ČSKB Výsledky, kandidátka 2. kola

1. kolo korespondenčních voleb do výborů a revizní komise ČSKB

2. kolo korespondenčních voleb do výborů a revizní komise ČSKB - VÝSLEDKY

Kandidátní listiny a proklamace kandidátů pro 2. kolo voleb ČSKB 2018

Posuďte, jak členové výboru plnili svá předvolební předsevzetí z voleb r.2014:

 

Proklamace kandidátů - tedy i současných členů výborů a revizní komise ve volbách v roce 2014

 

Kandidátní listina a proklamace kandidátů pro 2. kolo voleb ČSKB 2018 – výbor

207     Gotzmannová Dagmar RNDr.
483     Kubáč Petr MUDr.
541     Loucký Jaroslav RNDr.
562     Malina Pavel MUDr., Ph.D.
736     Pikner Richard MUDr., Ph.D.
795     Průša Richard Prof., MUDr., CSc.
803     Racek Jaroslav Prof., MUDr., DrSc
806     Rajdl Daniel MUDr., Ph.D.
871     Slabík David RNDr.
895     Springer Drahomíra Doc., Ing., Ph.D.
931     Šálek Tomáš MUDr., Ph.D.
980     Švagera Zdeněk RNDr., Ph.D.
1003   Tondlová Zdeňka MUDr.
1116    Zima Tomáš Prof., MUDr., DrSc.

RNDr. Dagmar Gotzmannová

Vážení kolegové,
byla jsem po prvním kole voleb do výboru ČSKB oslovena o napsání těchto cca 15 řádků pro informaci, která by měla přiblížit činnost navrhovaného člena pro práci ve výboru ČSKB v dalším období. Měly by zde zaznít představy mého působení v dalším volebním období, které by bylo možno po ukončení srovnat s tím, co jsem slíbila a co se mi povedlo zařídit, případně ovlivnit. Jelikož jsem již ve výboru společnosti několikeré období a mám na starosti přípravu registračních listů pro pracovní skupinu k Seznamu výkonů, ráda bych v této činnosti pokračovala i nadále. Slíbit mohu jen to, že přípravy těchto podkladů budou vždy korektní a odpovídající ekonomickým možnostem systému zdravotního pojištění. Komunikace s pojišťovnami , ale i s ostatními odbornými společnostmi není jednoduchá a Ti, kteří někdy byli obhajovat navrhované reg. listy mi dají za pravdu. V tom tkví to, že ne vždy se povede obhájit a prosadit z našeho pohledu správnou a potřebnou věc. Sdílené výkony se nám nepodařilo doladit s některými odbornými společnostmi, jelikož jejich pohled na obor je úzce zaměřen a pojem „laboratorní medicína“ se ještě nedostal na program dne. Kultivace seznamu výkonů byla připravena, ale nebyla ministrem uvolněna. Nejsou tedy správné číselníky přístrojů, diagnostických souprav apod. To vše je ještě běh na dlouhou trať. Tady jsou oblasti mého působení, které důvěrně znám a mohu v nich pokračovat. Pro obor má smysl věnovat mu i nějaký čas z osobního volna, přestože výstupy jsou někdy velmi malými posuny vpřed.

MUDr. Petr Kubáč

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chci prosazovat :

 • Aby ČSKB autoritativně prohlásila, že dnešní forma akreditací ohrožuje kvalitu práce laboratoří a tím i pacienty
 • Aby ČSKB pracovalo na odstranění paragrafu úhradové vyhlášky, který laboratoře drtivě finančně trestá za neúčast v "dobrovolném a edukačním" procesu akreditace.
 • Aby ČSKB začalo vydávat odborná doporučení pod vhodným krycím názvem - třeba "Dobré rady staršího kolegy", aby akreditační firmy nemohly odborná doporučení zneužívat proti pracovištím, která nemají podmínky pro jejich okamžité zavedení.
 • Aby ČSKB jmenovalo do Rady pro akreditaci klinických laboratoří opravdové biochemiky z malé laboratoře, kteří budou účelnost akreditačního procesu podrobovat neustálému hodnocení z pozice skutečné laboratorní praxe.
 • Aby ČSKB pracovalo na dostupnosti biochemického vzdělání (atestace) i pro lékaře a chemiky z malých pracovišť.
 • Aby ČSKB našlo odvahu veřejně označit (byrokratické) nesmysly, domácí i zahraniční, pravým jménem.

Jelikož jsem za 4 roky nabyl zkušenosti ve funkci pokladníka - hlásím se dobrovolně k této funkci i nadále.

RNDr. Jaroslav Loucký

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pokud budu zvolen do výboru ČSKB, tak se budu snažit přispět k tomu aby:

  • Činnost oboru byla objektivně posuzována ze strany plátců a MZ.
  • Ambulantní laboratorní komplement byl vnímán jako plnohodnotná součást zdravotnického systému ČR.
  • ČSKB byla otevřená ke komunikaci s dalšími laboratorními odbornostmi, zejména s těmi, jejichž činnost se s činností ČSKB doplňuje, např. v oblasti vzdělávání.
  • Laboratorní medicína byla prezentována nejen na laboratorních, ale také na klinických fórech.
  • Laboratoře a jejich činnost byly klinickými obory vnímány, jako jeden ze základních informačních zdrojů pro rozhodování o stanovení léčebných postupů.

MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v případě zvolení do výboru České společnosti klinické biochemie bych chtěl usilovat o naplnění následujících záměrů:

  • Hájit zájmy členů České společnosti klinické biochemie
  • Podporovat snahy o racionalizaci indikací laboratorních vyšetření, potlačovat trend produkce dat bez adekvátní interpretace a dopadu na péči o pacienty
  • Podílet se na snaze o zvýšení kvality práce klinických laboratoří s cílem minimalizace rizika péče o pacienty
  • Podporovat spoluúčast laboratorních odborníků na tvorbě doporučených postupů (guidelines) „nelaboratorních“ odborných společností
  • Spolupracovat na tvorbě dalších doporučených postupů v klinické biochemii zaměřených na preanalytickou a postanalytickou fázi
  • Podporovat snahy o adekvátní finanční ohodnocení laboratorních pracovníků formou iniciativy k přijetí zákonného předpisu pro odměňování zdravotnických pracovníků
  • Nadále organizovat pravidelná setkání (nejen mladých) lékařů v oboru klinické biochemie určených ke vzájemné výměně praktických zkušeností a diskuzi nad aktuálními problémy

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Milé kolegyně a kolegové,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi dali v 1. kole volby do výboru společnosti ČSKB. Kandidaturu jsem přijal a ČSKB bych rád nabídl své schopnosti a znalosti.
Za především důležité považuji podporovat:

  • trvalý lobbing za odpovídající úhrady a spektrum metod k udržení ekonomicky efektivního oboru klinické biochemie, především ve středních a malých laboratořích.
  • aby přijímaná doporučení byla slučitelná s reálnými možnostmi praxe a aby akreditace nepřinášela nepřiměřenou byrokracii a stagnaci, místo rozvoje.
  • možnost klinické práce pro lékaře – klinické biochemiky ve specializovaných poradnách (osteologická, lipidová, metabolická apod.).
  • Intenzivní komunikaci s ostatními laboratorními obory v oblasti sdílení výkonů, jako nástroje k udržení dostupnosti péče.
  • kontinuální vzdělávání v oboru jako proces k šíření novinek, nových diagnostických postupů, doporučení.
  • vypsání stipendií (kongresy, stáže, výměnné pobyty) pro mladé pracovníky v oboru (laboranty, analytika a lékaře).
  • vzniku výzkumných platforem jako forma spolupráce mezi klinickými, výzkumnými laboratořemi a firmami a dalšími institucemi.

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
výbor České společnosti klinické biochemie vždy významně zastupoval doma i v zahraničí všechny tři skupiny členů naší odborné společnosti, organizoval a podporoval odborný život a pokrok v laboratorní medicíně na úrovni edukační, vědecké, výzkumné. Považoval bych za velkou čest podílet se aktivně znovu v novém funkčním období na činnosti výboru především jako národní reprezentant pro IFCC a EFLM a zastupovat tak národní odborné zájmy zdravotních laborantů, VŠ odborníků biochemiků a lékařů tak, aby byl zřetelný přínos laboratorní diagnostiky v České republice ku prospěchu pacientů. Rád bych se nadále podílel na práci redakční rady časopisu KBM, na projektu LTO, na práci komisí EFLM a IFCC. Považuji za velmi důležité, že mám výborné zázemí kolegyň a kolegů Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole.

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkuji za důvěru. Budu-li v druhém kole zvolen za člena výboru ČSKB, budu se snažit, aby obor klinická biochemie patřil k uznávaným oborům. Využiji k tomu svých znalostí a kontaktů při jednání na MZ, s pojišťovnami i ostatními odbornými společnostmi. Budu se snažit, aby se dále rozvíjela spolupráce všech, kdo obor tvoří – lékařů, analytiků i laborantů.
V rámci EFLM se budu podílet na přípravě Evropského sylabu a podmínek pro uznání profese Evropský specialista v laboratorní medicíně.
Rád bych také v průběhu nadcházejícího volebního období předal funkci předsedy mladšímu kolegovi (kolegyni).

 

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

 

Vážené kolegyně a kolegové,

klinická biochemie potřebuje být respektovaným klinickým oborem laborantů, analytiků a lékařů ve všech typech a velikostech laboratoří. Někdy se respekt k naší práci vytrácí a zůstává mechanické plnění požadavků. Automatizace mnoha procesů v laboratoři může k tomuto „továrnímu“ způsobu práce přispívat a dále degradovat naši pozici v očích klinických spolupracovníků. Jako nejperspektivnější cestu vidím vzdělávání, zejména postgraduální. Jen velmi erudovaný laboratorní pracovník, který je v laboratorních metodách o „několik kroků napřed“ před svým klinickým kolegou, může být jeho rovnocenným protějškem. Konkrétní body, které bych ve výboru ČSKB prosazoval: snaha o další vylepšení celostátní koordinace předatestační přípravy laboratorních pracovníků; vylepšení edukačního servisu ČSKB (např. k odborným doporučením vypracovávat i podklady pro jejich prezentaci kolegům, více spojovat mezinárodní vzdělávací aktivity s našimi lokálními snahami – např. více čerpat z výsledků práce Evropské Federace Laboratorní Medicíny [EFLM]), podporovat další rozvoj moderních způsobů výuky (e-learning, aktivní způsoby výuky např. formou praktických workshopů na kongresech pořádaných ČSKB).

RNDr. David Slabík

Vážení, členky a členové společnosti,
rád bych se v případě zvolení do výboru ČSKB věnoval mimo jiné i následujícím tématům:

  1. tlaku výboru na ČIA a NASKL k obraně laboratoří vůči lidové tvořivosti některých auditorů;
  2. výbor musí umět vyjednat sdílení výkonu na KO+5p diferenciálu pro biochemické laboratoře;
  3. výbor musí být připraven hájit indikace biochemických výkonů bez restrikce na diagnózu či odbornost žádajícího lékaře (VZP zavádí tato omezení, dnes se týkají PCR diagnostiky somatických mutací; může nastat snaha omezit např. onkomarkery nebo osteomarkery;
  4. nepřipustit snahy VZP a některých o platbu za laboratorní péči přímo lékařem, který by dostal přidělený paušál pro tento účel (viz snahy o pilotní projekt tohoto modelu s PL, PLDD a gynekologů);
  5. v ČR není registrovaný preparát - glukózový roztok k provedení oGTT, který by vyhovoval zákonu o léčivech.
   Vážení, jsem přesvědčen, že složení výboru naší společnosti by mělo korespondovat s reálným rozložením biochemických pracovišť (ambulantní x nemocniční; fakultní x krajské x okresní; státní x privátní; geograficky: Praha x venkov). Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud mi nedáte svůj hlas, prosím, zvažte podporu mladých biochemiků z regionálních laboratoří (Dr. Kubáč, Dr. Šálek, Dr. Pikner, Dr. Malina, Dr. Rajdl, Dr. Švagera).

Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. (dříve Bezdíčková)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
do výboru ČSKB jsem byla zvolena na minulé funkční období poprvé. Celou dobu jsem byla vděčná, že mohu pracovat se zkušenými kolegy a učit se od nich nejen odborně, ale i lidsky. Bude mi ctí pokračovat např. v tvorbě odborných doporučení, která vznikají ve spolupráci s předními odborníky z návazných lékařských oborů. Klinická biochemie je specifická právě touto provázaností a bez vzájemné komunikace si jde jen těžko představit odpovídající výsledky. Mnozí z vás mne znají z odborných setkání, která považuji za důležitou součást naší práce, abychom byli nejen v pracovním, ale i osobním kontaktu.
Pokud mohu a chci oboru něco nabídnout, je to schopnost komunikace, pracovitost a víra ve váhu slušnosti, přímosti a vzdělanosti.

MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

Vážení a milí kolegové,
má potenciální činnost ve výboru ČSKB:
Pokračoval bych v tom, co každodenně dělám:

  • Podílel bych se na tvorbě klinicko-laboratorních doporučení ČSKB s jinými odbornostmi
  • Vzdělávání - přednášení na akcích ČSKB a lékařských fakultách v Ostravě a Hradci Králové.
  • Mezinárodní spolupráce - Jsem člen Pracovní skupiny pro hodnocení laboratorního testu EFLM.
  • Zdravotních laboranti - je nutné zdůrazňovat náročnost této profese.
  • Mladší lékaře v oboru bych chtěl směřovat také ke klinické činnosti v našem oboru.
  • Zvyšovat prestiž oboru zdůrazňováním náročnosti a komplexnosti klinické biochemie. Měření není jen - Hoď to do stroje. Jedná se především o náročnou roli bioanalytiků.
  • Ekonomika – systém platby pojišťoven měl být nastaven tak, aby žádná činnost nebyla ztrátová.

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
úvodem bych rád poděkoval za důvěru, kterou jste mi v prvním kole dali. Velmi si toho vážím.
Svou práci ve výboru bych rád zaměřil na:

  • Zjednodušit systém vzdělávání - především zkrátit délku praxí mimo vlastní obor
  • Aktivní příprava doporučení, které nám má usnadnit práci
  • Vyjednat platový postup VŠ s atestací až do 14. platové třídy, s tím souvisí i posun mezd v soukromém sektoru
  • Ve spolupráci s akreditačními orgány nastavit „rozumný“ standard jako podklad pro posuzování
  • Zvýšit prestiž našeho oboru v lékařském prostředí i mimo něj
  • Podpořit časopis Klinická biochemie a metabolismus – aktivnější přístup kolegů k publikacím v oboru
  • Zrychlit zavedení nový výkonů do sazebníku výkonů

MUDr. Zdeňka Tondlová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pokud budu zvolena do výboru ČSKB, chtěla bych:

  • se podílet na revizích odborných doporučení
  • spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi a zajistit tak kvalitní laboratorní
  • diagnostiku
  • zvýšit prestiž nestátních laboratoří, jejichž kvalita práce je často neprávem kritizována
  • zajistit objektivní a jednotný přístup ČIA k akreditačním procesům
  • zvýšit vzájemnou interakci, komunikaci a zpětnou vazbu mezi laboratorními a klinickými obory
  • podporovat odborné vzdělávání laboratorních pracovníků
  • vyvíjet tlak na MZ a zdravotní pojišťovny, aby procesy úhrad byly spravedlivé a stejné pro všechna pracoviště

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkuji Vám za Vaši dosavadní důvěru, a pokud získám Vaši důvěru, budu:

  • hájit zájmy našeho oboru klinické biochemie u nás (MZ ČR, VZP, ČLS JEP)
  • podporovat spolupráci mezi jednotlivými laboratorními a lékařskými odbornostmi
  • podporovat úzkou spolupráci mezi všemi profesemi v našem oboru ¨
  • podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání a odborných konferencí (EFLM, IFCC, UEMS)
  • bojovat proti šarlatánským metodám a populismu

Kandidátní listina a proklamace kandidátů pro 2. kolo voleb ČSKB 2018 – výbor sekce zdravotních laborantů

40      Berdych Martin Bc.
53      Blažková Jana Bc.
88      Bunešová Martina Mgr., MBA
107    Coufal Petr
231    Hauerová Veronika Mgr.
323    Jahodová Bronislava Bc.
360    Juránková Lucie Mgr.
380    Kapustová Miloslava Mgr.
846    Sedláková Jana
955    Špačková Chalupská Jana

Martin Berdych Bc.

Vážené kolegyně a kolegové,
předně vám děkuji za projevenou důvěru v prvním kole voleb.
Má vize v případě zvolení do výboru sekce zdravotních laborantů je pokračovat v úloze výboru, plánování a podílení se na vzdělávacích akcích, koordinace spolupráce mezi členy ČSKB a v rámci možností i mezi jinými společnostmi. Rozvoj v oblasti vzdělávání studentů, upevnění pozice laborantů mezi ostatními zdravotnickými profesemi a dotažení věcí do konce.

Jana Blažková Bc.

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb.
V případě zvolení do výboru sekce biochemických laborantů bych ráda navázala a pokračovala v prosazování vyššího zapojení zdravotních laborantů do řízení a zvyšování kvality práce v laboratořích , zviditelnění úlohy zdravotních laborantů ve zdravotnickém systému , narovnání rozdílu v platových třídách mezi laboranty a sestrami a podporování aktivní i pasivní účasti laborantů na odborných akcích.

Mgr. Martina Bunešová, MBA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkuji za důvěru, projevenou v prvním kole voleb.
V případě zvolení do výboru laborantů České společnosti klinické biochemie bych chtěla svou aktivitu soustředit v několika oblastech. Chtěla bych pokračovat v úzké spolupráci s příbuznými profesními organizacemi (ČAS, ČAZL a další) s cílem zkvalitňování vzdělávání zdravotních laborantů, zvýšení jejich odborné a společenské prestiže, zlepšení jejich společenského statusu a sociálních podmínek. Cesta k tomuto cíli vede zejména v pokračování nelehké a soustavné komunikace s orgány ministerstev MZČR a MŠMT. Nadále bych věnovala své úsilí organizaci celostátních odborných seminářů a sjezdu BIOLAB. K předávání klíčových informací laborantkám, laborantům, asistentkám a asistentům bych využívala soustavně webových stránek, bulletinu FONS a osobních setkání na celostátních a regionálních akcích.

Petr Coufal

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb do výboru sekce biochemických laborantů ČSKB. V případě zvolení bych rád pokračoval v práci a úkolech výboru dosavadního. A to zejména v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů jak pregraduálního, tak i postgraduálního. Dále se budu snažit navázat na dosavadní práci v prezídiu České asociace zdravotních laborantů tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi laboranty a sestrami v systému českého zdravotnictví a také v povědomí veřejnosti.

Mgr. Veronika Hauerová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
úvodem bych ráda poděkovala za hlasy, které mi umožnily zúčastnit se druhého kola voleb. V případě zvolení do výboru sekce biochemických laborantů, bych se ve spolupráci s ostatními členy ráda zaměřila na obnovení atraktivnosti profese zdravotního laboranta a tím i na potencionální zvýšení zájemců o tuto pracovní pozici. Dále vidím nutnost pokračovat ve snaze o upravení Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalogu prací) a to ve smyslu posunu platových tříd u zdravotních laborantů a laboratorních asistentů.
Současně bych samozřejmě vykonávala úkoly, které by mi výborem byly svěřeny.

Bronislava Jahodová Bc.

Vážené kolegyně, kolegové
děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb.
Budu se ráda podílet

  • na organizaci odborných seminářů, sjezdů, konferencí a dalších akcí pořádaných výborem sekce
  • na vytváření podmínek pro vyšší hodnocení práce laborantů
  • na změně nedostatečného zařazení laborantů, kteří jsou znevýhodněni v porovnání se sestrami
  • na řízení a zvyšování kvality práce v laboratoři
  • na edukaci zdravotnických pracovníků v oblasti preanalytické fáze laboratorních vyšetření

Mgr. Lucie Juránková

Vážené kolegyně a kolegové,
velmi si vážím Vaší důvěry, kterou jsem získala v prvním kole voleb do výboru ČSKB. Je mi ctí přijmout nominaci do druhého kola voleb. Práci ve výboru bych ráda směřovala zejména na vzdělávání laborantů, pomoc při organizaci odborných sjezdů a seminářů.

Mgr. Miloslava Kapustová

Vážené kolegyně a kolegové,
především děkuji všem kolegyním a kolegům za hlasy, které jsem dostala. Důvěra mě těší a pokud projdu druhým kolem, jsem připravena dále pracovat ve výboru. Důležitost a nutnost vzdělávání v oboru je prioritou. Obor klinické biochemie je velmi důležitou součástí zdravotnictví a takto je nutno jej prezentovat i obhajovat. Důležitá je spolupráce s dalšími odbornými společnostmi. Je třeba hájit zájmy společnosti ČSKB a nemálo důležité je adekvátní hodnocení práce v laboratořích.

Jana Sedláková

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych poděkovala za vaše hlasy a za vaši důvěru. Budu-li vámi vybrána pro práci ve výboru na další období, chtěla bych se věnovat organizaci odborných akcí, zvyšování povědomí členské základny o práci výboru sekce biochemických laborantů, ráda bych výbor otevřela připomínkám a podnětům z řad regionálních pracovišť a jejich vedoucích laboratorních pracovníků. Mojí osobní motivací je a vždy byla komunikace, která přináší prospěch všem, vylepšuje a posouvá běh věcí směrem dopředu na lepší úroveň. Co se týká profese zdravotních laborantů, je toho mnoho k vylepšování - platové ohodnocení, pracovní zařazení a osobní realizace absolventů, mezioborová spolupráce, systém vzdělávání a prestiž profese jako takové. Věřím, že úkoly výboru se budou týkat těchto oblastí, bude mi ctí podílet se na společném výsledku.
Centrální laboratoře
Nemocnice Na Bulovce

Jana Špačková Chalupská

Vážené kolegyně a kolegové,
oslovuji Vás z ambulantní regionální laboratoře.
Se znalostí regionálního prostředí se chci věnovat z mého pohledu nejbolavějšímu problému naší práce - nedostatečné informovanosti lékařů o jejich klíčovém podílu na kvalitě laboratorních vyšetření v dodržování preanalytických postupů. Péči poskytovanou místně příslušnými laboratořemi považuji za nezastupitelnou.
S tímto problémem úzce souvisí i etika naší činnosti. Náš obor se doposud nedistancoval od dlouhodobě znevažujících praktik, např. od kupčení s naší prací či rodnými čísly pacientů. Hledíme mlčky na kolegy, kteří podstrkují seniorům v sociálních zařízeních předvyplněné žádanky a nezvedá se nám z toho žaludek. V regionu mám možnost vidět, jak negativně je náš obor v tomto ohledu vnímán.
Proto chci spolupracovat s kolegy z dalších laboratorních oborů na vytvoření etického kodexu laboratorní diagnostiky.
Do celoživotního vzdělávání budu ráda nadále přinášet témata, která nás mohou inspirovat k sebeposílení, abychom se lépe cítili v roli zdravotníka, kolegy v týmu, vedoucího pracovníka a dokázali spokojeněji přijmout zodpovědnost za naše rozhodování.

Kandidátní listina a proklamace kandidátů pro 2. kolo voleb ČSKB 2018 – revizní komise

30       Benáková Hana RNDr., MBA
59      
Bořecká Klára MUDr.
60       Bořil Petr RNDr.
413     Kocna Petr MUDr., CSc.
543     Louženský Gustav RNDr.
1060   Verner Miroslav MUDr.


RNDr. Hana Benáková, MBA

Vážené kolegyně a kolegové,
moc děkuji za podporu a důvěru v 1. kole voleb do revizní komise. Činnost revizní komise je daná její definicí. Budu-li zvolena i ve 2. kole voleb, ráda bych se podílela nad rámec činnosti revizní komise na zvyšování kvality práce v laboratořích, na odpovídajícím ohodnocení laboratorních vyšetření a spolupracovala na programech specializačního vzdělávání analytiků.

MUDr. Klára Bořecká

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji za projevenou důvěru v 1. kole voleb České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.
S prací v revizní komisi ČSKB nemám zatím zkušenosti, nicméně jako lékař v oboru klinická biochemie pracuji již cca 20 let. Pokud budu zvolena i v 2. kole voleb, budu se snažit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí aktivně podílet na činnosti revizní komise ČSKB a pracovat v zájmu zvyšování kvality práce v laboratořích.

RNDr. Petr Bořil

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkuji za důvěru, kterou jste mi svými hlasy dali v prvním kole voleb do revizní komise. V případě zvolení bude moje činnost v komisi vycházet z definice její činnosti. Nad tento rámec, pokud mi to můj poradní hlas umožní, bych rád napomohl ke zvýšení reálné kvality práce v laboratořích.

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,
budu-li zvolen členem revizní komise, tak se budu samozřejmě podílet na úkolech, které budou do činnosti revizní komise patřit.
Revizní komise má především kontrolovat činnost výboru ČSKB.
Vzhledem k tomu, že jsem členem redakční rady časopisu KBM, na mezinárodní rovině členem pracovní skupiny IFCC zaměřené na standardizaci testů FIT (WG-FIT), v problematice kontroly kvality jsem supervizorem EHK - SEKK, v rámci projektů ÚZIS členem pracovní skupiny pro optimalizaci screeningu KRCA v České republice a na MZ ČR členem mezioborové komise screeningu KRCA, tak se budu samozřejmě věnovat problematice vzdělávání, standardizace, kontroly kvality a mezioborové spolupráce.

RNDr. Gustav Louženský

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji za důvěru v 1.kole voleb

 • jako doposud chci provádět revizní a kontrolní činnost nejenom finanční situace výboru ČSKB a ačkoliv bez hlasovacího práva uplatňovat zdravé pohledy na činnost výboru ČSKB a snažit se udržovat požadavky na obor a jeho úroveň v reálných mezích , které ne vždy korespondují s požadavky akreditačních subjektů
 • slibuji, že zájmy "vysokoškoláků nelékařů" budu hájit i nadále!
 • budu nadále aktivně kontrolovat a ovlivňovat účelné vynakládání finančních prostředků výboru k prospěchu členů ČSKB

MUDr. Miroslav Verner

Vážení kolegové, děkuji Vám za projevenou důvěru v prvním kole voleb do orgánů ČSKB.
Vycházeje ze stanov ČLS JEP budu v případě zvolení do revizní komise i nadále pomáhat prosazovat poslání a cíle ČLS JEP v souladu se stanovami a řády. Úkolem revizní komise je kontrola činnosti členů a orgánů odborné společnosti, včetně jejich sekcí. (Činnost by neměla být v rozporu s platnými zákony či podzákonnými normami, posláním a cíli ČLS JEP a ČSKB a v neposlední řadě také morálně etickými principy).
Jako člen revizní komise jsem připraven adekvátně reagovat na podněty členů odborné společnosti v mezích svých kompetencí. Budu pomáhat výboru společnosti při dohledu nad majetkem odborné společnosti a jsem připraven pomoci i v dalších potřebných činnostech.
Ve svém volném čase nejsem schopen sledovat blogy, proto tímto prohlášením vyzývám členy ČSKB, aby své podněty, připomínky či nabídky aktivit směřující k rozvoji poslání a cílů naší odborné společnosti adresovali v souladu se stanovami ČLS JEP výboru ČSKB nebo při nespokojenosti s orgány společnosti využili svůj hlas při volbách. Mezi volbami prosím využijte také příležitost prezentovat podněty a podat své návrhy při shromáždění členů ČSKB (plenární schůzi, která je pravidelně svolávána). Věřím, že by tento přímý aktivní přístup velmi prospěl životu a celkovému postavení naší odborné společnosti.

1. kolo korespondenčních voleb do výborů a revizní komise ČSKB

Zápis z jednání volební komise 30.1.2018

česky | english