ČSKB Výsledky, kandidátka a volební proklamace

1. kolo voleb ČSKB 2010 - výsledky 

2. kolo voleb ČSKB 2010 - výsledky

Výbor ČSKB

Číslo 

J m é n o

počet hlasů

1078

Vávrová Jaroslava Ing., Ph.D.

390

1153

Zima Tomáš, Prof. MUDr., DrSc.

368

818 

Racek Jaroslav, Prof. MUDr., DrSc.

362

229

Gotzmannová Dagmar, RNDr.

268

147

Dastych Milan, Doc. MUDr., CSc., MBA

255

868 

Schneiderka Petr, Doc. MUDr., CSc.

213

975

 Šprongl Luděk, Ing.

211

 438

Kocna Petr MUDr., CSc.

205

812

Průša Richard Prof. MUDr., CSc.

189

876

Skalický Jiří PharmDr., Ph.D.

142

938

 Šálek Tomáš, MUDr.

136

819

Radina Martin, RNDr.

135

578

Malina Pavel, MUDr.

127

757

Pikner Richard, MUDr.

121

Sekce biochemických laborantů ČSKB
Číslo   J m é n o počet hlasů

102

Bunešová Martina, Mgr.

298

63

Blažková Jana, Bc.

232

406

Kapustová Milena

227

115

Coufal Petr

211

470

Kotrbatý Jiří, DiS

207

298

Horáková Hana

140

858

Sedláková Jana

136

164

Drobníková Zdeňka

100

220

Gajdová Alice

91

697

Omastová Květa

65

380

Jindrová Hana

42

Revizní komise ČSKB
Číslo  J m é n o počet hlasů

561

Louženský Gustav, RNDr.

299

39

Benáková Hana, RNDr.

231

1087

Verner Miroslav, MUDr.

216

337

Cheníčková Margita, MUDr., CSc.

130

1124

Všianský František, Ing.

104

27

Bartoš Vladimír, Ing.

99

560

Loucký Jaroslav, RNDr.

97

1166

Živný Pavel Doc. MUDr., CSc.

90

7

Ambrožová Jaroslava MUDr.

88

Kandidátka - výbor ČSKB

1153       Zima Tomáš, Prof. MUDr., DrSc. (proklamace)
  818       Racek Jaroslav, Prof. MUDr., DrSc. (proklamace)
1078       Vávrová Jaroslava, Ing., Ph.D. (proklamace)
  147       Dastych Milan, Doc. MUDr. CSc. MBA (proklamace)
  229       Gotzmannová Dagmar, RNDr.
  975       Šprongl Luděk, Ing. (proklamace)
  819       Radina Martin, RNDr. (proklamace)
  812       Průša Richard, Prof. MUDr., CSc. (proklamace)
  876       Skalický Jiří, PharmDr., Ph.D. (proklamace)
  757       Pikner Richard, MUDr., Ph.D. (proklamace)
  578       Malina Pavel, MUDr. (proklamace)
  938       Šálek Tomáš, MUDr. (proklamace)
  438       Kocna Petr, MUDr., CSc. (proklamace)
  868       Schneiderka Petr, Doc. MUDr., CSc. (proklamace)

Kandidátka - výbor sekce biochemických laborantů

102      Bunešová Martina, Mgr. (proklamace)
406      Kapustová Milena (proklamace)
  63      Blažková Jana, Bc. (proklamace)
298      Horáková Hana
470      Kotrbatý Jiří, DiS. (proklamace)
220      Gajdová Alice
380      Jindrová Hana (proklamace)
115      Coufal Petr (proklamace)
858      Sedláková Jana (proklamace)
697      Omastová Květa (proklamace)
164      Drobníková Zdeňka (proklamace)

Kandidátka - revizní komise 

561    Louženský Gustav, RNDr. (proklamace)
    39    Benáková Hana, RNDr. MBA
1087    Verner Miroslav, MUDr.
  560    Loucký Jaroslav, RNDr. (proklamace)
  337    Cheníčková Margita, MUDr., CSc. (proklamace)
1166    Živný Pavel, Doc. MUDr., CSc.
1124    Všianský František, Ing.
    27    Bartoš Vladimír, Ing.
      7    Ambrožová Jaroslava, MUDr.

Volební proklamace

Zima Tomáš Prof. MUDr. DrSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi poděkovat Vám za důvěru, které se mi od Vás dosud dostalo. V případě mého zvolení do výboru naší společnosti bych se rád zaměřil na následující oblasti:

 1. Hájení zájmů a postavení našeho oboru a všech kategorií pracovníků v laboratořích
 2. Spolupráce s ostatními společnostmi a společné vypracovávání odborných doporučení pro poskytování kvalitní zdravotní péče
 3. Prosazování moderního a adekvátního specializačního vzdělávání všech kategorií zdravotnických pracovníků v laboratořích
 4. Prosazování kvality práce a systému jakosti v laboratořích za jasných a transparentních podmínek v souladu s mezinárodními doporučeními a postupy a reálnými možnostmi
 5. Při pořádání odborných akcí, dbát na kvalitu a nikoliv kvantitu.
 6. Dokončení překladu Lab Test on Line a jeho udržování
 7. Hledání styčných a společných bodů všech subjektů působících v laboratorní diagnostice: plátci - zdravotnická zařízení – pacienti - pracovníci v laboratořích – výrobci diagnostik a přístrojů

Racek Jaroslav Prof. MUDr. DrSc.

V případě zvolení do výboru ČSKB bych se rád dále podílel na přípravě odborných akcí Společnosti a zastupoval ČSKB v mezinárodních organizacích (IFCC, EFCC, Registrační komise EC4). Počítám rovněž s prací v Národní koordinační komisi projektu Labtests On Line.

Vávrová Jaroslava, Ing., Ph.D.

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji za vyjádření Vaší důvěry v mé síly pro pracovní nasazení do nového volebního období. Nemohu Vám slíbit víc než doposud činím. Přeji Vám i sobě, aby se v příštím výboru sešli zástupci naší odborné společnosti s tvůrčími nápady, odhodláním pro společné cíle a kolektivní pracovitostí.

Dastych Milan Doc. MUDr. CSc. MBA

V případě zvolení do výboru ČSKB se budu dále věnovat problematice kvality a vzdělávání všech kategorií pracovníků v oboru klinická biochemie.

Šprongl Luděk, Ing.

Předpokládám, že bych se ve výboru Společnosti nadále staral o finanční záležitosti. Dále bych chtěl pokračovat ve svých aktivitách týkajících se kvality laboratorního procesu. Tedy členství v pracovních skupinách EFCC a IFCC, stejně jako práce na národní úrovni.

Radina Martin, RNDr.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Děkuji za důvěru, kterou jste mi svými hlasy dali v prvním kole voleb do výboru ČSKB a díky které mám šanci se ucházet o člena výboru naší společnosti pro následující období. Mými prioritami práce ve výboru společnosti jsou stejně jako v tomto funkčním období zejména:
Aplikace současných trendů v laboratorní medicíně do praxe spoluúčastí na tvorbě odborných doporučení
Komunikace se zdravotními pojišťovnami a MZ ohledně nových laboratorních výkonů
Aktivní účast na projektu LabTestOnline
Prosazování zájmů analytiků ve společnosti
Jednání s IVD firmami z důvodu zajištění finanční podpory pro společnost, pro organizování kongresů ČSKB a BIOLABů a pro vydávání našeho časopisu KBM

Průša Richard, Prof. MUDr., CSc.

Výbor odborné společnosti (ČSKB) vždy významně kladně zastupoval doma i v zahraničí všechny tři skupiny členů naší odborné společnosti, organizoval a podporoval odborný život a pokrok v laboratorní medicíně na úrovni edukační, vědecké, výzkumné. Považoval bych za velkou čest podílet se na této zmíněné činnosti aktivně a přispět svou pomocí k dalšímu rozvoji oboru, jeho respektu v kontextu ostatních odborných společností všude, kde je třeba (MZ ČR, ČLK, ČLS JEP a mnoho dalších), maje na paměti harmonické zájmy zdravotních laborantů, VŠ odborníků biochemiků a lékařů tak, aby byl zřetelný přínos laboratorní diagnostiky ku prospěchu pacientů. Rád bych se nadále podílel na práci redakční rady časopisu KBM, na projektu LTO, na práci komise pro biologickou variabilitu IFCC a dalších. Považuji k tomu za důležité výborné zázemí kolegyň a kolegů, které mi poskytuje Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol.

Skalický Jiří PharmDr. Ph.D.

Uvádím eventuelní okruhy mé působnosti při práci ve výboru:

 1. Činnost spojená s vydáváním a distribucí časopisu "Klinická biochemie a metabolismus"
 2. Odpovědný redaktor informačního bulletinu "FONS"
 3. Podílet se na tvorbě /ev.úpravě/ systému postgraduálního vzdělávání pro všechny hlavní kategorie pracovníků v laboratorní medicíně.

Pikner Richard MUDr. Ph.D.

Vážené kolegyně , vážení kolegové.

Děkuji Vám všem za hlasy, kterými jste mě oslovili prvém kole voleb a přijímám nominaci do 2. kola voleb. Priority mé práce ve výboru ČSKB jsou v následujících oblastech :

 1. Udržení a zvyšování současné vysoké kvality poskytovaných služeb a tomu odpovídající systém úhrad.
 2. Podpora zřizování klinických ambulancí pro lékaře- biochemiky.
 3. Podpora vyšší míry samostatnosti analytiků za chod laboratoří a jejich spolupráce s lékaři při interpretaci výsledků.
 4. Podpora kontinuálního postgraduálního vzdělávání pro pracovníky laboratoří pomocí internetových aplikací.
 5. Podpora konzultací a spolupráce mezi laboratořemi. ( internetové portály, diskusní fóra).
 6. Podpora možnosti validace laboratorních výsledků pomocí vzdálených (internetových ) přístupů.
 7. Podpora mezioborové spolupráce a vzájemné uznávání kvalifikací mezi odbornými společnostmi pro laboranty.

Předem děkuji za Vaši podporu i dalším kole a doufám, že budu moci obhajovat Vaše zájmy v ČSKB.

Malina Pavel, MUDr.

V případě zvolení do výboru České společnosti klinické biochemie bych chtěl usilovat o naplnění následujících záměrů:

 • Dbát o dobré jméno oboru klinické biochemie a „neudělat ostudu“ velikánům oboru z praxe jako byl prim. Nejedlý z Kladna a jsou prim.Čech z Jindřichova Hradce, prim.Kalla z Pelhřimova a další

Z pozice klinického biochemika – lékaře, který vykonává denně rutinní praxi, vytvářet podmínky pro prohloubení spolupráce s klinickými obory:

 • větší zainteresovanost na lůžkové péči o pacienty ( konzilia, telefonické konzultace )
 • spoluúčast na tvorbě doporučených postupů ( guidelines ) ostatních odborných společností

Podněcovat jednání s plátci zdravotní péče ve směru rozšíření ambulantních činností klinických biochemiků:

 • uvolnění preskripčních omezení ( zejména v oblasti osteologie )
 • podpora nasmlouvání ambulantních výkonů

Spolupodílet se na pořádání pravidelných setkání lékařů v oboru klinické biochemie určených k vzájemné výměně praktických zkušeností a řešení aktuálních problémů

 • Iniciovat tvorbu doporučených postupů v klinické biochemii zaměřených na preanalytickou a postanalytickou fázi
 • Podporovat snahy o racionalizaci indikací laboratorních vyšetření
 • Přivést do oboru chybějící lékaře snahou o jeho zatraktivnění a „popularizaci“
 • Podílet se na snaze o zvýšení kvality práce klinických laboratoří s cílem minimalizace rizika péče o pacienty

Být zástupcem mladých členů společnosti (lékařů i analytiků) a prosazovat jejich zájmy:

 • Podpora postgraduálního vzdělávání, tuzemských i zahraničních stáží a studijních pobytů

V neposlední řadě se neustále učit od zkušenějších kolegů.

Vždy hájit zájmy pacientů před komerčními zájmy.

Uvědomuji si ambicióznost a náročnost vytčených cílů, nicméně jsem připraven vyvinout maximální úsilí.

Šálek Tomáš MUDr.

Moje eventuelní činnost ve výboru ČSKB :

 • Rozvoj klinického i analytického rozměru oboru.
 • Lékař musí dělat lékaře a chemik chemika.
 • Lékař klinické biochemie musí mít kontakt s pacientem. I z mého impulzu vznikla odbornost 881 – metabolická ambulance klinické biochemie. Rozvíjení této klinické činnosti lékařů-biochemiků.
 • Personální stránka oboru – zabránění nedostatku laborantů a chemiků – umožnit chemickým laborantům a analytikům pružnou rekvalifikaci na zdravotnického pracovníka
 • Popularizace oboru pro veřejnost

Kocna Petr, MUDr., CSc.

Pracovat mohu nejlépe v oboru vzdělávání - edukace, spolupráce s IFCC, protože jsem nyní předsedou komise IFCC-C-ECD a členem pracovní skupiny IFCC-WG-IDL zaměřené na internet a distanční vzdělávání.

Schneiderka Petr Doc. MUDr. CSc.

V případě zvolení chci aktivně prosazovat především tyto aspekty činnosti:

 • Mezinárodní odborná spolupráce a posilování pozice české klinické biochemie v zahraničí. S řadou mezinár. organizací, podobně jako s odbornými společnostmi sdruženými v IFCC jsem v minulosti úzce spolupracoval.
 • Podpora systematického postgraduálního vzdělávání v klinické biochemii, zvyšování kvalifikace a rozvoje informovanosti cílenou spoluprací s vysokými školami, výukovými a vzdělávacími instituty, organizacemi a společnostmi, a tím zvýšení zájmu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, zejména lékařů, o práci v oboru.
 • Další rozvoj spolupráce s výrobci a dodavateli IVD zdravotnických prostředků na národní úrovni s cílem napomáhat k uplatnění vlivu odborné veřejnosti na sortiment a jakost zboží, ke koordinaci odborných, vzdělávacích i propagačních akcí a k racionální podpoře aktivit ČSKB.
 • Posilování vědecko-výzkumných aktivit v rámci oboru, a tím podpora jeho dalšího vývoje a upevnění jeho postavení mezi ostatními obory medicíny.

Zájmové oblasti: mezinárodní spolupráce, výuka a vzdělávání, normy ISO a CEN

Bunešová Martina, Mgr.

Pro svou případnou práci v novém výboru biochemických laborantů ČSKB bych si za základ vzala problematiku spolupráce a autonomie.
Spolupráci se všemi, kteří mohou významně ovlivnit další vývoj naší profese. Konkrétně výbor ČSKB, Českou asociaci sester, příslušné komise na MZ ČR.
Autonomií mám na mysli aktivní prosazování a hájení oprávněných požadavků biochemických laborantů, tedy vyvíjení soustavné aktivity laborantské sekce ČSKB a to v oblasti přístupu k vzdělávání laborantů, jejich důstojného společenského a sociálního postavení a také péči o rozvíjení úrovně profesní hrdosti.
Ve své práci se budu snažit využít svých zkušeností z dosavadní práce v sekci ČSKB a v sekci zdravotních laborantů České asociace sester. Těch pozitivních k zlepšení své práce, těch negativních k omezení chyb ve své činnosti.

Kapustová Milena

Svoji aktivitu bych chtěla spolu s koklegy a současně i výborem společnosti zaměřit na další vzdělávání zdravotních laborantů. Protahování a neexistence nové koncepce specializačního vzdělávání není pro laboranty dobrý stav. Dořešení nového návrhu katalogu prací a lepší zařazení laborantů. Vše by jistě napomohlo k lepšímu postavení na úrovni středně zdravotnického personálu. Dosáhnout vyšší úrovně oceňování práce laborantů, tak jako bylo provedeno u zdravotních sester. Dalším cílem je dosažení větší aktivní účasti středně zdravotních pracovníků na prezentacích své práce na pracovišťi.
Další možné aktivity a zaměření budou řešeny až při konkrétní spolupráci ve výboru.

Blažková Jana, Bc.

V případě zvolení bych se zaměřila zejména na formulování a řešení problémů, spojených s realizací programů, sledujících přípravu na výkon povolání biochemického laboranta. Konkrétně by šlo o realizaci užitečných změn, které by vedly k zdokonalování pregraduálního, tak i postgraduálního vzdělávání biochemických laborantů tak, aby byli důstojnými a nenahraditelnými representanty péče o pacienty.

Kotrbatý Jiří, DiS

 • prosazování vyššího zapojení zdravotních laborantů do řízení a zvyšování kvality práce v laboratořích klinické biochemie
 • zvyšování pocitu zodpovědnosti z výkonu povolání zdravotní laborant, ale také jeho patřičného ohodnocení
 • spoluúčast na přípravách seminářů

Jindrová Hana

 • Zasadit se o rozšíření členské základny o nové biochemické zdravotní laboranty.
 • Aktivně se podílet na prosazování a zviditelnění zdravotních laborantů ve zdravotnictví. Již historicky jsou znevýhodňováni jak finančně, tak i odbornostně vůči zdravotním sestrám. Svědčí o tom i Katalog prací vydaný v červenci 2009.
 • Podporovat odborný růst a celoživotní vzdělávání, dostupnost odborných materiálů .
 • Pomáhat při organizaci odborných sjezdů, seminářů atd. a podporovat aktivní i pasivní účast laborantů na těchto akcích.

Coufal Petr

Děkuji především všem kolegyním a kolegům za důvěru, kterou jsem obdržel v prvním kole voleb. Nejsem si ale zcela jist, jestli mohu být platný ve výboru sekce ZL. Nicméně bych se chtěl zasadit o to, aby obor zdravotní laborant opět získal na prestiži a to zejména v systému vzdělávání, protože systém, který v současnosti funguje, se mi zdá poněkud nepřehledný.

Sedláková Jana

Mohu nabídnout výboru sekce zdravotních laborantů jen to, co znám, umím nebo čemu rozumím. Ráda spolupracuji s lidmi, kteří se nebojí změn, orientují se v problematice, mají snahu měnit stávající podmínky či skutečnosti k lepšímu tak, aby změny či řešené úkoly přinášely užitek a prospěch společnosti jako takové.

Chtěla bych se podílet na všem, co souvisí s odbornou přípravou laborantů pro jejich práci, na organizaci odborných akcí, na řešení problémů souvisejících se současnými změnami v legislativě. Podílet se na všem, co pomůže narovnat postavení zdravotních laborantů v hierarchii středních zdravotních pracovníků v našem zdravotnictví s využitím všech dostupných komunikačních prostředků, které má výbor sekce zdravotních laborantů při ČSKB ČLS JEP k dispozici.

Definování konkrétních úkolů, či činností bude úkolem nového výboru sekce, ráda se ujmu každého úkolu, který bude měnit současnost v lepší budoucnost jak pro zdravotní laboranty tak pro obor klinické biochemie jako celek.

Omastová Květa

V oboru klinické biochemie pracuji od r.1983. Ve VFN Praha se podílím na výuce 1.LF UK, VŠCHT a na praktické výuce studentů PSS Brno.

Ráda bych využila zkušeností z oblasti vzdělávání (zdrav.laborantů) při činnosti výboru. Od roku 2003 pracuji jako intení auditor ÚKBLD VFN, kde jsem načerpala mnoho zkušeností z oblasti norem a i přehled z oboru -biochemie, imunologie, mikrobiolologie.

Drobníková Zdeňka

Již mnoho let pracuji ve výboru sekce laborantů ČHS ČSL JEP a výboru sekce laborantů a sester STL ČSL JEP, kde se snažím zlepšit postavení NLP. Letos pořádám již po dvaadvacáté Celostátní konferenci laborantů a sester. Pracuji také v právní skupině ČAS.
Jsem vedoucí laborantka na OKBH s krevním skladem. Právě proto, že jsem celkem aktivní , jsem byla asi volena.
Pokud budu volena i v druhém kole, chtěla bych dále pracovat na zlepšení pracovního a společenského postavení laborantů, na zlepšení jejich ohodnocení a vzdělávání. Protože mám velkou zkušenost s pořádáním seminářů a konferencí, byla bych nápomocna při pořádání Biolabů a jiných vzdělávacích akcí pro laboranty.

Louženský Gustav, RNDr.

 • děkuji za důvěru v 1.kole voleb
 • jako doposud chci provádět revizní a kontrolní činnost nejenom finanční situace výboru ČSKB a ačkoliv bez hlasovacího práva uplatňovat zdravé pohledy na činnost výboru ČSKB 
 • slibuji že zájmy "vysokoškoláků nelékařů" budu hájit i nadále! 
 • nadále aktivně kontrolovat a ovlivňovat účelné vynakládání finančních prostředků výboru k prospěchu členů ČSKB

Loucký Jaroslav, RNDr.

 • Udržovat a rozvíjet komunikaci s dalšími odbornými společnostmi laboratorního segmentu.
 • Prezentovat činnost ČSKB směrem ke klinickým oborům i laické veřejnosti.
 • Zajistit odpovídající ekonomické podmínky pro rozvoj oboru.

Cheníčková Margita MUDr. CSc.

 • Činnost v revizní komisi vychází z přesné náplně, ale lze vykonávat i další výborem uložené úkoly.
česky | english