis č. 29/2013 byl schválen bez připomínek.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Výbor souhlasí s nominací členství prof. Zimy do C-CC IFCC.
 • ČSKB se nebude ucházet o pořádání 24. Mezinárodního kongresu (ICCCLM) v roce 2020.
 • ČSKB nebude nikoho nominovat do IFCC Executive Board v letech 2015-2017.
 • Byla podána informace z jednání EFLM – EC4 General Assembly, Miláno, 19. 5. 2013, Euromedlab v roce 2017 se bude konat v Athénách (Praha byla 2.), T. Zima byl zvolen na další období do EB EFLM v prvním kole.
 • Výbor navrhuje prof. Racka na pozici National Representatives of IFCC National Society Members v letech 2014 – 2017.
 • Recognition of professional qualifications Directive 2005/36 – informace.
 • Slide prezentace, fotografie a videa z Euromedlabu 2013 v Miláně jsou na webu http://euromedlab.expomeeting.it/

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Dne 12. 6. 2013 proběhla schůzka koordinačního výboru projektu za přítomnosti prof. Zimy. Byly schváleny následující body:
  • Propagační leták projektu Lab Tests Online bude distribuován klinickým laboratořím se žádostí o jeho předání klientům.
  • V říjnu 2013 (nejlépe mezi 10. – 16. 10. 2013) předpokládáme svolání tiskové konference u příležitosti 5 let Lab Tests Online v ČR a 1 miliónu návštěv českých stránek projektu.
  • Ing. Libor Novák nezvládá práci se vkládáním nových článků a revidovaných článků původních. Bude třeba vybrat osoby, které by mu s prací pomáhaly. Požadavky na jejich odbornost dodá prof. Zimovi.
  • Z. Tesařová a prof. Racek provedou revizi vložených článků.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24. 9. 2013 v Olomouci v hotelu Clarion. Odborný program je připraven.
 • M. Šenderová z CBT informovala o průběhu příprav na sjezd.
 • Možnost elektronické prezentace posteru.
 • Byla uzavřena databáze pro vkládání abstrakt.
 • Ing. Vávrová sestavila program odborných přednášek.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27. 5. 2014 v Ostravě v hotelu Clarion. Probíhají přípravy konference.

EuroMedlab2017

 • Na EB EFLM ve druhém kole (Praha – Athény) byly vybrány Athény.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Symposium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor odsouhlasil nové členy společnosti: MUDr. Petera Habaru (Mladá Boleslav), Ing. Danu Dominovou (Třebíč) a Ing. Marka Pšenčíka (Otrokovice – Kvítkovice).
 • Výbor souhlasí se snížením členských příspěvků z důvodu MD Mgr. Janatové a RNDr. Možné Bednářové (2013-2014).
 • Výbor neschválil žádost o cestovní grant MUDr. Cibíčkovi vzhledem k tomu, že nejsou splněny vyhlášené podmínky, výbor nesouhlasí s udělením výjimky pro pasivní účast na vzdělávací akci týkající se POCT, která je pořádána v rámci EFLM v Dubrovníku (10/2013).

Ceny společnosti – Ing. Vávrová

 • Výbor navrhl a odsouhlasil členy komise pro posouzení prací přihlášených do soutěže o Cenu ČSKB "Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2012": doc. Dastych, prof. Racek, Ing. Vávrová.
 • Cenu za edukaci navrhuje výbor udělit prof. Kazdovi za knihu Kritické stavy, která vyšla v roce 2012.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová, Bc. J. Blažková

 • Plánované jednání, které mělo proběhnout 6.6. bylo zrušeno z důvodu záplav, náhradní termín - 27.6.
 • Výbor BL společně s organizátory v Ostravě připravují návrhy odborných témat na BIOLAB.
 • Výbor BL prochází web ČSKB - sekci zdrav. laborant a připravuje podklady k jeho aktualizaci, které předloží vědecké sekretářce ing. J. Vávrové.
 • Přípravný výbor ke vzniku komory nelékařských zdravotnických pracovníků se nyní neschází, není svoláván a nejsou žádné nové informace.
 • Výbor BL zpracoval a odeslal připomínky na MZČR k vyhlášce č.39/2005 Sb. Jedná se o spolupráci při aktualizaci prováděcích předpisů. Vzhledem k plánovaným legislativním změnám - příprava nového zákona, který má nahradit stávající zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a k dalším úpravám prováděcích předpisů je třeba zaslat požadavky na úpravy ve vyhlášce č.39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů ze dne 16. 5. 2013. Příloha č. 1

Výroční schůze - příprava

 • Výroční schůze se uskuteční v rámci Sjezdu v Olomouci v září 2013.
  Výbor žádá členy, aby připravili příslušné prezentace:
  • zpráva předsedy
  • zpráva vědecké sekretářky a sekce biochemických laborantů
  • předání cen
  • zpráva pokladníka
  • zpráva revizní komise
  • zpráva o kultivaci sazebníku
  • příprava voleb výboru ČSKB

Různé

 • Byla aktualizovaná literatura pro specializační vzdělávání lékařů – předáno na MZČR.
 • MZ ČR informuje o zákazu používání Neinvazivního analyzátoru krve AMP z Ukrajiny na území České republiky z důvodu nepříznivého ovlivnění zdraví včetně rizika omezení bezpečnosti pacientů. Přístroj nemá přidělenou CE značku. Příloha č. 2
 • Rada vlády schválila prodloužení dosavadní platnosti seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, kde je zařazen náš časopis KBM, do konce roku 2013.
 • Zápis ze 46. Jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 17.6.2013. Příloha č. 3

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z LF MU Brno ohledně výuky klinické biochemie.

Příští jednání se koná 3. září 2013 v 9.30 hod, v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 14.7.2013

Zpět


česky | english