Vzdělávání Informace pro uchazeče o atestaci v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii (JOP) a Klinická biochemie (nelékaři)

 Nová verze logbooku klinické biochemie pro nelékaře – informace

Novou tištěnou verzi logbooku v ceně 200,- Kč lze objednat na adrese: kavalkova@ipvz.cz  

Podle prováděcího předpisu MZ z 3.10.2012 lze atestovat jen podle Vzdělávacího programu VP 463/2004 Sb. (přihláška do konce roku 2009, se starým logbookem) nebo podle nového VP 31/2010 Sb.  s výše uvedenou novou verzí logbooku

Vzdělávací program má společný kmen pro obory klinická biochemie, lékařská imunologie (pro nelékaře), nukleární medicína a lékařská genetika (pro nelékaře).

Kurzy podle vzdělávacího programu oboru Klinická biochemie probíhají podle Tabulky 1. Z této tabulky jsou odkazy na Tabulku A (program kurzů kmene) a Tabulku B (program kurzů specializace).

V případě potřeby je možné požádat pracovníky katedry o individuální posouzení kurzů absolvovaných na jaře 2009 a dříve.

Tabulka 1

  2009 2010  2010 2011  2011 2012  2012 2013 
  Podzim Jaro Podzim Jaro Podzim Jaro Podzim Jaro
Kmen klinická biochemie, lékařská imunologie, nukleární medicína – obsah viz KMEN

 1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

Specializace v klinické biochemii – obsah viz SPECIALIZACE

1

2

3

4

1

2

3

 4

KMEN (celkem 232 h,celkem 120 kreditů)

Modul OBECNÝ  (29 h)

TÝDEN 1 (6 h)

 • Atomy, mikročástice, radioaktivita, základní chemické zákony, periodická soustava prvků, chemická vazba
 • Molekulové orbitaly, druhy vazeb, kvantová čísla, fyzikální vlastnosti látek, látkové množství, kapaliny
 • Hmota, základy termodynamiky, fyzikální systémy a jejich transportní vlastnosti

TÝDEN 1 (7 h)

 • Morfologie buňky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace metabolických procesů, dělení buňky, apoptóza
 • Morfologie tkání a orgánů
 • Malignita
 • Preanalytická fáze v histologii a principy histologického hodnocení

TÝDEN 1 (16 h)

 • Krev a krevní oběh
 • Srdce a kosterní svalstvo
 • Ledviny a močové ústrojí
 • Plíce
 • Játra, žluč
 • Pankreas a gastrointestinální trakt
 • Gravidita a vrozené vývojové vady
 • Štítná žláza 

Modul BIOFARM (31 h)

TÝDEN 2 (26 h)

 • Lipidy
 • Bílkoviny včetně enzymů
 • Sacharidy
 • Hormony
 • Vnitřní prostředí a ionty
 • Intoxikace, drogové závislosti
 • Xenobiochemie
 • Biochemická vyšetření v diagnostice
 • Úvod do cytologie likvoru
 • Preanalytická fáze v cytologii a principy cytologického hodnocení

TÝDEN 2 (5 h)

 • Osud léku v organismu (absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece)
 • Farmakokinetika a farmakodynamika
 • Předpoklady pro terapeutické monitorování léků
 • TDM jednotlivých farmakologických skupin 

Modul IMUNOMB (29 h)

TÝDEN 3 (15 h)

 • Struktura funkce imunitního systému
 • Buněčný a orgánový základ imunitní soustavy, přirozená a adaptivní imunita, zánět, imunopatologické reakce
 • Struktura a organizace oboru alergologie a klinické imunologie
 • Definice imunologické laboratoře
 • Transplantační imunologie (organizace transplantací v ČR, odběry orgánů, laboratorní vyšetření u transplantací)
 • Autoimunita a imunopatologie, stavy imunitní nedostatečnosti
 • Charakterizace interakce antigen-protilátka
 • Imunologická vyšetření v diagnostice

TÝDEN 3 (14 h)

 • Terminologie molekulární biologie
 • Struktura nukleových kyselin a organizace lidského genomu
 • Struktura genu a jeho exprese, mutace a jejich dělení
 • Typy dědičnosti (Mendelovská a nemendelovská dědičnost)
 • Molekulárně genetický základ dědičnosti
 • HLA systém a imunogenetika
 • Úvod do molekulárně genetické diagnostiky – přímá a nepřímá MG dg
 • Molekulově biologická diagnostika 

Modul HENM (31 h)

TÝDEN 4 (25 h)

 • Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad
 • Základy morfologie (techniky fixace, barvení a hodnocení preparátů, anomálie u červené, bílé a trombocytové složky) 
 • Fyziologie hemostatických procesů (primární hemostáza, plazmatický koagulační systém)
 • Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení
 • Patofyziologie hemostázy (krvácivé a trombotické stavy)
 • Hematologická vyšetření v diagnostice
 • Základní morfologie - popis buněk jednotlivých vývojových řad
 • Imunohematologie erytrocytů - základní principy (antigeny, protilátky, komplement), základní vyšetření
 • Imunohematologie trombocytů a leukocytů
 • Systémy krevních skupin (ABO, Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, Lutheran, Lewis a další)
 • Klinická imunohematologie - předtransfuzní vyšetření, AIHA, potransfuzní reakce, hemolytické onemocnění novorozence
 • HLA systém a zásady výběru dárců kostní dřeně

TÝDEN 4 (6 h)

 • Bezpečnostní a hygienické předpisy pro zřízení a provoz izotopové laboratoře
 • Práce v laboratoři s otevřenými zářiči a ochrana před ionizujícím zářením
 • Kalibrace a normalizace zařízení používaných v imunoanalytické laboratoři pro detekci radioaktivity 

Modul MIPREMN (28 h)

TÝDEN 5 (17 h)

 • Všeobecný úvod do mikrobiologie
 • Úvod do parazitologie
 • Úvod do virologie
 • Formy interakce infekčního agens s organismem
 • Základní laboratorní vyšetřovací metody; jejich výhody a limity
 • Základy epidemiologie
 • Testy antibiotik

TÝDEN 5 (7 h)

 • Odběry, transport a uchovávání biologického materiálu
 • Teorie vnitřní kontroly kvality
 • Preanalytická fáze u vyšetření léků a základní analytické metody
 • Preanalytická fáze u mikro-biologických vyšetření a základní kultivační techniky

TÝDEN 5 (4 h)

 • Komunikace (laboratorní personál – motivační teorie; uživatelé laboratorních služeb – marketing; správa nemocnice; dodavatelé)
 • Ekonomika (výkonnost, urgentní laboratoř, plánování laboratorních činností, výběr přístrojů a metod, ekonomická výtěžnost a náklady) 

Modul ANAL (30 h) 

TÝDEN 6 (30 h)

 • Fyzikální a chemické faktory analytických reakcí
 • Optické metody (fotometrie, fluorimetrie, luminiscenční analýza, turbidimetrie, nefelometrie)
 • Principy imunochemie a sérologie, fyzikálně-chemické důsledky interakce antigenu s protilátkami
 • Přehled imunochemických a sérologických technik
 • Izotopové metody, práce s izotopy
 • Mikroskopie a mikroskopické techniky
 • Separační a migrační metody (elektroforézy)
 • Chromatografické metody - tenkovrstevná ( TLC) kapalinová (HPLC) a plynová (GLC)
 • Analyzátory krvinek a jejich současné možnosti při vyšetřování periferní krve
 • Amplifikační techniky (PCR, RT-PCR a Real-time PCR) - izolace materiálu pro tyto techniky, vlastní provedení, metody detekce produktů
 • Aplikace DNA technik v imunohematologii
 • Principy a využití metod založených na počítání částic (hematologické analyzátory, průtoková cytometrie)
 • Multiplexové techniky a mikročipy
 • POCT 

Modul CHESTAT (27 h)

TÝDEN 7 (27 h)

 • Obecné a fyzikálně-chemické výpočty
 • Základy chemometrie
 • Přesnost, správnost, pravdivost laboratorních zkoušek
 • Mez detekce, mez stanovitelnosti, robustnost a výtěžnost měření, diagnostická citlivost, specifičnost, diagnostické rozhodovací limity
 • Věrohodnost laboratorních zkoušek
 • Základní statistické pojmy
 • Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod
 • Přehled statistických programů
 • Testy hypotéz, síla statistických testů
 • Testování spolehlivosti analytických metod
 • Porovnání kvantitativních údajů
 • Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, regrese, vícerozměrné metody
 • Analýza rozptylu
 • Metrologická hierarchie metod a standardů 

Modul SLP (26 h) + Modul TEST (2 h)

TÝDEN 8 (26 h)

 • Normy řízení kvality v klinické laboratoři
 • Integrace – konsolidace
 • Měřící postupy absolutních metod
 • Vnitřní kontrola kvality a laboratorní chyby
 • Interní kontrola kvality u morfologických vyšetření
 • Teorie kalibrace
 • Kalibrace v laboratorní praxi
 • Teorie validace metod
 • Srovnání dvou metod
 • Návaznost a nejistota
 • Referenční testy a biologická variabilita
 • Výpočty referenčních intervalů
 • Externí hodnocení kvality
 • Informatika a informační zdroje (zdravotnické informační systémy, datový standard MZ ČR a mezinárodní standardy, Národní číselník laboratorních položek, dokumentace v laboratoři)
 • Zásady ústní a písemné odborné prezentace, práce s odbornou literaturou

TÝDEN 8 (2 h)  Závěrečný test základního modulu 

SPECIALIZACE (celkem 109 h, celkem 60 kreditů )

Modul 1 (27 h)

TÝDEN 1 (27 h)

 • Žaludeční a duodenální šťáva, ascites, pot
 • Vitaminy
 • Organické kyseliny
 • Cytokiny
 • Porfyriny
 • Stopové prvky
 • Akutní a chronické hepatitidy
 • Signální transdukce, transport vody
 • Patobiochemie AA, bílkovin a glykoproteinů
 • Patobiochemie hormonů
 • Hyperbilirubinémie
 • Patobiochemie sacharidů
 • Osteoformace, osteoresorpce
 • Kyslíkové parametry a smíšené poruchy
 • Monitorování kritických stavů
 • Patobiochemie lipidů
 • Osmolalita a koloidně osmotický tlak

Modul 2 (27 h)

TÝDEN 2 (27 h)

 • Aplikace imunoanalytických metod
 • Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny
 • Cholesterol, fosfolipidy, triacylglyceroly, mastné kyseliny, lipoproteiny, apolipoproteiny
 • Stanovení iontů
 • Celková bílkovina, albumin, fibrinogen
 • Aminokyseliny, specifické proteiny
 • Volné kyslíkové radikály
 • Fyzikální vyšetření moče: bílkoviny, cukry, ketolátky, porfyriny, žlučová barviva, osmolalita moče, dusitany, mikroskopie moče, průtoková cytometrie
 • Konkrementy
 • Enzymy
 • Stanovení železa (siderocyty, sideroblasty, siderofágy)
 • Laboratorní hodnoty některých základních typů anémií
 • Některé vybrané patologické nálezy v nátěrech periferní krve
 • Antitrombotická léčba a možnosti jejího monitorování

Modul 3 (28 h)

TÝDEN 3 (28 h)

 • Úvod do cytologie likvoru
 • Likvorové proteiny
 • Isofokusace a diagnostika RS
 • Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu
 • Analyzátory krvinek a jejich současné možnosti při vyšetřování periferní krve
 • Interní kontrola kvality u morfologických vyšetření
 • Aplikace SLP a národního číselníku v hematologii
 • Kalibrace a kontrolní materiály u koagulačních vyšetření
 • Referenční hodnoty
 • Suchá chemie
 • Analytické systémy
 • Pokročilé elektromigrační techniky
 • Měřící postupy absolutní metod
 • Plamenová fotometrie, AAS, elektrochemické metody
 • Izolace nukleových kyselin
 • Polymerázová řetězová reakce a její využití při detekci známých, populačně frekventovaných mutací a polymorfizmů (PCR/RFLP, ARMS ASO, RT PCR, …)
 • Separace nukleových kyselin a blotovací metody
 • Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (SSCP, DGGE, TGGE, HD, HRM)
 • Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (sekvenování) a vazebná analýza (RFLP, VNTR, STR, STS)
 • Detekce a kvantifikace nukleových kyselin
 • Interpretace výsledků v molekulární biologii
 • Měření v klinických laboratořích (zkouška, jednotka, princip, metoda, postup, standard měření, jednotka měření)

Modul 4 (27 h)

TÝDEN 4 (27 h)

 • Statistika a hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek
 • Praktická cvičení: exploatorní statistika – krabicové grafy, Q-Q grafy, histogram, kvantitativní charakteristiky jednorozměrného souboru, frekvenční a distribuční funkce, šikmost, špičatost
 • Praktická cvičení: ANOVA, ROC křivky – srovnání metod
 • Mezinárodní referenční systémy měření
 • Teorie vnitřní kontroly kvality
 • Vnitřní kontrola kvality – seminář
 • Normy řízení kvality v klinické laboratoři
 • Externí hodnocení kvality – seminář
 • Stanovení močoviny, kreatininu a kyseliny močové
 • Pokročilé chromatografické techniky
 • Hmotnostní spektrometrie
 • Dědičné metabolické poruchy
 • Farmakogenetika
 • Kooperace LIS a NIS
česky | english