ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2015 - zpráva č. 7

Zpráva č. 7/2015 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 3. 3. 2015

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Členové výboru uctili minutou ticha památku zesnulého MUDr. Vladimíra Blažeje, CSc.

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 6/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“. Doporučení bylo zasláno České kardiologické společnosti ke kontrole a připomínkám; pracovní skupinu k tomu účelu vytvořenou, vede prof. Rokyta.
 • 10.3.2015 se sejdou autoři ohledně aktualizace Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů.
 • Vyjádření ke konzervaci krve pro stanovení glykémie přídavkem citrátového pufru vyšlo v časopise FONS.
 • MUDr. Kocna seznámil výbor se stavem screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Po dohodě s výborem připraví MUDr. Kocna stanovisko, které bude odesláno formou dopisu na VZP, MZ ČR a předsednictvu ČLS JEP. Stanovisko bude vyvěšeno na webu společnosti a publikováno v časopise KBM a v buletinu FONS. Stanovisko by mělo být také vytištěno v odborném periodiku, např. Medical Tribune.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Výbor schválil nominaci prof. Paličky do EFLM WG on PFLM.
 • Výbor schválil nominaci. Dr. Franekové do EFLM WG on Postanalytical Phase.
 • Výbor souhlasí se členstvím Malawi Assoc. of Medical Lab. Scientists v IFCC.
 • Prof. Průša odeslal výroční zprávu o činnost ČSKB v r. 2014 na sekretariát IFCC; vyplnil rovněž dotazník IFCC na téma Medical Laboratory Leaders.
 • Národní reprezentanti a předsedové národních společností sdružených v EFLM, předsedové komisí a pracovních skupin EFLM) mají přístup k full textům článků zveřejněných v časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM); prof. Racek odešle dotaz na přístupová hesla.
 • Dvacet členů ČSKB je registrováno jako European Specialist in Laboratory Medicine (EurSpLM).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • V současné době byly dokončeny překlady hesel, která byla vložena na US stránky v r. 2013; tyto články jsou již dostupné i v české verzi Lab Tests Online.
 • Překladatelé hesel, kteří nemají sepsanou dohodu o provedení práce, se obrátí na Z. Tesařovou nebo MUDr. P. Kubáče.

Web společnosti – aktualizace webu – Ing. Vávrová, doc. Dastych

 • Průběžně probíhá aktualizace webových stránek. Na žádost EFLM byla na stránky ČSKB vložena loga EFLM a IFCC s prolinkem na stránky těchto organizací.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015,Brno – doc. Dastych

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • Čestné členství ČLS JEP bude uděleno na sjezdu zahraničním hostům -prof. Ferrari (president IFCC, Itálie) a prof. Neumaier (president DGKL, Německo).
 • Výbor navrhl personální obsazení předsednictev odborných bloků sjezdu: zahájení, Hořejšího přednáška, I. Plenární přenáška: Racek, Zima, Dastych; Vnitřní prostředí: Jabor, Průša; II. plenární přednáška: Zima, Dastych; Osteologie: Palička; Racek; Kardiologie: Pudil, Soška; Hepatologie: Vítek, Kocna; Kvalita: Friedecký, Springer; Ateroskleróza: Soška, Kubáč; Automatizace: Dastych, Štern; POCT: Springer, Gotzmannová.

EFLM – 2015 – prof. Racek, prof. Zima

 • www.educationPrague2015.cz
 • Konference se bude konat v hotelu Novotel Praha, Kateřinská 38, Praha 2 ve dnech 24.-26.4.2015.
 • Přípravy probíhají ve spolupráci s Education and Training Committee EFLM a firmou CBT.
 • Probíhají finální úpravy programu konference.
 • Registrační poplatek je od 1.3. ve výši 150 EUR.

Přednáška prof. Ferrari

 • Přednáška prof. Maurizia Ferrari se koná dne 23.4.2015 v posluchárně ÚLBLD, VFN Praha, budova A7, přízemí od 14.00 hod. Účast na přednášce s názvem „P4 Medicine: Predictive, Peventive, Personalized, and Participartory. A new trend in Laboratory Medicine“ je ohodnocena 2 kreditními body ČLK a 1 kreditem KVVOP.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. Členové výboru ČSKB byli vyzváni, aby prof. Zimovi zaslali informaci o případném zájmu o účast na této akci.

EuromedLab 2019

 • Připravuje se návrh pro kandidaturu Prahy na pořádání Evropského kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny EuroMedLab 2019 (hlasování proběhne v červnu 2015 v rámci kongresu EuroMedLab v Paříži).

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč informoval o stavu hospodaření společnosti v roce 2014. Z ČLS JEP ještě nepřišlo celkové vyúčtování roku 2014.
 • Firmám budou rozeslány dopisy se žádostí o sponzorství.
 • Překladatelé článků pro Lab Tests Online musí pokladníkovi doručit vyplněnou a podepsanou dohodu o pracovní činnosti.

Zpráva o volbách předsednictva ČLS JEP – prof. Racek, prof. Zima

 • Na Volebním sjezdu delegátu dne 28.1.2015 byl zvolen za předsedu ČLS JEP
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. je čestným předsedou. I. místopředsedou byl zvolen prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., II. místopředseda je prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Vědeckým sekretářem zůstává i nadále
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Jan Illner, FN Motol; MUDr. Libuše Ježková, FN Motol; Mgr. Zuzana Pavlová, Thomayerova nem.; Mgr. Miloslava Vítovcová, Thomayerova nem.; Mgr. Erika Kostolňáková, Lab. Agel; Mgr. Jana Flášarová, FN Brno.

Časopis KBM, FONS

 • Pan Adamec seznámil výbor s hospodářským výsledkem časopisu a buletinu za rok 2014. Dále apeloval na pořadatele akcí, aby zasílali do FONSu závěrečné zprávy z akcí. Tato informace bude též uveřejněna na webu společnosti.

Sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801 projednané výborem viz Příloha č. 1.
 • Další požadavky budou předmětem jednání výboru společnosti.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

Albertov, Purkyňův ústav, Praha 7.3.2015 - proběhly volby do prezidia ČAS, pozici prezidentky profesní organizace bude po příští volební období zastávat PhDr. Martina Šochmanová, MBA a viceprezidentkou se stala Bc. A. Skalická, podrobnosti jsou uvedeny na www.cnna.cz
Mgr. Bunešová se dne 11.2.2015 zúčastnila pracovního jednání na MZČR k návrhu novely vyhlášky "Požadavky na personální zabezpečení zdravotnických služeb". Příloha č. 2.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Pokračuje se na přípravě podkladů pro Komoru nelékařských profesí.

Různé

 • Doc. Adam osobně informoval výbor o vykazování cytologického vyšetření likvoru. RNDr. Gotzmannová prověří sdílení výkonů na pojišťovně.
 • Z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přišel elektronicky nový (zjednodušený) formulář pro sběr dat.
 • Vědecké rady SEKKu v Pardubicích se dne 21.4.2015 zúčastní prof. Racek.
 • Výbor nebude reagovat na výzvu Onkologické společnosti ohledně transparentnosti spolupráce.

Příští jednání se koná dne 7. dubna 2015, v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.
Zapsal: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 12.3.2015

Zpět


česky | english