ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad-prosinec 2007 - zpráva č.17

Zpráva č. 17 z jednání výboru ČSKB konaného dne 29.11. 2007 v Brně

celý text ke stažení


Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof.MUDr. V. Palička, CSc., pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D.
Hosté: RNDr. P. Hložková, M.Nejedlý

Kontrola zápisu č.16

Zápis č.16 byl schválen s doplňky, které jsou zapracovány do zápisu č. 16.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, IKK, – prof. Zima

 • Výbor společnosti schvaluje Doporučení ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu (zveřejněno na webu společnosti)
 • Výbor schvaluje doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře - Laboratorní metody – část. 1. Biochemické metody (zveřejněno na webu společnosti)
 • Příručka o IKK bude předána do tiskárny přibližně 15.12.2007 a výbor souhlasí s odměnami autorům a recenzentům.

IFCC, EFCC (čerpání grantu IFCC 2007 a návrh pro čerpání 2008) – prof. Racek

 • Výbor obdržel potvrzení o nominaci Ing. Šprongla Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM) IFCC.
 • Prof. Palička oznámil výboru, že nebude kandidovat v dalším volebním období za člena výboru IFCC.
 • IFCC požádala o vyjádření k členství odborné společnosti ze Srí Lanky v IFCC. Výbor ČSKB souhlasí s přijetím.
 • Výbor společnosti nebude nominovat své zástupce do Committee on Reference System of Enzymes (C-RSE), ani na funkce IFCC Editor of Documents a Web Editor  Distance Learning Coordinator v rámci Comunications and Publications Division IFCC.
 • Výbor navrhuje do Committee on Reference Intervals and Desision Limits (C-RIDL) IFCC prof. Jabora.
 • Výbor navrhuje do Working Group for Standardization of Cardiac Troponin I assays (WG-TNI) RNDr. Friedeckého.
 • Výbor navrhuje do Committee on Standardization of Markers Cardiac Damage (C-SMCD) prof. Engliše event. prof. Tichého.
  Prof. Racek projedná s navrhovanými jejich vyjádření k nominaci.
 • Prof. Zima zašle odpověď Finské biochemické společnosti s našimi zkušenostmi týkající se kalibrace IFCC glykovaného hemoglobinu.

Rada pro akreditaci – doc. Dastych, ing. Šprongl

 • Výbor vyslechl informaci o zasedání Rady pro akreditaci a zápis z tohoto jednání je přílohou č. 1.
 • Výbor se domnívá, že Rada by pro jednání zejména se zdravotními pojišťovnami, měla mít vždy stanovisko odborné společnosti.

Web společnosti – ing. Vávrová, prof. Zima

 • Nový web společnosti byl spuštěn a adresa webu zůstává nezměněna www.cskb.cz
 • Průběžné opravy a doplnění budou provedeny do konce roku 2007, Výbor se obrací na členy společnosti, pokud naleznou nedostatky nebo podněty pro aktualizace či zlepšení webu, aby zaslali připomínky na e-mail sekretariátu společnosti: sekretariat@cskb.cz
 • Členové výboru zašlou na sekretariát do 5.12.07 části webu, které budou přeloženy do angličtiny.

Publikace k výročí společnosti + přípravy oslavy – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval členy výboru, že texty připravované publikace k výročí společnosti byly předány ke zpracování prof. Průšovi. Chybí pouze 3 příspěvky, které dle ujištění autorů budou v krátké době předány.
 • 10.10.1958 se sešla ustavující schůze společnosti v posluchárně 1. chemické ústavu. Slavnostní setkání k výročí založení společnosti se uskuteční dne 10.10.2008.
 • Prof. Racek bude informovat IFCC o výročí naší společnosti.

Lab Tests on Line – prof. Zima

 • Výbor po vyjádření EDMA a CZEDMA a předložení uzavrřených smluv se společnostmi z Německa, Polska, Maďarska, Polska souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ČLS JEP – ČSKB a EDMA týkající se Labtestonline, kde poměr zástupců ČSKB:CZEDMA bude 4:3.
 • Výbor navrhuje uzavřít smlouvu mezi CZEDMA a ČSKB týkající se problematiky společného postupu při tomto projektu.
 • Vzor překladu hesla a dohoda o převodu autorských práv k překladu jsou v příloze č. 2.

Spolupráce s NCO NZO – RNDr. Hložková

 • RNDr. Hložková informovala výbor o situaci ve vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. V současné době jsou již některá pracoviště pro vzdělávací program akreditována. Nyní se jedná o sjednocení požadavků na zkouškové otázky a praktickou zkoušku. Akreditovaných pracovištěm je FN Plzeň, FN Ostrava, FN U sv. Anny v Brně a FN Motol v Praze.

Organizace odborných akcí -přehled odborných akcí 2008,BIOLAB 2008, Sjezd 2007

BIOLAB 2008:

 • Doc. Dastych informoval o přípravách BIOLABu 2008.
 • Ing. Vávrová projednala s ředitelem LexisNexis, hlavním editorem, vedoucí výroby a odpovědnou redaktorkou možnost posunutí výrobního termínu KBM č. 2/2008 z obvyklého 30.6. na 20.5.2008, aby časopis s abstrakty mohl být k dispozici přímo na Biolabu. Toto bylo přislíbeno.

Sjezd ČSKB 2007:

 • Prof. Zima informoval, že Sjezd skončil ziskem 95.000,-.Částka bude použita jako záloha na Biolab 2008.
 • Dne 9.4.2008 se uskuteční v Praze pracovní den zaměřený na problematiku thyreopatií ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností

Systémy podpory společnosti – RNDr. Radina

 • RNDr. Radina předložil materiál o sponzorování společnosti, kdy vždy o přijetí sponzorského daru rozhoduje výbor. Výbor schvaluje podmínky sponzorství společnosti platné od 1.1.2008. Příloha č. 3.
 • Zároveň žádá výbor Ing. Šprongla, aby začal jednat s firmami o sponzorování společnosti v následujícím období.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval výbor o hospodaření společnosti v I.-III.Q 2007
 • Výbor obdržel Příkaz předsedy ČLS JEP k provedení inventarizace majetku společnosti v roce 2007.
 • RNDr. Louženský seznámil výbor o průběhu inventarizace, kde nebyly shledány žádné nedostatky a zpráva byla předána ČLS JEP.
 • ČLS JEP budou předány dohody o pracovní činnosti na rok 2008.
 • Do konce roku 2007 musí být ČLS JEP odevzdáno vyúčtování drobného vydání, cestovní výdaje, návrhy smluv a dohody.

KBM – Ing. Vávrová

 • Podle předpokladu výboru by měla být dosud schválená doporučení výboru ČSKB publikována v KBM. Výbor odsouhlasil, aby byly finální texty k publikaci zaslány Ing. Vávrové do 15.12.2007, aby mohla být schválená doporučení výboru ČSKB publikována v KBM.
 • Výbor souhlasí, aby platná doporučení byla publikována v KBM 1/2008.
 • Prof. Zima informoval o změně struktury firmy LexisNexis od 1.1.2008, kdy část vydávají náš časopis, se bude jmenovat Novatrix.
 • Na jednání výboru 15.1.2008 budou pozváni představitelé LexisNexis s informací o hospodaření časopisu v roce 2007, ekonomickým návrhem pro rok 2008 a návrhem dodatku smlouvy pro rok 2008.
 • Výbor souhlasí, aby společnost LexisNexis nadále zajišťovala jednání s inzerenty a sponzory časopisu KBM v roce 2008.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor společnosti schválil žádosti o přijetí do ČSKB: MUDr. Lucie Muchová, Ph.D., Praha; Mgr.Vojtěch Adam, Brno; MUDr. Jan Lacko, Třebíč.

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Výbor diskutoval připomínky k návrhu novely vyhlášky 423/2004. Tyto připomínky připraví RNDr. Gotzmannová a prof. Zima. Příloha č. 4.

Sekce biochemických laborantů

 • Výbor se seznámil se zápisem sekce biochemických laborantů.
 • Dne 1. listopadu 2007 se konala v Lékařském domě v Praze pracovní konference sekce biochemických laborantů ČSKB na téma nutriční problematiky. Bylo přítomno 185 účastníků. Zahájení konference se zúčastnil předseda ČSKB prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., což bylo kladně hodnoceno přítomnými. Odborný program byl velmi zajímavý, poučný a všemi přednášejícími výborně připravený.
 • Vědecká sekretářka výboru sekce BL M. Vémolová podala informaci z účasti v Ústí nad Labem na Studentlabu: Vyšší odborná škola zdravotnická a Stření škola zdravotnická Ústí nad Labem pořádala 13.11.2007 již po jedenácté Celostátní konferenci zdravotních laborantů a laboratorních asistentů STUDENTLAB 2007 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Ústí nad Labem za podpory níže jmenovaných sponzorů: BIOVENDOR – Laboratorní medicína a.s., ABBOTT Laboratoriem, s.r.o., DIAGNOSTIKA s.r.o., MEDISTA, spol.s.r.o. a SCANLAB SYSTEMS.
  • Akce byla kreditována profesní organizací ČAS.
  • Celkem bylo odpřednášeno 16 studentských prací, které hodnotila 17 členná komise složená ze zástupců odborné společnosti ČSKB, ČASu, zástupců škol a studentů. Je potěšující, že rok od roku úroveň přednášek a zároveň i přednášejících stoupá. Přednášky byly smysluplné a pečlivě připravené.
 • Výbor sekce se podrobně zabýval náplní záložky sekce BL na nových webových stránkách ČSKB. Byly provedeny úpravy a doplnění a vše bylo odesláno pí. Ing. J. Vávrové, která provede aktualizaci, za což výbor sekce děkuje.
 • Na výboru společnosti byly diskutovány otázky spojené s pracovní kategorií Zdravotní laborant-bakalář. Zákon č. 96/ 2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), § 9, bod 1) “Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta“ jasně udává – „Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se získává absolvováním“ bod a) = akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů. Pracovní kategorie v oboru zdravotní laborant jsou v současné době následující:
  • zdravotní laborant pod odborným dohledem
  • zdravotní laborant bez odborného dohledu
  • zdravotní laborant bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí
   S tím souvisí i výše členských příspěvků. Profesně zdravotní laborant spadá do sekce zdravotních laborantů, s tím má souvislost i platnost kreditních bodů.
   Postgraduální vzdělávání je řešeno ve věstníku MZ ČR.

Různé

 • Výbor obdržel informace o zasedání akreditační komise pro obor klinická biochemie na MZ ČR.
 • ČLS JEP předložil návrh na vytvoření regionálního konzultanta OS. Výbor souhlasí s odpovědí prof. Zimy prof. Blahošovi. Příloha č. 5.
 • Výbor diskutoval současný přehled regionálních konzultantů za ČSKB. Prof. Racek připraví návrh na regionální odborníky do příštího zasedání výboru.
 • Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP, které se koná 17.12.2007 v Praze se zúčastní za výbor prim. RNDr. Benáková.
 • Prof. Zima obdržel dopis MUDr. Schnitzera z urologické ambulance na Praze 4, který se týká problému uzavírání nové poskytovatelské smlouvy s VZP, týkající se výkonu – analýza moči chemicky a mikroskopicky. Výbor pro nasmlouvání tohoto výkonu požaduje účast v externí kontrole kvality.
 • Výbor společnosti obdržel dopis od RNDr. Pacákové a Ing. Pacáka ve věci aktivit firmy Synlab CZ s.r.o. v Chomutově. Příloha č. 6. Prof. Zima informoval výbor společnosti o návštěvě dr. Borské ze společnosti Synlab CZ, která sdělila, že zašle výboru vyjádření k uvedeným skutečnostem. Do zasedání výboru, žádné stanovisko výbor neobdržel.
 • Vzhledem ke skutečnostem obsaženým v dopise, zejména týkající se údajů v Obchodním rejstříku společnosti Hela CZ s.r.o se výbor společnosti obrátí na krajskou pobočku pro Středočeský kraj s žádostí o vyjádření.
 • Výbor společnosti z hlediska transparentního prostředí bude vždy vyžadovat rovný přístup smluvních partnerů - plátců zdravotní péče. Bude vyžadovat korektní, rovné a shodné podmínky a požadavky pro všechna pracoviště bez rozdílu typu vlastníka v souladu s právním řádem ČR.

Příští jednání: 15.1.2008 v 9,30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

 

Vloženo: 16.12.2007

Zpět


česky | english