ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2009 - zpráva č.26

Zpráva č.26 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 6. 1. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, prof.MUDr. V.Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. P. Breinek, RNDr. G.Louženský, RNDr. M. Radina
Hosté: Mgr. J. Hořejší, Ing. L.Nováková, M. Šenderová, Z.Tesařová, prof. MUDr. A. Jabor, CSc.


Kontrola zápisu č.25

 • Zápis č.25 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti –GFR – prof. Zima

 • Byl předložen návrh společného doporučení ČSKB a ČNS týkající se stanovení glomerulární filtrace. Tento bude rozeslán k připomínkovému řízení a budou osloveni RNDr. Friedecký a doc. Štern, jako představitele analytiků. Připomínky prosíme zaslat do 31.1.2009 na sekretariát společnosti. Příloha č. 1

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Ing. Špronglovi byla předána žádost o zaplacení poplatku za členství ČSKB v IFCC.
 • Prof. Průša nebyl vybrán za řádného člena Executive Committee of Scientific Division (SD EC) a prof. Zima za člena Committee on Congresses and Conferences (C-CC); důvodem je zejména potřeba zajistit rovnoměrnou geografickou distribuci členů.
 • IFCC General Conference v r. 2010 bude na Korfu, Řecko.
 • V dopise EFCC, který přišel elektronickou poštou, je znázorněna struktura orgánů EFCC. Příloha č. 2 Současně přišla žádost o nominaci kandidáta na členy pracovních skupin (WG): Biological Variation a Guidelines (obě spadají pod Scientific Committee) a Patient Safety (Quality Management Committee). Do pracovní skupiny Biological Variation bude navržen prof. Průša.
 • Prof. Racek odeslal správkyni webových stránek Registrační komise EC4 český překlad informace o významu Registru EC4 a postupu při registraci. Tento text bude v národním jazyce přístupný na stránkách Registru .

Rada pro akreditaci a NASKL – doc. Dastych, prof. Jabor

 • Prof. Jabor informoval o činnostech NASKL v roce 2008 a plánech pro rok 2009. V roce 2008 proběhlo 21 Auditů I a řada konzultačních návštěv, byly připraveny podklady pro provádění Auditu II, proběhly 2 semináře pro posuzovatele, 2 semináře pro registrované laboratoře a školení nových posuzovatelů (ve spolupráci s ČIA). Z kádru posuzovatelů NASKL má zkušenosti se samostatným provedením Auditu I nebo konzultační návštěvou celkem 18 posuzovatelů ze 7 různých odborností. Od 1.1.2009 je možné žádat o provedení Auditu II, který je připravován harmonicky s požadavky ISO 15189. Metodické pokyny pro laboratoře a posuzovatele jsou připraveny a zveřejněny. Webové stránky NASKL se průběžně aktualizují a obsahují kromě jiného i vzorové dokumenty pro laboratoře. Nejbližší seminář pro posuzovatele se koná 15.1.2009, seminář pro registrované laboratoře 19.2.2009. V diskusi prof. Jabor upozornil na heterogenitu úrovně kvality v jednotlivých laboratořích, kdy podmínky Auditu I (který se provádí v oblastech Pracovníci, Přístrojové vybavení, Preanalytická fáze, Vyšetřovací postupy, Zajištění kvality vyšetřovacích postupů, Postanalytická fáze) jsou pro část laboratoří na hranici splnitelnosti. Pro informaci zaslal prof. Jabor členům výboru Kontrolní list posuzovatele, ze kterého vyplývá dostatečné nastavení úrovně požadavků pro Audit I (daleko překračující např. požadavky SAK).
 • Výbor ČSKB doporučuje Radě pro akreditaci, aby Audit I bylo možné opakovat pouze 1x a poté by laboratoře musely splnit podmínky Auditu II nebo akreditaci dle ISO 15189. Problematice Auditu II se výbor bude věnovat po získání zkušeností a informací, neboť tento audit je nabízen od 1.1.2009.
 • Výbor společnosti se domnívá, že požadavky na akreditace nemocnic dle SAK jsou z hlediska systému kvality pro laboratorní provozy nedostatečné a je třeba prosazovat systém akreditace dle ISO 15189 nebo Audit 2.

KBM – Ing. Vávrová

 • Výbor pozve Mgr. Boreckého na příští jednání výboru k projednání vyúčtování časopisu za rok 2008, otázky výše nákladu časopisu a informování o zajištění sponzorů pro rok 2009.
 • Nejpozději do konce ledna bude obnoven přístup k elektronické verzi časopisu Klinická biochemie a metabolismus s full-texty na webu ČLS JEP. Prof. Palička sdělí Ing. Vávrové jméno kontaktní osoby pro další spolupráci.

Lab Tests Online – prof. Racek, prof. Zima, Mgr. Hořejší, Ing. Nováková, Bc. Tesařová

 • Výbor souhlasí, aby Medical Tribune CZ byl hlavním mediálním partnerem LabTests Online a návrh smlouvy bude rozeslán členům výboru k připomínkování.
 • Výbor se seznámil s činností LabTests Online ve 4. čtvrtletí 2008. Příloha č. 3
 • Prof. Palička projednal na předsednictvu ČLS JEP umístění prolinku LabTestOnLine na webových stránkách ČLS JEP.
 • Výbor společnosti osloví odborné společnosti s informací o projektu +Lab Tests OnLine

Organizace odborných akcí – prof. Průša, M. Šenderová

 • IX. celostátní sjezd ČSKB se bude konat ve dnech 20.-22.9.2009 v Praze v Národním domě na Smíchově.
 • Informace o sjezdu jsou k dispozici na webových stránkách sjezdu
 • Prof. Průša zkompletoval a předložil výboru názvy přednášek a jména přednášejících v navrhovaných blocích.Výbor souhlasí s návrhem vědeckého programu sjezdu. Příloha č. 4
 • Výbor jednal o společenském programu sjezdu a finančním zajištění sjezdu.
 • Abstrakta sjezdu vyjdou v čísle 3/2009 KBM nebo v samostatném suplementu. Termín pro zasílání abstrakt je do 20. 5. 2009.
 • Prof. Průša informoval o slavnostním odpoledni dne 10.2.2009 věnovanému životnímu jubileu prof. Masopusta – Pozvánka na akci je v příloze č. 5

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Zpráva pokladníka bude připravena po dodání podkladů z ČLS JEP.
 • Na podporu webové aplikace Encyklopedie byla uvolněna částka 80 000,- Kč z dotace IFCC a bude uzavřena smlouva mezi SEKK a ČSKB týkající se této podpory.
 • Ing. Šprongl připraví na příští zasedání přehled čerpání dotace IFCC v roce 2008 a připraví návrh na na čerpání v roce 2009 a bude informovat o sponzorech společnosti v roce 2009.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s podmínkami vypsání cestovních grantů pro rok 2009 (zahraniční kongresy, Euromedlab 2009) a podporou aktivní účasti SZP, DiS a Bc. Na IX.celostátním sjezdu ČSKB. Podmínky jsou zveřejněny na webu
 • V letošním roce bude vyhodnocena a na sjezdu vyhlášena „Cena společnosti OLYMPUS C&S a ČSKB“ za období 1.6.2007 - 31.5.2009. Propozice jsou zveřejněny na webu v oddílu „
 • Výbor souhlasí, že ing. Vávrová připraví formuláře a zašle ČLS JEP žádosti o slevu základního členského poplatku pro členy ČSKB, kteří v r.2008 dovršili věk 70 let 

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Vzdělávání VŠ nelékařů – ve věstníku MZČR částka 5/2008 ze září 2008 byl MZ ČR vydán Rámcový vzdělávací program pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách. Od této doby mohou zdravotnická zařízení podat žádost o udělení akreditace na MZ ČR, pro výuku teorie a praxe nebo jen teorie nebo jen praxe.Výuku mohou uskutečňovat zdrav. zařízení, která budou MZ ČR akreditována pro tuto činnost.
 • Akreditační komisi MZ ČR je nutno podat „Žádost o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části/ teorie a praxe nebo jen teorie nebo jen praxe/“. Veškeré podklady a podmínky pro získání akreditace pro uskutečňování vzdělávacího programu jsou uvedeny na stránkách MZ ČR www.mzcr.cz –odborník- specializační vzdělávání-nelékaři - přílohy. Aby bylo zajištěno specializační vzdělávání VŠ nelékařů klinické biochemie je velmi žádoucí podat akreditační komisi MZČR žádost o udělení akreditace. Doporučuji všem VŠ nelékařům navštívit stránky www.ipvz.cz- vzdělávání nelékařů, kde je uveden rámcový vzdělávací program pro klinickou biochemii.
 • IPVZ Praha se bude akreditovat pro výuku teoretické části a VFN Praha zatím pro praktickou část. Pro praktickou část výuky je však jen jedno pracoviště značně nedostačující.

Sekce biochemických laborantů – pí Rychnovská

 • Koncem ledna 2009 se bude konat výbor sekce biochemických laborantů.
 • První pracovní konference sekce BL v roce 2009 se bude konat 19.března ve výukovém centru FN Hradec Králové – opakované téma „Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií.

Různé

 • Výbor společnosti obdržel statistická data od VZP za minulé období a údaje byly předány ke zpracování doc. Šternovi.
 • Prof. Průša souhlasí, aby i nadále byl zástupcem ČSKB v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP, která přímo podléhá předsednictvu ČLS JEP a spolupracuje v oblastech lékové politiky s MZ ČR, SÚKL, ZP.
 • Prof. Zina informoval výbor o jednání komise pro nové výkony a o jednání s prof. Kvapilem a dr. Kaplanem týkající se vyšetřovní glykovaného hemoglobinu v ambulanci diabetologů. Na příští zasedání výboru bude pozván prof. Kvapil předseda České diabetologické společnosti k upřesnění výše zmiňovanému problému.
 • VZP informovala o stanovisku k úhradě výkonu stanovení CRP při opakovaném vyšetření v jednom dni a pro hospitalozované pacienty akceptovala argumenty výboru společnosti. Příloha č. 6
 • Výbor společnosti obdržel dotaz OZP týkající se pojmu komplexní metabolické sledování. Stanovisko k dané problematice je uvedeno v dopise OZP. Příloha č. 7
 • Výbor souhlasí s vysláním prof. Zimy na 1st European symposium on Duality Management in Laboratory Medicine ve dnech 12.-13.2.2009 v Paříži.
 • Výbor projednal návrh dohody mezi VZP, ČSKB a Českou endokrinologickou společností týkající se pilotního projektu screeningu thyreopatií v prvním trimestru těhotenství, který bude probíhat do 30.6.2009 a zpráva bude vypracována do 30.9.2009. Garantem za ČSKB bude Ing. D. Springer. Prof. Palička upozornil na problematiku různých analytických postupů ve vybraných laboratořích. Výbor souhlasí s uzavřením smlouvy.

  Příští jednání:
  17.2. 2009 v 9.30, Praha
  17.3. 2009 v 9.30, Praha
  29.4. 2009 v 9.30, Praha

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 26.1.2009

Zpět


česky | english