ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2002 - zpráva č.4

Zpráva č. 4 z jednání výboru ČSKB konaného dne 20.6.2002 v Praze


PDF ke stažení Příloha [137.49 KB]

Přítomni: Dr. D. Gotzmanová, Dr. B. Friedecký, Doc. A. Jabor, Dr. K. Kalla, Prof. V. Palička, Prof. J. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, Ing. L. Šprongl, Doc. P. Štern, Ing. J. Vávrová,
Omluveni: Doc. P. Schneiderka, Dr. G. Louženský, J. Dostálová
Hosté: Prof. T. Zima

1. Kategorizace sponzorů

 • Výbor projednal a schválil text pro oslovení firem upřesňující podmínky kategorizace sponzorů. (viz Příloha).

2. Registr laboratoří 

 • výbor ČSKB podporuje a chápe vznik registru klinických laboratoří jako první krok k postupné akreditaci klinických laboratoří. Na stránkách společnosti bude otevřena diskuse k této problematice. Registrace bude koncipována jako dobrovolná, mezi povinnosti registrované laboratoře bude patřit zveřejnění údajů o technickém a personálním vybavení, právní identifikaci a dalších skutečnostech. Diskuse na www stránkách by měla být uzavřena do 20.9. Prezentace závěrů diskuse proběhne na sympoziu FONS 2002.

3. Vztah ČSKB k výuce zdravotních laborantů

 • Výbor společnosti navrhne způsob přenosu informací o vybraných problémech klinické biochemie pro učitele SZŠ, obor zdravotní laborant. Jako reálné se jeví uspořádání diskusního pracovního dne (navrhovány jsou možné lokality OKBH Kladno, ÚKBD FN Hradec Králové)

4. Registrační listy

 • Výbor schválil následující registrační listy a postoupil je k dalšímu projednávání:
  a) elastáza ve stolici
  b) etanol v krvi
  c) NT-Pro BNP v séru
  d) okultní krvácení imunochemicky
  e) solubilní transferinový receptor,
  Přehled podaných RL je zveřejněn na webu ČSKB

5. Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi univerzální mezioborové výkony

 • Výbor pověřil doc. Jabora zpracováním pracovní verze dokumentu, který se zaměří na oblasti:
  a) zařazení nového výkonu prováděného v režimu POCT do seznamu výkonů,
  b) doporučení pro postup při nasmlouvávání nového výkonu v režimu POCT v lokálních podmínkách.

6. Ceny ČSKB

 • Výbor navrhl složení komise pro hodnocení a výběr cen ČSKB za práce publikované v r. 2001: J. Masopust - předseda, členové: M. Engliš, J. Hyánek, M. Radina, D. Novotný, P. Štern. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu symposia FONS 2002.

7. Databáze vzácných analýz a publikačních aktivit

 • Výbor považuje za žádoucí oslovit vedoucí pracovníky velkých nebo regionálních laboratoří se žádostí o nabídku omezeného počtu metod, které je dané pracoviště ochotno vložit do tzv. databáze vzácných analýz. Výsledky budou prezentovány v přednáškovém bloku na FONSU 2002.
 • Výbor odsouhlasil, že za rok 2002 bude bude vyhlášena cena ČSKB v několika kategoriích s podmínkou, že soutěžní práce budou zveřejněny v databázi publikačních aktivit.
  Cena bude vyhlášena v těchto kategoriích: 
  •  monografie,
  • časopis s IF (domácí i zahraniční),
  • domácí časopis bez IF,
  • zahraniční časopis bez IF.
   Podmínkou je členství ve společnosti alespoň prvního autora, o cenu žádá první autor.

8. EQA – vyjádření k závěrům z jednání SEKKu

 • Supervizoři SEKK navrhují zvýšit frekvenci u povinných kontrolních cyklů na rok 2003. Důvodem je zvýšení ukazatelů kvality. 
  Výbor považuje současný počet některých intervalů kontrolních cyklů a dobu trvání certifikátu za nevyhovující, proto doporučuje v rámci SEKK:
  • zkrátit platnost certifikátů z 1 roku na půl roku u analytů krevního séra a suché chemie s tím, že laboratoř bude mít možnost individuálního přiobjednání cyklu během roku,
  • zvýšit četnost povinných účastí na 2 všude tam, kde byla zatím vyžadována účast v jediném cyklu,
  • u kontrolního cyklu Analyty krevního séra bude proveden v roce 2003 randomizovaný pokus (tři dvojice rozeslat do vybraných laboratoří),
  • zařadit do nabídky SEKKu možnost objednání konzultační návštěvy inspektora
 • Výbor předpokládá, že laboratoře zapojené do registru laboratoří budou mít možnost při potížích v kontrole kvality požádat o pomoc SEKK formou bezplatné konzultace.

9. Informace výboru sekce biochemických laborantů

 • Biolab 2002 proběhl s velkou účastí (280 registrovaných účastníků) a se současným zájmem vystavujících firem o tuto akci (26). V odborném programu zaznělo 33 přednášek a bylo presentováno 25 posterů. Výbor sekce hodnotí Biolab velmi pozitivně a vyjadřuje poděkování doc. Schneiderkovi a všem organizátorům.
  • jubilejní 40. Biolab 2003
   • odborným garantem bude prof. Zima,
   • hlavním tématem bude problematika likvoru,
   • termín konání 6.- 8. dubna 2003,
   • místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6,
   • schéma: 6.4. příjezd, 7.4. odborný program, 8.4. odborný program zakončení konference

10. Informace o jednání vědecké rady MZd ČR

 • VR MZd ČR rozhodla o přijetí koncepce oboru klinické biochemie, vyjde tiskem ve Věstníku MZd ČR

11. Nově přijatí členové:

Hübnerová Kateřina (Praha), Daníčková Věra (Frýdek Místek), ing. Páchová Anna (Boskovice), Mgr. Solichová Pavlína (Frýdek Místek), ing. Náprstková Iveta (Příbram), Černohousová Lenka (Praha), Štachová Zdeňka (Ostrava), Bc. Gadlinová Lenka (Ostrava)

Vloženo: 30.6.2002

Zpět


česky | english